ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  סונובב םיכזמה תועוצקמ / םיסונוב / ןועדימ


27/5/07 םסרופ - לאירא תללכממ "יאופר להנימ" ידומילב הרכה
חוקיפה תווצ :תאמ
 
,ךוניחה דרשמ
,היגולונכטלו עדמל להנימה
יקסע לוהינ תמגמ לע חוקיפה

ז"סשת רייאב ח"כ
2007 יאמב 16

דובכל
_________ רפסה תיב להנמ
"יאופר להנימ" תוחמתהב ג"י התיכ זכרמו

,בר םולש
יאופר להנימ ידומילב הרכה :ןודנה

תללכמב םיסרוקמ רוטפ תלבקו "יאופר להנימ" ידומילב הרכה לע םכעידוהל םיחמש ונא
.לאירא

הימדקאה םלועל רהוצ םידימלתה ינפב תחתופ ,הללכמה י"ע וז תוחמתה לש םידומילב הרכה
.תוחמתהה ידומילב בלתשהל םהל תרשפאמו

."יאופר להנימ" ידומילב הרכה לע לאירא תללכממ רושיא ל"צמ

,בר דובכב
סורג הדגמ ר"ד
נ"ותו יקסע לוהינ ר"מפמ

:טנרטניאב ונתבותכ
http://www.amalnet.k12.il/sites/minhal
03-6896199 סקפ 03-6896809 הריכזמ 03-6896157 ןופלט 61092 ביבא-לת ,2 השולשה `חר
 
לאירא תללכמ :רוקמ
םיפרוצמ םירושיק ןיא
:םיפרוצמ םיצבק
1 ץבוק
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל