ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  סונובב םיכזמה תועוצקמ / םיסונוב / ןועדימ


(סונוב) הבטה םדקמ םינקמכ "תואנובשח"ו "שונא יבאשמ לוהינ" תועוצקמב הרכה
21/3/07 םסרופ -
 
,ךוניחה דרשמ
,היגולונכטלו עדמל להנימה
יקסע לוהינ תמגמ לע חוקיפה

ז"סשת ,ןסינב `א
2007 ץרמב 20

"יקסע לוהינ" תמגמ יזכרמ לא

,בר םולש

(סונוב) הבטה םדקמ םינקמכ "תואנובשח"ו "שונא יבאשמ לוהינ" תועוצקמב הרכה :ןודנה

הלבק תוינידמל יאטיסרבינואניבה תווצה ר"וי - דעלג לארשי `פורפ לש ובתכמל םאתהב
,ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,תירבעה הטיסרבינואה ,ןוינכטה :תואטיסרבינואה תא דגאמה
5 םוימ ,ןליא רב תטיסרבינוא ,ביבא לת תטיסרבינוא ,ןמציו ןוכמ ,הפיח תטיסרבינוא
"תואנובשח" עוצקמו "שונא יבאשמ לוהינ" עוצקמה יכ םכעידוהל םיחמש ונא 2007 ץרמב
הבטה םדקמב םיכזמה תועוצקמכ ,הלבק תוינידמל יאטיסרבינואניבה תווצה ידי לע ,ורכוה
.(סונוב)

.םכרפס תיב ילהנמל וז העדוה ןכות ריבעהל םכשקבא
,הכרבב
סורג הדגמ ר"ד
נ"ותו יקסע לוהינ ר"מפמ

טנרטניאב ונתבותכ
http://www.amalnet.k12.il/sites/minhal
03-6896809 הריכזמ 03-6896157 ןופלט 61092 ביבא-לת ,2 השולשה בוחר
03-6896199 סקפ
 
יאטיסרבינואניבה תווצה :רוקמ
םיפרוצמ םירושיק ןיא
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל