ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  לוהינו היישעת תמגמ / ר"מפמ תועדוה / ןועדימ


4/9/07 םסרופ - ח"סשת ל"הנשל דומיל תוינכות ןוכדע
חוקיפה תווצ :תאמ
 
ךוניחה דרשמ
היגולונכטלו עדמל להנימה
לוהינו היישעת תמגמ לע חוקיפה

ז"סשת ,לולא א"כ
2007 טסוגואב 23

לוהינו היישעתל םירומו המגמ יזכרמ :לא

ח"סשת ל"הנשל דומיל תוינכות ןוכדע :ןודנה

לוהינו היישעת תמגמב םידומיל תוינכות ונכדוע ח"סשת םידומילה תנש תליחת תארקל
:דומיל תועוצקמ השולשב

קווישלו הקיטסיטטסל אובממ קלח אוהש הקיטסיטטסל אובמ .א

תיסדנה הלכלכ .ב

םיכילהת חותינו ןונכת .ג

םייונישה רקיע .חטשהמ ולעש יפכ תונקסמ תקסהו העמטה תונש שולש רחאל וסנכוה םייונישה
.דומילה יאשונ תרהבהבו טוריפב םיקסוע

תא דירוהל שי .2007 רבמטפסב 1 מ לחה דימלתה תאו הרומה תא םיבייחמ הלא םינוכדע
.םיפרוצמה םירושיקב המגמה רתאמ תונכדועמה תוינכותה

ולא םיאשונב םג םירומה יכרוצל הנעמ תתלו תולאש וא תובוגת ,תופסונ תוינפ לבקל חמשא
.םיפסונ םיאשונב םגו

,בר דובכב
סורג הדגמ ר"ד
נ"ותו יקסע לוהינ תומגמ ר"מפמ
 
:םיפרוצמ םירושיק
הקיטסיטטסל אובמ
תיסדנה הלכלכ
םיכילהת חותינו ןונכת
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל