המגמה תודוא
יללכ עדימ
המגמה תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"לועפתה לוהינ"
לוהינ" - תוחמתה
"קווישה
לוהינ" - תוחמתה
"רוצייה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
"קווישה לוהינ" תוחמתה
"רוצייה לוהינ" תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
תותיכ - יללכ עדימ
םיאנכט - ג"י
- םידומילה הנבמ
םיאנכט - ג"י תותיכ
- םידומיל תוינכות
םיאנכט - ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
א יתיישעת לוהינ
תוכרעמ לוהינ תוחמתה
לועפת
הקיטסיגול תוחמתה
קווישו
םיגשיה תכרעה
ד"י תותיכ - םיאסדנה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
לועפתה לוהינ
קווישה לוהינ
רוצייה לוהינ
הרשעה
תויוליעפ
םירתא רכיכ
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
לועפתה לוהינ
תיסדנה הלכלכ
קווישה תונורקע
ןוגריאב לועפת תוכרעמ
רוצייה לוהינ
רוצייה תוכרעמ לוהינ
םיכילהת חותינו ןונכת
תוכיאה לוהינ
תוטישו ןוגרא תסדנה
קווישה לוהינ
םינכרצ תוגהנתה
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  קווישה לוהינ / םירמאמ / עדימ ירגאמ / לוהינו היישעתטקרמרפוסב םכתא םיתפמ ךיא - רוכמ קחשמ
ןילדי הענ :תאמ
 
?לינו חיר שי םישנל תויונחבו ןימימ םכל תוברוא תובמגה רפוסב המל בושחל םעפ םתרצע
תכלכולמה המחלמה לעו ,שיגרנש ילב קנראה תא חותפל ונל םימרוגש םיקיטשהו םיקירטה לע
היינקל תוביס ,םירצומ לש "הפיחד" קוויש תוטישב קסוע רמאמה .ףדמה שוביכל ךרדב
םינרציו םיקפסל םייקסעה םילבגהה לע הנוממה לש תוינכדעה ויתויחנה ,תיביסלופמיא
.דועו היינק יסופד ,םילודג
 
תונכרצ ,הלכלכ 28/1/2005 NRG :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
רמאמל?םיקסעב תיתא תוגהנתה לש הכרע יהמ
גרבנזור דרא`ציר `פורפ :תאמ
 
.תוטלחהה לבקמל עייסל הלוכיש הקידבל תודוקנ תמישר תעצה
לש תיתאה השיגה תדידמ ידי לע תונקתה לש תוישומישה תא קדובה ,לארשיב ךרענש ,רקס
איבהל רתויב הבוטה ךרדל העצהו תומייק ןניא תויתא תונקת הב תיקסיע הביבסב םילהנמ
.םהיתוטלחהב יתאה ביכרמה תא םילהנמה תועדומל
 
תעה בתכ ךותמ 1994 רבמצד 97 רפסמ ןויליג ,םילהנמ ,"הקיתאה לש םישימגה תולובגה"
11 ןויליג ,"רוקרז"
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
?םיקסעב תיתא תוגהנתה לש הכרע יהמ!וילע רומש .ךדידי אוה חוקלה
האור .א :תאמ
 
דצמ ןוצרה תועיבש .תרזוח היינקו תוחוקל תונמאנ ,ןוצר תועיבש :םיאשונב קסוע רמאמה
ןה תוחילצמה תורבחה .םתונמאנ תגשהבו ינרדומה קווישב הלעמב ןושארה ךרעה איה תוחוקל
ןהלש תוחוקלה ךא ,ןהיתוחוקל ברקב םגו - ןהידבוע ,ןהיעיקשמ ברקב תונמאנ תוחפטמה ולא
רותיא ןכל אוה םויכ קווישה לש דבוכה זכרמ .הז ןיינעב "םיווש ןיב םינושאר"ל םיבשחנ
.םהילע הרימשהו םינמאנה תוחוקלה
 
הדובעה ןוירפל ןוכמה תאצוה 10-11 םידומע 1995 רבמבונ ,לעפמה -ו 1995 ילוי 8 דבב דב
רוציהו
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
!וילע רומש .ךדידי אוה חוקלהרעונ ינבו םידלי ברקב תוימלוע תומגמ ?דיתעה ינכרצ תא ןייפאי המ
ןמכייר הנליא :תאמ
 
