ינועב המחלמ
םייתדע םירעפ
םיגהנמו תודע
םימס לע םימש אל
םירעפ םוצמצ
ינועב המחלמ
יגולונכט ךוניח
ידוהי אלה רזגמה
םייתדע םירעפ
תומילא
תואירב
background="images\home2_19.gif" align="right">

ינסרוד םזילטיפקו היצזילבולג לומ

"הנפמ" םע ןויארב הנחוא דוד

הנוש היהי ,םייוצמ ונא ובש ילטורבה ןדיעל היצקאירכ חמציש םזילאיצוסה
.םויכ וגיהנהל םישקבמה םנשיש ,יוחמת-תיב לש םזילאיצוסהמו ונרכהש הזמ ירמגל
.בצמה יונישל הלועפל איבי ,תויהל יוארש המ ןיבל "שי המ הז" ןיב חתמה

,הנידמה רקבמ ירבדב הרואכל היוצמ הבושתה ?לארשיב טלוש םצעב ימ :הנפמ
,תירסומה תורדרדתהה םאה :םילאוש ונא .ןוטלשל ןוה ןיב רשקה דגנכ עירתהש
איה ,יקנ רתוי אוהש ונבשחש הנחמב םילטובמ אל םידממב םג השחרתה וננובאדלש
תיילע ,תיטסיביטקלוקה היגולואידיאה לש הלקשמ תדירי לש הדלות
תנידמ תונורקעו יטסילאיצוסה סותאה תשיטנו יטסיאוגאה םזילאודיווידניאה
?הביסה וז םאה ,ינסרודה םזילטיפקה ץומיא ךות ,החוורה

ץק ןדיעב ונאש םיסרוגה םיברל דוגינב .שרופמב .ןכ :הנחוא דוד ר"ד
תא תגגוח ובש ,דואמ יגולואידיא ןדיעב םייוצמ ונאש רבוס ינא ,תויגולואידיאה
םזילטיפק :ירק ,ילכלכ םזילרביל ,םזילרבילה לש ,תחא היגולואידיא הנוחצינ
.דואמ לבגומ ןובריעב הז םגו ,תיטרקומדה היצפואה :ירק ,יטילופ םזילרבילו
יתש ידי-לע לארשיב תיטסילטיפקה היגולואידיאה לש יתרוקיב-אלה ץומיאב דקמתא
,תויכרגילוא ,תוימאיס-תומואת אלא ,היינשל תחאה תוביטנרטלא ןניאש תוגלפמ
םוש ןיא .סגהו ילטורבה םזילטיפקה לש תיגולואידיאה דוסיה תחנה תא תולבקמה
רבכ ןיא .תונורחאה םינשה תורשעב גצוהש יפכ ,יתרבחה ןיינעב ןהיניב לדבה
,אברדא .תיתרבח-תילכלכה םלועה תפקשהב ,לארשיב לאמשל ןימי ןיב לדבה רתוי
היהיש ,העדב קיזחה לאמשה :תאז ריבסא .ומצע ןימיהמ ינמי רתוי השענ לאמשה
רבודמש תעדל םיחכונ ונא הנהו .עיגי םולשה םא ,תיתרבח הניחבמ רתוי בוט
סקראמ לש ותיזחת תקדוצ ,תיטקלאיד .היצזילבולגה ןדיעב םירישע לש םולשב
תולובגמ גרוחה ,םזילטיפקה לש היצזילבולג לע (ונל הזה חותינב בישמהו)
ןוירטלורפה לש היצזילבולגו ,אסיג דחמ ןוהה לש היצזילבולג ונינפל :םיימואל
,ןוירטלורפה לש היצזילבולג ונל ןיא ינסרודה םזילטיפקב ,ירעצל .אסיג ךדיאמ
,ידעלבה דדמל ךפוהו עבוקה אוה ילכלכה סרטניאה .ןוהה לש ןוחצינ שי ךא
ומייא םה ךא ,םולשב דואמ םיכמות ןוהה ילעבו םיניישעתה תודחאתה :היארהו
.הסרובה לע סמ ליטהל המזויה לטובת אל םא םולשה ךילהתב ךומתל אלש ותעשב
םע םולשה םכסה רחאל תונושארה תולועפה .םיילכלכ םיעינמב הנתומ םולשה ,רמולכ
הדובע חוכ לש םימעטמ ןדריל םורדהמ ליטסקט ילעפמ תרבעהל תורושק ויה ןדרי
?םולש לש הזכ גוסב ךומתי תורדשמ לטבומש עודמ .לוז

לע יוסימ שי תויטסילטיפקה תוצראה בורבו ,תירבה תוצראב ,םזילטיפקה תדלומב
ינא ,טטומתת הסרובהש םימייאמה הלא יפלכ .הסרובה יחוור לע יאדווב ,ןוה
ינוק תא עיתרי אל סיפה לע סמש םשכ .האגתו חילצת הסרובה ,אברדא ,ןעוט
םוכסמ קר הסרובה לע סמ ליטהל רשפא :העצה הנה .הסרובב ןידה אוה ,תולרגהה
לכש ,ךכמ ליחתהל לוכי תויופידע ירדס יוניש .ח"ש ןויליממ רמאנ ,םיוסמ
רכש תאלעהל וצקוי ,ןוה לע יוסיממ וא ,הסרובה לע סמהמ ואוביש םיחוורה
.תיטרקורויבה תרנצב רזפתי אלשו ,רלוד 1000 היהיש ,םומינימה

,תיתרוקיב אל הרוצב וכותל תטעוש לארשיש ,תיטסילטיפקה היגולואידיאה ןדיעב
;הסרובב %70 לע תוטלוש תוחפשמ 12 -ש ,םיהדמה ןותנל סחיב ירוביצ חיש לכ ןיא
ןויד ןאכ להנתמ אל .רלוד ןוילימ םישימחמ רתויב דמאנש ןוה שי שיא ףלאלש
.וזה הלימהמ ששח שיש ינפמ ,יטרקומד-לאיצוס

םיכרעה תא ומינפה - לארשיב עגרכ דקמתנ - םיטילשהש םושמ איה ,ךתעדל הביסה
םידעצ וטקני םה םאש ,ששחל וענכנ םהש וא ,םזילטיפקה לש היגולואידיאה תאו
?ןוטלשה תא ודבאי םה ,ןוממה ילעב דגנ

ומכ ,קלחו ,וכותל דלונ םקלחו יטסילטיפקה סותאה תא ומינפה םילארשיהמ קלח
המוד ,הדובעה תגלפממ וימודו טחושל .סננוסידב ןמזה לכ םינותנ ,טחוש הגייב
ןיב ,הזה סננוסידב . תשבוגמ תיטרקומד-לאיצוס םלוע תפקשה התייה אל םעפ ףאש
,יחכונה יתנפואה יטסילטיפקה סותאה ןיבל רבעה לש תוזארפל תוביוחמ יהשוזיא
.תחצנמ תואיצמה

?ןוה ילעב לש העפוהה וז םאה - תואיצמה

19 -ה האמה לש תויגולואידיאה לכ ."שי המ הז" לש היגולואידיאה תאז תואיצמה
תויגולואידיאה לכ ."תויהל יוארש המ"ל "שי המ הז" ןיב חתמה תא וצמיא
,םזיסקראמהו םזילאיצוסהו םזילטיפקהו םזילרבילה ומכ ,"םימזיא"ה :תורכומה
ןיב הנחבה הביצהש ,18 -ה האמב תורואנב םתקיני רוקמו 19 -ה האמב וחמצ
םיטקניטסניאה לע ,ונה םדאהש המ ןיב ,הזה חתמה לוטיב .ךרעה ןיבל תואיצמה
ןפואב דובעל ךירצ אוה הזה ישונאה דובכ לע - תויהל יואר אוהש המ ןיבל ,ובש
"םזיא" לכב ומצעל ביצה םדאהש יכרעה רוטקווה .וננמז תא ןייפאמ - ינובת
,תויגולואידיאה ןדיע לש וצקב םויה םייוצמ ונא ןכל .תויגולואידיאה תא ןייפא
ןוויכמ ,תויורשפאה ללש תא תלטבמ תחא היגולואידיא ובש ןדיעב ,קויד רתיל וא
הארנהו יחכונה תא םישדקמ הבש ,תמיוסמ תוינגפל ונרזח .שיה תא םישדקמש
,היצקאיר ונינפל .עבטה בצמל הרזח ועמשמ שיה שודיק .יוארהו יכרעהמ םימלעתמו
חור בצמב ץוענ רבסהה .הרוחא םיכלוה ,שיש המ תא םישדקמ םאש ןוויכמ
תחא לכ ,רפשל וסינש תוינרדומה תויגולואידיאה לע הפקתמ לש ,ינרדומ-טסופ
לכש הסיפתב ,טקייבוסהו ,שיה שודיק ידי לע ,םויה .ישונאה בצמה תא ,הכרדב
,רמולכ ;תושונאה לש ללוכ רופיסל קקדזהל ךרוצ ןיא ,ביטרנו רופיס אוה דחא
,היצזילאודיווידניא לש ןוויכב אוה ךילהתה .תישונאה החפשמה לש תוירדילוסל
.ולש הידנופיטלב לדבתמ דחא לכ ,ולש וטגב רגתסמ דחא לכ :שודק םזיאוגא לש
,19 -ה האמב הרצונש יפכ םואלה תנידמב םיחרזא ונתויה לש דוסי תחנהמ ונרבע
הסיפתל ,ןהל יארחא תויהל רומא חרזאהש תוילסרבינוא ןה תויעבה ללכ הבש
.םהלש םיילאירוטקסה םיסרטניאל קרו ךא םיארחאה םיניתנ לש תירנויצקאיר
אלא ,םואלה תנידמב םיחרזאה ללכ לש תילסרבינוא היעב רתוי הנניא הלטבאה
לש תירלוקיטרפ היעב אלא ,תיללכ היעב וניא ינועה :דבלב םילטבומה לש םתייעב
.תינרדומה תוחרזאל אל ,ולש תוניתנל ביוחמ דחא לכ .ם"שב אוה ינועה .םיינעה
לש הארומ" אלמלאש ,עבטה בצמל הרזח יהוז ,התועמשמו הנבומ אולמב היצקאיר וז
ובש ,יתרבח םזיניוורד לש עבטה בצמ ונינפל ."ועלב םייח ויחא תא שיא ,תוכלמ
ובש ירוביצ בחרמ רתוי ןיא .לובמה ויחאו שדקומה םזירלוקיטרפל בש דחא לכ
איה עבטה בצמב תרתונש תיביטנרטלאה הפשהו ,תוילסרבינוא תויעב םדקל םירומא
לש הפשה איה תומילאהו ,תוילסרבינואה לש התפש איה הנובתה .חוכה תפש
םילמוגה יסחי ,בהזה לגע ,חוכה םה המילאה הפשה יביכרמ .שודקה םזירלוקיטרפה
,םייטרקומד-לאיצוסה םיקושיחהש קר אל .המצוע םשל המצועהו ןוטלשל ןוה ןיב
ןולימה ,הבשחמה םצע ,רובידה םצע אלא ,ומלענ - ךוניחבו הקיקחב ,למעב וגשוהש
ינוצר קלח ונישענו ,םינתומ רבכ - רלטסקו לוורוא ונמזב וריהבהש יפכ - ונלש
,רקנירב םחנמ ,ירבח ?"םזילאיצוס" הלימה םויה הריכזמ המ .תינכרצה הרבחה לש
ושרדייש ,רבעשל מ"הרבב ךכ-לכ ילאטורב סנוא הסנאנ "םזילאיצוס" הלימהש רמוא
חנומב םג .םיילמרונ ןימ יסחי התא םייקל היהי רשפאש דע תובר םינש דוע
לש ןורקיעב השונא טעמכ העיגפ התועמשמש ,המוצע הסירק הלח "היטרקומד-לאיצוס"
,םילימב וליפא ;הגיסנל ןמזה לכ ,ןכ םא ,םידע ונא .תיתרבח תוירדילוס
.ונלש היגולונימרטב

לע םויה רבדמש ימ לכ קר אל ,השעמל זא ,ואולמב ךלש חותינה תא לבקל םא
ללכב אוה אלא ,טסינורכנאכ ספתנ - םזילאיצוס דיגהלמ סה - תיתרבח תוירדילוס
,תוריחבה תואמסיסב תוחפל יכ ,ןיצקמ תצק תאז לכב התאש ,יל המדנ .ןבומ אל
.םייתרבחה םיקושיחה קוזיחו תוירדילוסה קוזיח לע והשלכ רוביד ועימשה

המ הז .תואמסיסב :רמוא התאשכ הינוריאל עדומ התא ,ךלש הלאשב וליפא ,בל םיש
.ראשנש

.םינומהל "ליפא" הב שיש םיבשוח ויה אלש המסיס םילעמ ויה אל

לש ןדיע אל הז .תויצלופינמ לש ןדיע ,םינומהה ןדיע הז :תנתונה איה
לש ,יתרבח קדצ רתי לש ןוויכל הרבח יוניש לש ,תובבל תרשכה לש ,היגולואידיא
יפ-לע לעופה ,ימהב רוציכ םדאה תא םילבקמ םויה .הרבחו םדא ,םלוע ןוקית
ןויפאה השענ םדאה ינב בורל ןמזה לכ רקשל .תיתרוקיב הנובתב אלו םיטקניטסניא
םיבר ירחא ,תוטהל םיבר ירחא ירהש ,לגדל ךפה גניטיירה .תרושקתה לש ירקיעה
םא .זפוט דודו ןוליש ןד םה םילארשיה תבירמ לש םתעדותב םויה םיטלושה .תוערל
ועירכי םה ,וקית לש וז הפוקתב ,תמיוסמ הגלפמב ךומתל וטילחי הלאה םיינשה
םחלהו רוביצ יסחי ,םוסרפ ידרשמ ,קוויש תואמסיס .םעה לאשמ תא ,לשמל
.םלועב םויה התוא םירצויש תוברתה לש רתויב הלודגה היווחה םה - םינועושעשהו
ךכ לע םיעיבצמ הלא לכ .ינשה ץורעה אוה שדחה תוברתה ןכוס תילארשיה הרבחב
וששח 19 -ה האמה תליחת לש םיגוהש אלפ אל .שדח םינומה ןדיעב םייוצמ ונאש
.השדחה תוירברבה וזש ועדי םה ,ןצרהו השטינ ,ליווקוט ומכ .ונממ

?Common Sense -ה לשו הליהקה תנובת לש הלקשממ ידמ תיחפמ אל התא

,Common Sense -ל רשב תתל ךירצ לבא .חצני Common Sense -הש הווקמ ינא
םידלי קיסעהל רוסאש Common Sense היה 19 -ה האמה תליחתב .םייניש ול קינעהל
םימעפל הלעפוה אלו ,תותיבש תועצמאב םידיגו רוע םרק אל אוהש דע לבא .16 ינב
.םנפוה אל יטסילאיצוסה סותאה - ךירצ היהשכ - תומילא

?יוחמת תיב לש םזילאיצוס

:םימוחתה לכב ירוביצה חישה לע תטלתשמש הנטק הצובק - םזינומגה לש גשומ שי
לש תינוציק המגוד הניא לארשי תנידמ םאה .'וכו יתוברת ,יתרבח ,ילכלכ
רותב - םימוצע םיחתמב הנותנה הרבח לש הגיפסה תלוכי המו ?הז ןיעמ םזינומגה
גוסהמ םזינומגה לומ הלש הגיפסה תלוכי המ - השדח הרבח רותב ,םירגהמ תרבח
?הזה

הברה םינוויכל תונפל םילולע םה .וחתפתי םירבדה ןוויכ הזיאל םיעדוי ונניא
תויהל היושע ,ישמרג לש ויגשומב ,הינומגה .הזה ךילהתב םיינוציק רתוי
,היטרקוטסירא אל ונינפל ,בגא) תמיוסמ היטרקוטסירא לש וא ,הטילא לש הינומגה
הנניא איה ךא .תיטסיטילא איהש היטרקוטסירא םויה שי לארשיב .(היכרגילוא אלא
איה אלא ,הנחמה ינפל רבועה ץולח וא דרגנבא הנניא איה ,הרבחה תנווכהב תקסוע
תובורק םיתעל שי .המצעב קרו ךא תקסועה ,תיטסיאוגא הבכש הנושארבו שארב
הטילשה תילארשיה ןוהה תטילא םלוא .הרבח תוליבומש תוטילאב תויבויח תויועמשמ
,ינשה ץורעב םיפוצש םינומהה לכ .הזוקרמ לש ותרדגהכ ,תוידממ-דח הרבחו הבשחמ
דלי המ עדוי יניא .ןוצרבו הוודחב בהזה לגע תא םילבקמ ,סיפל םירכמתמה לכ
- תיטילופ וא תילכלכ המצוע וז םא - תלבגומ יתלב המצועש עדוי קר ינא .דיתעה
,יתרבח לנויצר הב ןיאש הלכלכ .תילכלכ הניחבמ הנוכנ אל םג איהו תירסומ הניא
תולכלכ ועיגהש יפכ ,םותס יובמל עיגת רבד לש ופוסבו ,הלש היתורטמל רכנתת
ינבלש ךכל םורגל תורומא תויגולואידיאהו הלכלכה .םימדוק םינדיעב תומיוסמ
היהתש ןכתיי אל .הרבחב בוטה לש ותועמשמ לע קר בוסנ חוכיווהו ,בוט היהי םדא
תיסילטיפק הלכלכ לש הזה הרקמב ,דיחי טנאירו ,תמיוסמ תילכלכ השיפתל הינומגה
תכפוה הזכ גוסמ הלכלכ .תואטיסרבינואב םג ידעלב ןפואב התוא םידמלמש
:קר אלא ,ישונא ןכות תרסח איהשכו ,יתרבח ךרע הל הוולתמ אלשכ ,תיטסיליהינ
,הליבומ-םוטפרפ ,רמולכ .םזילטיפק ליבשב-םזילטיפק ,רוציי-ליבשב-רוציי
דמש תונוכמל ,המחלמל רבד לש ופוסב הליבומה ,ןכותו ךרע לכ תלוטנ הקימניד
.גרה תיישעתלו

אל רבכ םויה קדצהו רסומה .ןוכנ אל םג הזו קדוצ אל הז ,ירסומ אל הזש תרמא
םזילטיפקש הנעטב ,"ןוכנ אל הז" הרימאה תועמשמ תא תצק תחתיפ םנמא ."םיקחשמ"
לש היצזילימיסקמ איה הרטמה רשאכ העירפמ אלש האצות וז ךא ,תומחלמ רצוי הזכ
,הזמ ץוח) ןוכנ אל הז םתניחבמ םגש ןועטל לוכי ךניא ןכל .ךרד לכבו ,חוור
.(המחלמה לש ריחמה תא םלשמ רחא והשימ דימת ,םתטישל

וישכע רבדמ יניאו - גאוד אל התא םא .תילכלכ םג ןוכנ אל הזש ןעוט ינא
םיעצמאה תרסח הנוכשל ,ךממ ינעה ןכשל - תינתלעות הניחבמ אלא ,תירסומ הניחבמ
תומילאהו רוסחמה ,ינועה רבד לש ופוסב ועיגי ,ךל םורדמש תחתפתמ הנידמל וא
החוור לש םיגשוממ רבע לארשיב ירוביצה חישה .ךתנידמו ךתנוכש ,ךתיב חתפל םג
חותפל אוה םיינופצה םיגוחב םויה ןוט-ןובה .הקדצו חוור לש םיגשומל קדצו
סנסנר לח ךכ .ילכלכ-יתרבחה םזינכמה יונישב ןודל םוקמב םיינעל יוחמת-יתב
לאמשה לש תויתרבחה תושיפתה ןיב לדבהה קוידב הז .ןימיה לש םזילאיצוסב
םירושיכו תויונמוימ ילעב שיש ,הזכ אוה ישונאה עבטהש ןימאמ ןימיה :ןימיהו
,םהל ורזעי ןכל .ךכל םילגוסמ םניא םירחאה וליאו ,הרבחה תא ליבוהל םיכירצה
היגולואיתה יהוז .יוחמת יתבו םימותי יתב םרובע ומיקי ,רוקב םתוא וחיני אל
,תאז תמועל ,לאמשה .ינעהו שלחה יפלכ הלמחה תייפוסוליפ וא ירצונה דסחה לש
שיש ;תילכלכ וא תיתרבח ,תירסומ הניחבמ ןוכנ אל הנבמה הליחתכלמש ןעט דימת
רציית אל איהש ,וזכ תילכלכ-תיתרבח תואיצמ תונתהל ,יתרבחה הנבמה תא תונשל
,תילכלכו תיתרבח הינתהו ךוניחו הקיקח ידי-לע תושעל רשפא תאז תאו .קדצ-יא
,ןכל .ןיטולחל תונוש תופקשה יתש הלא .ינוע לש םיאנת ורצוויי אלש תנמ לע
ןוהה תטילאמ שרוד יניא .יוחמת תיב לש םזילאיצוס לש השיפתה הלוספ ,ייניעב
הניחבמ שדחמ הבישח תושעל ,םתטישל ,אלא .תירסומ הניחבמ תרחא בושחל
הנושארבו שארב ,רומאכ ,עגפת הלכלכ-ליבשב-הלכלכש ןוויכמ ,תילנויצר-תילכלכ
וז :אושנ אלל דרטמ ויהי תוינעה תונידמב תורצה .תימלוע-ללכ הניחבמ םג .םהב
.הכמל הפורת םידקהל שיש ךכ ,םזילטנמדנופה לש ותחימצ עקרק

הביטנרטלא ינפמ ששחה היה ,החוור תנידמ תא ורציש םימרוגה דחא לבא
.הלעמלמ הכפהמ התשענ ,הטמלמ הכפהמ היהת אלש ידכ ,ןכ לעו ,תיטסילאיצוס
,וכרד תישארב היהש המל רזוח םזילטיפקה ,םלענ הביטנרטלא ינפמ ששחהשכ ,םויכ
רשפאש םילטבומ יד דימת שי ,היצזילבולגה לשב .תובכע לכ אלל ;תולבגמ לכ אלל
.המחלמל חולשלו אבצל סייגל

ידי-לע אלא ,םילגנאה ידי-לע אל ,תוילאירפמיאה תומחלמה תא הלהינ הילגנא
התייה סנרפתהל םהינפב הדיחיה ךרדהו ,םילטבומ םירוזאמ ואבש ,םיטוקסו םיריא
.ומחלנש הלא םהו ,אבצל סייגתהל

ונל ןפוצ םידממ וליא םיעדוי אל ונחנא .רבעה לש םיגשומב בושחל ךירצ אל
.רבעה תומחלמ לש םיחנומב דיתעה יקבאמ לע בישהל ןיא םג ,ןכלו .דיתעה

ירמגל הנוש תויהל יושע יחכונה ילאטורבה ןדיעל היצקאירכ חמציש םזילאיצוסה
העפשוהש ,ינע ,ינפגס םזילאיצוס לש השיפת התייה דימת .ונרכהש םזילאיצוסהמ
אל ,רישע היהי אל דיתעב םזילאיצוסש הביס םוש ןיא .ירצונה םזילאיצוסהמ
םילומגת לש ןבומב לבא ,יתורחת היהי אל ,יתנידמ אקווד ואלו יתליהק היהי
.םירחא

ןוהה לע ססבתה יטסילטיפקה ןדיעהו עקרקה לע ססבתה ילדואיפה ןדיעה םא
היגולונכטהו רושכמה .חוכה אוה עדיה ובש ,ןדיעב התע םייוצמ ונא ,היישעתהו
לש וזכ היצזילאודיווידניא .םהיתב ךותמ דובעל ורזחי םדא ינבש ,רבכ םירשבמ
.ילאוטריו רשק קר אלא ,ישונא רשק היהי אל תרושקת בורמש ,בצמ ןנוכת הרבחה
תונגראתה יסופד דוע אל :השדח תועמשמ ולבקי יטילופ יוניש לש םיגשומה לכ
לש םיגשומה םג ,תונגפהו להק-תעד ,תוגלפמ ומכ ,ונרכהש יפכ תיטילופ
?םדאה ינב לש יביטקלוקה יתרבחה חוכה בצועי ןכיה .ונתשי תיתרבח היצמרופסנרט
היהת הנגפהש .ילאוטריו ןפואב בצועי אוהש רשפא ?ןגראתי אוה םיסופד הזיאב
לש םגיהנמ רימיו רתוי יביטקפא היהי הז .טנרטניאב האירק תועצמאב םרח ,לשמל
םזינכמב ועגפיש םירקאהב ורמוי תוידמעמ תואחמ .בוחר תואחמו הנגפה
.םיבשחמה תייגולונכט תועצמאב לעופה יטסילטיפקה

לכוי אל טנרטניאה םג ,תראיתש יפכ ,יטסימוטא םזילאודיווידניא לש הרבחכ
.םישנאה תא דכלל

יביטקפא רתוי הברה תויהל לכוי ,טנרטניאב תרושקתה תועצמאב םרחו רשפא
.בוחרב םינומה תונגפה לש ,ונלש תיטנמורה השיפתהמ

תינדרמ העדות

תעב ,בוחרל ואצי םינומההש ,ךכל םינורחאה םישדוחב םידע ונחנא ,תאז לכב
.סובדב תילכלכה הדיעווה תעב םג הנורחאלו ,לטאיסב ימלועה רחסה ןוגרא תדיעו

.לטאיסב תוסנכתהה הכרענש תעב ,שקרמב תינוכית-םי הדיעווב יתפתתשה הנורחאל
,תינדרמ העדות לש התליחת לש ,תויעקרק-תת תומגמ תולחלחמ דציכ תעדל יתחכונ
,םירוביגה לש הינומגהה תועצמאב טלושה יאקירמאה רפכה דגנכ ,תינויציזופוא
לכ לש סוזנצנוק היה .ןנוכמו ץיפמ אוהש םיסותימהו םילמסה ,םילאוטירה
םג איה .תיפסכ קר הניאש ,תיאקירמאה תוטלתשהה דגנ םיינוכית-םיה םיפתתשמה
לש המגמ :ליבקמב םויה תולעופ תומגמ יתש .תיתוברת הינומגה תטלשה לש גוס
ררבל םישקבמ ,הז עקר לע אקווד ,םדאה ינב הבש המגמ םג העשב הבו היצזילבולג
.תושדח תוילנויגר תויוהז ,רתיה ןיב ,תורצונ ךכו ,הנשי-השדחה םתוהז תא
,םואלה תנידמ ינפב םעפ ףא ודמע אלש תולאש דימעמ היצזילבולגה ןדיע אקווד
יא לש ,םייוניש לש ןדיעב םויה .תויתוברת תויתד תויוהז ינפבו הליהקה ינפב
וניא םזילטנמדנופה ,לשמל .תושדח תולאש םמצע תא םילאוש םדא-ינב ,תואדו
התייהש תונידמבו םירוזאב אקווד החמצש תינרדומ דואמ הבוגת אלא ,ןשי יוטיב
,לארשיבו הירי'גלאב ,ןריאב תוצאומה תויוחתפתהה .היצקאירכ ,היצזינרדומ םהב
וישכע םירת םהו ,ןתא תויחל חונ םהל היהש תויואדווה תא םדאה ינבל תוקרפמ
םיתיעלש ךכ .סותימב וא לאוטירב וא טסקטב תויוצמה ,תונשי-תושדח תויואדו רחא
תונורתפ שי תושדח תויגוסל ,עמשמ ;םייטקלאיד םה םיכילהתה תובורק
.רבעב ונרכה אלש תויעב תורצוי ןרותב ןה םגש םינשי-םישדח

םינומהה תוממוקתה לש העונת התוא לש יוטיב וא ,העונת ס"שב תוארל רשפא םאה
:םזילאיצוס יגוס ינש לע תרבדמה ,תניינעמ הרעה שי סקראמל ?"םירעבנה"
,קויד רתיל וא .הרוחא לכתסשמ םזילאיצוסו המידק לכתסמש םזילאיצוס
םזילטיפק-יטנאו (ומצע תא האר אוה הזככו) המידק לכתסמש םזילטיפק-יטנא
תא בלשמ הז .םזילטיפק-םורט לש החוטבה הרבחל רוזחל הסנמש ,הרוחא לכתסמש
?ס"ש תאו סקראמ

זוקינה לע אלא ,תינחור תועמשמב ךרוצה לש רושימב קר וניא ס"ש םע חוכיווה
ינויצ-ירוטסיהה רשקההו תיתוברתה תוהזה תייגוסל תיתדה תועמשמה לש לועיתהו
.תוהז שופיח לש היעב לכ םדוק איה ס"ש .םישימחה תונשב םייחרזמה תולבקתה לש
תויתדעה ןיב הבלישו ,הלש תוסחייתהה תצובקל םסקה ןורתפ תא האצמ ס"שש הארנכ
,תיטנתוא תוהז ריזחהל תשקבמה השיפת וז ,"הנשויל הרטע ריזחהל" .תויתדל
,ןבומכ הזו ."תיביטרוטסר היפוטוא" :םולש םשרג עבטש יוטיבל הבורקה השיפת
המקרתהש ,תינויצה ,תינרדומה ,תיטסילאיצוסה ,תינוליחה השיגה דגנ ,םהיניעב
.ךותיה רוכ לש היגולואידיאב ללובתהל ךירצש ,טועימ לאכ םהילא הסחייתהשו ןאכ
הניחבהמ .תיברגומה תא ןהו שידייה תא ןה לטבל השרד תונויצהש רוכזל ךירצ לבא
לש תיגולויצוס הבישח םע תינכפהמ היגולואידיא התייה תונויצה ,תאזה
רשפא יא .תויועטה אלל המצע ססבל ,תילסקודרפ ,הלוכי התייה אלש ,היצזינרדומ
לש ,"שדח ירבע" לש תינכפהמ השיפת ילב הנש 100 ינפל תונויצה תא םדקל היה
אל וז ,בגא .וידי ומב ולרוג תא ןנוכל שקבמו הירוטסיהל ףרוע הנופה שדח םדא
הנייפא איה אלא ,תינויצה היגולואידיאל קר תידוחיי השיפת התייה
ריחמ ךכל היה .םירשעה האמה לש ןושארה שילשב תורחא תוינכפהמ תויגולואידיא
,לודג רתוי אטח ריכמ אל ינא .םהלש תוהזהמ םדא ינב רוכינ לש ,םיוסמ אטח לש
שנועה תא .ולש תיתוברתהו תירוטסיהה תויכשמההמ ,ולש אבסהמ םדא רכנל רשאמ
יכ םא ,םלוכ יפלכ תאז ושע .ושנועו אטחה הז .ס"ש תועצמאב םויה םיגפוס ונחנא
חרזמו זכרמ התייה תינויצה העונתה תא המיקהש הטילאהש חוכשל ךירצ אל
ןיב האלמ היגולנא ןאכ ןיא ןכל .הנידמה תא המיקהש הטילאה םג איהו ,תיאפוריא
:הרמאו ריחמה תא המליש ,הנוצרמ הרתיו תינכפהמה הטילאה .ברעמהו חרזמה יטילפ
ואבוהש םילועהמ ירמגל הנוש רבד הז .ונרשב לע היגולואידיאה תא םשיינ ונחנא
.יטסילאיצוסה-ינוליחה סותאה םע והדזה אל םהמ לודג קלחשו ,ץראל

עיצמ ינא - תינוליח תיקינס"ש הסרג - "תיחרזמה תיטרקומדה תשקה"ו ס"ש תמועל
םגו ,ןוכיתה םיה חרזמב םיאצמנ ונחנא .תיחרזמ השיפת אלו תינוכית-םי השיפת
ןיעל הארנה חווטבו ,ימלסומו יברע ןוכית חרזמ הז היהי ,םולש ןאכ היהי רשאכ
.םינבלצל המודב ילוא ,רז טועימכ ,ןפוד יאצויכ םיברעה יניעב ספתיהל ךישמנ
םיכייש ,רוזאל םירושק ונחנאש תעדל וחכוויי ונינכשש דע תובר םינש דוע ופלחי
שולש ,תושבי שולש רשקמש ,ןוכיתה םיה יפוחב דואמ ידוחיי םוקמב ונחנא .בחרמל
היטרקומדהו סילופה :חמצ לכה ןאכ .ברעמו חרזמ ,תויטסיאיתונומ תותד
,ןאכ ?ונלש לזרבה ןאצ יסכנמ לטרעתהל המל .סנסנרהו םזינלההו סיזויבמיסהו
היפוסוליפה ,תיטסיאתונומה-תידוהיה תוילסרבינואה :ברעמה תוברת הדלונ ,טנבלב
ןיב יתועמשמה שגפמה אוה ןאכ .תירצונ-תידוהיה הקיתאה ,תינוויה תילנויצרה
רופיסה לכ תא דמגמ ,ילבולג רפכ וא תויחרזמ לש השיפתל קר תכלל .ברעמל חרזמ
לוטיב יל הארנ ,ברעמל חרזמ ןיב הזה גולאידבש רשועה לע רתוול .ולוכ
רתוי ןה ,"תיחרזמה תיטרקומדה תשקה"ו ס"ש .ונלש בחרמבש תוידוחייה
ס"ש ,היאר אה .עצפב םיטטחמ ,התוא אפרל םוקמבש ,תקלצ לש תויגולואידיא
תועצה יתש ,שולש ליגמ םניח ךוניח קוחל םגו ירוביצה רוידה קוחל םג הדגנתה
הגלפמה הנניא ס"ש ךא .םיילארשיה םיחרזאה ללכל תונופה תוילסרבינוא
תוצובק ושענ תוגלפמה תיברמ .היניתנל קר תגאודה הדיחיה תילאירוטקסה
רשבה תרטיל תא תפטוח תחא לכ .יללכה ירוביצה בחרמה תא תוחנוזה ,םיסרטניא
.לובמה - ןהירחאו ,היניתנ רובע

םדאה ינבל הטילשה תא ריזחהל

?הזה ךילהתב היצנגילטניאה לש הדיקפת המו יונישה ןכוס היהי ימ

חותפל ,םירבדה לע רבדל ,העדות ררועל :יסאלק אוה היצנגילטניאה לש דיקפתה
,תילארשיה תרושקתה הליבומש ינרדומ-טסופה חישהמ ונתוא דירוהל ,רקיעבו םיעצפ
ןדיעמ ,תרושקתה ןדיעל היגולואידיאה ןדיעמ ונרבע ."שי המ הז" תא תנצ"חימה
.התוא םישדקמ ובש ןדיעל תואיצמה תא תונשל יואר ובש

םירברפה יבשות ויה תיתפרצה הכפהמה תפוקתב ?תאז השעי ימ ,ןכוסה ימ לבא
םלועה הז ןונפ לצא .םילעופה דמעמ הז סקראמ לצא .תיאזירפה תונגרובהו
?תילארשיה הרבחב יונישה ןכוס היהי ימ .ישילשה

םייעצמאה םינורישעה .ינוניב דמעמ תויהלמ לודחל ול ומרגיש ינוניבה דמעמה
,יעיברל ישישה ןורישעהמ דרויש ימ .דבאל המ םהל שיש הלא ,םיינעל ופרטציש
העדותב רעפה ועמשמ ,לוכסת !ודחאתה - הרבחה לכ ילכסותמ .ינשל - יעיברהמ
,םיינעמ וא םיסלמוהמ תואב אל תוכפהמ .תויהל ךירצש המ ןיבל "שי המ הז" ןיבש
חתמב ,רעפב םיניחבמש הלא .דיספהל המ םהל היהש ;םהיסכנמ ודריש םישנאמ אלא
.יונישל יוכיסה ןומט םהב .תאז שממל תלוכיה רסוח ןיבו תויהל ךירצש המ ןיב

.תוגיהנמה תא אלו ,האידיא לש ןבומב ,לגדה תא םיאור ןיא דוע

ךירצ אל .לגד תויהל ךירצ אל .םייטסינורכנא םיחנומב םימעפל םיבשוח ונחנא
וגאדיש תוצובק לש ,לגד ילב ,םירק םיסרטניא תויהל םילוכי .גיהנמ תויהל
ומדקי הלא םיירלוקיטרפ םיסרטניא יטקלאיד ןפואבו ,ןהלש ימצעה סרטניאל
,לשמל ."םוריע אוה ךלמה"ש וזירכי םידליש תויהל לוכי .תוילסרבינוא תוילכת
לש היכרריהה לכ :םידלימ רתוי םימכח ונחנאש ונבשח דימת .טנרטניאה ידלי
התייה יכ ,"םימכח" רתוי ונייה ,ןכאו .תאזה היפוסוליפה לע תססובמ ךוניחה
לשמ רתוי הובג יתלכשה לאיצנטופ שי םידליל ,םויכ .היצמרופניא רתוי ונל
הז .םיליג ןיב הניחבמ הנניאש ,תיטרקומדה תיגולונכטה תושיגנה ללגב ,םהירוה
.רידא הבשחמ יוניש איבי

תא םישגהל תלוכיה ול התייה ףוס ףוס רשאכ ,20 -ה האמב ינרדומה םדאה השע המ
ריזחהל וישכע ךלוה אוהש ןכתיי ?םילאה ןמ שאה תא בונגל ,תיאתמורפה הקושתה
לע םקש םלוגכ םהש םיילנוסרפ-א תוחוכ רצי ינרדומה םדאה .םילאל שאה תא
ולא .םהב טלוש אל רבכ םדאה - בהזה לגע ,םזילטנמדנופ ,היגולונכט .ורצוי
,ונלש םיכרצל םידבע .תוטנוירמל םיכפוה ונחנא .םהל דבע ךפה רבכ םדאהש תוחוכ
תא חצורו ונב טלוש רבכ אוהו ,הדבעמב ונרציש ןייטשנקנרפל ,ונדליש הקימנידל
המשנ ול שיש ,ותוא םידבוע ונחנאש לא וישכע ךפה םזילטיפקה .ריעה ינב לכ
ןווכתמ ינא ךכל .ויכרצל ונתוא הנתמ אוהו ,םיסרטניאו םיכרצ ול שי .ולשמ
.םילאל שאה תא בישהל םידמוע ונאש רמוא ינאשכ

?םדאה ינבל הטילשה תא ריזחהל ,ןכ םא ,תויהל ךירצ יתימאה קבאמה

.הדלי תוינרדומהש םיגשומה לכל בושל ,םדאה ינבל הטילשה תא ריזחהל .קוידב
אל המצועש החנהה אל םא - היטרקומדה יהמו ,היטרקומדה תא םג הדלי תוינרדומה
,ןכלו .דחא םדא לש וסיכב חנוי אל חוכהש ;תורופס םיידיב תזכורמ היהת
לע הבשחמל ,ינובת חישל ,הנוכנ העדותל דואמ בושח דיקפת שי היצנגילטניאל
.שיש המ ןיבל תויהל יוארש המ ןיב הנחבהה

תא הנוק אוה ,ןוטלשה ישנא תא הנק ןוממהש ומכ .יניצו יטפקס היהא
ךלת ךא ,ילאטורב תצק יוטיב הזש ןכתי .הימדקאה תא הנוק אוה ,היצנגילטניאה
.םתוא ונק ןוממה ילעבש םינוכמה לכ תא הארתו הטיסרבינוא לכל

,11 -ה האמב תואטיסרבינואה ומק רשאכ .םיכסמ ינא .תאזכ העפות שי ,ןכא
לדגמבכ ושיגריש ךירצ .ןש לדגמ תויהל תמאבו עדי יפוג דדובל התייה ןתשיפת
תא להנל םיכירצ אל םירוספורפה .האשומל תרוקיבה ןיב הביטקפסרפ היהתש ,ןש
ויהיש ךירצ .רוספורפל רשא תא רוספורפל ,רסיקל רשא רסיקל ןת .הנידמה
םיסרטניא ילוטנ ויהיש ,קוחרמ וחקפיש לבא ,ןש לדגמב הלכלכל םירוספורפ
םתומכו ,םיילכלכ-םייתרבחה םיכילהתב םידחושמ אל וננובתיש תנמ לע ,םירכונמו
םידיגאתו ןוה תורבחש ,רומח ךילהת םויה םייק .םירחא םיאמדקאו םינוירוטסיה
רתויב םינייטצמה תא םירתאמ םה .םהלש תואטיסרבינואה תא םירצוי םיילכלכ
םרובע םינובו דיתעו רבע םהל םיחיטבמ .דואמ םימדקומ םיבלשב םתוא םירישכמו
תוטנוירמ םירצוי םה ךכ .תישונאה העדותל רתויב ןכוסמ רבד הז ."בהז לש בולכ"
.תילכלכה םתלעותלו םלעפמ תורישל תוינתלעות ןהש

חפטנ אל םא ,תכלל םילולע ונא הבש ךרדל ,תינייפוא ךא ,הנטק המגוד יהוז
.תיתרוקיב העדות

רוצ ילא ,ימהרבא ילא :וחחוש

background="images\home2_19.gif" align="right">
 
:םירודיש
םיקסעו הליהק ירשק
הליהק ירשיק
םיקסעו
- היישעת בושח
ירשקל התומעה
םע הישעת
הליהקה
יגולונכט ךוניח
התיכב בושחימה
תמר תאלעהל
םידימלתה תויגשיה
טקייורפב העיגפ
םיאנכט תרשכה
םיאסדנה
ךוניחב העיגפ
יעדמ יגולונכטה
לארשיב
ידימלת תיילפא
םייגולונכט רפס יתב
םייתישעת
םוחתמ םירז םידבוע
קט-ייהה
תפסונ העיגפ
יגולונכטה ךוניחב
ב"סשת םידומילה
םירעפ םוצמיצ
םייתרבח םיטקייורפו
המרופרה תעיגפ
חותיפ ירעב
םוי תוימינפ תינכת
הדובע תוצובק
תורענ טקייורפ
ןוכיסב
המרופרל העצה
הינק יסמב
העיגפ תעינמל
תושלחה תובכשב
םירעפה םוצמצ
ידוסי- לעה ךוניחב
יתדע אצומ יפ לע
2000 תורגב טקייורפ
תיתרבח הקוצמ
םינחבמה לוטיב
םיירטמוכיספה
הלבקל יאנתכ
תואטיסרבינואל
לע תיביר
-תואתנכשמ
תרכומ האצוהכ
םיאלמיגב העיגפ
םורדב תונופטש
ביבא -לת
ינועב המחלמה
לארשיב
תוסנכהב םירעפ
הדובעה קושב
םיר"כלמו תותומע
םייתרבח
לש םיבחרמ
תפתושמ תוחרזא
דוק תזרכה
להנמו הקיתאה
רזגמ לש ןיקת
תובדנתהה
םיר"כלמהו
- םייחל יוכיסה
םידליל ןג
םייטסיטוא
הלימגל הדוגאה
- החפשמב תומילאמ
"םעונ תיב"
ישילשה רזגמה
םישנ
הדובעה קושב םישנ
קבאמה םוי
תומילאב ימואלניבה
םישנ דגנ
ידוהי אלה-רזגמה
ךוניחב תועקשה
-אלה רזגמב
ידוהי
םידימלת בוליש
תכרעמב םיאודב
טקייורפ-תיכוניחה
םידיתע