המגמה תודוא
יללכ עדימ
המגמה תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"לועפתה לוהינ"
לוהינ" - תוחמתה
"קווישה
לוהינ" - תוחמתה
"רוצייה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
"קווישה לוהינ" תוחמתה
"רוצייה לוהינ" תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
תותיכ - יללכ עדימ
םיאנכט - ג"י
- םידומילה הנבמ
םיאנכט - ג"י תותיכ
- םידומיל תוינכות
םיאנכט - ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
א יתיישעת לוהינ
תוכרעמ לוהינ תוחמתה
לועפת
הקיטסיגול תוחמתה
קווישו
םיגשיה תכרעה
ד"י תותיכ - םיאסדנה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
לועפתה לוהינ
קווישה לוהינ
רוצייה לוהינ
הרשעה
תויוליעפ
םירתא רכיכ
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
לועפתה לוהינ
תיסדנה הלכלכ
קווישה תונורקע
ןוגריאב לועפת תוכרעמ
רוצייה לוהינ
רוצייה תוכרעמ לוהינ
םיכילהת חותינו ןונכת
תוכיאה לוהינ
תוטישו ןוגרא תסדנה
קווישה לוהינ
םינכרצ תוגהנתה
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  יללכ עדימ / המגמה תודוא / המרופר נו"ת


לוהינו היישעת תמגמ
 
תרושקתה יעצמא תא ,םדא ינב לש םייחה יסופד תא הניש ררחסמה תיגולונכטה תוחתפתהה בצק
.ימואלניבהו ימוקמה קושה יאנת תאו םהיניב
חותיפה ןונכתה ימוחתב תימוחת בר תיקסע הייארב ךרוצלו ,תויתורחתה תרבגהל איבה רבדה
.רוצייהו

ימואלה קשמה חותיפל התמורת ,ונייח חרוא לע התעפשה ,ונייחב היישעתה לש התויזכרמ
ךוניחה תכרעמ תרגסמב רבכ ,הילא רעונה תפישחב ךרוצה תא ולעה ,הדובעה םלועב המוקמו
םלועב ותובלתשה תארקלו בחרה םלועל רפסה תיבמ האיציה תארקל ותנכה ךלהמב -ילמרופה
.הדובעה

ןה הנעמ תתל דעונ היגולונכטו עדמ ידומיל תרגסמב לוהינו היישעתל המגמה חותיפ
דמולה יכרוצל ןהו םייגולונכטהו םייעדמה תועוצקמל ילארשיה קשמה לש תורבוגה תושירדל
.םימדקתמ קשמו היישעת לש םלועב בלתשהל הצריש

,םיינרצי םינוגראב םהידומיל םותב בלתשהל ולכוי לוהינו היישעתל המגמה ירגוב
יאנכט ראותל םהידומיל תא ךישמהל ולכוי ןכו קט-ייה ינוגראבו תוריש ינתונ םינוגראב
תועוצקמב ,ההובג הלכשהל תודסומב ,רתוי םיהובג םיראתל וא לוהינו היישעת יאסדנהו
.רחא םוחתמ עוצקמ לכב וא לוהינו הלכלכ ,הסדנה :ןוגכ
התיכב םהידומיל תא ךישמהל ולכוי "רוצייה לוהינ" תוחמתהב םידמול רשא םידימלת
ולכוי "קווישה לוהינ" תוחמתהב םידמול רשא םידימלת ."רוציי תוכרעמ" תוחמתהב ד"י-ג"י
."קוויש" תוחמתהב ג"י התיכב םהידומיל תא ךישמהל

:לוהינו היישעת תמגמב םידומילה תינכות סיסבש תונורקעה
לע תוססובמ המגמב םידומילה תוינכות   
.תיביטרגטניא הנילפיסידכ םוחתה תסיפת
.תישעמ תוסנתהב תבלושמ הדימלה   
םינוזינ המגמב דומילה תועוצקמ   
היישעתהו קשמה תושירדל הנעמ ונתי הלא תועוצקמ לש הנבהו עדי .היישעתהו קשמה יכרוצמ
.תמדקתמה
החנמ וק הווהמ תוכיאל ךוניחה   
.המגמב דומילה תועוצקמ לכ תארוהב

:המגמב םידומילה תוינכות ידעי
דמולה לצא םייסיסב םיגשומ תיינקה   
התלועפ ינונגנמ ,הידעי ,התוחתפתה יכילהת ,היישעתה תוהמ לש הנבהלו הרכהל םישורדה,
.ימואלה קשמלו הרבחל התמורתו
יבגל דמולה לש ותנבה תקמעה   
ינוגראבו םייתיישעת םינוגראב ,הרקבו חוקיפ ,עוציב ,ןונכת לש תונורקעהו םיכילהתה
.תונוש לוהינ תוקינכט תועצמאב ,תוריש
ךרוצל תויונמוימו םילכ תיינקה   
.ישונאהו יסדנהה ,ילכלכה טביהה ןמ םיטקייורפ לש תויאדכה תניחב
תא ןוחבל דמולה לש תונרקסה דודיע   
םילכ תיינקהו ,םירדגומ םידעי רבעל תוינוגרא תוכרעמ םינווכמה ,םיילוהינה םילוקישה
.ןנורתפו תויעב רותיאל תויונמוימו
ךרעכ "תוכיא"ה גשומ תסיפת חותיפ   
.יזכרמ
קווישה אשונ לש ותנבה תקמעה   
.ןוגראל ףסומ ךרע תלעב תיקסע היפוסוליפכ
תויונמוימו םייתומכ םילכ תיינקה   
.לוהינבו םיקסעב תויסיסב תויעב ןורתפב תויטסיטטס תוקינכט םושייל
לש תיתא תוגהנתהל םיכרע תיינקה   
.לוהינו היישעת םוחתב דמולה

:לוהינו היישעת תמגמב םידומילה הנבמ
ןהו ,ב"י-`י תותיכל תודעוימ הנוילעה הביטחב לוהינו היישעת תמגמב םידומילה תוינכות
עקר יאשונו םייסדנה םיאשונ םיבלשמ דומילה תועוצקמ .דומיל תונש שולש ינפ לע תוסורפ
.דועו תיסדנה הלכלכ ,קווישה תונורקע ,הקיטסיטטס :ןוגכ םינוש

.לוהינהו היישעתה םוחת לש תיטסילוה היאר םירצוי דימלתה ףשחנ םהלש דומילה ינכת

תוכזל תנמ לע דומלל דימלתה בייח ןתשולש תאש תולוכשא שולשל םיצבוקמ דומילה תועוצקמ
:תיגולונכט הדועתב
.היגולונכטה יעדמ וא םיעדמ .1
.לועפתה לוהינ :ליבומ עוצקמ .2
קווישה לוהינ וא רוצייה לוהינ :תוחמתה .3

:םידומילה הנבמ לש ןכותה יביכרמ
הנבמ םירצויו וידחי םיבלתשמה םינוש םימוחתמ םניה םידומילה הנבמ לש ןכותה יביכרמ
.ירנילפיסידרטניאו בחר תעד

:`א הריחב .1
ל"חי : 5-3-1תואבה תופולחהמ תחא דומלל דימלתה בייח הז לוכשאב
(הימיכ וא היגולויב ,הקיזיפ) םיעדמ   
אובמ" עוצקמה תא דומלל בייח דימלתה וללה תויורשפאהמ תחא לכב) ל"חי 5-3-1 לש ףקיהב
(ל"חי 2 לש ףקיהב "המגמל
יעדמ + ל"חי 1 היגולונכטה יעדמ   
ל"חי 2 היגולונכטה יעדמ + ל"חי 2 המגמב היגולונכטה
:האבה הקולחה יפל היגולונכטה יעדמ   
ל"חי 2 המגמב היגולונכטה יעדמ + ל"חי 3-1

:`ב הריחב .2
ל"חי 5-3-1 לועפתה לוהינ :המגמה לש ליבומה עוצקמה דמלנ הז לוכשאב
ל"חי 1 ןוגראב לועפת תוכרעמ   
ל"חי 1 קווישה תונורקע   
ל"חי 1 הקיטסיטטסל אובמ   
ל"חי 2 תיסדנה הלכלכ   

:`ג הריחב .3
:תויוחמתה יתש ןנשי לוהינו היישעת תמגמב .תוחמתהה עוצקמ דמלנ הז לוכשאב

תא תללוכה "רוציה לוהינ"ב תוחמתה   
:םיאבה דומילה תועוצקמ
ל"חי 1 םיכילהת חותינו ןונכת .א
ל"חי 1 תוטישו ןוגרא תסדנה .ב
ל"חי 1 תוכיא לוהינ .ג
ל"חי 2 רוצי תוכרעמ לוהינ .ד

תא תללוכה "קווישה לוהינ"ב תוחמתה   
:םיאבה דומילה תועוצקמ
ל"חי 1 םינכרצ תוגהנתה .א
ל"חי 1 תוריכמ םודיקו םוסרפ .ב
ל"חי 1 ימואלניב קוויש .ג
ל"חי 2 קווישה לוהינ .ד

 
:םיפרוצמ םירושיק
םיפרוצמ םירושיק ןיא
:םיפרוצמ םיצבק
1 ץבוק
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל