המגמה תודוא
יללכ עדימ
המגמה תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"לועפתה לוהינ"
לוהינ" - תוחמתה
"קווישה
לוהינ" - תוחמתה
"רוצייה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
"קווישה לוהינ" תוחמתה
"רוצייה לוהינ" תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
תותיכ - יללכ עדימ
םיאנכט - ג"י
- םידומילה הנבמ
םיאנכט - ג"י תותיכ
- םידומיל תוינכות
םיאנכט - ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
א יתיישעת לוהינ
תוכרעמ לוהינ תוחמתה
לועפת
הקיטסיגול תוחמתה
קווישו
םיגשיה תכרעה
ד"י תותיכ - םיאסדנה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
לועפתה לוהינ
קווישה לוהינ
רוצייה לוהינ
הרשעה
תויוליעפ
םירתא רכיכ
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
לועפתה לוהינ
תיסדנה הלכלכ
קווישה תונורקע
ןוגריאב לועפת תוכרעמ
רוצייה לוהינ
רוצייה תוכרעמ לוהינ
םיכילהת חותינו ןונכת
תוכיאה לוהינ
תוטישו ןוגרא תסדנה
קווישה לוהינ
םינכרצ תוגהנתה
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  תויוליעפ / עדימ ירגאמ / המרופר נו"ת


קוויש
 
םיעורא חותינב הדימלה תטיש לש הסיפתה ירקיע
case study

םידיקפת קחשמ ומכ ,םייטקדיד םיעצמאב םיברמ םלועבו ץראב דומיל תועוצקמ רתויו רתוי
תא ןיבהל תורשפא ידיל דימלתה תא איבהל םתנווכש ,םיעורא חותינו
תורצונה תויעבב קסוע עוראה ןכש ,רשפאה לככ תויתואיצמו תובר תואר תדוקנמ היצאוטיסה
.תואיצמה עקרק לע

שגפומ ,לבוקמכ אלש ,אסיג דחמ םיעוראה תטיש תוהממ עבונה ,םיעוראה תטישל הל לופכ ךרע
,תואיצמב דדומתהל רומא אוה םתיא םיבצמ םתוא םע דימלתה
.תויתואיצמ תולאש הנרתפית דציכ ,עירכהל וילע ובש םיבצמל עיגמ אוהו
םיעיצמו םתסיפת י"פע תויעבה תא םיגיצמה ויתימע דצמ ץחלל ןותנ אוה רשאכ ,תאז לכ
.םכרד י"פע םיינויגה תונורתפ

.תויתימא תויעב םע דדומתמה רקחמ שיאכ דימלתה לש ותומד תא בצעמה ךותיה רוכ ןיעמ והז
רדחב ומע םייוצמה ויתימע םע ףתושמ ןויסנ ידכ ךות תיטילנאה ותלוכי תא רפשמ דימלתה
.עוראל םייפולח תונורתפ תגצהב ומע םידדומתמהו דומילה

ל"הצ לש הכרדהה יסיסבב םינש המכ הזמ החלצהב תמשוימ case study םיעוראה חותינ תטיש
רתוי הליעי םש האצמנ םיעוראה חותינ תטיש .םלועבו ץראב םיקסע להנמל תוטלוקפבו
.תויתרוסמה הכרדהה תוטישמ
 
:םיפרוצמ םירושיק
(תויוליעפ) םיעורא רתא
קווישל תויוליעפ
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל