ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  לוהינו היישעת תמגמ / ר"מפמ תועדוה / ןועדימ


30/12/07 לוהינו היישעת תמגמב ךשמה ידומיל לולסמ לש םירומו םיזכרמ סנכ
א"ת ח"השמב
חוקיפה תווצ :תאמ
 
,ךוניחה דרשמ
,היגולונכטלו עדמל להנימה
לוהינו היישעת תמגמ לע חוקיפה

ח"סשת תבט ז"ט
2007 רבמצד ‏25

דובכל
לוהינו היישעת תמגמב די-גי תותיכ לש םירומה

,בר םולש

לוהינו היישעת תמגמב ךשמה ידומיל לולסמ לש םירומו םיזכרמ סנכ :ןודנה

המגמה ירומל יתנשה סנכה ךרעי 30.12.07 ח"סשת תבטב א"כ ןושאר םויב

.תובישיה רדחב 7 המוק ,ביבא לת 2 השולשה בוחר ;– ךוניחה דרשמב

17:30 רעושמ םויס 14:00 העשב סנכה תליחת

:םויה רדס לע
ז"סשת תוניחב תואצות חותינ *
ז"סשת םידומילה תנש םוכיס *
ח"סשת ל"הנשב תויוליעפו םינוויכ *

!קיידל אנ .הבוח םכתופתתשה

,בר דובכב
סורג הדגמ ר"ד
נ"ותו יקסע לוהינ תומגמ ר"מפמ
 
:םיפרוצמ םירושיק
םיפרוצמ םירושיק ןיא
:םיפרוצמ םיצבק
1 ץבוק
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל