ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  לוהינו היישעת תמגמ / ר"מפמ תועדוה / ןועדימ


היישעת תמגמב הנשיה םידומילה תנוכתמ יפל ד"י התיכ תועוצקמב הנשמ ינחבנ
24/1/08 םסרופ - לוהינו
 
שדחה םידומילה הנבמ יפל ודמל לוהינו הישעת תסדנה תמגמב ד"י ידימלת ח"סשת ל"הנשב
.םאתהב הכמסהה תוניחבב ויפל ונחבי םהו

הנשמ ינחבנל תודעוימה הנשיה םידומילה תנוכתמ יפל ד"י התיכ לש רמגה תוניחב םויק
להנמ ,הקינר`צ רמ י"ע הנשה לש תוניחב תכרעמב קר ימעפ -דחו גירח ןפואב רשוא דבלב
.ךוניחה דרשמב תינוכית לע הלכשה ףג
:תוניחבה ידעומ טוריפ ןלהל

הניחבה תעש 25/3/08 הניחבה דעומ 776082 ןולאש למס - םדקתמ לועפת לוהינ - ןולאשה םש
9:00-12:00

9:00-12:00 הניחבה תעש 25/3/08 הניחבה דעומ - םדקתמ רוצי לוהינ - ןולאשה םש

ןונמא לש ותעדוה תאו (1 ץבוק) םיפרוצמה םיצבקב דרוו ץבוקכ וז העדוה ואר ףסונ עדימל
(2 ץבוק) תינוכית לע הלכשה ףג להנמ ,הקינר`צ
 
ךוניחה דרשמב תינוכית לע הלכשה ףג להנמ :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
םיפרוצמ םירושיק ןיא
:םיפרוצמ םיצבק
1 ץבוק
2 ץבוק
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל