המגמה תודוא
יללכ עדימ
יעוצקמ גוויס
יבאשמ לוהינ" תוחמתה
"שונא
"תואנובשח" תוחמתה
המגמ תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"הלכלכו להנימ"
לוהינ" - תוחמתה
"שונא יבאשמ
"תואנובשח" - תוחמתה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
לוהינ" - תוחמתה
"שונא יבאשמ
"תואנובשח" - תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
ג"י תותיכ יללכ עדימ
תותיכ םידומילה הנבמ
ג"י
- םידומיל תוינכות
ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
לוהינה יעדמ
יטפשמ להנימ תוחמתה
יאופר להנימ תוחמתה
םיגשיה תכרעה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
הלכלכו להנימ
שונא יבאשמ לוהינ
תואנובשח
תויוליעפ
םיגשומ ןולימ
תודוקפו תונקת ,םיקוח
םירתא רכיכ
הבחרה
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
- המגמל אובמ
היגולונכט
להנימ - ליבומ עוצקמ
הלכלכו
תונובשחה לוהינ תודוסי
ןוגראב םיכילהתו םינבמ
הלכלכל אובמ
להנימה תרות
לוהינ - תוחמתה
שונא יבאשמ
תבשחוממ תיקסע הביתכ
תינוגרא תוברת
הדובע יסחי
שונא יבאשמ לוהינ
תואנובשח - תוחמתה
א תונובשח לוהינ
ב תונובשח לוהינ
תבשחוממ תואנובשח
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  "תואנובשח" תוחמתה / יעוצקמ גוויס / המגמה תודוא / יקסע לוהינ


יעוצקמ גוויסל תויגולונכט תודועת תרמה יללכ
המגמה ר"מפמ :תאמ
 
םיאכזה "יקסע לוהינ" תמגמ ידימלת ,הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמ לש הטלחה יפ לע
.תוחמתהה לש םידומילה תמרל םאתהב יעוצקמ גוויסל התוא רימהל םיאשר תיגולונכט הדועתל

תוכייתשמה ל"חי 5 ב תוחפל ונחבנ רשא "תואנובשח" תוחמתהב "יקסע לוהינ" תמגמ ידימלת
הדועתה תא רימהל ולכוי ,תואנובשחב ל"חי 3 םכותמשו תויגולונכטה תולוכשאה תשולשל
.שח"הנהב 1 גוסל תיגולונכטה

5 םכותמש תויגולונכטה תולוכשאה תשולשל תוכייתשמה ל"חי 7 ב תוחפל ונחבנ רשא םידימלת
.שח"הנהב 2 גוסל תיגולונכטה הדועתה תא רימהל ולכוי תויגולונכטה ,תואנובשח ל"חי

תואנובשח - עוצקמ תדועתל תיגולונכט הדועת תרמהל רזע תלבט ואצמת ףרוצמה ץבוקב *

ךוניחה דרשמ לש תיגולונכט הדועתמ הרמהה יאנתל העצה ואצמת ףרוצמה רושיקב **
(הדובעה דרשמ לש רושיא יכילהתב) יעוצקמ גוויס תדועתל

הכרבב
סורג הדגמ ר"ד
נ"ותו יקסע לוהינ תומגמ ר"מפמ
 
הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמ :רוקמ
:םיפרוצמ םירושיק
הרמה יאנת
:םיפרוצמ םיצבק
1 ץבוק
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל