ינועב המחלמ
םייתדע םירעפ
םיגהנמו תודע
םימס לע םימש אל
םירעפ םוצמצ
ינועב המחלמ
יגולונכט ךוניח
ידוהי אלה רזגמה
םייתדע םירעפ
תומילא
תואירב
background="images\home2_19.gif" align="right">

?לארשיב טלוש ימ

יולה-ינויצע הוח :תאמ

שאר :רוביצה ירחבנ הב םיטלוש ןכלו ,היטרקומד איה לארשי - םירמוא שי
תמאבש ימ .דואמ לבגומ ןובריעב תמא לבא ,תמא ךכב שי ,ןכאו .ותלשממו הלשממה
ילואו - ףלאכ :תוטילאה וא ,תרמצה ,רתוי תצק הבחר הצובק איה לארשיב טלוש
העפשה םיעיפשמ וא ,םיעבוק תונוש םיכרדב רשא ,חוכ ילעב םישנא - רתוי תצק
.הנידמב הרוקש המ לע ,תערכמ

תוטילאה ןהימ

ישאר תא םג ,הלשמ הנטק המצוע תגרדבו ,תרחבנה הלשממה תא תוללוכ תוטילא
לש הרוש םג תוללוכ ןה .(רוביצה לש רתוי ןטק קלח ידי לע ורחבנש) היציזופואה
םחוכ יכ ףא) תורדתסהה ישאר ומכ ,רתוי םצמוצמ ףוגב תוריחבב ורחבנש םישיא
אלש - בורה םהו - הלא םג םיללכנ תוטילאב ךא .(רבעב היהשמ הברהב ןטק םויה
,םש טושפ םה .רחא יטרקומד םורופ לכב אלו ,תויללכ תוריחבב אל ,ללכ ורחבנ
לש העפשההו חוכה ידקומב םמצע תא םקמל וחילצה תונוש םיכרדבש םושמ ,תרמצב
.הנידמה

היטרקורויבה ישאר ,ןוהה יליא וא קשמה ישאר תא תונמל רשפא םהיניב
םהבו) תרושקתב חתפמה ישנא ,הרטשמהו אבצה לש ןוילעה דוקיפה ,תיתלשממה
,(תינורטקלאה תרושקתה ינוגרא לש םילהנמו םינותיע ילעב ,םיכרוע ,םיאנותיע
,(הנידמה תוטילקרפו הלשממל יטפשמה ץעויה ,ןוילעה טפשמה תיב) תיטפשמה תרמצה
הניא השעמל ךא ,לושמל הרומא תרחבנה הלשממה .םיטלוב חור ישנא רפסמו תד ישנא
.הלאה חוכה ידקומ לש רכינ קלח ברקב זחאמ אלל ,ןכ תושעל הלוכי

תועצמאב הנושארבו שארב היה תוטילאה ברקב ןוטלשה לש וחוכ סוסיב ,ץראב
ישנא" ויה םינוממה תוטילאה ירבח יכ וחיטבה רשא ,םייתגלפמ-םייטילופ םייונימ
."ונמולש

םהה םימיב

ישארל התייה ,הזה םויה םצע דעו לארשי ץראב בושייה תליחת זאמ
ישאר וליאו .הלאכ םייונימב הבר החלצה תחא לארשי-הדובעה תגלפמ-ךרעמה-י"אפמ
.תוחפ הברה וחילצה ךא ,םה ףא וסינ םתירב ינבו דוכילה-תוריח

הללכ הנורחאל דעש ,תורדתסהב הטילשה ילעב הליחתכלמ ויה הדובעה-י"אפמ ישאר
הינומגהה ילעב ויה םה תומדקומה םישולשה תונש זאמ .קשמה ישארמ רכינ קלח םג
היטרקורויבב תורשמ קלחל םהל רשפא הז רבד .בושייה לש "םיימואלה תודסומ"ב םג
הטיש .םהיכמותל תורשמה ברמ תא חיטבהש המ ,יתגלפמ חתפמ יפל הלא תודסומ לש
וגאד ,ןוירוג ןב דוד םשארבו "הגלפמה" ישאר רשאכ ,הנידמה םוק רחאל הכשמנ וז
- םייתלשממ םילעפמב םג ומכ ,םייתלשממ םידרשמ רפסמב חתפמה תודמעש ךכל
וקנעוה םייתלשממה םידרשמה ראשב חתפמה תודמע .םהישנאל וחטבוי - ש"עת תמגודכ
.םתירב תונב ויהש ,תויתדה תוגלפמל

שמתשהל וחילצה םויה אובבו ,"הנגה"ב םג הטילש ילעב ויה י"אפמ יגיהנמ
וחילצה ,אבצב םייטילופ םייונימ תועצמאב .ל"הצב הטילשל סיסבכ וז הטילשב
לוק"ב תיבה ילעב םג ויה םה .תובר םינש ךשמל התוא חיטבהלו ,וז הזיחא קזחל
שלח ןיידע היה יטרפה קשמה .הכורא הפוקת ךשמב ,רודישה תושרב ךכ רחאו "לארשי
תא רושקל (ריפס סחנפ תמגודכ) הגלפמה יגיהנמל השק היה אלש ךכ ,ידמל
.הגלפמל - םה ףא םישלחה - ויטינרבק

שארב םמצע תא ססבל םנוצרב םאש דוכילה ישאר וניבה ,1977 לש "ךפהמ"ה רחאל
ידקומב םג םמוקמ תא חיטבהל םהילעו ,הלשממב קפתסהל םילוכי םה ןיא ,הנידמה
םייונימ עצבל םדיב הלע .ךכב וחילצה שממ אל םה ,רומאכ ,לבא .םירחאה חוכה
תוגלפמה ידיב וראשנ םידרשמה ראש דועב ,םייתלשממ םידרשמ רפסמב םייטילופ
אל לבא ,התוא שילחהל ,ןיפולחל ,וא תורדתסהה תא "שובכל" וסינ םה .תויתדה
יאבצה דוקיפב זחאמ סופתל םדיב הלע אל .הזב אלו הזב אל תערכמ הדימב וחילצה
לש םייונימהש םושמ ,הז ןוגראב חתפמ תודמעל דוכיל יכמות לש יונימ ידי לע
המיאתמ הדותע ינשה יאבצה גרדב התייה אל טעמכ ובש בצמ ורצי םהימדוק
,ןאכ םג לבא ,רודישה תושרב חתפמ ישנא רפסמ ונימ םה .הלאכ םייונימל
.ביריה הנחמב הראשנ ינשמה גרדב הדותעהש וחיטבה םימדוקה םייונימה

היה םנמא דוכילה - הנש הרשע שמח ךשמב - 1992 דעו 1977 זאמש הרק ךכ
- ךרעמה ישאר ידיב הנידמב הטילשה ןמ רכינ קלח ראשנ השעמל לבא ,הלשממב
-ב ןוטלשל ןיבר קחצי תושארב הדובעה התלעשכ ,ןכל .םתירב ינבו הדובעה תגלפמ
קלח םג .אבצה תושארב ללוכ ,ןוטלשב שדחמ ססבתהל הישארל השק היה אל ,1992
קוח :"רקת" הרק זאש אלא .ותוא וקזיחו ןוטלשל "ופרטצה" קשמה יטינרבקמ רכינ
םילוחה תפוק לש םיסמה תייבגמ תורדתסהה תא קתינש ,יתכלממ תואירב חוטיב
רכינ קלח הגלפמל דבא ךכ .התוא דמיגו תורדתסהב יפסכ רבשמל םרג ,תיללכה
היה .הלש תוריחבה תכרעמב תיטסיגול תיתשתכ םג שמיש רבעבש ,רידא חוכ סיסבמ
דחא - 1996 תוריחב רחאל הגלפמה תכשל סוניכב סרפ ןועמש הדוהש יפכ - הז
.הלא תוריחבב הגלפמה לש הלפמל (דיחיה אל ןבומכ ךא) םימרוגה

תושדח תוטילא ,תונשי תוטילא

ישאר וניבהש יפכ - והינתנ ןימינב ןיבה ,1996 -ב ןוטלשל דוכילה הלעשכ
וילע ,הנידמב טולשל ונוצרב םאו ,תוריחבב ןוחצינב יד אלש - רבעב דוכילה
תא ףילחהל ותנווכ לע זירכה ןכל .הלש חוכה ידקומ ראשל םג וישנא תא רידחהל
לק ,הז םוחתבש אלא .(ןימיה לש) תושדח תוטילאב (לאמשה לש) תונשיה תוטילאה
.תושעל רשאמ רבדל רתוי

ןווכתה ךכל אל יאדווב ךא ,ותלשממ ירש ברקב ןיפוליחל איבה םנמא והינתנ
םייתלשממ םידרשמב םיריכב רפסמ ופילחה וירשו אוה .תוטילאה תפלחה לע זירכהשכ
ןווכתהש םידממב אל םלוא ,רדימעבו תרושקתה דרשמב ןוגכ ,רוביצ תודסומבו
זיזהל ונויסינ חלצ אל לבא ,רודישה תושרב חתפמ ישנא רפסמ ףילחה אוה .םהילא
חילצה אל ןבומכו ,היינשה תושרבו רודישה תושרב םירחא םיבר םישיא םמוקממ
םיניועכ האר םתואש ,הללכב תרושקתה ישאר תא ףילחהל (חילצהל היה לוכי אלו)
ישאר תא ףילחהל היה לוכי אל ךא ,הלשממל יטפשמה ץעויה תא ףילחה אוה .ול
.קשמה יטינרבק םג ומכ ,תיטופישה תכרעמה ישאר תאו תוטילקרפה

.יאבצה דוקיפה בור תא ומוקמב ריאשהל והינתנ ץלאנ ותנוהכ ןמז בור ךשמב
יאבצה גרדה ןיב טלחומ טעמכ קתנ רצונ - הנידמה תודלותב הנושארל - וימיבו
המ ,ןוטלשל תילמרופ אל היציזופוא ןיעמ וויה אבצה ישארמ רכינ קלח .ינידמהו
המכ תפלחהב הלשממה שאר ףתתשה רבד לש ופוסב םנמא .תרכינ הדימב ושילחהש
אוה ,אבצה תגספב םהב הצר אלש רחאל םלוא .ונגסו ל"כטמרה םשארבו ,אבצה ישארמ
ורשנ אל םה .ונוטלשל ץק המשש תוריחבה תכרעמב םייטילופה ויביריכ םתוא לביק
אלא ,אופא ,התייה אל תוטילאה תפלחה .תרחא הטילאל ורבע טושפ אלא ,תוטילאהמ
תפפור הזיחא תלעב לבא ,הפי תעמשנ :"חוטב םולש םישוע" לש גוסה ןמ המסיס דוע
.תואיצמב

הזה ןמזב

תלשממ ,הלא תורוש תביתכ תעשב ?קרב לש ונוטלש ססבתמ חוכ ידקומ וליא לעו
םידקומ ךות לא חלשת תוחולש וליא תופצל השקו ,ידמל "היירט" ןיידע איה קרב
ברקב אוה קרב ןוטלש לש םיירקיעה םיסיסבהמ דחאש ,רורב התע רבכ ךא .הלא
,רבעשל ל"כטמר אוה ומצע קרבש קר אל .('לימבו ליעפ תורישב) תיאבצה תרמצה
ןכל םדוק רשאו ,יאבצה דוקיפה "ירגוב" םהש םירש רפסמ םילולכ ותלשממבש אלא
ומצע תא ףיקה אוה ,הלא דבלמ .והינתנל תילמרופ אל היציזופוא התואמ קלח וויה
ףא אלא ,ינידמה ןתמו אשמב קר אל םיפתתשמ הלאו ;רבעשל אבצ ישנא םהש םיצעויב
.תוינידמה בוציעב

ןעקר והמ לואשל בושח ,הנידמב תוטלושה ןה תוטילאה םא :תאב ןיינמ יל רומא
עקרה תניחבמ ."ךלוה התא ןאל ךל רמואו ,תאב ןיינמ יל רומא" תניחבב ,יתרבחה
תפוקת זאמ - תישאר .רוביצה לש תומיוסמ תובכש ךא תוגציימ ןבור ,יתרבחה
,תילכלכה תרמצה תגספב - תינש .םירבג םה עירכמה םבור ,ונימי דעו בושייה
,םדוק רשאמ תוחפו ,תיטילופה וזב אל רבכ ךא) תיטפשמהו ,תיתרושקתה ,תימדקאה
תודע יאצויל ןטק גוציי קר ןהב שיו ,םיזנכשא םה עירכמה בורה ,(תיאבצה וזב
.חרזמה

םה תרמצל םיפרטצמ "שלח" עקרמ םישנא רשאכש ןכתיי אל םאה ?הנשמ הז םאה
לכב אצומל לבא ,ךכ ןכא ?םיכלוה םה ןאל רקיעב םהל בושחו ואב ןיינמ םיחכוש
תוטילאה ןוטלש לש ףסונ ןפב בלתשמ ףתושמ יתרבח עקרש םושמ ,תובישח הנשי תאז
."תוטילאה רשק" :ותוא הנכמ ינא ,ץראב

תוטילאה רשק

אוה רבודמה ,(1)"תרמצב םוקמ" ירפסב טרופמב יתרבסהש יפכ ?תוטילאה רשק והמ
תילגעמ המרזה ,תישאר :םיטביה ינש הלו ,תוטילאה ןיב הקודה םיסחי תכרעמב
םייתרבח םיסחי ,תינשו ;ןהיברוקמ ןיבל ןניבו תוטילאה ןיב תובטה לש תידדהו
.ןהירבח ןיב םיבורק

ירה .דוסי וז הנעטל ןיא הרואכלש הארנ ,תיטילופה תרמצב ןנובתנ םא
הברקל אל תודע הרואכל םה הלאו ,םיקסופ יתלב םיקבאמב םיקוסע םיאקיטילופה
םייטילופה םיקבאמה .םיינשה ןיב הריתס ןיא השעמל ךא .םהיניב דוריפל אלא
לש המרזהה אוה םידדצה תא דימצמה רבדהשכ תותירבבו תורשפב תופוכת םימייתסמ
.ודרפנ אל םהיתותירבבו םהיתובירמב ,ךכו .םהיניב ("םירפו'צ" וא ) םיבאשמ

רבכש םייונימל ףסונ ,םיללוכ תוטילאה ןיב בושו ךולה םימרוזה "םירפו'צה"
םג ךרוצה תעבו ,עדימ ,תונוטלשה דצמ הגירח הפדעה ,(ףסכ) םינומימ םג ,ורכזוה
.תיטילופ הכימת םג ומכ ,יופיחו עדימ תמלעה וא ,הקיתש

תוטילאה רשק" לע רבדל רבכ רשפא םויהו ,השדח הניא וז תילגעמ המרזה
םצע דע ףקת ראשנ ןורקיעה לבא ,תונוש תורוצ שבל אוה ןמזה ךשמב ."ויתורודל
.הזה םויה

דוע וישרושש תוטילאה רשק לש דחא גוס :ויתורוצלו ויתורודל תוטילאה רשק
םייקתהש הז רשק .הלשממהו ,"הגלפמה" ,תורדתסהה ןיבש הז אוה ,בושייה תפוקתב
ןומימ ןיפיקעב המירזה הלשממהש ךכב אטבתה ,הנידמה תונש בור ךשמב םג
,רומאכ ,תורדתסהה ,הז דגנכ .הילא הדומצה םילוחה תפוק תועצמאב תורדתסהל
םינשה הרשע-שמח ךשמב .הדובע התגלפמ-י"אפמ לש תינוגראה תיתשתה תא הקפיס
הטישה הלעפ ,והינתנ ןוטלש ימיב בושו ,הנושארה םעפב ןוטלשב דוכילה היה ןהבש
םיפסכ םירזהש ,ןוטלשב הדובעה-י"אפמ התייה ןמזה ראשב .היציזופואה תבוטל
.הלילח רזוחו …םירזהש ןוטלשב התייהש ,הגלפמל תיתשת הקינעהש ,תורדתסהל
רשק חרפ ותמועל ךא .הזה תוטילאה רשק םג דמגתה ,תורדתסהה הדמגתהשכ ,הנורחאל
.תילכלכה תרמצהו תיטילופה תוגיהנמה ןיבש הז ,רחא תוטילא

וא תוגלפמל תומורת ומירזה םילודג םיקסע ישנאש ,ךכב ואטבתה ןיפילחה ,ןאכ
לע העפשהל הרומתב וכז םה ,ורחבנ הלא רשאכו ,םיאקיטילופ לש תוריחבה תכרעמל
גירח רוטפ ךות ,םייתלשממ םיזוחב לשמל) םהילעפמל תוגירח תובטהלו תוינידמה
.(םיזרכמב דומעל ךרוצה ןמ

הלביק איה .דוכילה תפוקתב הרבגות ,י"אפמ ןוטלש תחת דוע התליחתש ,וז המרזה
תוגלפמה יתשב תומידקמה תוריחבה לשב ,תונורחאה םינשב תפסונ דודיע תקירז
תובקעב .הלשממה תושארל הרישיה הריחבהו (תיקלח ולטוב ךכ רחא םנמאש)
הלאו ,רחביהל ידכ רתוי םילודג םימוכסל םיאקיטילופה םיקוקז ,הלא תויוחתפתה
ןכלו ,לבקל תוגלפמל רתומש תומורתה תא ליבגמ קוחה .םיקסע ישנאמ םיאב תופוכת
,תויתגלפמ יתלב לוכיבכ תותומע ךרד ,תולקלקע םיכרדב םיתעל םרוז ףסכה
.הנידמה רקבמ ח"ודמ הנורחאל ררבתהש יפכ ,ותוא "תוניבלמ"ה

ןיב תילגעמ םיבאשמ תמרזהב יוטיב ידיל אבה ,ףסונ טלוב תוטילא רשק שי
תויתדה תוגלפמה תוגיהנמ ,(ןימיה וא לאמשה לש םא הנשמ הז ןיאו) הלשממה
רשק .םיר"ומדאהו הימכחו הרותה ילודג ,תונברה ללוכ ,היגוסל תיתדה תוגיהנמהו
רקיעב םלגתה רתוי תורחואמ םינשבו ,בושייה תפוקתב רבכ ותישאר אוה ףא הז
םירושקה םיינרות תודסומלו ךוניח תודסומל "םיידוחיי"ה םיפסכה תמרזהב
תרגסמב ,ןוטלשב הלא תוגלפמ תכימתל הרומתב ,תאז .תוידרחהו תויתדה תוגלפמל
.תסנכב תוינטרפ תועבצה תרגסמב וא ,היצילאוק לש

םיביצקתש עבוקו םיידוחייה םיפסכה תא לטבמה קוח תסנכה הקקוח 1992 תנשב
םינוכמ םניא רבכ םיפסכה זאמ ,םנמאו .םיינויווש םינוירטירק יפל קר וקלוחי
בורל םירופת םינוירטירקה ךא .שרדנכ הדימ תומא יפל םיצקומ םהו ,"םיידוחיי"
.םיידוחיי םינוירטירק וחמצ ,םיידוחיי םיפסכ םוקמב ,ךכ .םייטילופ םיכרצ יפל
.םיברוקמ-יברוקמלו םיברוקמל םימרוז בוש םיפסכה ,םהיפ לעו

:ףיסוהל רשפא לוורוא 'גרו'ג לע הזרפרפבו .ל"זח ורמא "םירבח לארשי לכ"
יתכרעש רקחמ .תרמצ ישנא םה ,רתוי םירבחש הלאו ."רתוי םירבחש הלאכ שי לבא"
אל קלחש ,הארה (םירשו תסנכ ירבח רקיעב) (2)תיטילופה הטילאה ירבח ברקב
,םירחא םיאקיטילופ םע םיילמרופ יתלב םייתרבח םיסחי םימייקמ םברקמ לטובמ
,תאז תמועל .םיריכב תרושקת ישנאו םיקסע ישנא םע ,םייטילופה םהיבירי ללוכ
.בחרה רוביצה ןמ םישנא םע הלאכ םירשק םימייקמ םה ןיא טעמכ

ןה הלא .תורחא תוטילא רפסמו תיטילופה הטילאה ןיב תבולשת ןאכ שיש ,רבתסמ
ןאכמ .ךפהלו ,םהל םיקוקז םיאקיטילופהש םיבאשמ ןדיב שיש תוטילאה ןתוא רקיעב
תרגסמב ,ןהיניב םיבאשמ תרבעהל ,םקלחב תוחפל ,הארנכ ודעונ םייתרבחה םיסחיהש
תומרוז םכרדש תורוניצה תא םיחתופ םייתרבח םישגפמ .רכזנה תוטילאה רשק
יתלבה םייתרבחה םיסחיה .םיקסעהו הקיטילופה םלוע ןיב תובטהו תומורת
הרבעהו ךורדת יכרוצל םתסה ןמ ודעונ םיאנותיע ןיבל םיאקיטילופ ןיב םיילמרופ
םוסרפ תריצי ךרוצלו תרושקתה ישנא לא םיאקיטילופה ןמ עדימ לש ("הפלדה" וא)
,תרושקת לש הז ןדיעב ירה .תרושקתה ישנא ידי לע םיאקיטילופה לש תימדתו
.תיטילופ הניחבמ תמכ והומכ ,םוסרפל הכוז וניאש יאקיטילופ

אוהש ומצע לע דיעהש ,ריכב יטירב יאנותיע לש וירבד םיניינעמ הז רשקהב
הלאמ קחרמ רומשל ףידעמ אוה ;םיאקיטילופ םע םייתרבח םירשק םייקמ וניא םלועל
הניא וז השיג יכ הארנ .תדחושמ יתלב ראשית ותביתכש ידכ ,םהילע בתוכ אוהש
סחיב םיאקיטילופה ברקב תחוור הניאש םשכ ,לארשיב תרושקתה ישיא ברקב תחוור
.תרושקתה ישנאל

,לארשיב םיטלושה ימ קר אל בושח ירהש ,הנושאר הגרדממ תועמשמ לעב אוה הז לכ
שי ,ותוא םיבגמה םייתרבחה םיסחילו תוטילאה רשקלו .תאז םישוע םה ךיא םג אלא
קוזיח איה ןהמ תחא .לארשיב ןוטלשה תוכיאו ןוטלשה תרוצ יבגל תונווגמ תואצות
.רוביצה תשלחהו ,תוטילאה ןוטלש

ירהו - תילרביל היטרקומד היהת הנידמש ידכ :ןוטלשה תא שבגמ תוטילאה רשק
.הלש חוכה ידקומ ןיב תמיוסמ הדרפה היהתש שורד - תאזכ תויהל תרמייתמ לארשי
םיינויח םהש םימלבהו םינוזיאה םתוא תא רצייל ידכ השורד תוטילאה ןיב הדרפהה
.ולש םדאה תויוכז לע הרימשלו רוביצה לש וחוכל הבורע םג םהו ,הררשה תלבגהל

םינוזיאב םגופ אוה .ןהיניב הדרפהה לש הכופיה אוה תוטילאה רשק ,םלוא
ןוטלש תא שבגמ אוה ךכב .וז לש החוכ תא וז תוליבגמ תוטילאה םחוכבש םימלבבו
.רתוי ינחוכ ןוטלש םג אוה רתוי שבוגמ ןוטלשו ,תוטילאה

,רוביצה ןמ קתניהל ןהל םרוג םג םהיניב םייתרבח םיסחיב בלושמה תוטילאה רשק
תוכמות ,וזב וז תובלושמ תוטילאהש לככ .ןהלשמ םלוע - העוב ןיעמ ךותב תויחלו
תרוקיבל תודמוע תוחפו ,רוביצל תוקוקז תוחפ ןה ,וז תא וז תובגמו ,וזב וז
וליאו .ל"זח ורמא ,"ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפל …עד" .רוביצה
תוטילאה רשק תובקעב .ןובשחו ןיד תתל תובייח ןה ימ ינפב וחכש ונלש תוטילאה
ךכ .רוביצה ינפב ןובשחו ןיד רוסמל ןהילעש וחכש ןה ,ןתוא שבגמו הבגמה
.הררשה תא ליבגמ םג רשא ,accountability תילגנאב ארקנה ךילהת ותוא ןוונתמ

.תפסונ הכלשה תוטילאה רשקל שי ,הז רשקהב :עודיה ףיגנהו תוטילאה רשק
רצוי ןהיניב םיבורק םייתרבח םיסחי ןיבל תובטה לש תילגעמ המרזה ןיב בולישה
.תותיחשה ףיגנ :עודיה ףיגנה ללכה ןמ אצוי ןפואב לדג הבש תיברת

ךכב אוה עגנה .תוטילא לש עגנ הנושארבו שארב איה תותיחשש ,ןיבהל ךירצ
ןיבל ןניבו ,ןמצע ןיבל תוטילאה ןיב תובטה תרומת תובטה לש תידדהה המרזההש
עבוקש המ ןאכו .ימיטיגלה לובג תא תרבוע ,םישמ ילב םיתעלו ,תולקב ,ןהיברוקמ
רוזא לא תופוכת שלוג תוטילאה רשק .הקיתא יללכ םג אלא ,קוחה קר אל אוה
המ וא ,רסומה תא דגונ לבא ,קוחה יפ לע רסוא חרכהב אלש המ לש םימודמדה
יאצוי םיללעמב רבודמ ןיא - ןיבהל בושח ".חירסמ לא רשכ"כ תיממעה הפשב עודיש
הטישה .הנממ דרפנ יתלב קלח םה םיגירחהש הטישב אלא ,רחא וא הז םדא לש ןפוד
הלא ןובשח לע ,תוטילאה רמולכ ,םהל שי רבכש הלא תא הרישעמו תקזחמה וזכ איה
ךכל תמרוג םג איה .רוביצה לש תושלחה תובכשה רמולכ ,טעמ םהל שי וא םהל ןיאש
רתוי דוע ןוטלשה ךכו ,רבוג תיטילופה תכרעמה יבגל רוביצה לש ןומאה רסוחש
.רוביצה ןמ קתונמו קחורמ

םיבשחמה גאבל דוגינב .יתימאה "םייפלא גאב" אוה ,תותיחשה ,ףיגנ וא ,עגנ
רוביצב תלאשנ תופוכת .חרופ תותיחשה גאב ,"המואמ אל לע המוהמ בור"כ הלגתהש
ונעדי תוחפש אלא ,םדוקמ םג החרפ תותיחשה אמש וא ,שודיח ךכב שי םאה :הלאשה
?תולק רתיב םילגתמ טושפ םישעמה וישכעו ,הילע

,ונל עודי אל אליממ - הלגתה אלש המ ירה יכ .תיטלחה הבושת ןיא וז הלאשל
ונל עודי ,ולגתהש םירבדה יפ לע טופשל םא לבא .וידממ תא דומאל לכונ אלו
לע התלע איה .ךליאו בושייה תפוקתמ רבכ תמייק התייה "הנוקסע"ה ברקב תותיחשש
םירסאמב ,םיטפשמב ומייתסה תותיחש תוישרפ רשאכ ,םיעבשה תונשב היתודג
.תויודבאתהבו

,גאבב שודיחה והמ ןכבו ."םייפלא גאב"ב ןאכ רבודמש ,תרמוא ינא ,תאז לכב
רתוי ,ףיגנב םיעוגנ םויהש ךכב אוה שודיחה ?הלאה םימיה תא אקווד ןייפאמה
,היטרקומדה לש הרימשה יבלככ תועודיה תוטילאה ןתואמ םישנא םג ,רבעב רשאמ
יומידל רוזחל םא ,וא .תותיחשה ינפמ הילע רומשל םצעב אוה םדיקפתש הלא
ינפמ ףוגה לע רומשל הרומאש וז ,תינוסיחה תכרעמה לא טשפ ףיגנה םויה :ףיגנה
תללוכ וז תינוסיח תכרעמ .ער יכב ונבצמ ,העוגנ וז תכרעמ וליפא רשאכ .ףיגנה
.הנידמה אישנ …ו ,הנידמה רקבמ ,תיטפשמה תכרעמה ,הרטשמה ,תרושקתה ישאר תא
,תואישנה דסומ ,הלא םיחנומב אשונה לע בושחל םיליגר ונא ןיאש תורמל ,ןכ
ןתמ לע הנוממה אוה יכ ,היטרקומדה לש תינוסיחה תכרעמה ןמ קלח אוה םג הווהמ
אוה ,םיתחשומל ראשה ןיב ,תונינחה לש ףסה רמוש אוה אישנהש ךכבו .תונינח
תכרעמה ישנאמ המכב םג רשאכ .הרבחב רוסאהו רתומה לע רסמ רוביצל ריבעמ
ודיגי המ ,תבהלש הלפנ (םלוכב אל ןבומכ יכ םא) - םיזראה םהש - תינוסיחה
?ריקה יבוזא

ךכ .ונצרא תולובגמ גרח תוטילאה רשק םג ,היצזיליבולגה ןדיעל האיכ ,םויה
לכ טעמכ :וב םיברועמה ל"וחמ םיקסע ישנא ,רבעב רשאמ רתוי םויכ םיאצומ ונא
רשקש רחאמ .םיל רבעמ ,"ולש" ,םיקסעה ישנא וא ,םיקסעה שיאו יאקיטילופ
םיאצומ ונחנא ,"חירסמ לבא רשכ"ה לש םימודמדה רוזא לא תולקב שלוג תוטילאה
.םיילאירוטירט תולובג ןיא ןוחריסל םגש ,רבעב רשאמ רתוי

?יתרמא רבכ זול שידק

םושמ ,םלוא .הלאכ םיבר שי קפס אלל .םודסב םיקידצ ןיאש ןאכמ דומלל רשפא יא
.םהימ תעדל השק ,םירקבל תושדח תותיחש ישעמ םילגתמש

לכ" :ורבחל ידוהי רמא םישישה תונשב רבכש רפוסמו ,רבעב התלע הלאשה התוא
םיבר םיאקיטילופ שי .רבדמ התא המ לע" :רבחה םערתה ".םיתחשומ םיאקיטילופה
שידק ונשי לכ םדוק" ינשה בישה ",בוט" .ןושארה השקה "?םהימ" ."םירשי םהש
בשח ןושארה .תושקהל ינשה ךישמה "?דוע ימו" .(תסנכה ר"וי זא היהש) "זול
,ונניא רבכ זול שידקש תורמל "?יתרמא רבכ זול שידק" :הנע ףוסבלו ,בשחו
.וחל סנ אל ןיידע הז רופיס

תוריחבב רחבנ אל רכינה ןקלחש ,תוטילא שי תורחא תויטרקומד תוצראב םג
ןכ ומכ .טולשל ידכ ןברקב ססבתהל רחבנה ןוטלשה חרכומ םש םגו ,תויטרקומד
תויטרקומדב ףא םיליבקמ שי הלכלכהו הקיטילופה ישאר ןיב תוטילאה רשקלש ןוכנ
הרקמב לבא .הז עקר לע תותיחש ישעמ םיקרפל םילגתמ םש םגו ,תורואנה תויברעמה
הזכ ףקיהב םייטילופ םייונימ ,ןכ לע רתי .המחנ יצח חרכהב הניא םיבר תרצ ,הז
רשק ,ןכ ומכ .רתויב תורואנה תויטרקומדה תונידמב לבוקמ וניא לארשיב לבוקמה
לש תינוסיחה תכרעמל רדחש ףיגנהו ,ןבל לוחכ תרצות טלחהב אוה תיתדה הטילאה
הלאה תועפותה לכ בוליש ןכל .תורואנה תוצראב ץופנ וניא אוה םג היטרקומדה
.לארשיל ידוחיי תאז לכב אוה

?תושעל רשפא המ

הלא םתוא םה ,בצמה תא תונשל םחוכב שיש הלאש םושמ ,יוניש ללוחל ישוק שי
רוביצה תועדומ תא ררועל אוה תושעל רשפאש ברמה .םייקה בצמה ןמ רתויב םינהנש
תוטילא ישנא איבהל היושע איה לבא ,רטשמה יונישל איבת אל וז תועדומ .שחרתמל
שי היטרקומדהו רסומה יללכמ הגירחל םג אלא ,קוחה לע הריבעל קר אלש הרכהל
הז ןיא .הלאכ תוגירח יבגל עיתרמ םרוג שמשל היושע איה ךכבו באוכ ישיא ריחמ
.םולכ אל רשאמ ,טעמ בטומ ךא ,הברה

םיילוש תורעה

.1997 ,רבוקיר'צ תאצוה .1

."תרמצב םוקמ" ,ל"נה ירפסב טורטורפב חוודמ וילע .2

background="images\home2_19.gif" align="right">
 
:םירודיש
םיקסעו הליהק ירשק
הליהק ירשיק
םיקסעו
- היישעת בושח
ירשקל התומעה
םע הישעת
הליהקה
יגולונכט ךוניח
התיכב בושחימה
תמר תאלעהל
םידימלתה תויגשיה
טקייורפב העיגפ
םיאנכט תרשכה
םיאסדנה
ךוניחב העיגפ
יעדמ יגולונכטה
לארשיב
ידימלת תיילפא
םייגולונכט רפס יתב
םייתישעת
םוחתמ םירז םידבוע
קט-ייהה
תפסונ העיגפ
יגולונכטה ךוניחב
ב"סשת םידומילה
םירעפ םוצמיצ
םייתרבח םיטקייורפו
המרופרה תעיגפ
חותיפ ירעב
םוי תוימינפ תינכת
הדובע תוצובק
תורענ טקייורפ
ןוכיסב
המרופרל העצה
הינק יסמב
העיגפ תעינמל
תושלחה תובכשב
םירעפה םוצמצ
ידוסי- לעה ךוניחב
יתדע אצומ יפ לע
2000 תורגב טקייורפ
תיתרבח הקוצמ
םינחבמה לוטיב
םיירטמוכיספה
הלבקל יאנתכ
תואטיסרבינואל
לע תיביר
-תואתנכשמ
תרכומ האצוהכ
םיאלמיגב העיגפ
םורדב תונופטש
ביבא -לת
ינועב המחלמה
לארשיב
תוסנכהב םירעפ
הדובעה קושב
םיר"כלמו תותומע
םייתרבח
לש םיבחרמ
תפתושמ תוחרזא
דוק תזרכה
להנמו הקיתאה
רזגמ לש ןיקת
תובדנתהה
םיר"כלמהו
- םייחל יוכיסה
םידליל ןג
םייטסיטוא
הלימגל הדוגאה
- החפשמב תומילאמ
"םעונ תיב"
ישילשה רזגמה
םישנ
הדובעה קושב םישנ
קבאמה םוי
תומילאב ימואלניבה
םישנ דגנ
ידוהי אלה-רזגמה
ךוניחב תועקשה
-אלה רזגמב
ידוהי
םידימלת בוליש
תכרעמב םיאודב
טקייורפ-תיכוניחה
םידיתע