ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  לוהינו היישעת תמגמ / ר"מפמ תועדוה / ןועדימ


"היישעתב קט-ייהל דיתעה רוד"
 
לוהינו היישעת תמגמב "היישעתב קט-ייהל דיתעה רוד"

:המדקה
תרגסמב לוהינל היישעת תמגמ ידימלתל ה"סשת םידומילה תנשב העצובש תוליעפל ךשמהב
רקחה תודובע תא הנשה םג ביחרנו קימענ ,ךישמנ "היישעתב קט-ייהל דיתעה רוד" תינכות
.םילעפמב תושענה

תועוצקמב ילארשיה קשמה לש תורבוגה תושירדל ןה הנעמ תתל הדעונ ,לוהינו היישעת תמגמ
.םדקתמה קשמהו היישעתה םלועב בלתשהל ןיינועמה דמולה יכרוצל ןהו םייגולונכט םייעדמה

תפישחב ךרוצה תא ולעה טרפב ונייח חרוא לעו ללכב םייחה ירושימ לכ לע היישעתה תעפשה
בחרה םלועל ס"היבמ האיציה תארקל ,ילמרופה ךוניחה תכרעמ תרגסמב רבכ הילא רעונה
.הדובעה םלועב תידיתעה ותובלתשה תארקלו

םילעפמה תא וריכיו השעמל הכלה וסנתי ולא םידימלת יכ שרדנ וליפאו יעבט קר הז ןכל
עבש הז םשוימה "היישעתב קט-ייהל דיתעה רוד" טקיורפ תועצמאב בורקמ היישעתב תורבחהו
.םיינוכיתב םייתנשכו םייניבה תוביטחב םינש

היישעת יאשונ תבלשמו דומיל תונש שולש ינפ לע השורפ הנוילעה הביטחב םידומילה תינכות
םהידומיל םותב בלתשהל ולכוי דחי םג תונבו םינב המגמה ירגובש הרטמב תאז .םינוש
תא רפשל תנמ לע ,םחותינב ,םדוביעב ,םינותנ ףוסיאב תוריש ונתי ,רוציי ינוגראב
תילכלכ המצועל רוקמ רבד לש ופוסב תווהלו הנוכנ תוטלחה תלבק רשפאל ,הדובעה יכילהת
.ימלועה קושב לארשי תנידמ לש המוקמ תא עבקתש

:לוהינו היישעת תמגמב "היישעתב קט-ייהל דיתעה רוד" תינכת ינייפאמ

.המגמה לש םידומילה תינכותב תונושה תוישעתה בוליש ךות תינבנ תינכתה *

.ב"י -ו א"י -הבכשב ךישמיו `י התכב לחי טקייורפה ךילהת *

`י התכב
:םיאבה םיאשונב עדי יחמומו היישעתב םילהנמ ,היישעת ישנאמ תואצרה ועמשי םידימלתה *
.לעפמה לש וקוסיע םוחת *
.לעפמה תורטמו דועי תרדגה :לעפמה חותינ *
.ןוגראב לועפת תוכרעמ *
.תוכיאה ינקתו תוכיא לוהינל תוקינכטו םילכב שומיש ללוכ לעפמב תוכיאה ךרעמ תריקס *
תואצמנה תוטיש רופיש םוחתמ תוקינכט לש םושיי ללוכ לעפמב יפיצפס הדובע ךילהת תגצה *
.לעפמה שומישב
.םיכילהתה לע הרקבו רוציי לוהינ *
.תוטישו ןוגרא תסדנה *
.םיכילהת חותינו ןונכת *
.קוויש *
.תיסדנה הלכלכ *

."איש ימי"ו תואנדס תועצמאב הליעפ תיתייווח הדימל ךרעית *
.אשונל תומתרנה תורבח תועצמאב תונושה תוישעתל הפישח ךרעית *

א"י התכב
ןונכת :םיאשונב לעפמה ישנאמ תואצרה /הכרדה תלבק ךות םילעפמב ורקבי םידימלתה *
.קווישו םיכילהת חותינו
:ורקיב וב לעפמה תודוא (םידימלת תוצובק י"ע) רוקיב סיטרכ ןכוי *
.(לעפמה ישנא םע יטנרטניא רשק) ,ןויד תוצובק ,עדימ שופיח ,תילאוטריו תוליעפ ךרעית *
.םידעתמ םירמוחו םיכמסמ ,םיטקפסורפ תאירק *
.לעפמב תוליעפ לע תיפצת וכרעי *
הנבהו עדיה תקמעהל לעפמה ישנא םע "חיש-וד" ,לעפמב םידיקפת ילעב םע תונויאר וכרעי *
.לעפמב שחרתמה תודוא רתוי הבוט
.רצומב םישמתשמה תוחוקלל םינולאש תצפהו םירקס ועצובי *
.ורחבנש םיאשונהמ דחאב לעפמה תודוא תגצמ תנכה *

.היישעתב םירקבמ יזכרמב םירויס ומייקתי תינכתה תרגסמב *
.ןפתב זכורמ םוי עצבל ץלמומ

ב"י התכב
,תוכיאו הרקב לוהינ ,תוטישו ןוגריא תסדנה :םיאבה םיאשונב תואצרה ועמשי םידימלתה *
.י"פת -חוקיפו ןונכתו תוטיש רופיש ,תיסדנה הלכלכ
קלח לעפמב תמייקה היווההמ היגוס םע ודדומתי וב רמג טקייורפ ועצבי םויסל *
.(בקעמ ,תובתכתה ,חוויד ,ןויד ,שופיח) תילאוטריו התיכב השעי טקייורפהמ
להנמ ,תוכיא תחטבא להנמ :ןוגכ לעפמב םידיקפת ילעב םע םידימלתה תא שיגפי לעפמה *
תשגהב םידימלתב וכמתיו ועייסי רשא ..`וכו חותיפו רקחמ להנמ ,םיטקיורפ להנמ ,רוציה
.טקיורפה
.ןויצ םהילע ןתנייו ךוניחה דרשמ י"ע וקדבי טקיורפה תודובע *
םקויש םיניישעת תווצ י"ע ונחבי הב תיצרא תורחתל וחלשי תונייטצמ טקייורפ תודובע *
.ךכ ךרוצל
דרשמ הימדקאה ,היישעתה יגיצנ ופתתשי וב יתכלממו דבוכמ עוריאב השעת םיסרפה תלבק *
.הלשממהו ךוניחה

.אשונל םימתרנו םיבדנתמ םילעפמ ואצמנ םרוזאב רשא רפס יתב ורחבי טקייורפל *
036896199 ל סקפ וחלש אנא טקיורפל ףרטצהל םינינועמה
 
חוקיפה תווצ :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
עדמל להנימה לטרופ "ןוגילופ" ךותמ טקיורפה תודוא
היגולונכטלו
םיקיודמ םיעדמ ,הסדנה תועוצקמ דומילב םישנ בוליש
תסנכהמ לוקוטורפ ,היגולונכטו
הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל