ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  לוהינו היישעת תמגמ / ר"מפמ תועדוה / ןועדימ


"הקיטסיטטסל אובמ" עוצקמב דומילה רפסל ןוקית
 
דובכל
לוהינו היישעת תמגמ יזכרמו ירומ

"הקיטסיטטסל אובמ" עוצקמב דומילה רפס :ןודנה

.תועט הלפנ 73 דומעב "הקיטסיטטסל אובמ" עוצקמב דומילה רפסב

:תנקותמה הסריגה ןלהל
Y=aX+b

וקה עופיש - a
Y ריצ םע וקה לש ךותיחה תדוקנ - b

.למע ט"פמ תאצוהב רואל ואצייש םיאבה םיקתועב ןקותת וז תועט

.םכדיבש םימייקה דומילה ירפסב תאז ןכדעל שי !!

,הכרבב
סורג הדגמ ר"ד
נ"ותו יקסע לוהינ ר"מפמ
 
:םיפרוצמ םירושיק
םיפרוצמ םירושיק ןיא
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל