המגמה תודוא
יללכ עדימ
המגמה תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"לועפתה לוהינ"
לוהינ" - תוחמתה
"קווישה
לוהינ" - תוחמתה
"רוצייה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
"קווישה לוהינ" תוחמתה
"רוצייה לוהינ" תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
תותיכ - יללכ עדימ
םיאנכט - ג"י
- םידומילה הנבמ
םיאנכט - ג"י תותיכ
- םידומיל תוינכות
םיאנכט - ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
א יתיישעת לוהינ
תוכרעמ לוהינ תוחמתה
לועפת
הקיטסיגול תוחמתה
קווישו
םיגשיה תכרעה
ד"י תותיכ - םיאסדנה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
לועפתה לוהינ
קווישה לוהינ
רוצייה לוהינ
הרשעה
תויוליעפ
םירתא רכיכ
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
לועפתה לוהינ
תיסדנה הלכלכ
קווישה תונורקע
ןוגריאב לועפת תוכרעמ
רוצייה לוהינ
רוצייה תוכרעמ לוהינ
םיכילהת חותינו ןונכת
תוכיאה לוהינ
תוטישו ןוגרא תסדנה
קווישה לוהינ
םינכרצ תוגהנתה
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  קווישה לוהינ / םירמאמ / עדימ ירגאמ / לוהינו היישעתםלועב הלדוגב תישילשה הבלחמה םע ףותיש םכסה לע המתח הבונת
דלפננוז יליזרב ילט :תאמ
 
חתפת םכסהה לע המיתחה .הלועפ ףתשל לכות המיעש תימואלניב הבלחמ הבונת תשפחמ םינש הז
לש חותיפהו רקחמה תודבעמבו עדיב שמתשהל לכות איה ןכש ,תושדח תויורשפא הבונת ינפב
.הנונד תבלחמב הרושקה ,סוארטשל תמלוה הבושת תתלו יילפוי
 
3.5.99 םיקסע ,בירעמ :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
הלדוגב תישילשה הבלחמה םע ףותיש םכסה לע המתח הבונת
םלועבילבולגה רפכב םישקומ - ימואלניב םוסרפ
גיצליוו-ןמייל לאומש `פורפ :תאמ
 
,גניטייריפוקה לע רקיעב דקמתמ .ימואלניבה םוסרפב ייומידו הפש תויעב גיצמ רמאמה
לש "שארה" תא ןיבי אל םא הרטמה תא איטחהל יאמוסרפה לולע תיתוברת םגש רורב םלוא
רבד ותוא השע ;לוב תעלקו - דנלוהב היישפוחו הליכשמ השא גצה .תונוש תונידמב תוחוקלה
לע זמרמ ךנהו דרפסב רוש לש וגולב שמתשה .ינרמש-ילותקה להקה תא תדביאו הילטיא םורדב
ותוא םיספות ךיא לע רבדל אלש ."השודק" לש השגרה ןתונ ודוהב וגול ותוא ;חוכ
.(תגשגשמ הסרוב) קרוי-וינו ,(סלובה) וגאקיש ,(קייטס) הניטנגראב
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 27 דומע 1998 רבמטפס 217 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
ילבולגה רפכב םישקומ - ימואלניב םוסרפ
תותוא ןוחריל יונמןתמו אשמב תויעוצקמ
רזיו לאינד ד"וע :תאמ
 
תא רוצ" לדומ לעו תיביטינגוק הסדנה לע ;חלצומו הרופ מ"ומ לוהינב דוסיה תשיג לע
.םיקסעב WIN-WIN לעו ;"בצמה
 
34 - 38 םידומע ,2006 רבמטפס ,183 ןוילג ,תילוהינ הבישחל ןוחריה - סוטטס :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
רמאמל
סוטטס רתאליסר`ג-וינו םדרטורב םיילארשי רחס יזכרמ
לאירזע יאתבש :תאמ
 
תמקה וא תמייק קוויש תרבח תשיכר אוה ,ל"וחב תיקוויש תיתשת תיינב לש לבוקמה לדומה
קווישהו היצרטסינימדאה לע .ומעטמ רשק שיאכ להנמ הנממה ,ןאוציה תולעבב תימוקמ הרבח
לוכי ותולעבב תיאמצע תכרעמ םיקהל יונב וניא רשא ןאוצי .םיימוקמ םידבוע םינומא
.םדרטורב 1993 תנשב הנבנש הז תמגודכ ,"רחס זכרמ"ל תונפל
 
11 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1994 רבמבונ 78 רפסמ ,םילהנמ ,"הגרדמ תציפק" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
יסר`ג-וינו םדרטורב םיילארשי רחס יזכרמ
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל