ינועב המחלמ
םייתדע םירעפ
םיגהנמו תודע
םימס לע םימש אל
םירעפ םוצמצ
ינועב המחלמ
יגולונכט ךוניח
ידוהי אלה רזגמה
םייתדע םירעפ
תומילא
תואירב
background="images\home2_19.gif" align="right">
ילארשיה ןויסינה :ינוע תדוכלמו הסנכה תחטבה תואלמיג

ילאיצוס ןוחטיב תעה-בתכ ךותמ םינטק
58 תרבוח 2000 רבמבונ

ןורוד םהרבאו לג ינו'ג :תאמ
,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,לאוורב לואפ ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה-תיב)
ונתושרל ודימעהב ותרזע לע ןיקפיז ןלא רמל תודוהל םישקבמ םירבחמה .םילשורי
.ולש הנורחאה הטויטל ויתורעה לעו הז רמאמ ססבתמ םהילעש םינותנה ןמ םיבר
.(1996 רבמצד שדוחל םינוכנ רמאמב םיבושיחהו םיללכה ,םינותנה

אובמ
ינועה רושימו ינוע תדוכלמ
ינועה תדוכלמ לש ףקיהה
ןויד
םוכיס
היפרגוילביב


  אובמ

ןוחטיב תשר שמשל איה הסנכה תחטבהל תואלמיגה תינכות לש תרהצומה התרטמ
הסנכה םהלש םהיתוחוכב םמצעל חיטבהל םילגוסמ םניאש הלא לכל הנורחא
,הראשנו התיה הליעפמו תינכותה יגוה לש דוסיה תחנה .ילמינימ םויקל תקפסמ
.הדובע תועצמאב איה ונתרבחב דחא לכ לש הסנרפה תחטבהל תירקיעה ךרדהש
לגוסמ וניא אוה םהבש םירקמ םתואב קר םדאל ןגמ תשר רוציל הדעונ תינכותה
םדא ינבש ,אופיא איה הנווכה .ותחפשמ ינב תאו ומצע תא סנרפלו הקוסעת אוצמל
ובושיש דע דבלב ינמז ןפואב ,ירשפא רבדהש לככ ,הסנכה תחטבה תואלמיגב ועייתסי
.םמצע תוחוכב סנרפתהל ולכויו הדובעה קוש לש תיביטמרונה תרגסמל

אוהש יפכ ,קוחה לש םיירקיעה וינייפאממ דחאב רורב יוטיב ידיל האב וז החנה
לש תונוש תומר יתש ןיב התשענש הנחבהל איה הנווכה .1980 תנשב תסנכב לבקתה
רזעיהל םירומא ויהש הלא לכל עייסל הדעונ הליגרה הלמיגה תמר .תואלמיג
ליגרה הרועישב הלמיגה .דבלב תיסחי תורצק ןמז תופוקתל תינכותה תואלמיגב
.תינכותה ץומיא ינפל תוגוהנ ויהש דעסה תוכימת תמר תא םייללכ םיווקב המאת
תוחפ) חווט-תרצק תויהל הרומא התיה םתוקקזנש הלאל שרופמב הדעונ איה
יופצש ימל הדעונ תלדגומה המרב הלמיגה .(1978 ,דניקסיזו ןורוד) דבלב (םייתנשמ
ןמ ושרפש םישישק ןוגכ ,תינכותה תרגסמב עובק ןפואב ףאו בר ןמז ראשייש
הלמיגה תמרמ -25% ב הובג אוהש רועישב העבקנ הלמיגה תמר ,הלא יבגל .הדובעה
.הליגרה

תיברמש ,החנהה לע םייונב הסנכה תחטבה תואלמיג לש תינכות ינייפאמ ,ךכיפל
תניחבמ תיסיסבה החנהה .תינכותה תרגסמב הכורא הפוקת והשי אל םיאכזה
היהת הנושארה תופידעהש ,איה ,תואלמיגל םיאכזה תניחבמ םגו ,תואלמיגה תכרעמ
תינכותה תרגסמב .תואלמיגמ אלו ,הדובעמ אובת םיקקזנה לש םתסנכה רקיעש
תייסולכוא םע םינמנה הלא תא דדועל תנמ לע ץמאמ לכ אופיא תושעיהל רומא היה
קושב תובלתשהל הסנכה תחטבה תואלמיג לע תונעשיהמ רובעל תואלמיגה ילבקמ
הנחבהה .הדובעמ הסנכה תועצמאב התואנ המרב םמצע תא ומייקיש ידכ הדובעה
קושל בושל תלוכי םהל שיש הלאל קזח ץירמת שמשל הדעונ הלמיגה תומר יתש ןיב
,תיסחי הכומנ המרב הליגרה הלמיגה .רתויב הלודגה תוריהמב תאז תושעל הדובעה
םתוא ץירמהל הדעונ ,הדובעל רוזחל יוכיס הל שיש הייסולכוא םע םינמנל דחוימב
היהת הדובעמ הסנכההש החנהב ,הדובעה קוש תרגסמב הסנרפ שפחלו ץמאמ תושעל
ןחבמ םג .הסנכה תחטבה תינכות תרגסמב תמלושמה הלמיגה ןמ רתוי ההובג דימת
לכ לבקלו הקוסעתה תורישב בצייתהל הסנכה תחטבה יאכז תא בייחמה ,הדובעה
.הדובעה קושל הלאה םיאכזה לש םבוש תא זרזל דעונ ,םהל תעצומה הדובע תעצה


 ינועה רושימו ינוע תדוכלמ

ושאיפ ותוא ועבט -70ה תונש תליחתב קר ;ידמל שדח אוה "ינוע תדוכלמ" חנומה
,הילא סחייתמ חנומהש היגוסה תא ,םלוא .(Piachaud and Field, 1971) דליפו
ינעה תא םישינעמה תואלמיגה תכרעמ ךותב הדובעל םיילילש םיצירמת ונייהד
Abel-Smith,) תימס-לבייא ןאירב -60ה תונש לש היינשה תיצחמב הלעה רבכ ,דבועה
ובש בצמב םינותנ רבכש ,םיבר םדא ינב שי הינטירבבש ,ךכ לע עיבצה אוה .( 1968
תואלמיג לש הרילמ רתוי םהל הלעת הדובעמ םתסנכהל תחא הריל לש תפסות"
לשו תואלמיגה תכרעמ לש ןעבט לשב ,תורחא םילימב .(696 'מע ,םש) "החוור
תדוכלמ ךותל לופיל םילולע םיינעה לעופב ,ןהיניב ןילמוגה תלועפו סמה תוכרעמ
הסינכ לש ךרדב ינועמ ץלחיהל םיצמאמה לכש ,ןה הז רזומ בצמ לש תואצותה .ינועה
לש תפסונ הסנכהב הלמיגה ילבקמ תא ולמגתי אל רתוי רכתשהל ידכ הדובעה קושל
הלמיגה ילבקמ – רומגה ךפיהה לא ליבוהל םילולע ףא הלא םיצמאמ ,השעמל .שממ
Dinlot ) ףסונ רכש ורכתשי םא הברהב עורג בצמב םמצע תא אוצמל אופיא םילולע
תדבועה הייסולכואב תוינעה תוצובקה ,לכמ עורגה הרקמב .(and Stark, 1989
םיהובג םהש ילוש סמ ירועיש לעופב םלשל ןהילע ובש בצמב ןמצע תא הנאצמת
.הייסולכואב רתויב ההובגה הסנכהה תולעב תוצובקה לע םילטומה הלאמ

םנויסינ לע םישנענ לעופבו ינועה תדוכלמל םילפונ םיינעה ובש ,ילסקודרפה בצמה
םיגוס ללגב םרגנה בצמכ ללכ ךרדב ספתנ ,הדובע תועצמאב םהיתוסנכה תא לידגהל
תואלמיג םולשת תקספה ללגבו תדבועה הייסולכואה לע םילטומה סמ לש םינוש
.(Alcock, 1993) הדובעל החוורמ םירבועה הלא דצמ םיעצמא ינחבמב תונתומה
םיעצמא ןחבמל תופופכה תואלמיג וללשיי הדובעל החוורמ רבועה םדאמ ,ךכיפל
תא םג דבאל לולע םדאה הז ךילהתמ האצותכ ,דועו תאז .ויתוסנכה ולדגי רשאכ
תוצובקל דחוימב תודעוימה ,ןיעב תורחא תואלמיגל וא תויפסכ תואלמיגל ותואכז
הלא תוסנכה ,תחא הנועבו תעב .הדובעה קושל ץוחמ תואצמנה תוינע הייסולכוא
לש והשלכ גוסל םימולשת תרוצב םאו רישי הסנכה סמ תרוצב םא ,סמב תובייח ויהי
הסנכה תומרב ,הז לופכ ךילהת לש תוכלשהה .ילאיצוס ןוחטיבו ילאיצוס חוטיב
.דואמ םיהובג ילוש סמ ירועיש תויהל תולולע םינוש תוחפשמ יגוס רובע ,תודחא

םהבש ,םיבצמ רואיתלללכ ךרדב שמשמ (Povery Trap) "ינוע תדוכלמ" חנומה
,(EMTR וא Effective Marginal Tax Rate) יביטקפאה "ילושה סמה רועיש"
Eardley et ) רתוי וא -60% ל עיגמ ,תואלמיג לוטיב לשו םיסימ לש בולישה רמולכ
תמר ובש הז אוה ינוע תדוכלמ לש רתויב רומחה הרקמהש ,רורב .(al., 1996, p. 161
,הדובעל תאצל ץירמת ןיא ןבומכ הזכ בצמב .100% לע הלוע לעופב ילושה סמה
.הדבועה קושמ תאצל וא תוימצעה תוסנכהה תא םצמצל היהי ינויגהה ךלהמהו
רתויב ישומיש השענ (Poverty Plateau) "ינועה רושימ" חנומה תונורחאה םינשב
הדיחא תוגלפתה" לש הרוצב תובורק םיתיעל תאטבתמ וז העפותש ,שיגדהל יעצמאכ
Whynes, 1993, p. ) "תולדג תוילנימונ תוסנכה לש חווט ךרואל היונפ הסנכה לש
לש הרצה המרל תלבגומ היהת אל ינועה תדוכלמ םעפ אל ,תורחא םילימב .(67
לש בחר חווט הסכת אלא ,הסנכה תחטבה לש המרל לעמ קוידב היוצמה ,תוסנכהה
תדמתמ היילע תורמל ,לעופב ויתוסנכה תא לידגהל לכוי אל םדא וכותבש ,תוסנכה
.הדובעמ תוסנכהב

ינוע תדוכלמה דואמ טעומ ןיינע קר הכ דע וליג לארשיב תוינידמ יעבוקו םירקוח
70 -ה תונשב וכרענש םירקחמ רפסמב .םיינעל הדובעה יצירמת לע ןהיתוכלשהבו
,וז הפוקתב וגהנוהש תוינידמ ייוניש לש רשקהב וז העפות לש םינוש םיטביה וקדבנ
ןורוד וקדב תומדקומה -70ה תונשב .וצמואש ,ךומנ רכשל תוידיסבוס לע םירקחמב
םידבוע לש דובעל ץירמתה לע תויתלשממ תוידיסבוס לש הכלשהה תא (1975) רטורו
ימואל חוטיבל דסומה לש םירקוח וכרעש םירקחמ ינשב .ךומנ רכש םילבקמה
ןוחטיבה תכרעמב םיסימו תואלמיג ןיב ןילמוגה תלועפ החתונ ,-70ה תונש עצמאב
םירקחמ ןיבמ רתויב בחרנה רקחמב .(1974 ,םירחאו גינוה) תילארשיה ילאיצוסה
ירועיש) EMTR הסימעה ןכא וז ןילמוג תוליעפש ,(1977) תודחא האל האצמ הלא
יקשמ לע רשאמ תוכומנ תוסנכה םע תיב יקשמ לע רתוי הובג (יביטקפא ילוש סמ
ימולשת ןובשחב םיאיבמ רשאכש ,האצמ תודחא .רתוי ת7והובג תוסנכה םע תיב
ךוניחה תכרעמב םיינעל סמב תולקהו םיעצמא ןחבמל םיפופכה תוילאיצוס תוכימת
.100% - מ םיהובג ויה EMTR-ה ,ילאיצוסה ןוחטיבה ימולשתבו סמה תכרעמב םגו
תכירעל תארוקה ,-1979ב ימואל חוטיבל דסומל השגוהש םתעצהב ,ןורחא ןורחאו
תונכסב לפטל (1978) דניקסיזו ןורוד וסינ ,תוילאיצוסה תוכימתה תכרעמב המרופר
וא 100% לש EMTR ענמתש םייוכיז לש תכרעמ תריצי תועצמאב ינוע תדוכלמ לש
ינוע תודוכלמ לש אשונה ןמ תיללכ תומלעתה התיה ,הלא םירקחמל טרפ .רתוי
הגהנוה זאמ ,םנמאו .דואמ תיללכ תוסחייתה רתויה לכל וא תילארשיה תורפסב
תכרעמב ינוע תודוכלמ לע יריפמא רקחמ ךרענ אל ,-1982ב הסנכה תחטבה תכרעמ
.תילארשיה החוורה


 ינועה תדוכלמ לש ףקיהה

לש הרועיש לע והשלכ גשומ ונל תתל ךירצ לארשיב הדובעה ליגב הסנכה תחטבה
,דואמ םיהובגה ילושה סמה ירועישמ עגפיתש תורשפא תמייקש הייסולכואה
הסנכהה תחטבה ילבקמ לש עצוממה ישדוחה רפסמה .ינועה תדוכלמ תא םירצויה
םה הלאמ םיברש ,רורב .(5 'מע ,1997 ,ןיקפיז) 75,310 היה -1995ב הדובעה ליגב
לש רתויב םיריבסה תונברוקה ,םכותמ .ינועה תדוכלמ לש םיירשפא תונברוק
רבעמ םתסנכה לש ירקיעה רוקמבכ ,הדובעב םייולתה הלא םה ינועה תדוכלמ
תחטבה דבלמ) ירקיעה הסנכהה רוקמ ,ימואל חוטיבל דסומה ינותנ יפל .הלמיגל
ברקב .הדובע היה הדובעה ליגב הסנכה תחטבה תואלמיג ילבקממ 28% רובע (הסנכה
הדובעמ הסנכה םע ,הסנכה תחטבה תואלמיג ילבקמ לש םקלח ,םידלי םע תוחפשמ
תחטבה תואלמיג ילבקממ 41% -ל :הברהב לודג היה ,ירקיעה הסנכהה רוקמכ
םידיחי םירוה ברקבו ,הדובעמ יהשלכ הסנכה התיה ,םידלי םע תוגוז ויהש ,הסנכה
םילימב .(137 'מע ,1996 ,ימואל חוטיבל דסומה) 36% היה רועישה םידלי םע
תונברוק ויה ,םידלי םע ןהמ תובר ,לארשיב תוחפשמ 20,333 ךרעב -1995ב ,תורחא
לש םרפסמש ןוויכמ רפסמה לש ןדמוא קר והז) ינועה תדוכלמ לש םיירשפא
םילבקמה לש םקלח וליאו ,ישדוח עצוממל סחייתמ הסנכה תחטבה םילבקמה
ךסב הסנכה תחטבה ילבקמ לש םקלחל סחייתמ הדובעמ הסנכה םע הסנכה תחטבה
.(יתנשה לכה
זא ויהש םילגמ ,-1995ב תודבוע תוינע תוחפשמ לש ןרפסמל תאז םיוושמ רשאכ
,ימואל חוטיבל דסומה) ינועה וקל תחתמ ויהש הדובעמ הסנכה םע תוחפשמ 67,200
,ךכ לע ףסונ .הלא תוצובק יתש ןיב הבר הפיפח שיש ,רעשל ןתינ .(173 'מע ,1996
םע תוחפשמ לש ןקלחש ,םיארמ תומדוק םינשל ימואל חוטיבל דסומה לש וינותנ
,ךכש ןוויכמ .הנש ידמ לדג הסנכה תחטבה תואלמיג ילבקמ ברקב הדובעמ הסנכה
.רתוי דוע םויה לודג ינועה תדוכלמב תודוכלה תוחפשמה לש ןרפסמש ,חינהל ןתינ


 ןויד

ינוע תודוכלמ תריציב דיקפת לכ אלממ וניא הסנכהה סמש ,רוריבב םיארמ םינותנה
םושמ .תילארשיה סמה תטישב דואמ םיהובג סמ יפסכ לש האצות יהוז .לארשיב
ימלוגה רצותה ןמ 26%.1 אוה תירבה תוצראב דיחי םדא רובע סמה ףסש העשב ,ךכ
ףסהש דועב ,ךכל המודב .47% -ל עיגמ אוה לארשיב ,29.4% אוה הינטירבבו ,שפנל
ימוקמה רצותה) ג"מתה ןמ 43.8% אוה הינטירבב תושפנ עברא לש החפשמ רובע
.(420-419 'מע ,1997 ,הנידמה תוסנכה להנימ) 80.7% אוה לארשיב ,שפנל (ימלוגה
לארשיב סמה ימלשממ (47%) תיצחמ ךרעב לש םתסנכה ,הובגה סמה ףס ללגב
לכב .ללכ הסנכה סמ םלשל םישרדנ םניא םהו ,תילמינימה הסנכהה תמרמ הכומנ
םירבועה םדא ינב ,(םיילוש ללכה ןמ םיאצוי ינש שי) וז הדובעב וקדבנש םירקמה
תוחפל) הסנכה סמל םהית7וסנכהמ המואמ שירפהל םישרדנ םניא הדובעל החוורמ
תואירבה חוטיב ימדש יפ לע ףא .(תואלמיג ימולשת לבקל םילדח םהש רחאל דע
םהבוגב תיסחי הדחה היילעהו ,היינעה הייסולכואה לע דכ יפסכ לטנ רוריבב םיליטמ
סמ ימולשת ,ינוע תדוכלמ לש התורצוויהל תמרות ימואלה חוטיבה ימד ימולשת לש
תכרעמב תואלמיג ילבקמ ברקב תמייקה ינועה תעפותל תוירקיעה תוביסה םניא
.ילאיצוסה ןוחטיבה

תואלמיג םילבקמה םילארשי רובע הדובעל םיילילש םיצירמת םירצויה םיבצמה
.המצע הסנכה תחטבה תכרעמב תומייקה תוילמונאמ םיעבונ הסנכה תחטבה
םיברועמה םיפתתשמה לש תורתוסה םהיתורטמ תא תופקשמ הלא תוילמונא
.הסנכה תחטבהל תינכותה חוסינ ךילהתב ואישל עיגהש ,תוינידמה בוציע ךילהתב
יננכתמ ונמזב םתוא ולעהש יפכ ,הסנכה תחטבה תינכותל תויתלחתהה תועצהה
ילבקמ לש רבעמ דדועל וסינ ,ימואל חוטיבל דסומב םידיקפת ילעבו תינכותה
לש תללכושמ הרדיס תריצי תועצמאב הדובעל החוורמ הסנכה תחטבה תואלמיג
קלח לש ,הלמיגה בושיח תעב ,ןיינמב האבה יא רמולכ ,disregards) םייוכיז
ןובשחב האיבמהו הדובעמ הסנכה תגשהל ןה המיאתמ היהתש ,(הדובעמ תוסנכההמ
,ןכא .52-51 'מע ,1978 ,דניקסיזו ןורוד) הדובעל האיצי בקע תומרגנה תויולעה תא
קדצב ראות תילארשיה הסנכה תחטבה תכרעמב םייוכיזה לש ילמרופה הנבמה
תורחא החוור תונידמב אוצמל ןתינש הז תמועל "תיגשומ הניחבמ דואמ םדקתמ"כ
.(Lightman, 1990, p. 607)

דואמ םיגאדומ ויה תוינידמה שוביג ךילהתב קלח ולטנש רצואה דרשמ ישנא ,םלוא
.רכשה הנבמ לע תילילשה העפשהה ןמ דחוימב ,תינכותה לש תירשפאה תולעה ןמ
ללכיי הסנכה תרקת לש הרוצב (wage stop) "רכש רוצעמ"ש ,ךכ לע ודמע םה
איבת אל שדחה קוחה לש ותגהנהש ,חיטבהל דעונ הז רבד .הסנכה תחטבהל תינכותב
םיסנמה ךומנ רכש ילבקמ ןיב הסנכה תחטבה תואלמיג ילבקמ לש םרפסמב לודיגל
וז תוינידמ תרטמ .הסנכה תחטבה תואלמיג תועצמאב ךומנה םרכש תא םילשהל
ילאיצוסה עויסה תוינכותב "רכש רוצעמ" עבקש ללכה לש תרוסמל ךשמה התיה
.ילארשיה קשמב רכשה תומר לש רשקהב ןתוארל שיו לארשיב

תא דדועל ודעונש ,םיבידנ םייוכיז דחא דצמ תללוכ הסנכה תחטבהל תינכותה
תרצויה ,תוסנכהה לע הרימחמ הרקת - ינש דצמו ,הדובעל החוורמ רבעמה
םידבאמ םייוהיזה ,וז תוסנכה תרקת בקע .הז רבעמ ליעי ןפואב םיענומה םימוסחמ
בקע תורצויה ,המצוע תובר ינוע תודוכלמ תורצוויהל איבמה רבד ,ןכרעמ דואמ הברה
ךישמהל םילבקמה תא םידדועמ רשא ,הדובעל האיציל םיילילש םיצירמת ךכ
.הדובע שפחל םוקמב ,החוורה תרגסמב ראשיהלו


 םוכיס

ץירמת תוללוכ תילארשיה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב תומייקה ינועה תודוכלמ
םיסנמה הסנכה תחטבה תלמיג ילבקמ לש םיגוס רובע הדובעל תאצל טלוב ילילש
תואלמיגה תכרעמ ןיב ןילמוגה תוליעפמ תועבונ ןניא ןה .הדובעה קושל רוזחל
הסנכה תחטבה תכרעמ הנבמ לש האצות הנושארבו שארב ןה אלא ,סמה תכרעמל
לשו ילארשיה קשמב םייקה ךומנה רכשה לש האצות םג ןה ,רתוי יללכ ןפואב .המצע
תחטבה תינכותב רתוי םיבידנ םייוכיזש רצואה דרשמב תוינידמה יעבוק לש ששחה
רכש םירכתשמה םידבוע לש לודג קלח הסנכה תחטבה ילבקמ לגעמל ואיבי הסנכה
ןורתפה אוהש ,תואלמיגה תכרעמ לשו סמה תכרעמ לש רתוי בוט בוליש .ךומנ
בצמה רופישל ךכיפל איבי אל ,ינועה תודוכלמ תייעבל רתוי תובורק םיתיעל עצומה
םצמצל היושע םייקה השקונה רכשה רוצעמ לש הלבגה ,םלוא .ץראב הז אשונב
.םידיחי םירוה לש הרקמה חיכומש יפכ ,ינועה תדוכלמ לש התעפשה תא הבר הדימב
לוצינל וא רתי לוצינל ליבוי רבדהש ,םיששוח רצואה דרשמ ישנאש יפכ ,חינהל םג ןיא
.ךומנ רכש םירכתשמה םידבוע דצמ תואלמיגה תכרעמ לש הערל


 היפרגוילביב

דסומה :םילשורי ,1977 רבמבונ ,לארשיב תוכימתה תכרעמ ,(1977) 'ל ,תודחא
.ימואל חוטיבל

:םילשורי ,םרכשל תוידיסבוסו ךומנ רכשב םידבוע ,(1975) ,'ר ,רטור ,'א ,ןורוד
.דלאוורב לואפ ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב ,תירבעה הטיסרבינואה

:םילשורי ,תינכות תעצה – םויק תחטבהל תואלמיג ,(1978) 'צ ,דניקסיז ,'א ,ןורוד
.ימואל חוטיבל דסומה

ברע לארשיב תוכימתה תכרעמ ,(1974) 'מ ,רסקל ,'א ,דלפנורב ,'י ,בולזוק ,'מ ,גינוה
.ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי ,וירחאו 1974 רבמבונ תוחיפ

חוטיבל דסומה :םילשורי ,1996/1995 תיתנש הריקס ,(1996) ימואל חוטיבל דסומה
.ימואל

,"תונידמ שולשב םייפסכ ץירמת-ילכסמ :הדובעל החוורמ" ,(1997) 'א ,ןיקפיז
.76-64 :35 ,ילאיצוס ןוחטיב

.רצואה דרשמ :םילשורי ,1996 יתנש ח"וד ,(1977) הנידמה תוסנכה תלהנימ

Abel-Smith, B. (1968), "Paradoxes of the welfare state", The Listener, 79:
696-697.

Alcick, P. (1993), Understanding Poverty, Houndmills: Macmillan.

Dilnot, A. and Stark, G. (1989), "The poverty trap, tax cuts, and the reform
of social security", in: Dinlnot, A. and Walker, I, (eds.), The
Economics of Social Security, Oxford: Oxford University Press,
pp. 169-178.

Eardly, T., Bradshaw, J., Ditch, J., Gough, I and Whitfor, P. (1996), Social
Assistance in OECD Countries: Synthesis Report, London:
HMSO.

Lightman, E.S. (1990), "Earnings' disregards in Canada, Britain and Israel",
Social Servics Review, 64(4): 602-616.

Piachaud, D. and Field, F. (1971), "The poverty trap"' New Statesman
(3.12.71), pp. 772-773.

Whynes, D. (1993), "The poverty trap"' in: Barr, N. and Whynes, D. (eds.),
Current Issues in the Economics of Welfare, London: Macmillan,
pp. 63-86.background="images\home2_19.gif" align="right">
 
:םירודיש
םיקסעו הליהק ירשק
הליהק ירשיק
םיקסעו
- היישעת בושח
ירשקל התומעה
םע הישעת
הליהקה
יגולונכט ךוניח
התיכב בושחימה
תמר תאלעהל
םידימלתה תויגשיה
טקייורפב העיגפ
םיאנכט תרשכה
םיאסדנה
ךוניחב העיגפ
יעדמ יגולונכטה
לארשיב
ידימלת תיילפא
םייגולונכט רפס יתב
םייתישעת
םוחתמ םירז םידבוע
קט-ייהה
תפסונ העיגפ
יגולונכטה ךוניחב
ב"סשת םידומילה
םירעפ םוצמיצ
םייתרבח םיטקייורפו
המרופרה תעיגפ
חותיפ ירעב
םוי תוימינפ תינכת
הדובע תוצובק
תורענ טקייורפ
ןוכיסב
המרופרל העצה
הינק יסמב
העיגפ תעינמל
תושלחה תובכשב
םירעפה םוצמצ
ידוסי- לעה ךוניחב
יתדע אצומ יפ לע
2000 תורגב טקייורפ
תיתרבח הקוצמ
םינחבמה לוטיב
םיירטמוכיספה
הלבקל יאנתכ
תואטיסרבינואל
לע תיביר
-תואתנכשמ
תרכומ האצוהכ
םיאלמיגב העיגפ
םורדב תונופטש
ביבא -לת
ינועב המחלמה
לארשיב
תוסנכהב םירעפ
הדובעה קושב
םיר"כלמו תותומע
םייתרבח
לש םיבחרמ
תפתושמ תוחרזא
דוק תזרכה
להנמו הקיתאה
רזגמ לש ןיקת
תובדנתהה
םיר"כלמהו
- םייחל יוכיסה
םידליל ןג
םייטסיטוא
הלימגל הדוגאה
- החפשמב תומילאמ
"םעונ תיב"
ישילשה רזגמה
םישנ
הדובעה קושב םישנ
קבאמה םוי
תומילאב ימואלניבה
םישנ דגנ
ידוהי אלה-רזגמה
ךוניחב תועקשה
-אלה רזגמב
ידוהי
םידימלת בוליש
תכרעמב םיאודב
טקייורפ-תיכוניחה
םידיתע