לש הינקה תוטלחה לע העפשה ילעבכ ןהו םינכרצכ ןה ,רעונה ינבו םידליה לש יסחיה םלקשמ
בושח) תומגמה תא בטיה ןיביו ריכי קוושמ לכש בושח ךכ םושמ .ןמזה לכ הלוע ,םירגובמה
ביגהל לכויש תנמ לע ,םויכ רעונה ינבו םידליה ברקב תוחוורה (המגמל הנפוא ןיב ןיחבהל
.דיתעל ותוכרעיה תא רתוי ןוכנ ןנכתלו קושה תומגמל רתוי "ןוכנ"

 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 32-33 םידומע 1998 ראוני 209 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
ברקב תוימלוע תומגמ ?דיתעה ינכרצ תא ןייפאי המ
רעונ ינבו םידלי
תותוא ןוחריל יונמתוחוקלהו הרבחה ןיב רשג תיינב
ויז לאיחי `פורפ -ו הרוטנו ןור :תאמ
 
יחלפו תויתרבח תוצובקב בשחתמה קוויש רקיעבו ,הרבחה תויושיגרל םלוה לופיט שרדנ
תואמגודו תויורשפא רפסמל העצה .םהלשמ תונומאו םיכרצ ,הנוש יפוא ילעב םייח ןונגס
.םייח ןונגס יחנומ תויוסחו םיעוריאל
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 20 דומע 1998 ראוני 209 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תוחוקלהו הרבחה ןיב רשג תיינב
תותוא ןוחריל יונמרישי םוסרפו קוויש - תוחוקל ינודעומ
רינ ןורוד :תאמ
 
תונכל וגהנ םתוא םיחנומה תצובקל ךבדנ תפסוהו תיגולונימרט הבחרה אוה רישיה םוסרפה
הנהכו הנהכ דועו "םינותנ ידסממ קוויש" םגו "רישי קוויש" ;"רישי רוויד" וניתומוקמב
."תוחוקל ןודעומ" אשונב יצרא רקחמ טרפמ רמאמה .םימישרמ םייעוצקמ םיחנומ
 
1998 ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 48-49 םידומע 210 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
רישי םוסרפו קוויש - תוחוקל ינודעומ
תותוא ןוחריל יונימ?םיתורישה-תורבחב תוחוקל תקירע עונמל ןתינ דציכ
וו לרא ,ר`ג רסאס /פ קירדרפ ,דלהכייר :תאמ
 
רשאכ .ריחמ שי וז העפותל םג .םירזוח םניאש תוחוקל :סליכא בקע שי תורישה תורבחל
הנלחתת יזא .המצמצל ףוחד ךרוצ ןלצא ררועתי ,וז העפות דודמל תורישה תורבח וליחתי
.תיחוור ךרדב תרשל ןתינ ותוא חוקל לכ לע הרימשל - "תוקירע ספא"ל ףואשל תורבחה
הבתכב ,םיקרועה בושמל תוסחייתהו םינותנ םושיר ,םיחקל תקפה ,תוחוקל תוקירע לוהינ לע
.םכינפלש
 
תעה בתכב םסרופ1991 ינוי 97 להנימב תוארקמ ,םיתורישל העיגמ תוכיאה - תוקירע ספא
3 ןויליג ,רוקרז
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
?םיתורישה-תורבחב תוחוקל תקירע עונמל ןתינ דציכםינכרצה תוגהנתה לע התעפשהו םיריחמה תמחלמ
ןמדירפ .ע :תאמ
 
םה :םינכרצה לש םתוגהנתהו םהיתויפיצ לע העיפשמ םיריחמ תמחלמ יכ ,םידמלמ קוש ירקחמ
ותוכיאב םוקמב רצומה ריחמב םידקמתמ ,תדרל םיריחמה םילוכי ןכיה דע ,תוארל םיסנמ
?םיריחמה תומחלמ לש "הנכסה ירוזא" םהמ .רכמ ינודעומו החנה תויונחב השיכרל םירבועו
.הז רמאמב תודדומתה יכרדו תואמגוד ?ןהב םידרוש דציכ ?תועבונ ןה הממ
 
10 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 94 תותוא ,"?םיריחמה תמחלמל םולש" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תותוא ןוחריל יונמ
םינכרצה תוגהנתה לע התעפשהו םיריחמה תמחלמןוגראב קווישה תוינידממ קלחכ םימייק תוחוקל חופיט
ןמלגיצ לארשי :תאמ
 
תעדל חכווי ,תוריש וא רצומ לש הריכמ רחאל ויתוחוקל םע בוט רשק ןעמל לעופה ,קסע
.תוריכמ שיא 1/3 כ קסעל ךסוח הצורמ חוקלש
?תאז תושעל ןתינ דציכ - םימייק תוחוקל לש םחופיט
 
11 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1994 ינוי 73 רפסמ ,םילהנמ ,"תוריכמ םדקמכ חוקלה" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
ןוגראב קווישה תוינידממ קלחכ םימייק תוחוקל חופיטהיישעת ילעפמב לועפתה לוהינל עדימ תוכרעמ
ןוסלדנמ .צ -ו ריופ .צ :תאמ
 
.םישרתו תומרל קלוחמה לדומ ,היישעתב לועפתה לוהינל עדימה תוכרעמ ךילהתב םיבלשה
ןונכת בלשמ ,לעפמה ימרוג לכ תא לועפתה לוהינל עדימה תוכרעמ תושמשמ הישעת ילעפמב
.רמגומה רצומה תריסמ בלשל דעו רוצייה ,שכרה יכילהת ךרד ,תוריכמהו קווישה
 
28 רפסמ עדימ ףד ,רוצייהו הדובעה ןוירפל ןוכמה ,"1 לועפתה לוהינל בושחימ תוכרעמ"
12 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
היישעת ילעפמב לועפתה לוהינל עדימ תוכרעמתוחוקלל תוריש תוברת תיינקה
רניו-סוארק ילרוא :תאמ
 
דמיל רשא ,תרבד םרוי תייחנהב "םעוז חוקל םע תודדומתה" םשב אנדס הכרענ 1994 רבמצדב
:תחא המויסקא לע ססבתה החנמה .םיחצנמ םידדצה ינש וב קחשמל רחסמ יסחי ךופהל
אצמ ,החכוהל .עובק חוקלל ותכיפהב אלא ,שדח חוקל תשיכרב תמכתסמ הניא ןוגרא תחלצה
לע הרימש רשאמ הרשע יפ הרקי שדח חוקל תשיכר יכ ,ינוגרא ץעוי ,רניירג קרמ רקוחה
תייגטרטסאל םייסיסב םיללכו תוחוקלב לופיטל תובושח תודוקנ ןייצמ רמאמה .םייק חוקל
.קוויש
 
15 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1995 ראורבפ ,לוהינ ,"?םעוז חוקל םע תושעל המ" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תוחוקלל תוריש תוברת תיינקהתואדוו רסוח םוצמצ
םתור הירא :תאמ
 
יקוויש ץועייל הרבח ידי לע םינש רפסמ ינפל העצובש ,הטישה םושייל המגוד תגצומ רמאמב
היה רשא ינורטקלא רצומ לש םייקווישה וייוכיס תא ךירעהל השקבתנ הרבחה .הינרופילקמ
תויולעהו ,םיזוחא 80 ל לעמ ,םישדח םירצומ קווישב ןולשיכה ירקמ יוביר .קושב הנש רבכ
ימ ?רצומב ךרוצ םייק םאה :ןוגכ תולאשב תאטבתמה "תימזיה הדרח"ה תא ודילוה תוהובגה
ול קינעהל םש הזיא ?הריכמה ייוכיס תא הנרבגת רצומב תונוכת וליא ?דעיה תייסולכוא
םרוג תא םצמצל תורומא תולאשל תובושתה ?ולש קושה חלפ לע םירחתמה יכלהמ ועיפשי ךיאו
.םזיה לש תואדווה רסוח

 
40, 43-44 םידומע , 96/5סוטטס :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תואדוו רסוח םוצמצתונולתב לופיט
רוג-טנילפ רימא :תאמ
 
לועפתמ האצותכ העקשהה רזחה רועישש ,האצמ Research Assistance Technical תרבח
רזגמב ,םיזוחא 100 תוביבסב אוה אמייק ינב םירצומ ינרצי ברקב תונולתב לופיטל תוכרעמ
הנומ רמאמה בתוכ .רתוי הובג אוה יאנועמקה רזגמבו םיזוחא 170 ידכל עיגמ אוה יאקנבה
.תוחוקל לש םהיתונולת לוהינל תונורקע רפסמ

 
תעה בתכ ךותמ 9-11 םידומע 96/4 לוהינ ,"ןוכנ תאז תושעל ךיא :תונולתב לופיט"
19 ןויליג ,"רוקרז"
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תונולתב לופיטתוריחבה ירקס לש םתובישח
ןומדש ירוד :תאמ
 
העבצהה תונווכב חורה יכלהו תומגמה ירחא בוקעל אוה תוריחבה ירקס לש םדיקפת
.ומצע תוריחבה םויבו תוריחבה ינפלש הפוקתה ךלהמב ,רוביצה לש ויתופדעהבו
 
20 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1997 ילוי ,תותוא ,"?םצעב םדיקפת המ .םירקס" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תוריחבה ירקס לש םתובישח
תותוא ןוחריל יונמ
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל