המגמה תודוא
יללכ עדימ
המגמה תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"לועפתה לוהינ"
לוהינ" - תוחמתה
"קווישה
לוהינ" - תוחמתה
"רוצייה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
"קווישה לוהינ" תוחמתה
"רוצייה לוהינ" תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
תותיכ - יללכ עדימ
םיאנכט - ג"י
- םידומילה הנבמ
םיאנכט - ג"י תותיכ
- םידומיל תוינכות
םיאנכט - ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
א יתיישעת לוהינ
תוכרעמ לוהינ תוחמתה
לועפת
הקיטסיגול תוחמתה
קווישו
םיגשיה תכרעה
ד"י תותיכ - םיאסדנה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
לועפתה לוהינ
קווישה לוהינ
רוצייה לוהינ
הרשעה
תויוליעפ
םירתא רכיכ
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
לועפתה לוהינ
תיסדנה הלכלכ
קווישה תונורקע
ןוגריאב לועפת תוכרעמ
רוצייה לוהינ
רוצייה תוכרעמ לוהינ
םיכילהת חותינו ןונכת
תוכיאה לוהינ
תוטישו ןוגרא תסדנה
קווישה לוהינ
םינכרצ תוגהנתה
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  קווישה לוהינ / םירמאמ / עדימ ירגאמ / לוהינו היישעתםינתשמ קחשמה יקוח :ילטיגידה ןדיעב קוויש
17/1/2006 איבל רימא :תאמ
 
תונמדזהה .הרידא תונמדזה רצויה יניצר רגתא אוה ילטיגידה ןדיעב םוסרפהו קווישה
עיצהלו םייוויטקארטניא-םיילטיגיד תרושקת יעצמאב לכשומ שומיש תושעל תלוכיהמ תעבונ
תרוצ תמאתה .ויתונוצרו ויכרצ לע רתויב קיודמ ןפואב הנעי רשא ןורתפ וא רצומ ןכרצל
.ילטיגידה ןדיעל תיתרושקת-תימוסרפה הקיטקטה םושייו תיקווישה הדובעה
 
TheMarker Online :רוקמ
םיפרוצמ םירושיק ןיא
:םיפרוצמ םיצבק
1 ץבוק?תיקוויש היגטרטסא םירחוב דציכ
רומ יתנ :תאמ
 
לש העגהה יאוות תא ,הבורקה הנשל ןוגראה לש דעיה ילהק תא הרידגמ תיקוויש היגטרטסא
יגשיה תא דודמל ןוגראה לע ןהב הנשה ךלהמב הריצעה תונחת תאו ולא םילהקל ןוגראה
םיאנתה - "םיבלשה תרשע" לדומ גצומ רמאמב .תרחבנה היגטרטסאל ףופכב וטקננש תוקיטקטה
.תיקוויש הייגטרטסא תריחבל םימידקמה
 
01/02/01 לארשי לש קווישה לטרופ - Allmarketing :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
רמאמל
Allmarketing רתאמ םייקוויש םיפיט
Allmarketing רתאמ קוש ירקסו םירקחמ
Allmarketing רתאמ היגטרטסאו קווישתוישונאל היגולונכט ןיב - יקוויש יתוברת טספינמ
ינולא רפע :תאמ
 
תולולע תוילכלכ תורבח .תרכונמהו הרקה היגולונכטה תבוטל קחמנו ךלוה ישונאה עגמה
םיישקל הרבחה תא רורגל לולע יתרבח "םוהיז" .תוחוקלה םע ןהל ינויחה עגמה תא דבאל
.תוחוקלה תונמאנו ףסומ ךרע המריפ לכל הנקמ יתוברת / יתרבח רסמ םע בוציע .םיילכלכ
 
50-51 םידומע 134 רפסמ ןויליג 2001 לירפא ,בירעמ ,הלכלכו םיקסע :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תוישונאל היגולונכט ןיב - יקוויש יתוברת טספינמךלש שדחה ילטיגידה םלועהו WWW
ץכ ןונרא -ו ערוז רורד :תאמ
 
,תשר ,םיקניל ,השילג ,WWW, WEB ומכ םילימ ,תיטנרטניאב ,השדח הפשב עתפל םירבדמ םלוכ
רוזעל לוכי תוחיכש תולאש רפסמ לע הנעמש ונבשח .וניפב תורוגש וכפה ,דועו רנאב ,רתא
.הירוב לע הפשב טלוש אל ןיידעו ןיינעתמש ימ לכל
רתא והמ ,תויביטקפאה ,םימסרפמ הפיאו ךיא ,טנרטניאב םוסרפב תונורסחהו תונורתיה םהמ
.דועו רתא ךירצ ימ ,יביטקפא
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 78-79 םידומע 1997 רבמצד 208 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תותוא ןוחריל יונמ
ךלש שדחה ילטיגידה םלועהו WWWםידקמה רקחמב ןומט לכה
ובנ היער :תאמ
 
המ .ןאכ גצומ ,תומידקמ תוקידבב ,ןהמ תחאל ןורתפ תובר תונכס םע דדומתהל ץלאנ םוסרפה
תודמע יוניש ,תויבויח תויצאיצוסא ךרעמ תריצי ,תיקווישה הרטמל המאתה ?קודבל ךירצ
.היישעל הינפהו תוסחייתה יסופדו
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 10 דומע 1998 ראוני 209 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תותוא ןוחריל יונמ
םידקמה רקחמב ןומט לכהןזואה ךרד קוויש
גיצליוו-ןמייל לאומש `פורפ :תאמ
 
יזיפ חטשל ללכב הקוקז איה ןיאש רחאמ - רתויב תוליעיה םיכרדה תחאש וישכע רבתסמ
ךא תיביטימירפ קוויש תטיש ןיידע) "ןזואל הפמ" הניא הנווכהו .ןזואה הניה - והשלכ
.יקוחו יומס םוסרפ .הריכמה תדוקנב ילקיסומ/ינופוידר רוקמל אלא ,(רתויב הליעי
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 40 דומע 1998 ראורבפ 210 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
ןזואה ךרד קוויש
תותוא ןוחריל יונמ?שדח רצומל בוט רקחמ ילכ - דוקימ תצובק
ןמלגיז לארשי :תאמ
 
ןולמב םינכרצ 10-20 סנכל גוהנ Focus Group Interviews דוקימ תצובק לש תרגסמב
רבכ רשא םיירקיעה וירחתמ תא ףא םיתיעלו ,שדח רצומ לש תואסריג המכ םהינפב גיצהלו
טרפבו שדחה רצומל סחיב (תודמע רקח) םתעד תא תווחל םישקבתמ םינכרצה .קושב םירכמנ
וז תעד תווח ,יזא (לשמל ,ונממ םועטל) רצומב שמתשהל ןתינ םא .ויתונוכת לא סחיב
ןחבמ לש עוציבל תשמשמ דוקימה תצובק ,הזכ הרקמב .וב ושמתשה םינכרצהש רחאל תנתינ
ןה עודמ םג ןייצמו דוקימ תצובקב תולעותה תא גיצמ רמאמה . Concept Testing טפסנוק
.תוקפסמ ןניא
 
ילארשיה םימסרפמה דוגיא תאצוה 24 דומע 1999 לירפא 224 רפסמ ,תותוא :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
?שדח רצומל בוט רקחמ ילכ - דוקימ תצובק
תותוא ןוחריל יונמ?םהמ - יתוכיא לוהינו יתוכיא רצומ
לאירוד ףסוי :תאמ
 
"יתוכיא"כ ותוא הרידגמ תמוסרפהש רצומ :תויורשפא יתש תומייק רצומה לש ותוכיא יבגל
תוחוקלה יכרצ לע הנועה רצומ וא ,םהל התשענש חומ תפיטשמ האצותכ םיעיגמ ויתוחוקלו
ותמאתהו TOTAL QUALITY MANAGEMENT תללוכ תוכיא לוהינ גשומל רבסה .םהיתויפצו
יתוכיא לוהינ INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT בלושמ יתוכיא לוהינ תילארשיה תואיצמל
תויהל ןוגראה לש יכראריהה םלוסב דחא לכ תבייחמה ,לוהינ תוברת ,הנושארבו שארב ,וניה
.ויתויפיצלו חוקלה יכרצל בושק
 
7 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1993 רבמצד ,לעפמה ,"לוהינה תוכיאל רצומה תוכיא ןיב" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
?םהמ - יתוכיא לוהינו יתוכיא רצומאוצי-אובי יכילהת לוהינ
בוקחצי ילא -ו הברסב הלרפ ,יתימא ודע :תאמ
 
הלא םיכילהת .תוילבולגה הקפסאה תורשרשב תובושח תוילוח םיווהמ אוצי-אובי יכילהת
ןוכנה םלוהינ .םיכמסמב ירטנמוקודה לופיטה תאו תורוחסה לש תיסיפה הרבעהה תא םיללוכ
תיפסכ תולעבו ןוכנה ןמזב ,שקובמה דעיל ,תומלשב תורוחסה תקפסא תא חיטבהל ידכ ,ינויח
םיברועמו ,תובר תוירוטוטטסו תויטסיגול תויוליעפ םיללוכ אוצי-אוביה יכילהת .תיבטימ
תורבח ;ןהינכוסו תוימואל-ןיב חוליש תורבח ;םירכומ/םינוק :ןמקלדכ םיבר םימרוג םהב
ךרע יתורישו הנסחא תורבח ;תובכרו ,הפועת ,תונפס תורבח ;םיימוקמ םיליבומ ;תורדלב
תויוליעפה יוביר .חוטיב תורבחו םיקנב ;סכמ ילימע ;סכמ תויושר ;םילמנ תויושר ;ףסומ
תא רקבל ידכ ,םיכילהתה "סוטטס" ירחא תמא ןמזב בקעמ םיבייחמ םיברועמה םימרוגהו
םהל רשפאל ידכ ,םייקה עדימה לש ותופיקש תא םג םיבייחמ םה ,ךכ לע ףסונ .םתומדקתה
תקסע לש םיבלשה תא טרפמ רמאמה .תינכתב יוניש לכ לע וא ,גירח לכ לע תוריהמב ביגהל
.עדימה לוהינו אוביה ךילהת לש ,רכמ
 
2005 טסוגוא - ילוי 150 ןויליג ,לארשיב עדי תוריתע תוישעתל ןוחרי - "הקינורטקלא"
26 - 28 םידומע
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
"הקינורטקלא" רתאל
רמאמלביצקתה לע - תוברקה :חוקלה לע - המחלמה
תנוד רינ :תאמ
 
תוליעפ להנל ?חוקלה חתנ רחא וא קושה חתנ רחא ףודרל ?םייקה הזב וא שדח חוקלב עיקשהל
ךרע לדומ לע ססבתהל ?תוליעפ ידכ ךות הגועה תא לידגהל וא רוגס ביצקת לש דסב
.קווישו תוחוקל ירשק םוחתב םיירקיעה םיטקילפנוקה ?ידמימ-וד לדומ לע וא ידמימ-דח
,ןוגראב םינוש םיסרטניא םיגציימה םילהנמ ןיב יתרוסמה טקילפנוקה :תא גיצמ רמאמה
ןיבל Market Share קושה חתנ לכ םדוק אוה ןוגראל בושחש המ) םייתסיפתה םיטקילפנוקה
טקילפנוק ,(רתוי בושח Share of Wallet וא Share of Customer חוקלה חתנש תסרוגה וז
לודיב היפל ,םינוגראב תחוורה המגידרפה לע תססובמ הנושארה הסיפתה) תוחוקלב לופיטה
" Zero Sum Gameספא םוכס קחשמ" לע תתשומ תויהל בייח ,םכרע יפ-לע ,תוחוקלב לופיטה
תורוקמ רצייל ןתינ יכ תסרוגו המגידרפה רובשל הסנמ ,תאז תמועל ,היינשה הסיפתה
,(תוחוקלב לדובמה לופיטל הצקומה ביצקתה לע תרחא הבישח ורשפאיו הגועה תא ולידגיש
לע תוססבתה - הפולחה ןיבל ,"יטקרפ"ו טושפ ךרע לדומ לע ססבתהל הייטנה ןיב טקילפנוקה
.ירפ תאשל רתוי הובג יוכיס-רבו רתוי יביטקפא הארנה לככ ךא ,רתוי בכרומ לדומ
 
2005 רבמטפס 173 ןויליג ,תילוהינ הבישחל ןוחריה "סוטטס" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תילוהינ הבישחל ןוחריה "סוטטס" רתאל
רמאמלקוויש ילככ םינותנ סיסב
ןזור דדוע :תאמ
 
תבחרהל רתויב בוטה לאיצנטופהש ,םויכ עודי .םינותנ יסיסבמ עדימ לע ךמתסמה קווישה
םיאתהל לכונש לככו רתוי םהילע עדנש לככ .םימייקה תוחוקלה רוביצב אוה תוריכמה חפנ
םילדג ,חוקלו חוקל לכ לש םיישיאה םיכרצה סיסב לע ,םתיינקל תועצהו םירצומ םנעמל
קווישל םינותנ רגאמב שומישל תואמגוד גיצמ רמאמה .קסעהמ ונקיו ורזחי םהש םייוכיסה
.קסעב יקוויש םינותנ סיסב תמקהו
 
1 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1992 ץרמ ,סוטטס "?ךלש תוחוקלה תא ריכמ התא םאה" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
קוויש ילככ םינותנ סיסב
תילוהינ הבישחל ןוחריה "סוטטס" רתאםיקדוב םה המ - םירקס
ףלוו הילמע :תאמ
 
קוש ירקס יאצמימ .ינרדומה קווישה תוכרעמ תוחתפתהמ םויכ דרפנ יתלב קלח םה קוש ירקס
תוכיא תא וא רצומה תמר תא רפשל ,תורידת ןכדעתהל ,תורישה קפסלו ןרציל םירשפאמ
םישקבמו םיקדוב המ גיצמ רמאמה .וב םתטילקו קושל םתרדחה ייוכיס תא ריבגהלו תורישה
ןימא רקס םינוב דציכ ,יתוכיא רקחמו יתומכ רקחמב תושיג ,םירקסה ינוכמו םירקסה קודבל
.תואצותה תא תמכל דציכו תולאשה תא חסנל דציכ ,(תיטסיטטס תועט)
 
ינוכמ תא תבייחמ הקיטילופבו םוסריפב ,רחסמב םירקס יאצמימ לע תרבוגה תונעשיהה"
תעה בתכ ךותמ 1991 ינוי-לירפא ,דרשמה-םיווק ."יעוצקמ רשויו תוחמתה ,עדיל םירקסה
1 ןויליג ,"רוקרז"
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
םיקדוב םה המ - םירקסםינכרצה תוגהנתה לע התעפשהו םיריחמה תמחלמ
ןמדירפ .ע :תאמ
 
םה :םינכרצה לש םתוגהנתהו םהיתויפיצ לע העיפשמ םיריחמ תמחלמ יכ ,םידמלמ קוש ירקחמ
ותוכיאב םוקמב רצומה ריחמב םידקמתמ ,תדרל םיריחמה םילוכי ןכיה דע ,תוארל םיסנמ
?םיריחמה תומחלמ לש "הנכסה ירוזא" םהמ .רכמ ינודעומו החנה תויונחב השיכרל םירבועו
.הז רמאמב תודדומתה יכרדו תואמגוד ?ןהב םידרוש דציכ ?תועבונ ןה הממ
 
10 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 94 תותוא ,"?םיריחמה תמחלמל םולש" :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תותוא ןוחריל יונמ
םינכרצה תוגהנתה לע התעפשהו םיריחמה תמחלמ?קווישה לוהינב תואיגשמ ענמהל דציכ
ןמחנ .ב :תאמ
 
תוטלחה לבקל קוויש ילהנמל וא םיקסע ילעבל םורגל םילולע קושב םיריהמה םייונישה
ילעבל תוינייפוא תואיגש רפסמ ראתמ רמאמה בתוכ .םירורב יתלב םיבצממ האצותכ תויוגש
.ןתעינמל םיכרד לע ץילממו קוויש ילהנמלו םיקסע
 
ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 1994 ץרמ ,םילהנמ ,"קווישה לוהינב תוינייפוא תואיגש"
10
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
?קווישה לוהינב תואיגשמ ענמהל דציכתוריכמל הנוכנה היגטרטסאה - חוקלה לש תויקסעה תואצותב תומדקתה
ןוד`גדוה ליב :תאמ
 
םשל .חוקלה יבגל תוירשפאה תויקסעה תואצותב תודקמתה ,איה תוריכמל הנוכנה היגטרטסאה
םיכירצ קוויש ישנא .חוקלב תודקמתמה (רמאמב תוטרופמה) חתפמ תולאש רפסמ תומייק ,ךכ
תובושתה תא תתלו ,תוללכהב אל ,םינותנבו םירפסמב ,תולאשהמ תחא לכל הבושתה תא אוצמל
ולכוי ,תומיאתמה תובושתב םידיוצמ .שדח רצומ תריכמל הרשכהה ךלהמב תוריכמה ישנאל
.רתוי רהמו רתוי הלודג תומכ רוכמל תוריכמה ישנא
 
,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 19-20, 22-23 םידומע , 95/7סוטטס ,"רצומב אלו חוקלב ודקמתה"
14 ןויליג
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
תילוהינ הבישחל ןוחריה "סוטטס" רתא
היגטרטסאה - חוקלה לש תויקסעה תואצותב תומדקתה
תוריכמל הנוכנה?עוצקמ וא ןמא - תוריכמה שיא
רב ןועמש :תאמ
 
אוה .הריכמ ךילהת להנמה םדא והז ויפ לע ,תוריכמ שיא לש רחא לדומ חמצ היישעתה םוחתב
הזכ לוהינ .תואצותל דעו ןונכתה בלשמ ,םלשה ךילהתה תא להנמ אלא ךילהתב ףתוש וניא
רחאלו הדימלבו הנכהב ,ןונכתב הטילש שרוד אוה .ןקחש לש אלו יאמב לש םירושיכ שרוד
תוריכמ ילהנמ לש תווצ שארל ךפוה תוריכמה להנמ ,רמולכ .םיחקל תקפהו הכרעהב ןכמ
תא גיצמ רמאמה .םתוירחאב ראשה לכ .םהלש הענהה לעו םתרשכה לע ןומא אוהו םיאמצע
םהמ ,הזכש תוריכמ שיא "םירצוי" דציכ ,הז גוסמ ,תוריכמ שיא לש תוירקיעה תויוליעפה
.םידעיהו תויצביטומה
 
,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 18-21 םידומע 96/2 לוהינ ,"תוריכמ ישנאל םידעיו היצביטומ"
16 ןויליג
 :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
?עוצקמ וא ןמא - תוריכמה שיא!וילע רומש ,ךדידי אוה חוקלה
 
"תורמתשה" לש הדידמב תוחוקלה ןוצר תועיבש תדידמ תא ףילחהל םיצילממ קוויש יחמומ
ללכל האוושהב היינקה לע םהיתואצוה ףקיה ,םהיתוינק תורידת ,םינש ךרואל תוחוקל
.הרבחל ותונמאנ לעו חוקלה תוגהנתה לע הנומת ונתי הלא םינותנ .המודכו םהיתואצוה
יכו שדח חוקל תגשה תולעמ 1/5 דע 1/6 הלוע םייק חוקל לע הרימש יכ ,ןייצל בושח
עובקל שי תוחוקל לש ןוצר תועיבשל עיגהל תנמ לע .רתוי םלשל ףא םינכומ םיצורמ תוחוקל
.תוגהנתה לש םיטרדנטס
 
17 ןויליג ,"רוקרז" תעה בתכ ךותמ 10-11 םידומע 95/11 לעפמה :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
!וילע רומש ,ךדידי אוה חוקלה
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל