ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  תינכט הכימת / ןועדימ


ל"ת תדרוהב םישקתמה לכל
 
:דוקימ וא ל"ת תדרוהב םישקתמה ולא לכל

Adobe Reader תנכותב רסוח איה ךכל תירקיעה הביסה
PDF יצבק לש האירקו החיתפל השורד וז הנכות

.וז "תימניח" הנכות ןיקתהל הבוח שממו PDF תרוצתב םיבתכנ םויכ םיבר םירמוח

"הנגהה" -ה ירוחאמ וז הנכות ןיקתהל יאנכטהמ ושקב ירפס-תיב בשחמ לע םידבוע םתא םא
.בשחמ יובכב קחמת אל איהש ךכ

:ל"ת תדרוהב הרזע -ל "תורעה" היירפסה םש תא םידומילה תוינכת תוירפסב ונפלחה
םג תפרוצמש Adobe Reader הנכותה תדרוהל רושיקו תויעב ןורתפל ל"אוד אוצמל ולכות םש
.וז העדוהל

:תויפיצפס תויעב שי תאז לכב םא
(םיפרוצמ םירושיק ואר) ליימ יל חולשל יוצר
בשחמ לומ םתאשכ ,הדובעה תועשב ,רשקתהל וא
03-7650452
050-8980318
 
:םיפרוצמ םירושיק
Adobe Reader
ירמעל ל"אוד
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל