רתוי (תצק) םיוושו םיווש


בינ יתימא ר"דו בינ-יגח הויא ר"ד
36-43 'מע ,1998 ינוי ,84 סוטטסקלח חקול אוה ברעבו ,םירהצה רחא תועשב החפשמל בא אוה רקובה לש לעפמה להנמ
לש םדיקפתב םיכורכה וללה םידוגינה .וידבועמ דחא ידי לע תלהונמה הדעווב
יוצמה הזל בר ןוימד המודה תוגהנתה סופד ובציע ,םיריכבה םייצוביקה םילהנמה
םיבר םייתחפשמ םיקסעב


סואימ תמחמ םיצקומ ויה 'להנמ' םצעה םשו 'לוהינ' גשומה םינש ךשמב
תיטסילטיפקה הרבחה לש היאולחת תא ולמיס םה ץוביקה ירבחל .םיצוביקב
םנמא םיעשתה תונש יהלשב .חוכב הטובה שומישה תאו ןויוושה רסוח תא ,םביבסמש
ךישממ םילהנמה לש םקוסיע ךא ,תיצוביקה היווההמ דרפנ יתלב קלחל לוהינה ךפה
.תומכסומ הדימ תומא יפ לע ועצבל םישקתמ םתיברמו אושנמ השק תויהל

הטישה לש הסיסבב םיחנומה קחשמ יללכו םיכרע לפכמ עבונ ישוקה רקיע
ילאנויצר חרואב לועפל תבייחה תילכלכ תושי אוה ץוביקה דחא דצמ :תיצוביקה
לש םירהצומ תונורקע לע תתתשומה הליהק יהוז ינש דצמ .םייקסע םילוקיש ךותמו
.הילא םיכייתשמה לכל תבחרומ החפשמ תווהל הרומאו הרישי היטרקומדו ןויווש

.ץוביקה לש תיסיפה תרגסמה ךותב ,תחא הפיפכב תויח וללה תויושיה יתש

תבחרומ החפשמכ ץוביקה

םיסחיל הנוילע תובישח תסחיימו הליהקו קסע תבלשמה תידוחיי הרבח אוה ץוביקה
תוטלחההש איה הלא םיכרע לש םתועמשמ .תופתושלו תוירדילוסל ,םייתחפשמ
תונורקע ךמס לע אלא ,ףורצה ילכלכה ןויגיהה ךמס לע קר תולבקתמ ןניא תויקסעה
.םייחה ימוחת לכ לא ןובשחב םיאיבמה

תורשפאה לע ,החפשמב ומכ ,העיפשמ תילכלכ הטלחה לכ :הכופה םג איה תועמשמה
ץוביקה .םייסיסב םייח יכרוצ םג אלא ,תוברתו ךוניח ,תואירב קר אל - ךורצל
תיכרעה תכרעמב יוניש לכ ןכש ,יונישמ רמשיהלו םימייק םיכרעל דמציהל הטונ
.םייחה ימוחת לכב תכל קיחרמ יוניש ושוריפ תללוכה

םייחב הדובעה םוחתב תוליעפה תא תבלשמה תרגסמב םילעופו םייח ץוביקה ירבח
אלמל םיעבתנ םה יעבט ןפואב .תיתליהק תוליעפ ,יאנפ ,החפשמ - הירחאלש
תורגסמב םינוש םידיקפת

אוה הרעבו ,םירהצה רחא תועשב החפשמל הא אוה רקובה לש לעפמה להנמ :תונוש
דחא ידי לע תלהונמו ,הכירצה היצקת בוציעב תקסועה הדעו תוליעפב קלח חקול
לועפל להנמה הפוצמ ,וידיקפת לכב יביטקפא תויהל ידכ .(רקובה תועשמ) וידבועמ
ןויגיה ליעפהל) תונושה תורגסמב תונוש תויוגהנתה ןיגפהלו םינוש םיכרע יפ לע
.(הדעווב תינויווש השיגו םירהצה רחא םייתחפשמ םיסרטניא ,לעפמב ילכלכ
םידומילה ינפל ,אבצ ירחא תררחושמ) ותב ןכש ,תאז תושעל השקתמ אוה ,םלואו
תלהנמ ותשאו לעפמב תונוכמה תחא דיל הליעפמכ ינמז ןפואב תדבוע (הטיסרבינואב
.(הכירצה ךרעממ קלח) ץוביקב ןוזמה ףנע תא

לילכמ ומצע אצומ להנמה ,לכב רושק לכה הב תובכרומה תא ריתהל ןויסינב
?הדובע) וייחב רתויב יטננימודה םוחתהמ תויוגהנתהו תושגר ,תודמע ,םיכרע
תא רתוי דוע לידגמ אוה הז ןפואב .םירחאה םייחה ימוחת לא (?הליהק ?החפשמ
.לכב יולת לכה בושו תכרעמה לש תובכרומה תשוחת

םג ,ודיקפתב להנמ ,הזה רבחה תא (םיטפושו) םיריכמ תיצוביקה הליהקה ירבח
ופצ םהו םידליה תיבב לדג אוה םירבחהמ קלח םע .הליהקב רבחכו החפשמ שיאכ
יפ לע לועפל רומא אוה ,"להנמ"כ גוהנל ונממ םיפצמ רשאכ .רפסה תיבב ויישקב
םירדוסמ הרקבו ןונכת יכילהת ,תוינפ אלל השירד תושיגדמה תוילמרופ תומרונ
עקר לע האבה ,וזכ השירד .םייביטקייבוא םינוירטירק יפ לע תואצות תכרעהו
תלעפה לע השקמ - םירחאל יתחפשמו רישי ישגר רשק השיגדמה תילמרופ יתלב הרבח
ךכ תילוהינה המישמל רתוי הנפומ אוהש לככ .טקילפנוקל ותוא הסינכמו תוכמס
שיגדי םא .קסופ יתלב ץחלב אצמייו תיתחפשמה הביבסה לש תושירדב דומעל השקתי
ריבס - "תושימג" ,"תרובח" ,"בוט ןוצר" - בשחתמהו ןיבמה ,ךמותה ןפה תא
תושירד דימעי םאו ,דקפומ אוה ןהילע תויקסעה תורטמה תא גישי אלש חינהל
.םירבח דבאל לולע אוה - תושקונ

,הזב הז םירושקה םייחה ימוחת לכל תוסנתה לכ הכילשמ תיתחפשמ הרבחבש ןוויכמ
רבחכ ולש החלצהה תסיפת לע תועפשה ונלש להנמה לש תוילילשה תויוסנתהל ויהי
ירשפא יתלבה קבאמב ותוא תטפוש רוביצה תעד .ץוביקה איהש תבחרומה החפשמב
.םיילכלכ םיכרעו דוסימ ,תויתורחתל תויתחפשמ תומרונ ןיב רעפה ינפ לע רשגל

תורוצ ושבל ריכבה יצוביקה להנמה לש ודיקפתב םיכורכה םיישקהו םידוגינה
סופד בצוע הזה ךילהתה ךרואל .ץוביקה לש ותוחתפתהב תונוש תופוקתב תונווגמ
.םיבר םייתחפשמ םיקסעב יוצמה הזל בר ןוימד המודה תוגהנתה

טולשל ךרוצ לומ ןויווש יכרע

העברא ןיב יפוס ןיא עסמ אוה ,םיריכבה םיגרדב רקיעב ,ןוגרא לכב לוהינה
האלמ הטילש םייקל להנמה רומא תירשפא תינוגרא תרגסמ לכב .םידגונמ םיבטק
דיקפתל הריתסב תדמוע תוכשומב הנתיא הזיחאש אלא .דקפומ אוה הילע תכרעמב
.ותוירחא םוחתב םייוצמש ימ לע תוירחא תלטהו הלצאה - להנמ לכ לש רחא יזכרמ

תיינבב עיקשהלו םהלש ןוגראה םינפ יפלכ בל תמושת ליעפהל םיעבתנ םילהנמ
תדמתמ תוסחייתהל םישרדנ םה תינמז וב ךא .םידמוע םה השארבש תכרעמה תלעפהבו
םיבצעמה ,תויונמדזההו םימויאה םייוצמ הב תינוגראהו תיקסעה הביבסל ,הצוחה
.םידקפומ םה םהילע םינוגרא הלש םלרוג תא הבר הדימב

םיבטקה ןיב דוגינהש קר אל :ףסונ ישוק הילהנמ לע הסימעמ תיצוביקה תואיצמה
.םידוגינו תוריתס אלמ ,ומצע ינפב בטוק לכש אלא ,תולודג תומצועב אוה

דקפומ אוה הילע תכרעמל תוירחא רב םנמא אוה ריכבה יצוביקה להנמה ,תישאר
יכילהתו תינויוושה תיכרעה הסיפתה םיבר םירקמב ךא ,'הטילש' קיפהל רומאו
ךרדב ןעוציב לע דומעלו תוטלחה לבקל ול םירשפאמ םניא ,הרישיה היטרקומדה
תנורחא' לש ךכ לע ןנולתהל םיטונ םייצוביק םילהנמ .טולשל ול רשפאתש
תוטלחה תלבקב תנמואמ הניאש ,הרושה ןמ הנמאנ הרבח) תיללכה הפיסאב 'תוגרוסה
ןוכישה םוחתב םייח תוחרוא רבדב הטלחה לע םג עיפשהל תורשפא שי ,(תוילכלכ
.לעפמה לש קוויש תעיסנ וא תיאלקח הנוכמ תיינק לע םגו

לש ותלוכיב הנומא להנמהמ תשרוד הלצאה .תויוכמס ליצאהל דואמ השק ,תינש
הנגהל קוקזכ טרפה תא האורה הליהק .וילע תלטומה השדחה תוירחאב תאשל רחאה
,דיחיה לש ותוירחא יבגל הבר תומימע שי ,םייחה ימוחת תיברמב ורובעב הטילחמו
.תוירחאב תאשל ותלוכי יבגל ןוחטיב רסוחו

לע הילע עיפשהל הסנמו תינוציחה הביבסב ובל תמושת תא דקממה להנמ ,תישילש
תייצח'ל ששח הליהקב וירבחו ויתימע לצא ררועמ ,תויופתושו תותירב תריצי ידי
.תיתחפשמה תיצוביקה תכרעמה לש התומלשו הדוחיי תא תנכסמה 'תולובג

ענומ אוה ימינפה לוהינל האלמה ובל תמושת תא הנפמ להנמה רשאכ ,תיעיברו
תכרעמה לש המאתההו תולגתסהה תלוכי תא הנכסב דימעמו ,לוהינב ףתתשהל םירחאמ
.הנתשמה התביבסל הלוכ

תוקופת רוצייל השירד

םיאתהש ,דיקפתה הנבמ יכ הלעמ יצוביקה להנמה דיקפת לש תירוטסיה הניחב
רקיע ךרדה תליחתב .רתוי ינעבות השענו ךלה ,ץוביקה לש תונושארה םינשל
שרדנ אוה רתוי רחואמ .רשפאה לככ הבר הקופת רצייל התיה 'קשמה זכרמ'מ העיבתה
להנל םג הפוצמ אוה םיעבשה תונשמ .לוהינב 'םייעדמ' םיילכלכ םילכ םג ליעפהל
תא החלצהב להנל ,םירחאה וידיקפת לכל ףסונב ,רומא אוה האמה יהלשבו ,םישנא
.תיתורחתה ותביבסב ץוביקה לש תודרשיהה תמחלמ

םידימעמש תומלידה לוהינ השענ ,רתוי בכרומ השענו רגבתה ץוביקהש לככ ,ףסונב
.ירשפא יתלב טעמכל (?הצוחה וא המינפ ?ליצאהל וא טולשל) םינושה םיבטקה

םהינש .קסעל 'החפשמ'ה ןיב טלחומ גוזימ םייקתה ץוביקה לש תונושארה ויתונשב
רפסמו לודג םירבחה ןיב ןוימדה ,ןטק היה ץוביקה .םיבכרומ אל ,םיינגומוה ויה
תוסחייתהה .רשפאה לככ הלודג הקופת רוציל דעונ םייאלקח םיפנע לש םצמוצמ
הכוות ('ןומימ' וא 'קוויש' ,'שכר' ומכ םילפרועמ םיגשומב) תינוציחה הביבסל
תועונתהו םיירוזאה םינוגראה ,יזכרמה ריבשמה ,הבונת ומכ םיפוג ידי לע
.תויצראה

ןכש ,לוהינ לע אל ךא ,"זוכיר" לע וא "םידיקפת" לע רוביד ץוביקב
יונבה דיקפת תורשפאה רדגמ האיצוה תינויווש-תיתחפשמ הרבח לש היצזילאידיאה
התיה החנההו ,םלוכ ידיב האצמנ היצמרופניאה .תדסוממ תוכמסו היכרריה לע
לכ אלמל לוכי דחא לכש ךכ ,הליהקב םירבחה לכ ןיב הווש ןפואב קלחתמ עדיהש
וא הדשל תיכנא היצטורב דיקפתה לעב רזח היצנדקה םויסב .ורות אובישכל דיקפת
ןתינ ,ןמזב הלבגוה ילוהינ דיקפתב הנוהכהש ןוויכמ .ןיינמה ןמ דבועכ ,תפרל
.הבר המצוע ,ינמז ןפואב ותוא אלממה םדאה ידיב דיקפהל היה

ןתואב ילוהינה ץמאמה לכ ,תיטסיביטקלוקו תיתמישמ דואמ הרבחב רבודמש רחאמ
ץמאמל םיפתוש םלוכש השוחת התיה .ללכה תועצמאב ,ללכה לש תוקופתל ןווכ םינש
הדובע תקולח תועצמאב הנבמ קפיס הז אלש 'זכרמה' וא 'דיקפתה לעב'ו ,גשיהלו
,םינטק ויה םיתווצה :הזמ רתוי שרדנ אל הז בלשב .תויוליעפ םזיו תיסיסב
לומ להנמה לש ירקיעב ודיקפת .םידמולו םירוסמ םידבועהו תינוניב תוחמתהה
תורטמ גיצה ,ןוויכה לע עיבצה אוה .החפשמב באה לש הזל דואמ המוד היה םירחאה
םייחל תועמשמ ונקהו םויק ורשפאש תוקופת רצייו תרגסמה לע רמש ,תורורב
.םיפתושמה

אלש םירחא םהירחא ופרגו וארהש תישיאה המגודהמ םחוכ תא ובאש םידיקפת ילעב
תענהל המצוע בר רוקמ הוויה יגולואידיאה עינמה .םהלש תוגיהנמה תלוכיב וקפקפ
ליעפ קלח םג וחקל אלא ,יזיפה ץמאמל ומתרנ קר אל הלא .םידבועה-םירבחה
.תללוכה תוירחאב

הלצאה ךותמ הלעפ תכרעמהו תילמרופ 'הטילש'ב ךרוצ היה אל הלאה םיאנתב
םבל תמושת לכש ךכ ,רדוסמ היה ,תיסחי הביציה תינוציחה הביבסב לופיטה .תיברמ
לוהינה היה הז ,םיבר םינבומב .םינפ יפלכ התנפוה םייצוביקה םילהנמה לש
.ובטימב יתחפשמה

ילאנויצר לוהינ

לש לארשי ץרא לש הלכלכבו הרבחב ודמעמ סוסיבו ץוביקה לש תינושארה החלצהה
.םישדח םיבר תריציבו םימייקה םיצוביקה לש הריהמ החימצב ואטבתה םינש ןתוא
.ידעלבה םויקה רוקמ תא תווהלו ךישמהל תואלקחה הלכי אל םישימחה תונש עצמאב
ולש ישונאהו ינוגראה לאיצנטופה אולמ תא ןמז תדוקנ התואב שמימ ץוביקה
םיטושפו םלדוגב םילבגומ ,םייאלקח םיפנעמ רבעמה .היישעת לש הלעפהו הטילקב
.םייצוביקה לוהינה יסופדב םייוניש בייח תבכרומו הלודג היישעתל ,הלעפהל
.םישדח םירגתאב דומעל הז בלשב להנמה עבתנ ,קיפמו ןרצי ותויהל ףסונב

תילאנויצר השיגה רשפאו ,תיסחי העובקו תיאדו התיה ןיידע תינוציחה הביבסה
,יתיישעתה לעפמה זכרמו קשמה זכרמ - םייצוביקה םילהנמה לש בלה תמושת .םלועל
לעפמה לש םיימינפה םיכילהתה ןוגראל התנפוה - תודעווה יזכרמו ריכזמה םג ומכ
.ץוביקה לש וא

םיריכזמ .םייחה ימוחת תא ורידסהש םינונקתב עיקשהל וברה הליהקה לש דצב
םה .םיעצמא לש תבשוחמ האצקה תועצמאב תויתרבח תוכרעמ וליעפה תודעו יזכרמו
ץוביקב הדובעה תקולח לש שדחמ ןוגראב ,םיינוגרא םינבמ בוציעב קוסעל וברה
.םידיקפת תורדגהבו

ךות ,ןונכתב םקוסיע רקיע תא ודקימ םילעפמה ילהנמו קשמה יזכרמ ,יקסעה דצב
תלוג - תיתנשה 'קשמה תינכות' .םייתומכ םיילאנויצר םילדומבו תוקינכטב שומיש
דדועלו ריכבה גרד הלש תללוכ הטילש רשפאל הדעונ - ןונכתה יצמאמ לש תרתוכה
תוכרעמ םג ופסונ םואיתהו ןונכתה ילכל .םינושה עוציבה יכרדל תויוכמס תלצאה
.תיצוביקה תונובשחה תלהנה תחירפו תחימצ לש םינשה ןה הלא .הרקב

תיכרע-תיתרבחה תוגיהנמל הביטנרטלא עיצהל ןויסינ הפוקת התואב השענ הנושארל
םידדמ תדמעה ,ןונכתכ ספתנ לוהינה .םייעוצקמ תונורקע לע לוהינה תא ססבלו
ורואיתש םירפסמו םיכמסמ יפ לע ולבקתה תוטלחה .תואצות לע תילמיסקמ הטילשו
התועצמאב טלש אוה .םינותנל החמומ היה "דיקפתה לעב"ו ,ץוביקה תוליעפ תא
.םינושה םייחה ימוחת תא ורידסהש םינונקתה תועצמאבו וידיב התיהש היצמרופניא

לש האלמה תוהדזהה לע ססבתה ןיידע ,תיצוביקה ותסרגב ילאנויצרה לוהינה
לש הבר הדימה רשפאו הבייחש תוהדזה ,ודבע םהב ףנעה וא לעפמה םע םירבחה
.םיריכבה םילהנמה לש תילמינימ הטילשו הלצאה

םינמיסב אטבתה ,ריהמה שועיתל המדקש הפוקתל האוושהב יתועמשמה יונישה
המינפ בלה תמושת דוקימלו הלצאהל :ריכבה לוהינה לש הרזגה תבחרהל םינושארה
תוחוקל לש םלקשמ .תינוציחה הביבסב תויונמדזהלו םימויאל תוסחייתה הפסונ
'תנגומ'ה תואלקחהמ רבעמה ךרואל לדגו ךלה תיקסעה החלצהה תעיבקב םיקפסו
.'הפושח'ה היישעתל

םירבחה תא םילגמ

לש התמצועב תוחיפב ,םינבה תביזע לש רבשמה תפרחהב ונייפוא םיששה תונש יהלש
.ץוביקב יתרבחה חוקיפה ינונגנמ לש םתושלחיהבו ,הענה רוקמכ היגולואידיאה
רקיע (תמדקתמה תואלקחהמ הנושבו) םלועלו לארשיל תיסחיש ררבתה הלא לכ דצב
רשאכ תאז .לד היקוסיע ןווגמש 'הכומנ' היגולונכט לע היונב תיצוביקה היישעתה
.ולדגו וכלה ,ץוביקה ירבח לש תויעוצקמה תופיאשה התאו הלכשהה תמר

זכרמב - תבחרומה החפשמה לש ןבה וא ,ץוביקה רבח - םדאה תא וביצה הלא לכ
רחואמ םינש 30 עמטוה שונא יבאשמ להנמ לש יפיצפסה דיקפתהש תורמל .בלה תמושת
סחייתהל וליחתה ןאכ .יצוביקה לוהינב שונאה יבאשמ תשיג לש ןדיעה והז ,רתוי
רבחה לש ותוכז" ,"ימצע שומימ" ומכ םיגשומ ולע .םירבחה - רתויב רקיה סכנל
לש תוברועמו ףותישל ,סוזנצנוקל השירדה התלעו "ותדובע םוקמ תא רוחבל
םניא םינונקתש ררבתה .תוטלחהה עוציבב תופתתשהו הכימת רצייל םירומאה
תעמשמ' חינהל רתוי רשפא וא הטילש גישהל ידכשו םלועה תא רידסהל ידכ םיקיפסמ
רוצילו ,ןובשחב םדא לכ תחקל ךירצ ,הלגתה לכ ,ןוכנ לוהינ .'תיביטקלוק
חכשנש לגרה - תוטלחהב םירבח לש שדוחמ ףותישו תידדה תוחיתפ תועצמאב תוביוחמ
.לוהינל תויעדמה תוטישהו תויזוכירה םע

ךירצ היה ,םייצוביק םילהנמ יניעב ןח ואצמ אלש המכ דע ,הלאה תוחנהה תחת
םע רשקתל ,ליג תובכש ןיב ךוותל ושרדנ הפוקת התואב םידיקפת ילעב .לועפל
,הליהקב םייתרבח םיכילהת רוציל ,םישנאל סחייתהל ,םייתפכא תויהל ,םירבח
.תקלחתמ תוגיהנמ לש לדומב לועפלו ,םיפנעב םיתווצ תונבל ,םיטקילפנוק להנל

תילוהינה בלה תמושת תא ךשמ ישונאה םרוגב תורושקה תולאשב ףוכתה קוסיעה
עובק היה אל בושש ינוציחה םלועל תשרדנ תוסחייתה ענמו תכרעמה ךות לא הרזח
ךישמהל שרדנ ריכבה גרדה .(היגרנאה רבשמו םירופיכה םוי תמחלמ תפוקת) יאדוו
הל ויה אלש תועמשמו לקשמ הלביק הטילשה .ליגרהמ םישק םיאנתב תוקופת חיכוהלו
.תושדח תויוגהנתהו םייתריצי תונורתפ ,םיצמאמ הבייחו ןכל םדוק

.היצביטומ ריבגהל ידכ ףותישו הלצאה תועצמאב הטילש רוצייל היה ךירצ ,לשמל
אל ,(המצעה םשל תוירחאב תוקלחתה) יסיסבה הנבומב הלצאהה רשאכ יתייעב ןורתפ
.הדורי היצביטומו םילד םיקוסיע לש םיאנתב הילאמ שממתהל הלכי

םימלענ תולובגה ,תחתפנ תכרעמה

לש היתודימל םאתהב יתחפשמ קסעכ הרוקמב התנבנ ץוביק לכ לש תילכלכה תכרעמה
.'םלועה ראש' ןיבל וניב םחת ץוביקהש םירורב תולובג תעיבק ךותו הליהקה
התיה ,היישעתל אל ךא ץוביקה לש םייאלקחה םיקוסיעל המיאתהש ,תטלשה החנהה
עדי ,םדא חוכ) תילכלכה ותוליעפל םיבאשמה תא ומצע ךותמ קפסל לגוסמ ץוביקהש
הצריש חילצמ יתיישעת לעפמל הרקי המ :התיה תוניצרב הנחבנ אלש הלאש .(ןוהו
?יתורחתה ונורתי לע רומשל ידכ ,ץוביקה ול ביתכהש לדוגל רבעמ חומצלו ךישמהל

תיתרבחהו תילכלכה ותביבסב תואדו יאה תמר תרכינ הדימב התלע םינומשה תונשב
הרערוע תילארשיה הרבחב ץוביקה לש תיגולואידיא-תיתרבחה ותדמע .ץוביקה לש
תומגידרפ תורבשנ ובש יתורחת םלועב יכ הארנ .רכינ תוחיפ לח ילכלכה וחוכבו
תורוצת תווהתמו םירקבל םישדח תולובג םיעבקנ ,קחשמ יללכ םינתשמ ,ףרה אלל
תיסחי הנטק הליהקל .ןורתי לכ תירוקמה ותרוצב ץוביקל ןיא ,תוירוקמ תוינוגרא
- ןטק יתחפשמ קסע לש תנוכתמב תלהנתמו תימונוטוא תילכלכ הדיחי הווהמה
תיביטקפא תילכלכ תוליעפ תבייחמ תורחתה .דורשל השק - 'ץוביק לכל ליעפמ'
.ץוביק לכ לש רדגל רבעמ תיתועמשמ הרוצב םיגרוחה לדוג ירדסב

,תכרעמה לש תימינפה תונגראתהל םינווכמה םירחאה וידיקפתל ףסונב ,ןכאו
תמושת תא התע תונפהל םיריכבה םייצוביקה םילהנמה תא הלאה םייונישה ובייח
לגתסהל םהילע .םהילע לועפלו תולובג קורסל םיעבתנ םה דורשל ידכ .הצוחה םביל
תולובגל ץוחמ הלועפ ףותיש תונבלו םינוכיס תחקל ,שמגתהל ,שדחתהלו
םיבושח תוחישק תורדגהו םינונקת ,םיינוגרא םינבמ .ץוביקה לש םיירוטסיהה
.תוחתפתהו החימצל ןוויכב םתלעפהו םיבאשמ תגשה רשאמ תוחפ

תועיבת ללגב אל הטילשב קלחתהלו ליצאהל םויה עבתנ יצוביק להנמ ,ךכמ האצותכ
.תאז תבייחמ ונמז לש הליעיה האצקההש םושמ אלא ,תויכרע 'תוישונא'

עדימ תרבעהב קסועה לעפמב ,חילצמ ל"כנמ לש ויתומישמו םויה רדסש אצמנ ,ןכאו
ומוי בור :ץוביקל ץוחמ ויתימע לש הלאל םויה םימוד ,םיססובמה םיצוביקה דחאב
תוינמז ולש תוטלחהה ;שימש עדיל התכיפהבו היצמרופניא דוביעו תטילקל שדקומ
השימג ךרדב תופולח םסקמל לדתשמ אוה ;םינתשמה םינותנה יפ לע רידת תונתשמו
ידי לע םירחא ליעפמ אוה ;םילומגתו םיבאשמ קלחמו טלוש ,גישמ אוה ;תיתריציו
תושירד יפ לע תונשדח רצויו דדועמ אוה ;'תונויער תריכמ'ו ,תומכסה תריצי
ףותיש תועצמאב הלאה תולוכיה תא ביחרמ ךא ,תיצוביקה תכרעמה תולוכיו הביבסה
תשר לש הזכרמב דמוע ולוהינבש לעפמה .םיקפסו תוחוקל םע רצוי אוהש הלועפ
.תולובג תרסח ,תבכרומו תילאוטריו

יצוביקה לוהינה לדומב רבשמ

ךירעמו קיפמ ,ןנכתמה הזכ .ץוביקב להנמ לש שדח לדומ ,אופא ,חתפתמו ךלוה
ליצאהל ידכ דחאכ 'םיישונא'ו םיילאנויצר םילכב שמתשמ אוה רשאכ םיעוציב
םתלחנ םויה איה הלאה תושירדב דומעל תלוכיה .תינוציחו תימינפ הטילש םייקלו
לוהינה תכאלמ ,םילהנמה תיברמ יבגל .יצוביקה בכרמב דבלב םידדוב םילהנמ לש
.דימתמ תבכרומו השק

תדוקנל יצוביקה לוהינה לדומב םיימינפה םידוגינה תא ואיבה םינומשה תונש
הפושחה ,תישונאו תילכלכ ,תיפרגומד הניחבמ תבכרומ תכרעמל היה ץוביקה .רבשמ
הלקשמב לודיגה םע וזרוז הפישחה יכילהת .םיבכרומ םיסחי התא תמייקמו הביבסל
ומלענש תולובגה .תיקסעה ותביבסב ולחש םייונישהו ץוביקב היישעתה לש יסחיה
,לשמל) םינשיה םיכרעה .םישדח קחשמ יללכו תומרונ ינפב ץוביקה תא וחתפ
,ימינפ יתרבח חוקיפ לש םיילמרופ אלה םינונגנמהו םחוכמ קלח ודביא (ןויווש
ןיידע ץוביקה ,תאז םע .םיליעי תויהל ולדח - ץוביקה לש רידסמה חוכה ויהש
.תבחרומ החפשמכ ומצע ספות

םה .השדח תיצוביק המגידרפ ליעפהלו רצייל םייצוביק םילהנמ םיעבתנ םויה
לבקלו רוחבל) תוריח וא ,טרפה לש ורשוא ,לשמל ,םישדח םיכרע דימעהל םישרדנ
םיליעפמ םינונגנמ תיינבב םיקוסע םה .תואצותל תרבגומ תישיא תוירחאו (תוטלחה
תא וא ,(תוירחא יזכרמ) ותדובעל רבחה תוירחא תא םיאטבמה הלאכ לשמל ,םישדח
תויוגהנתהל עינהל אוה םהלש רגתאה .(הכירצב הטרפה) תילכלכה תוליעיהו תוריחה
ןויוושה הבש הליהקב םזיגרניס תריציל ,תידדה הכימתלו תורבחל לשמל ,תושדח
ההובג המר שרוד םיימינפהו םיינוציחה םיסחיה לוהינ .הלדג תונושהו קמטצמ
לע-להנמ לש דיקפת אלמל םילגוסמה םינמוימ םילהנמ ךפוהו ילוהינ עדי לש רתוי
.םירידנו םישקובמל ץוביקב

בחרמה לש םיבטקה תעברא ןיבו דחא לכב םיעובטה םידוגינה םייוצמ היעבה דוסיב
אוה תוטלחהה תלבק ךילהתו הכומנ הטילשהשכ השק השענ יונישה לוהינ :ילוהינה
רשאכ ליצאהלו םיצמאמב קלחתהל השק ;וטו חוכ םהלש ןיינע ילעב ףוצרו יטיא
םילכה תיינבב זכרתהל השק ;תלבגומ תוירחאב תאשל םידבועה-םירבחה תונוכנ
אל ריכבה גרדהמ םיפצמש העש ,ימינפה דוקפתה תא רידסהל םירומאה םישדחה
רשאכ ץוביקה לש ויתולובגל ץוחמ תוליעפל רסמתהל השקו תפטושה תוליעפב ברעתהל
.תוקיעמ תוימינפ תויעב ןורתפל תכשומ הליהקה

תועמשמ םיבטקה ןיב חתמה תא תואטבמה תויסאלקה תומלידה תולבקמ הזכ בצמב
םלועב המאתהו בוציע ךילהתב (הלצאה) םירחאה ףותישב עיקשהל המכ דע .השדח
תמאתהב קוסעל המכ דע ?(הטילש) תוינחוכ תויצלופינמב שמתשהל המכ דעו הנתשמ
?תינוציחה הביבסה םע םישקבתמ םירשקל שידקהל המכו יונישל תוימינפה תוכרעמה

םייוניש םג םישרדנ ץוביקה לש יתחפשמה ויפוא לש לדגו ךלוה שוטשטל ליבקמב
.ולש ריכבה לוהינה לש הנבמבו דיקפתב םייתוהמ

תיתחפשמה תנוכתמה תא םיחנוז

לש הלועפה יאנת תא שדחמ םיבצעמ תונורחא ה םינשב ץוביקב םישחרתמה םייונישה
רבעמ תרשפאמה השדח תואיצמ ללכל םירבטצמ הלאה םייונישה .ולש ריכבה לוהינה
תילאנויצר-תיעוצקמ השיג תבלשמה תנוכתמל יתחפשמה לוהינה סופדמ גרדומו יתטיש
םינשב תוטלבתמו תוכלוה תומגמ עברא .תללוכ תיתרבח תוירחא לש תיכרע הסיפת םע
:תונורחאה

תושיכ ילכלכה םוחתה לש תיטפשמו תינוגרא הרדגה .הליהקהמ קסעה תדרפה .1
'קסע'ה ןיב רשקה תא תיעמשמ דח הרוצב תמחות הליהקב היולת יתלבו תיאמצע
תויועמשמה לכ לע ,קסעומו קיסעמ לש םיסחי םימייקתמ םייתשה ןיב .'החפשמ'ל
םנמא םה 'החפשמ'ה ינב .תולעבה לש הז אוה םיסחיה לש ינש ןפ .ךכמ תורזגנה
אל .םייעוצקמ םילהנמ ידי לע השענ וז לש לוהינה ךא ,'המריפ'ה לש םילעבה
םינמנ םניא ללכש ,םיריכשה םילהנמה לש םרפסמ לדגו ךלוה הנורחאלש אוה הרקמ
.תימוקמה הליהקה םע

קוזיח הדרפהה ךילהתל םיקפסמ יצוביק-ץוחה םלועהמ םילואשה םינונגנמ ינש
לע ןתוליעפ תא תוססבמו תוירחא יזכרמכ תורדגומ תויקסעה תודיחיה :יתועמשמ
התוירחא תא שממל הלוכי הליהקה .'םיילאנויצר' םיילוהינו םיילכלכ םילוקיש
.תילכלכ הרקב תכרעמ תועצמאב םילעבכ

,םירקמה תיברמב ,הוולתמ תיאמצע תילכלכ הדיחיכ קסעה לש תשדוחמה הרדגהל
םיינוציח םיחמומ םה הירבחהמ קלח .םילהנמ תצעומ תומדב תפסונ הרקב תכרעמ
החפשמ ינב לאכ אלו םיימינונא תוינמ ילעב לאכ ץוביקה ירבחל םיסחייתמה
.םקסעב םילוכי-לכ

,'םידיקפתב האישנ'ו 'זוכיר' דוע אל .ימיטיגל קוסיעל ךפוהו ךלוה לוהינה .2
דומיל ,תויעוצקמ םישרודה תינוגראו תילכלכ המורת ילעב הדובעו עוצקמ אלא
ירבח לש לדגו ךלוה רפסמב יוטיב ידיל האב הזה קוסיעה תסיפתב יונישה .הדמתהו
,היצטורה ןורקע תקיחשב ,לוהינבו הלכלכב תילמרופ הלכשה םישכורה ץוביק
םידיקפתל ץוביקל ץוחמ םייעוצקמ םילהנמ תריכשבו תוכורא הנוהכ תופוקתב
.ץוביקה לש ילוהינהו ילכלכה ךרעמב םיריכב

הדימל רבחה שרדנ קוחר אלה רבעב .תוירחאל תורח ןיב רשקה לש שדחמ חוסינ .3
רקיע תא ומצע לע חקל ץוביקה .םייסיסבה םייחה ימוחתב תוירחא לש תלבגומ
לש ותלוכי .תוברתה ייחלו תואירבל ,םידליה ךוניחל ,יזיפה םויקל תוירחאה
םייונישה .דואמ תלבגומ התיה םימוחת םתואב תונוש תופולח ןיב רוחב רבחה
הכופיהב הנושארבו שארב ,יוטיב ידיל םיאב ונימי לש ץוביקב םישחרתמה םיצאומה
תישיא תוירחא לש תרבוגו תכלוה הדימ תשרדנ ץוביקה ירבחמ :וזה האוושמה לש
םג הדיצבו (םייתוברתהו םיינחורה םיכרצה קופיסלו ךוניחל ,תואירבל ,הסנרפל)
לע תתשומה לוהינל יחרכה יאנת אוה האוושמה יוניש .םייטרפה וייח לוהינב תורח
םוחתב לדגו ךלוה הריחב שפוחו יקסעה רזגמב םיילאנויצרו םיילכלכ תונורקע
.החפשמה

ךות ,הפשח תיוושכעה תילכלכה תואיצמה .תימוקמה רדגל ץוחמ לא הצירפה .4
הפיפחל םיוולתמה ןטוקה תונורסח תא ,םידבכ םיישונאו םיילכלכ םיריחמ תייבג
.התולעבבש ימוקמה קסעה ןיבל ,תיצוביקה תימיטניאה הליהקה ןיב תטלחומ טעמכה
םיפנעב רקיעב) םירחא םיצוביקל םיצוביק רובח ,םיבר םיסוסיהב הוולמה ךילהתב
תודיחי תריצי םשל (םיתורישבו היישעתב) םייצוביק ץוח םימרוגל וא (םייאלקחה
םינוכיס רוזיפ ,לדוגל תונורתי יוצימ תורשפאמה ,(תיסחי תולודג תוילכלכ
.תויקסע תויונמדזה שומימו

םילודג םידיגאתב תובלתשה ,תותשר תריצי ,תויגטרטסא תותירב ,תויופתוש
תונש יהלשב ץוביקה לש תילוהינה היווההמ ימיטיגל קלחל וכפה הסרובב הקפנהו
.תיתחפשמ תנוכתמב רתוי להנל ןתינ אל טושפ הלאכ תורגסמ .םיעשתה

תיתרבח תוירחאו תויעוצקמל השירד

לש המגמה תוקזחתה תא הבר הגאדב םיאור תיצוביקה תרגסמב םיבוטו םיבר
םיגילפמ םייוניש תגציימ םנמא וזה המגמה .לוהינה לש היצזילאנויצרו תועצקמתה
םיישונאו םייתרבח םיכרע שממל הלודג תונמדזה םג הב שי ךא ,תיצוביקה היווהב
.ץוביקה לש ותוהמב םיעובטה

ירבח תא שדחמ סייגל םילוכי ,תיתרבח תוירחאו תיעוצקמ הסיפת ילעב םילהנמ
תווצ תדובע לופיט ,תוירחא תליטנו הלצאה דדועלו תילכלכ היישעל ץוביקה
ןיב ןוזיא תריציל ירוביצה ץמאמהו בלה תמושת ברימ תשדקהו ,תישיא החימצו
.ץוחב הלועפ ףותיש תריציו תולובגה תבחרה ןיבל ,םינפבמ הליהקהו קסעה לופיט
.יצוביקה לוהינה לש אבה רודה ינב לש םתחימצל הממח הווהת וזכ תואיצמ