המגמה תודוא
יללכ עדימ
המגמה תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"לועפתה לוהינ"
לוהינ" - תוחמתה
"קווישה
לוהינ" - תוחמתה
"רוצייה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
"קווישה לוהינ" תוחמתה
"רוצייה לוהינ" תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
תותיכ - יללכ עדימ
םיאנכט - ג"י
- םידומילה הנבמ
םיאנכט - ג"י תותיכ
- םידומיל תוינכות
םיאנכט - ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
א יתיישעת לוהינ
תוכרעמ לוהינ תוחמתה
לועפת
הקיטסיגול תוחמתה
קווישו
םיגשיה תכרעה
ד"י תותיכ - םיאסדנה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
לועפתה לוהינ
קווישה לוהינ
רוצייה לוהינ
הרשעה
תויוליעפ
םירתא רכיכ
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
לועפתה לוהינ
תיסדנה הלכלכ
קווישה תונורקע
ןוגריאב לועפת תוכרעמ
רוצייה לוהינ
רוצייה תוכרעמ לוהינ
םיכילהת חותינו ןונכת
תוכיאה לוהינ
תוטישו ןוגרא תסדנה
קווישה לוהינ
םינכרצ תוגהנתה
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  קווישה לוהינ / םירמאמ / עדימ ירגאמ / לוהינו היישעתםינתשמ קחשמה יקוח :ילטיגידה ןדיעב קוויש
17/1/2006 איבל רימא :תאמ
 
תונמדזהה .הרידא תונמדזה רצויה יניצר רגתא אוה ילטיגידה ןדיעב םוסרפהו קווישה
עיצהלו םייוויטקארטניא-םיילטיגיד תרושקת יעצמאב לכשומ שומיש תושעל תלוכיהמ תעבונ
תרוצ תמאתה .ויתונוצרו ויכרצ לע רתויב קיודמ ןפואב הנעי רשא ןורתפ וא רצומ ןכרצל
.ילטיגידה ןדיעל תיתרושקת-תימוסרפה הקיטקטה םושייו תיקווישה הדובעה
 
TheMarker Online :רוקמ
םיפרוצמ םירושיק ןיא
:םיפרוצמ םיצבק
1 ץבוקתבלושמ תיקוויש תרושקת
ןרוא םייח :תאמ
 
םוסרפה תא קר ללוכ Above The Line וקל לעמ םוסרפ תיסאלקה תימוסרפה הלוכסאה פ"ע
איה גטרטסאה לש הרטמה .םיניזגמו וידר ,תונותיע ,היזיוולט :ומכ םיינומה הידמ יצורעב
םיסכנ רוציל תורחא םילימב וא גתומל הפדעהו תועדומ רוציל ידכ הלאה הידמב שמתשהל
וקל תחתמ םוסרפ לש הרדגהב תוללכנ תוקינכטה ראש לכ .גתומה רובע םייתימדת
תבלושמה תיקווישה תרושקתה לש תיגטרטסאה הייארה תא ראתמ רמאמה . Below The Line
לש בלושמ שומישל םינומה הידמ יצורעב יביסולקסכא שומישמ שגדה תא הטיסמ איה ךיאו
םע םיסחי תכרעמ רוציל הנווכ ךותמ ,רישי קווישו תוריכמ םודיק ,רוביצ יסחי םע הידמ
. RELATIONSHIP ASSETS חוקלה
 
:םיפרוצמ םירושיק
תבלושמ תיקוויש תרושקתתוריכמ ישנאל םידעיו היצוויטומ
רב ןועמש :תאמ
 
ןיב ןושאר ,ןתפאש ,ףחוס ,עינמ ,גיהנמ ,ןמא דחאה תוריכמה ילהנמ יגוס ינש גיצמ רמאמה
הז לכ ;םירחא לש םהיגשיה תא רשפאמ אוה תוריכמ שיאכ םיישונאה ויגשיה דצלש ,םיווש
בצעמו רישכמה ,להנמ/חצנמ ינשהו ותוא להנל ןתינ אלש םישנאה לוהינב דקמתמ אוהש ךות
ללכל סחייתמ אוהש ךות ישיאו יתווצ תוריכמ ךרעמ הנובה להנמ ,תוינכותו םישנא
.עוציב תכרעהו הינב ,בקעמ ,םינמז תוחול ,הלעפה ,ןונכת - לוהינה תסדנה לש םיטנמלאה
.תושירדהו םידעיה ,השורדה היצוויטומה ,תוריכמ שיא לש תויוליעפה תא םג גיצמ רמאמה
 
לוהינל ילארשיה זכרמה תאצוה ,18-19, 21 םידומע 1996 ראורבפ 108 ןויליג ,לוהינ :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תוריכמ ישנאל םידעיו היצוויטומתימדת לש ןיינע
ןושרג לכימ :תאמ
 
םוסרפ .השיכר תרבגהו תוסנתהל הענה רצויו יתריכמ בוצימ ,תועדומ הנוב יתימדת םוסרפ
.ישעמו ידיימ ךרע עיצמ יתריכמ םוסרפ דועב ,גתומל ףסונ ספתנ ךרע הנוב ןוכנ יתימדת
.תימדתו םייומידב שומיש ,ןייפמק ,רסמ ,יתימדתל יתריכמ םוסרפ ןיב םילדבהל תורדגה
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 20-21 םידומע 1997 רבמצד 208 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תותוא ןוחריל יונמ
תימדת לש ןיינערווידב השעת לאו השע
רינ ןורוד :תאמ
 
.השעת לאו השע לש םיללכ וילע םילחו ,רישיה םוסרפה םוחתב תונמוא אוה רישי רוויד
.םכלש רישיה רווידה ןייפמק תא ןוחבל םכל ורזעיש הלאכ םיללכ 20 ופסאנ
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 54 דומע 1998 ינוי 214 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
רווידב השעת לאו השע
תותוא ןוחריל יונמהב ץוקו הילא ,טנרטניאב קוויש
גיצליו-ןמייל לאומש `פורפ :תאמ
 
ךלוה חתנ לע רתוול רשפא יא "םייק אל התא ,םש אל התא םא"
םייקווישה םייחה ,ךדיאמ (רתוי םירישעהו םיליכשמה םה רשאכ דחוימב) תוחוקל לש לדגו
רופא הווהה ,רוחש רבעה קוושמה תניחבמ "םיחוור תוחפ ,תוריכמ רתוי" תניחבב ויהי םש
ידכ !םיקוושמל אלו םינכרצל - רתויב דורו ןכא דיתעה ,השעמל ,םלוא .דורו דיתעה לבא
.הלכלכה תודוסיב רצק רועישב ךרוצ שי ,המל ןיבהל
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 53 דומע 214/1998 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
הב ץוקו הילא ,טנרטניאב קוויש
תותוא ןוחריל יונמPOSITIONAL LADDER םיבוצימה םלוס
ןרוא םייח :תאמ
 
םלוס אוה םיימוסרפ םינייפמק שוביגב גטרטסאה תושרל םידמועה םיבושחה םילכה דחא
.גתומה תא בצמ ל ןתינ םהמ דחא לכ סיסב לעש ,םייבוצימ םירטמרפ 6 ללוכה ,םיבוצימה
.םלוסב בוצימה ירטמרפ לכ לש םתוהמ לע רבסה
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 74 דומע 1998 ראוני 209 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תותוא ןוחריל יונמ
POSITIONAL LADDER םיבוצימה םלוספוא-וק םוסרפ םע תוריכמב לודיג
ןפג רימע :תאמ
 
לש ימוסרפה ץמאמה ןומימב ףתתשהל ןרציה עיצמ ותרגסמב ילכלכ םכסה) פוא-וק םוסרפ
רתויו רתוי .ב"הראב תוישעתה תיברמ ברקב םויכ ץופנ (וירצומ תא םיקוושמה םיציפמה
םיצקמו ,םהיקסע םודיקל פוא-וק םוסרפב םימולגה תונורתיה תא םויכ םיניבמ םינרצי
םימולגה תונורתיה תא גיצמ רמאמה .וז הרטמל םהלש קווישה ביצקתמ םייתועמשמ םיחתנ
.םכסהב םיביכרמהו דבוע הז ךיא ,פוא-וק םוסרפב

 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 64-65 םידומע 1998 ראוני 209 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
פוא-וק םוסרפ םע תוריכמב לודיג
תותוא ןוחריל יונמ"תושדח תויקוויש תופש שולש תושורד"
ובנ היער :תאמ
 
ץוחש" ,"םירזגימ" ל"כנמ ילאירא ינור רמוא "ףאל תחתמ ונל וחמצ תושדח תונידמ שולש"
- ידרחהו יסורה ,יברעה םירזגימה תא האור אוה ךכ "!לכה רבכ ןה ל שי ןונמהו לגדמ
םוסרפה לש תורבידה תרשע תא ןתונ רמאמה .קשמה תחימצל רידא לאיצנטופ ,ותעדל ,םיווהמה
.הלא תופש שולשב קווישהו
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 8 דומע 1998 ראוני 209 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
"תושדח תויקוויש תופש שולש תושורד"
תותוא ןוחריל יונמ"ונל רזע יתאוושהה םוסרפה"
ובנ היער :תאמ
 
בצממ אוה .ןכרצל גתומה לע עדימ תקפסא ךרוצל ליעי אוה ?יתאוושה םוסרפב בוט ךכ לכ המ
תונוכתב דוקימב עייסמ אוה .קושב קיתווה וא ליבומה הרחתמה לש שרגמב ןקחשכ שדח גתומ
ימוסחמ תדרוהל תיביטקפא היגטרטסא וז .רתוי ההובג הריכז גישמו גתומה לש תובושחה
לודיב רוצילו הרבחה ידבוע לש ימצעה ןוחטיבה תא ריבגהל תרזוע איהו קושל הסינכ
.םוקלסל ןופ-אלפ ןיב תיתאוושה המחלמל המגוד .גתומל
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 7-8 םידומע 1998 ראוני 209 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
"ונל רזע יתאוושהה םוסרפה"
תותוא ןוחריל יונמ?םידליל יביטקפא םוסרפ ןייפאל ךירצ המ
ןמכיר הנליא :תאמ
 
,בשחמה יקחשמו טנרטניאה רקיעבו ,בשחמה לומ תוליעפה תא תנייפאמה תויביטקארטניאה
םה - "םיפוצ" אל רבכ םה .היצמרופניא ידבעמל היצמרופניא יטלוקמ םידליה תא תכפוה
ךא .תילאוזיו הרוצב היצמרופניא םידבעמ םידליה ,בשחמב םגו היזיוולטב םג ."םישמתשמ"
םיכילהתה תא דואמ ללכישו הניש ,בשחמה םע תיביטקארטניא תוליעפב םידליה לש םנויסינ
?םידליל יביטקרטא הכ בשחמה המל גיצמ רמאמה .וז היצמרופניא לש דוביעה תולוכי תאו
.םידליל םוסרפב דיפקהל בושח המ לעו
 
1998 ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה ,58, 64 םידומע 210 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
?םידליל יביטקפא םוסרפ ןייפאל ךירצ המ
תותוא ןוחריל יונמןזואל-הפ תרושקת לש יגאמה החוכ לע
אקלק סיריא ר"ד :תאמ
 
:תואבה תוביסהמ בר ןיינע םויכ וב שיש יביטקפא יעצמא ,ןזואל-הפ תרושקת
.ןכו ,תולוכי ןניא תורחא תוידמש ןכיה לועפל לוכי רשאב (א
.םניח טעמכ וא םניח ,הלוז הידמ יהוז (ב

.ותאירקל Adobe Reader תנכות השורד ןכלו PDF ץבוק אוה רמאמה
.םיפרוצמה םירושיקב וצחל הנכותה תדרוהל *

 
. 2001 יאמ ןויליג ,תרושקתו קוויש ,םוסרפל ןוחריה - תותוא
. 50 דומעב ךשמהו 6 - 8 םידומע
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תותוא ןוחריל יונמ
* Adobe Reader
:םיפרוצמ םיצבק
1 ץבוקיטנרטניא קווישב ROI תקידב
ןלפק רמוע :תאמ
 
חיוורהש קיודמה יפסכה םוכסה תא תעדל לכוי אוהש םסרפמל םירמוא ויה הנש 15 ינפל םא
תואצות חותינ אלל טנרטניאב ןייפמק עוציב ,םויה .קוחצב ץרופ היה אוה ,ומוסרפ תובקעב
רזחה) ROI return on investment ה והמ .תרתוימ םיפסכ תכלשהבו לדחמב לבוג ,תוליעפה
.ותוא םיבשחמ דציכו יטנרטניאה קווישה םלועב (העקשהה לע
 
2005 רבמטפס 173 ןויליג ,תילוהינ הבישחל ןוחריה "סוטטס" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תילוהינ הבישחל ןוחריה "סוטטס" רתאל
רמאמלןתמו אשמב תויעוצקמ
רזיו לאינד ד"וע :תאמ
 
תא רוצ" לדומ לעו תיביטינגוק הסדנה לע ;חלצומו הרופ מ"ומ לוהינב דוסיה תשיג לע
.םיקסעב WIN-WIN לעו ;"בצמה
 
34 - 38 םידומע ,2006 רבמטפס ,183 ןוילג ,תילוהינ הבישחל ןוחריה - סוטטס :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
רמאמל
סוטטס רתאל?רוביצ-יסחיל הרבח רחבנ דציכ
ילסל יי`ג :תאמ
 
יסחי" :קרוי-וינב הזכרמש רוביצ יסחי תרבח תאישנ ,ןוטגניראק תידו`ג לש הירבד יפל
דיקפת ולאמ דחא לכל .רישי קווישו תמוסרפ דצל ,קווישה תורטמ תחת םיגווסמ רוביצה
ססובמ רישיה קווישהו הז ןיטינומב ךמות םוסרפה ,ןיטינומ םינוב רוביצה יסחי .קווישב
."תוקייודמ תויזחת לע
.הבשחמל תולאש קפסמו ,םיכרצה תרדגהב עייסל אב הז רמאמ - ?רוביצ יסחי תרבח רוחבל דציכ
 
1 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכב םסרופ ,1991 רבמצד ,להנימל תוארקמ ,ן"צחי :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
?רוביצ-יסחיל הרבח רחבנ דציכקווישה ליהמתב ןזואל הפמ עדימ תרבעה תובישח
בודיוד השמ :תאמ
 
םהש רצומה ינותנ תמועל (ןכרצה תסיפתב יולת) תויביטקייבוס ןה ןכרצה תויפיצ
איה הרבחל הנולת לכ .הדיספמ הרבחה תושממתמ ןניא ןכרצה תויפיצ רשאכ .םייביטקייבוא
לש ותעפשהש םיארמ םירקחמ .הלש קווישה ליהמתב ןכרצה תניחבמ םגפ םייקש הארתה השעמל
,תוביסה תא גיצמ רמאמה .יבויח א"לפ לש ותעפשהמ רתוי הלודג ילילש (ןזואל הפ) א"לפ
.יבויחו ילילש א"לפל תוכלשההו תועפשהה
 
ךותמ 1992 יאמ 143 רפסמ ,תותוא ,"קווישה ליהמתב ןזואל הפ תובישח לע - םיאלפ א"לפ"
2 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
קווישה ליהמתב ןזואל הפמ עדימ תרבעה תובישח
תותוא ןוחריל יונמינרדומה ןדיעב תמוסרפה לש התובישח
`ץיבובג ךורב `פורפ :תאמ
 
לש םינייפאמה יבגל תוחוקלה תא עדייל ידכ קר אל ,יעצמאכ תמוסרפב שמתשמ רכומ לכ
רכומה שמתשמ ךכ לע ףסונ .תיגולוכיספ העפשה חוקלה לע ליעפהל ידכ םג אלא ,םירצומה
םהיכרצב יוניש ללוחלו םישדח םיכרצל הקושתה תא תוחוקלב רידחהל ידכ ,תמוסרפב
.ותריכמב ןיינועמ אוהש רצומ ותוא תועצמאב םקופיס לע םתוא איבהל ידכ ,םימדוקה
הרטמ םמצעל םיאור אלא ,ותונשל ןיאש ןותנכ שוקיבה תמוקע תא דוע םיאור אל םינרציה
.תמוסרפה תועצמאב ותונשל

 
3 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1992 רבמטפס 54 רפסמ ,םילהנמ ,"תיאמוסרפה הצירפה" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
ינרדומה ןדיעב תמוסרפה לש התובישח?ימוסרפה ןייפמקה לש תויביטקפאה תדימ יהמ
ןועבג השמ :תאמ
 
:תוביס רפסממ עבונ תויביטקפא דודמל ישוקה
.םסרפתמ אוהש עגרב רצומ תונקל דימ ץר וניא ןכרצה :הקידבה לע השקמ ןמזה םרוג .1
.ןמז ךרואל העפשה דודמיש לדומ שורד ןכלו ןמז ךרואל העקשה יהוז
יעצבמ ןיבל הניב דירפהל השקו קווישב םילעופה םיביכרמה דחא קר הווהמ תמוסרפה .2
תויטסיטטס תוטיש תושורד םיביכרמה לכ ןיב דירפהל ידכ .םיריחמ תוינידמו תוריכמ
.תומכחותמ
תוריכמה .הדידמ ךרוצל הדרפהה לע השקמ םוסרפהו תוריכמה ןיב תוינטלומיסה .3
תא תוניטקמ וא תולידגמ ןהש רחאמ ,תוריכמב יולת םוסרפה וליאו תמוסרפב תויולת
?קושה תבוגת וא ביצקתה תוינידמ ?ךילהתב עיפשמה םרוגה והמ ,הלאשה תלאשנ .וביצקת
.םלועב הדידמ תוליעפל תואמגודו קושל רצומה תרדחה ךילהת תא םג ראתמ רמאמה
 
ךותמ 1992 ילוי 15 רפסמ ,סוטטס ,"?יאדכ היה הז םאה - ימוסרפה ןייפמקב ןוה תעקשה"
6 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
?ימוסרפה ןייפמקה לש תויביטקפאה תדימ יהמ
תילוהינ הבישחל ןוחריה "סוטטס" רתאישיאה בשחמה תועצמאב קוויש
קביפש יבוק :תאמ
 
לש בוליש ידי לע תאזו ,תיקוויש תוליעפל רתויב ליעי ילכל ךופהל לוכי ישיאה בשחמה
תוליעפל םיצוחנה םיביכרמה טוריפ .קווישב תומדקתמ תוטיש םושייו םימיאתמ םיביכרמ
.תומרל םתקולחו םימושייה ,ישיאה בשחמה תרזעב תיקוויש

 
7 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1993 טסוגוא ,סוטטס ",ישיא בשחמ תועצמאב קוושל דציכ" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
ישיאה בשחמה תועצמאב קוויש
תילוהינ הבישחל ןוחריה "סוטטס" רתאעדימ תוכרעמ לוהינו ןוגראה תוינידמ
תימע הירא :תאמ
 
םיאשונה םע דדומתהל תוטונ עדימה תוכרעמ ?עדימה תוכרעממ ןוצר תועיבש-יא שי המל
םיאשונה םע תוחפו םייגולונכטה םיאשונה םע רתוי תודדומתמ ןה - ונייה .םינבומ רתויה
.ןוגראב עדימ תוכרעמ לש םושייו ןונכיתל םיכרדהו ?ילאידיאה לדומה והמ .םיינוגראה
 
,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1994 ראוני ,לעפמה ,"עדימ תוכרעמ לוהינו ןוגריאה תוינידמ"
7 ןויליג
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
עדימ תוכרעמ לוהינו ןוגראה תוינידמתבלושמה תיקווישה תרושקתה תרות - IMC
ןרוא םייח :תאמ
 
גתומל שידא ןכרצש ךכ ,הרטמה להק תוגהנתה לע רישי ןפואב עיפשהל אוה IMC לש דעיה
לעופב חוקל ,לעופב חוקלל ךופהי ןיינעתמ ןכרצ ,גתומב ןיינעתמה ןכרצל ךופהי ןותנ
ומכ םיינומה תרושקת יצורעב שומישמ שגדה תא הטיסמ . IMCהאלה ןכו "דבכ" חוקלל
,רישי קוויש :ןוגכ םירישיו םימדקוממ רתוי תרושקת יצורעב שומישל תונותיעו היזיוולטל
תרושקת לש גוסמ ןייפמק .היזיוולטה תועצמאב הריכמו תוריכמ םודיק ,רוביצ יסחי
םימילשמו םימאות ויביכרמ לכש ,ירנילפיצסיד-יטלומ יתרושקת הנבמ רצוי תבלושמ תיקוויש
.ךוראה חווטב רתוי הקזח המצוע לעב גתומו הרטמה להק לצא היגרניס םירצויו הז תא הז
 
תעה בתכ ךותמ 1994 תותוא ,"תויתוא שולש דוע םתס וא םוסרפה לש `טלאטשג`ה - "IMC
11 ןויליג ,"רוקרז"
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תותוא ןוחריל יונמ
תבלושמה תיקווישה תרושקתה תרות - IMCץוח רחס תוליעפל תיתשתכ ינורטקלא עדימב שומישה
רוש ריאמ :תאמ
 
תיתשתכ ,ינורטקלא עדימב שומישה לש םיילוהינהו םייגטרטסאה םיטביהב דקמתמ רמאמה
לע תתתשומה ,ץוח רחס תוליעפל איה הנווכה לארשיב רשאכ ,תימואלניב תיקסע תוליעפל
תילוהינ ,תינוגרא ,תיגטרטסא הניחבמ ילארשיה קשמה תמאתה .תורוחס לש אוצייו אוביי
םישרתו תיתורחתה תימואלניבה תוליעפה ינייפאמ תריקס .םישדחה םירגתאל תיגולונכטו
.ל"וחב תוליעפ תלהנמה תילארשי ל"ניב הרבח לש תירקיע תינוגרא הסירפ
 
תעה בתכ ךותמ 8-10 םידומע 95/6 לעפמה ,"ימואלניבה רחסב ףונמכ ינורטקלא עדימ"
14 ןויליג ,"רוקרז"
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
ץוח רחס תוליעפל תיתשתכ ינורטקלא עדימב שומישהתויגטרטסא תוטלחה תלבקב עייסמ יקסע ןיעידומ
רדלג םולש :תאמ
 
םירחתמ לש םתוליעפ לע םינותנ ףוסיאל ,קווישה תומגמ יוהיזל לעופ יקסע ןיעידומ
,םישדח םירחתמ ,השדח היגולונכט ,הניקת ,יוסימ ,תויגטרטסא תונכס לע עדימ תגשהלו
לש ךשמתמ ךילהת אוה יקסע ןיעידומ .דועו אוצי ,אובי ,םיריחמת ,םיילכלכ םיכילהת
עייסל דעונ אוה .ותכרעהו וחותינ ,ונוימ ,חטשב םינוש תורוקממ יולג עדימ ףוסיא
עדימ .תועתפה תעינמל תמדקומ הארתה ןתמבו תויקסע תוינכות סוסיבב ,תויגטרטסא תוטלחהב
.קווישה תואצוהב ןוכסחלו תויקסע תויונמדזה יוהיזל עייסל יושע יניינעו םדקומ יקוויש
.עדימה ףוסיאב םיבלשה תא ןייצמ רמאמה
 
15 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1995 יאמ ,סוטטס ,"ןזואה תא ףוקז" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תויגטרטסא תוטלחה תלבקב עייסמ יקסע ןיעידומ
תילוהינ הבישחל ןוחריה "סוטטס" רתאתוחוקל ינודעומ תועצמאב רישי קוויש
ןרוג רפוע :תאמ
 
תוחוקלה תומש ףוסיאב רבודמ .רישיה קווישה םוחתב טיהלה םניה תוחוקל ינודעומ
.םתונמאנ תא גישהל המגמב םנעמל תונוש תובטה תגשהו םיסיטרכ תקפנה ,םהיתובותכו
עצבל שי ,תיתועמשמ חוור תדיחיל ותוא ךופהל תנמ לע .רדגומ תויהל בייח תוחוקל ןודעומ
.םימוחת העבשב תולועפ
 
,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 42-43, 45 םידומע 188 96/2 רפסמ 96 תותוא ,"רבחכ חוקלה"
16 ןויליג
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תוחוקל ינודעומ תועצמאב רישי קוויש
תותוא ןוחריל יונמםוסרפ עסמ תחלצהל םיטביה
 
םיסחייתמה International Research יתמדא ל"כנמ ,יתמדא ילהי לש הירבד תא איבמ רמאמה
אשונה לש םיטביה רפסמב תעגונ יתמדא `בג .םוסרפ עסמ לש ותחלצה תא אבנל תורשפאל
.תיביטינגוקה הדוהתהו ישגרה רושימה ,יביטינגוקה ,בשקה טביהב
 
,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 55-56 םידומע 190 רפסמ 96 תותוא ,תויעב רתאי םידקמ רקחמ
19 ןויליג
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
םוסרפ עסמ תחלצהל םיטביה
תותוא ןוחריל יונמ
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל