ינועב המחלמ
םייתדע םירעפ
םיגהנמו תודע
םימס לע םימש אל
םירעפ םוצמצ
ינועב המחלמ
יגולונכט ךוניח
ידוהי אלה רזגמה
םייתדע םירעפ
תומילא
תואירב
background="images\home2_19.gif" align="right">
 
תעה בתכ ךותמ םיעטק
ילאיצוס ןוחטיב
ילאיצוס ןוחטיבו החוור יאשונב תע-בתכ
58 תרבוח 2000 רבמבונ

:"הסנכה תחטבה"ו הקיטילופ ,היטרקורויב
לארשיב הסנכה תחטבה קוח לש תוינידמה תעיבק ךילהת

הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב) רב לכימ תאמ
לארשי ר"דלו ןורוד םהרבא 'פורפל תודוהל תשקבמ תרבחמה .םילשוריב תירבעה
.(רמאמל םתמורת לע ,דניקסיז יפיצ 'בגלו ןובל ןתנ רמל ,ץכ

אובמ

אלא .(Heclo, 1974) ךובמב הדיעצל לושמ החוור תוינידמ לש התעיבק יכילהת רקח
תונוש תוצובק וב תוכלהמו דימתמ ןפואב םינתשמ ךובמה לש ויתולובגו והנבמש
ךובמב רבוע רקוחהש ךרדל .וזב וז תושגנתמ ףא םיתיעלש תונוש תומצוע תולעב
התוא .םירורב םניא היקוחו תובכרומ ןילמוגה תולועפ ;ילנויצר הנבמ הרואכל ןיא
תמייתסמ איה ןכיהו הליחתמ איה ןכיה רורב אל ףא םיתיעלו תכבוסמ איה ךרד
תורמל .(Hill and Bramely, 1986; Lindblom and Woodhouse, 1993)
םינקחשה ,םינושה היביכרמ לע ךרדה תא חנעפנ אל םא ,עסמה לש ותובכרומ
לכונ אל ,םהיניב םיסחיהו תיסחיה םתמצוע ,םתלועפ תורוצ ,הב ולעפש םינושה
תוינידמ םרואלש תונושה תועפשההו תוחוכה ,םימזינכמה לש הנבהל עיגהל
.תעבקנו תבצועמ תיתרבח

ירקח תועצמאב איה החוור תוינידמ תעיבק לש םיכילהתה דומילל תוטישה תחא
ךילהתב תוקמעתה רשפאמ הרקמ רקח .(Levin, 1997; Blackmore, 1998) הרקמ
וב ולעפש םינושה תוחוכהו םינקחשה ,ויביכרמ לולכמ תדימל ךות יפיצפס
.(Yin, 1994) תוינידמה תעיבק לש הקימנידהו

הדיעצב לחה אוה םג .החוור תוינידמ תעיבק ךילהת לש הרקמ רקח אוה הז רמאמ
תוינידמ העבקנ הבש ךרדה תא ףושחלו ריאהל שקבמ אוה םגו ךושח ךובמב
איה הז רמאמ לש ותרטמ ,רתוי יפיצפס ןפואב .ידוחיי הרקמב לארשיב תיתרבח
הסנכה תחטבה קוח תקיקחל ליבוהש תוינידמה תעיבקו בוציעה ךילהת תא ראתל
בלישו לארשיב דעסה תוכימת םולשתב יונישל איבה הז קוח .1980 לירפאב 24-ב
תעיבק ויה וב םיירקיעה םישודיחה .תילארשיה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב ותוא
תא םצמצל ןויסינ ךות הסנכה תחטבה תלמג תלבקל הרישי תיקוח תוכז
תא חיטבהלו תויושרה לש תעדה לוקיש תא ליבגהל ,תכרעמה לש היצזיטמגיטסה
ץק המש תכרעמה תדחאה .תיטפשמה תכרעמה ינפב רערעל חרזאה לש ותלוכי
תלעפהל תוירחאה תא הריבעהו זא דע גוהנ היהש ,תימוקמה תוירחאה ןויערל
ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הלשממה ידיל הסנכה תחטבהל תואלמגה תכרעמ
.(1992 ,רמרקו ןורוד ;1978 ,דניקסיזו ןורוד)


קוחה תקיקחל עקרה – הסנכה תחטבה קוח

םירדסה לש םבצמ לעו לארשיב דעסה תכרעמ לש הבצמ לע םירצמה תולוקה
תישארב וז תכרעמ לש התמקה זאמ רבכ ועמשנ הב הסנכהה תחטבה לש םינושה
םיארוקה תולוקה ורבג 60-ה תונש ףוסב .(1978 ,רהוזיבא ;1973 ,ןטול) 50-ה תונש
ךרענש ןויע םויב .הבצמב ןוידה בחרתהו דעסה תכרעמב םייוניש תסנכהל
רמול רשפא" :הלאה םירבדה ורמאנ 1969 תנשב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
,60-ה תונש לכ ךשמב ,המצעל שבגל החילצה אל לארשי תנידמש ,סוסיה אלל
לכל הסנכה חיטבהל הדעונש תויבקעו תורורב תורטמ תלעב תילאיצוס תוינידמ
.םיינויח םה םיילאיצוסה םיתורישה ןהיבגל רשא ,הייסולכואב תוצובק ןתוא
הסיפת לכ הייסולכואה לש הסנכהה תרימש םוחתב ונחתיפ אל ,הטושפ ןושלב
שי …םקפסל תוירחא המצע לע לבקל הנכומ הנידמה רשא ,םיכרצה לש הרורב
עיגה ךכ …היולת יתלב תיתרבח תוכזכ חטבות םומינימה תסנכהש ,ךכל גואדל
םצע ללגב תנתינה ,תיתרבח תוכזכ ילמינימ הסנכה רועיש םדא לכל חיטבהל ןמזה
םיתורישה" :ןורוד םהרבא לש ותאצרה ךותמ) "לארשי תנידמב חרזא ותויה
ןויעה םויב הנתינש ,"דיתעל רגתאהו םויכ בצמה – לארשיב הסנכה תחטבהל
ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיבב ךרענש ,"הסנכה תחטבהל םיתורישה דיתע"
.(4.6.1969 םויב דלאוורב לואפ

,דעסה תוקלחמ ידבוע לש תיעוצקמה דיה תלזוא לע ועיבצה םירחא םירקוח
םידבוע ברקבש הדבועה לעו ,(1969 ,הפי) היוקל דעס תטיש תגהנהב תאטבתמה
תא םישגהל החילצה אל תיחכונה הטישה"ש השוחתה תמייק םיבר םיילאיצוס
.(6 'מע ,1971 ,סירפיינ) ".תיפסכ םיכמתנה לצא אל יאדווב ,םוקישה תרטמ

,תושלחה תובכשה יפלכ תמייקה תיתרבחה תוינידמה יונישל וארקש ,הלא תולוק
.הפוקת התואב לארשיב ושחרתהש תויטילופו תויתרבח תויוחתפתהמ םג ועפשוה
תילארשיה הרבחב תושלח תובכש לש תיתרבחה הסיסתה התיה ןהבש תטלובה
,"םירוחשה םירתנפה" לש םתוליעפב 70-ה תונש תליחתב יוטיב ידיל האבש
תוניועבו חופיקהו ינועה תודבועב רוביצה לש בלה תמושת תא דקמל וחילצהש
.(1979 ,ןייטשנרב) םהמ החמצש

הלשממב ,הימדקאב םינוש םיגוח ברקב ועמשנש הלא תולוקלו תונויערל ךשמהב
לחה הסנכה תחטבה קוח לש ותקיקח ןויערב קוסיעה ,ימואל חוטיבל דסומבו
םידליל הלשממה שאר תדעו תרגסמב .תומדקומה 70-ה תונשב הצואת סופתל
,1971 תנשב ריאמ הדלוג הלשממה שאר התנימש ,(ץכ תדעו) הקוצמב רעונלו
תניחב"ב וזכרתה הינויד ."הסנכה תחטבה אשונב תווצה" םשב הדעו-תת המקוה
תואצמנה םידלי םע תוחפשמ לש ןתסנכה תמר תאלעהל תוירשפאה םיכרדה
שאר תדעו) "תומייקה הכימתה תוטישל קקדזהל ילבמ ,תילכלכ הקוצמב
תוקקדזה" :ןעטנ תווצה ינוידב .(4 'מע ,1973 ,הקוצמב רעונ ינבו םידליל הלשממה
רפסמב הכורכ ,ולא תוחפשמ לש הסנכהה תאלעהל ךרדכ ,תומייקה דעסה תוטישל
,דעסה תייסולכוא לע תעבטומה תיתרבחה המגיטסה ןה ןהבש תובושחה .תוערגמ
לש תיתרבחה תועמשמה ,הטישה תמרוגש הדובעל תילילשה היצביטומה
תחטבה אשונב תווצה ח"וד) "םיעצמא ןחבמב הדימעו דעס תלבקל תוקקדזהה
וז הדעו .(5 'מע ,1973 ,הקוצמב רעונ ינבו םידליל הלשממה שאר תדעו ,הסנכה
הסנכהה תמרמ תלפונ ןתסנכהש וא ,הסנכה לכ ןהל ןיאש תוחפשמש ,הצילמה
.הסנכה תמלשהל תיתחפשמ הבציקמ ונהיי ,תילמינימה

םיתורישה ןמ דעסה ןתמ לש הדרפהה ןויערב וכמת ןטק תדעוו גרבצלז תדעו
ח"וד) 1975 ,םיימוקמה דעסה יתוריש ןוגרא תקידבל הדעווה ח"וד) םיילופיטה
תדעו ח"וד) 1975 ,םיימוקמה דעסה יתוריש תקידבל הדעווה ח"וד ;(גרבצלז תדעו
תכרעמה יונישל עקרה התיה ,70-ה תונש עצמא דע הכשמנש ,וז תוליעפ .((ןטק
איה .ימואל חוטיבל דסומב הסנכה תחטבה תכרעמ לש התמקהלו תמייקה
לש ותלחהבו םישדח תונויערל תמייקה החוורה תכרעמ לש התפישחב הנייפוא
.תכרעמל הלא תונויער לש םתרדחה ךילהת


הסנכה תחטבה קוח תקיקחו תמייקה תכרעמה יוניש לע קבאמה

תכרעמה יונישב ךרוצה יבגל םיעד תומימת תמייקש ,היה המדנ 70-ה תונש עצמאב
ןיבו דעסה תוכימת ןתמ ןיב תוירחאה תדרפה עוציב ךות ,הסנכה תחטבהל תמייקה
תחת םיילאיצוסה םימולשתה תדחאהו ,אסיג דחמ ילאיצוסה לופיטה יתוריש
תונויסינה ולחה וז הפוקתב .(1992 ,רמרקו ןורוד) אסיג ךדיאמ ,יצרא זכרמ
"םינקחש" העשת ולעפ ךילהתב .לארשיב הסנכה תחטבה קוח קקוחל םיישממה
הדובעה דרשמ ,דעסה דרשמ ,רצואה דרשמ ,ימואל יחוטיבל דסומה :םייזכרמ
,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעוו תסנכ ירבח ,הירשו הלשממה ,החוורהו
םהמ דחא לכ .םיילאיצוסה םידבועה דוגיאו םיניישעתה תודחאתה ,תורדתסהה
לש הז קלחב .הסנכה תחטבה קוחל עגונב ותדמע תא םדקל ידכ הנוש הרוצב לעפ
.ךילהתב ופתתשהש םיישארה םינקחשה לש תוליעפהו תודמעה וגצוי רמאמה


"הליחת רקחמב הריקח ףוס" - ימואל חוטיבל דסומב תוליעפה .1

השולשמ הבכרוה ,70-ה תונש תליחתב הלחהש ,ימואל חוטיבל דסומה תוליעפ
תינכותל העצה חוסינו הסנכהה תחטבה אשונ דומיל היה ןושארה :םיירקיע םידבר
תדובע לע תססובמה קוח תעצה תביתכ ללכ ינשה דבורה .הסנכה תחטבה תואלמג
תעצומה תינכותה תקידבל יוסינ תכירע ללכ ישילשה דבורהו התשענש רקחמה
.תסנכב קוחה תעצה םודיקל ליבקמב

םע ףותישב ,ימואל יחוטיבל דסומב רקחמה ףגא לש דחוימ תווצ לחה 1974 תנשב
תירבעה הטיסרבינואה לש תילאיצוס הדובעל רפסה תיבמ ןורוד םהרבא ר"ד
1976 תנשב ."הסנכה תחטבה" קוחל העצה תביתכ םשל רמוח ףוסיאב ,םילשוריב
לע תססובמה הסנכה תחטבה תואלמג תינכותל תינושאר העצה הנושארל הגצוה
.(1976 ,דניקסיז) .הז רקחמ

הקוצמ לש בצמ לכב ,לארשיב החפשמו םדא לכל חיטבהל היה תינכותה לש הדעי
םיינויחה םיכרצה קופיסל םישורדה םיבאשמה תא ,וילא עלקיהל םילולע םהש
.הסנכה תחטבה תועצמאב םויקל

הדובעב 1977 תנשב רבכ לחוה ,1976 תנשב תינכותה לש הירקיע ומסרופש רחאל
יטרואיתהו ירקחמה רמוחה לע תססובמה "הסנכה תחטבה" קוח תעצה לע
הפש"ל םיירקיעה ויתונויער תא םגרתל ןויסינ השענ קוחה לש וחוסינ תעב .ףסאנש
תכרעמה ןוקיתב םשוה שגדה .תונגרואמו תונבומ תורדגה תונבלו "תילכלכ
ורסח לבא ,םיילאיצוס םידבועל הב ןתינש ברה תעדה לוקישב הנייפואש ,תמייקה
חוטיבל דסומה שארב זא ודמעש ימ .התוא ולעייש םינבומה םיאנתהו תורדגהה הב
יפל םינלכלכ ויה ,יאמש הרינ רקחמה ףגא תלהנמו רטור יפר ל"כנמה ,ימואל
תאזה תילכלכה הסיפתה .תוילכלכ תורדגהמ דואמ העפשוה קוחה חורו םתרשכה
ויה םיילכלכה םיגשומה .קוחה תנכהב רצואה דרשמ לש ופותישל דואמ העייס
םיבלשב קוחה תעצהב וכמת םהו רצואה דרשמ ישנאל רתוי םינבומו םיריהנ
הלועייל ,תכרעמה לש שדוחמ ןוגריאל ךרד הב וארש םושמ הלש םיינושארה
.רתוי תינוכסחל התכיפהלו

תעצה תא םדקל תונויסינב םיליעפ םיפתוש ויה ימואל יחוטיבל דסומה ישנא
ולטנ םה 1980 תנש דע 1977 תנשמ .ורשאל תיטילופה תכרעמה עונכשבו קוחה
רשקב ודמעו הז אשונב וקסעש תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו תובישיב קלח
ןיב הלועפה ףותיש ,ךילהתה ךרואל .החוורהו הדובעהו רצואה ידרשמ םע ףטוש
.קודה היה ,ימואל חוטיבל דסומה ןיבו רשה ןיב דחוימבו ,החוורהו הדובעה דרשמ

ימואל חוטיבל דסומה תוליעפ תרגסמב הסנכה תחטבה קוח לש ובוציע ךילהתב
.ומע הלועפ ףותישב וא דסומב ןכל םדוק ובצועש החוורה יקוח תמועל שודיח היה
ליבוהש ,ףיקמ רקחמ לע ססובמה ,הנבומ ךילהת לש ומויקב אטבתה שודיחה
םימרוגמ העפשוה םא םג ,הסנכה תחטבה קוח תקיקחל המזויה .הקיקחל
לש רקחמה ףגא התיה קוחה לש אצומה תדוקנ .דסומה ךותמ החמצ ,םיינוציח
ךילהת לחה ,אשונה לע הפיקמ ןונכתו רקחמ תדובע התשענש רחאל קר .דסומה
,דניקסיזו ןורוד) 1978 תנשב המסרופש הפיקמה רקחמה תדובעל .קוחה בוציע
יפ לע הבר הדימב הנבנש ,קוחה תעצה שוביג לע הבר העפשה התיה (1978
.היתוצלמה

אל טלחהב ימואל חוטיבל דסומה ,הנבומ היה הקיקחל ליבוהש ךילהתהש תורמל
יטילופ ןקחש וב תוארל שיו תוינידמ תעיבק לש הז ךילהתב ילרטיינ ןקחש היה
,לידגהל שקיב ימואל יחוטיבל דסומהש ,המוד .םינוש םיסרטניא םדקל שקיבש
תיתרבחה תוינידמה תעיבק תכרעמב תיטילופה ותמצוע תא ,הז ךילהת תועצמאב
תועמשמש ועדי קוחה יננכתמ .וז תוינידמ לש המושייב וקלח תא לידגהלו לארשיב
תרבגה השוריפ ימואל חוטיבל דסומה ידיל הסנכהה תחטבה תייצקנופ לש הרבעהה
,חינהל ריבס ךכ םושמ .ולש םיבאשמה סיסב תלדגהל איבתו הבר הדימב ותוליעפ
םיינוגרא םיסרטניאמ םג ועפשוה ימואל חוטיבל דסומה לש ותוליעפו ויתודמעש
.םייטילופו

דעסה דרשמ תדמע .2

לופיטה יתורישמ דעסה תוכימת ןתמל תוירחאה תדרפה רבדב תונויער ,רומאכ
םידבוע לש לוכסת ייוטיב .60-ה תונשב רבכ לארשיב עמשיהל ולחה ילאיצוסה
,ידמ בר ןמז ושידקהש ,םיילאיצוס םידבוע לש לוכסת ייוטיב ,60-ה תונשב
דרשמ םעטמ יוסינ לש ותכירעל ואיבה ,יפסכ דעס ןתמל תואכז תעיבקל ,םתנעטל
תא אלמל םירומא ויהש תואכז ידיקפ וקסעוה תודחא דעס תוכשלב :דעסה
יפסכ עויס תלבקל תואכז תעיבקל רושקה לכב םיילאיצוסה םידבועה לש םמוקמ
הלשממב םג .(1992 ,רמרקו ןורוד ;1988 ,םירחאו םיזרוכ ;1988 ,יאניו ןורוד)
ידעלב ןפואב לפטתש תחא תימואל תושר לש התמקהל םיארוקה תולוק ועמשנ
ףסוי ,זאד הדובעה רש .הנידמה םעטמ תומלושמה תויפסכה תואלמגה לכב
לש םימולשת זכרמ תעיבקל העצה םיניכמ ונא" :1972 תנשב רבכ עידוה ,יגומלא
ענמי הזכ זכרמ .ימואל חוטיבל דסומה ידי לע להוניש תוילאיצוס תואלמג
תללוכ הסנכה תחטבה תרגסמב םימולשת לש תוינידמ תעיבק רשפאיו תויוליפכ
.(1978 ,ןורוד) ".םילומגת תחטבהו

לש יוסינה תלחתה םע תאש רתיב יוטיב ידיל האב דעסה דרשמ לש ותודגנתה
ישנא לש תפתושמ הדובע התשענ יוסינה ןונכת תרגסמב .ימואל חוטיבל דסומה
עדימה לוציפמ ששחה ןוגכ ,תעצומה ,דעסה דרשמ ישנא לשו ימואל חוטיבל דסומה
דוביאמ ששחהו תוכרעמה יתש ןיב הנמיהמ הרוצב רובעל לכוי אלש תוחוקלה לע
הכימת תלבק אלל לופיט לבקל ושקתיש ,החוורה יתוריש תוחוקל םע רשקה
.רוקמ ותואמ תיפסכ

,"החוורה יתוריש" קוח תעצה לש התנכהב דעסה דרשמ לחה 1975 תנשב דוע
הדרפה הללכ קוחה תעצה .םייקה דעסה יתוריש קוח תא ףילחהל התיה ותרטמש
תויצקנופה יתש לבא ,םיישיאו םייתרבח םיתוריש ןיבו "הסנכה תחטבה" ןיב
ששחה ,הארנה לככ .דעסה דרשמ לש ותוירחאב ראשיהל תורומא ויה הלאה
- ל"דפמה - וב תטלשה הגלפמה דחוימבו ,דרשמהש ,היה דעסה דרשמ לש יזכרמה
חוטיבל דסומל תויפסכה תוכימתה ןתמל תוירחאה תרבעה םע םתמצועמ ודבאי
.ימואל

ץכ לארשי ר"ד לש ורחביה םעו ,1978 תנשב החוורהו הדבועה דרשמ תמקה םע
עצומה קוחל שדחה דרשמה לש תודגנתהה הרסוה ,החוורהו הדובעה רש דיקפתל
,קוחל דעסה דרשמ ישנא לש םתודגנתה תורמלש ,ןייצל יוארה ןמ .(1978 ,ןורוד)
ופתוש ףאו הסנכה תחטבה לש יוסינה ןונכתל דימתמ ןפואב םיפתוש ויה םה
עויס תעיבקב תעד לוקיש תלעפהל עגונה ,קוחב םיפיעסה דחא .קוחה תעצה בוציעב
תראשהל םוקמ שיש ,דעסה דרשמ ישנא לש םהיתונעטמ עפשוה ,םידחוימ םיכרצל
םירורב םינוירטירק תלעב תכרעמ לש המויק דצל ,עויס ןתמב תעד לוקיש
.הסנכה תחטבה תואלמיגל תואכזה תעיבקל םיילסרבינואו

רצואה דרשמ תדמע .3

תמייאמכ הספתנ ימואל חוטיבל דסומה לש ויתויוכמס תא ביחרהל תורשפאה
דסומל ריבעמ קוחהש ונעט רצואה דרשמ ישנא .רצואה דרשמ ישנא יניעב דואמ
חוטיבל דסומהשו תויחוטיב-אל תואלמג םולשת לש ףסונ דיקפת ימואל חוטיבל
תויסולכואל םיעגונה םיקהבומ דעס יאשונב לפטמ ומצע תא אצמי ימואל
לש ותוכמס ימוחתל םיכייש םניא ,רצואה דרשמ תעדל ,הלא םימוחת .תויתייעב
.ימואל חוטיבל דסומה

חוטיבל דסומה לש ודמעמ לש תשדוחמ הכרעהל םוקמ שיש ,התיה תפסונ הנעט
ורצי החוורו הדובע יאשונ םתוהמב .החוורהו הדובעה תכרעממ דרפנ ףוגכ ימואל
םג האר) .יעוצקמה םדאה חוכ לש ליעי לוצינ יאל ואיביו החוורה תכרעמב תויוליפכ
תדעו תבישיב ,רואל ירוא ,רצואה דרשמב םיביצקתה לע הנוממה ןגס לש וירבד תא
.(11.11.1980 םוימ החוורהו הדובעה

.תוסנכהה ןחבמ בושיח ןפואל העגנ רצואה דרשמ לש תפסונ הבושח תודגנתה
תואכזה ךרוצל תעבוקה הסנכהה בושיחבש ,עצוה קוחה לש תינושארה העצהב
לש םתרטמ .עבותה לש ותסנכהמ םירדגומ םימוכסב תובשחתה היהת אל הלמגל
תחטבה תלמג ילבקמ לצא רוציל התיה ( Disregards םשב םירכומה) הלא םייוכיז
,וששח רצואה דרשמ ישנא .(1978 ,דניקסיזו ןורוד) הדובעל האיציל ץירמת הסנכה
תחטבה תואבצק ילבקמ תורושל ופרטצי ובש בצמ רוצית וז םייוכינ תכרעמש
.הכומנה םתסנכה תא לידגהל וצרי רשא ,תוכומנ תוסנכה ילעב םהש םיבר הסנכה
תא ףיצהל רשפאת אלש "תוסנכה תרקת" קוחב עבקיתש ושרד םה ךכ םושמ
תויודגנתהה תורמל ,התנענ וז םתעיבת .תוכומנ תוסנכה ילעב םיעבותב תכרעמה
,הסנכה תחטבה קוח) קוחב העיפומ איהו ,ימואל חוטיבל דסומה ישנא לש
ךרוצל םייוכינה לש םמויקש ,ואצמ (2000) לגו ןורוד .((ב)(12 ףיעס ,1980-א"משתה
תרקת" לש התעיבק דצב ,תרזגנ הסנכה תחטבה תלמג הנממש הסנכהה בושיח
לכב קוחה לש תינושארה הרטמה שומימב םינשה ךרואל עגפ ,קוחב "הסנכהה
.תואלמגה ילבקמ ברקב הדובעל האיציל םיצירמת תריציל עגונה

הסנכהה תחטבה תינכותל וסנכוה רצואה דרשמ תודגנתה תובקעב ,רבד לש ופוסב
דרפנ קוחכ קוחה תקיקח םצע ויה םייזכרמה םיגשיהה ינש .םיירעזמ םייוניש קוחב
.רצואה רש תמכסהב ועבקיי תונקתהש קוחב הינתההו ימואל חוטיבל דסומה ןמ
ףוגכ רצואה דרשמ לש תיזכרמו הבושח הרטמ תגשהל ומרת הלא ינשש ,הארנ
.קוחה עוציב לע הטילש - יטרקורויבו יטילופ


תסנכב קבאמה .4

ינפב הנושאר האירקב העבצהל האבוה ,1980-א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח תעצה
הרבעוהו הנושאר האירקב הרשוא קוחה תעצה .22.10.1979 םויב תסנכה תאילמ
תסנכה רבח לש ותושארב ,הדעווה .תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעווב ןוידל
חוטיבל דסומה יגיצנ תוחכונב ,תובישי 13 ךשמב קוחה תעצהב הנד ,שורפ םחנמ
יגיצנ םג וחכנ תובישיה ןמ המכב .החוורהו הדובעה דרשמו רצואה דרשמ ,ימואל
תדעווב הרשוא קוחה תעצה .םיניישעתה תודחאתה יגיצנו תיללכה תורדתסהה
היינש האירקב תסנכה תאילמב הרשוא איה .12.11.1980 םויב החוורהו הדובעה
.24.11.1980 םויב תישילשו

לארשיב החוורה תכרעמ תא הוולמה טקילפנוק טילבהו בש תסנכה ינוידב חוכיווה
ןיבו תיטרקומד-לאיצוסה היגולואידיאה ןיבש טקילפנוקה ,התמקה םוימ
רבודמ ,רתוי םייטמגרפ םיחנומב .תיטסילאיצוסה תונויצה לש היתונויער
האורה ,"הדובעה תד" לע שגדה תמיש ןיבו םיקקזנל דעס תשגה ןיבש טקילפנוקב
לש היצמיטיגלה לע תרערעמ ךכיפלו הרבחב םיינרצי-אלה תודוסיה תא הלילשב
.(49 'מע ,1992 ,רמרקו ןורוד) דבוע וניאש ימל דעס תואלמג תשגה

תואשילקב שומיש ךות ,היציזופואה ירבח לש םהימואנב הלעו בשש יזכרמה אשונה
ספתנש ,הדובעה ךרעב העיגפמ ששחה היה ,תומדוק םינש לש םינוידמ וחקלנ ומכש
םעטמ תסנכה רבח .תובישחב ןהילע הלועכו דעס תוכימת ןתמ םע בשייתמ יתלבכ
שי יכ ,ומצעל ךרע ,ךרע איה הדובעהש םיסרוג ונא" :ריבסה ,ראמע השמ ,ךרעמה
ןיידע וננוצרב םא …דעס תלבקל ךנחל ןיאו הלטבל ךנחל ןיא יכ ,הדובעל ךנחל
אל דבועהש אוה ותלב ןיאש ידוסיהו ןושארה לכשומה ירה ,הנידמו םע תונבל
'מע ,1979 ,87 ךרכ ,תסנכה ירבד) ".דעס תוכימת ידי לע ורכש תמלשהל קקדזי
טולקל איה היעבה" :ןעט ךרעמה תעיסמ רימא קא'ז בקעי תסנכה רבח .(167
ןתנייש הנכס ןאכ האור ינא .דעסה יתוריש ילגעמב אלו הדובעה ילגעמב םישנא
קומע רדוחה דחפ הזו - םעה לש תובחר תובכשב םידחופ הנממש הסיפתל רשכה
תא רובעל םג ילואו תילאיצוס הכימת לבקל ידמל דבוכמ רבד הז היפל - םתמשנל
.(163 'מע ,םש) "השובה םוסחמ

בשוי שיגדהו רזח ,תישילשו היינש האירקל אבוה רשאכ ,קוחה לע עירכמה ןוידב
תויוגייתסהה ףא לע" :שורפ םחנמ תסנכה רבח ,החוורהו הדובעה תדעו שאר
קוחה םצעל תויוגייתסה הדעווב ויה אל יכ שיגדהל ינא בייח קוחל תובורמה
.(560 'מע ,1979 ,90 ךרכ ,תסנכה ירבד) "ובש תינורקעה תרגסמלו

םינוידבו תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעווב קוחל תויוגייתסהה ,ללככ ,ןכאו
ךרוצב העגנ םינוידב התלעוהו הרזחש תיזכרמה הנעטהו תוטעמ ויה האילמב
ומרת ."הסנכה תחטבה" קוח לש ותקיקח םע דבב דב םומינימ רכש קוח קקוחל
חוטיב ל דסומה ל"כנמ לשו החוורהו הדובעה רש לש תצמואמה עונכשה תדובע ךכל
העצבתה וז עונכש תדובע .תסנכב ,ימואלה חוטיבל דסומב םירחא םידבועו ימואל
םיגיצנ לש יסחי ןפואב לודג רפסמ קלח וחקל הבש ,החוורהו הדובעה תדעו ינוידב
רקיעב ויהש ,"םיעלקה ירוחא"מ עונכש יצמאמבו ,ימואל חוטיבל דסומה ןמ
םג בושח .קוחל ודגנתהש תונוש תועיסמ תסנכ ירבחל רשה ןיב תוישיא תוחיש
בטיה תדבועמ התיה רבכ איה ובש בלשב תסנכל העיגה קוחה תעצהש ,ןייצל
,דניקסיזו ןורוד) חטשב ךרענש ןויסינ לעו אשונב ימואלניב רקחמ לע תססובמו
לקהש רבד ,דואמ הפיקמ קוח תעצה םהידיל ולביק תסנכה ירבח ,ךכ םושמ .(1978
.קוחה יעיצמ לש עונכשה תדובע לע

הדבועה רש ול הכזש דחוימה סחיה ןמ םג העבנ קוחב תינורקעה הכימתהש ,הארנ
תיעוצקמ הרקוהל הכזו ומוחתב החמומכ רכוה ץכ .תסנכב ,ץכ לארשי ,החוורהו
רקיעבו היציזופואה ירבח דצמ םגו רבח היה הבש היצילאוקה ירבח דצמ הבר
ףרטצהש ינפל הדובעה תגלפמ תרגסמב ולעופמ בטיה ותוא וריכהש ,ךרעמה ירבחמ
,ןוכנה שיאה" ץכ תא הניכ ךרעמה תושארב דמעש ,סרפ ןועמש .ש"ד תגלפמל
."הנוכנ-אלה הגלפמב קר ,ןוכנה םוקמב


םיילאיצוסה םידבועה תדמע .5

רדעה ללגב ,ךילהתב םיילאיצוסה םידבועה לש םתדמע לע ףרוג ןפואב רבדל השק
,ןעט ךא ,קוחב הכימת עיבה םיילאיצוסה םידבועה דוגיא .םהיתועד לע ףיקמ עדימ
רכש קוח לש ורדעה" :תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעווב ועמשנש תולוקל המודב
רכשהמ םיעובק םיזוחאב תעדה לע לבקתמ םומינימ רכש עבקיש םומינימ
הכ םרכשש םידקפתמו םיאירב םיסנרפמ לש לבסנ יתלב בצמ רצוי קשמב עצוממה
לש ותואיצמ …דעסה תוכשלמ תילכלכ הכימת תמלשה לבקל םיאכז םהש דע ךומנ
הב שיש אלא הדובעל ץירמת יטנא קר ונניאש ליגר יתלב תוויע תרצוי הזכ בצמ
ףאו דחי ךורכל שי …רוביצה ידי לע ךמתנה יולת םדאל דקפתמו אירב םדא ךופהל
".הסנכה תחטבה אשונב הקיקחל םומינימה רכש אשונב תבייחמ הקיקח םידקהל
החוורהו הדובעה תדעו שאר בשוי לא םיילאיצוסה םידבועה דוגיא ל"כזמ בתכמ)
.(770833 ,דועיתל הקלחמה ,ימואל חוטיבל דסומהמ 12.8.81 םוימ תסנכה לש

התיה קוחה לש ילמרופה ובוציעב םיילאיצוסה םידבועה לש םתוברועמש יפ לע ףא
לופיטהו דעסה ןתמ תויצקנופ תדרפה ינפמ םהיתוששחו םהיתויודגנתה ,תירעזמ
תירקיעה האצותה .קוחה בוציע ךילהת תעב ןובשחב וחקלנ ןכא ישיאה ילאיצוסה
הדובעה דרשמ ידיב םידחוימה םיכרצב לופיטה תראשה התיה הלא תויודגנתה לש
.(24 ףיעס ,1980-א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח) החוורהו


הנומטה תילרוטקלאה החטבהה :ךילהתב תיטילופה תכרעמה .6
"הסנכה תחטבהב"

שחרתה הסנכה תחטבה קוח לש ולרוג תא רבד לש ופוסב עבקש קבאמהש ,המוד
תוינידמ ,קינבוגרוט לש ותנעטל .הלשממב רקיעבו תיטילופה תכרעמב אקווד
לש תוינידמ התיה (1980-1977) הנושארה ותנוהכ תפוקתב דוכילה תלשממ
תומזוי לש ןתרבגהל הנאת הלע השמיש תיטסילטיפק הקירוטר הבש ,סקודרפ
ןמזבש העיבקה לע קולחנ םא םג .(Torgovnik, 1982, p. 26) תיתרבח תוינידמ
טלחהב ,(1984 ,סיורפ) לארשיב תיתרבחה הקיקחה הרבג הנושארה דוכילה תלשממ
דוכילה לש תרהצומה תיתרבחהו תילכלכה תוינידמה ןיב טלוב דוגינב ןיחבהל ןתינ
"ילאיצוס" קוח לש ותלבק ןיבו םיינרמש-ואינה םייגולואידיאה םינייפאמה תלעב
הפוקתב דציכ :איה הז דוגינמ הלועש תיזכרמה הלאשה .הסנכה תחטבה קוח ומכ
תוינרמש תויגולואידיא תוסיפת לארשיבו םלועב הבחר הכימתל וכזו ולע הבש ,וז
?הסנכה תחטבה קוח תסנכב לבקתהל חילצה ,דוכילה לגד םהבש שדח-ןימי לש

בשייתמ טלחהב אוהש המוד הסנכה תחטבה קוח לע תינקדקד תולכתסהב ,תישאר
ימ לכל הסנכה חיטבמ קוחה .תינרמש-ואינה היגולואידיאה תונורקעמ המכ םע
תכשלב םשרנ ,הסנכה ינחבמב דמעש רחאל קר לבא ,דובעל ותלוכיב ןיאש
תיביטקלס איה הטישה .דובעל ןפוא םושב ותלוכיב ןיאש חיכוהו הקוסעתה
ןמדירפ ןוטלימ ןלכלכה הגה ותואש "ילילשה הסנכהה סמ" ןויער לע תססבתמו
.(1978 ,רהוזיבא) וז היגולואידיא םא ההוזמה

םושמו תובר םינש ולעפ רבכש תומייק תוכרעמ לש דוחיא ,הבר הדימב היה קוחה
ולגדש הלא לש םתעד לע םג ותלבק לע לקהש רבד ,תויולעב בר לודיג ךירצה אל ךכ
.החוורה תואצוה ץוציקב

תולשממה לש תוינידמה לש ךשמה ללכ ךרדב איה תולשממ לש ןתוינידמ ,תינש
ךשמה הבר הדימב התיה הנושארה דוכילה תלשממ לש התוינידמ םג .ןהל ומדקש
,רומאכ .(Sharkansky and Radian, 1982) הל ומדקש תולשממה תוינידמ לש
תנשב .70-ה תונש תישארב רבכ הלחה הסנכה תחטבה קוח לע הדובעהו הבישחה
חוטיבל דסומבו קוחה לש והנבמ בצוע רבכ ,דוכילה תלשממ לש התמקה םע ,1977
דוכילה תלשממ .הז הנבמ לש ותוליעיו ותויאדכ תקידבל יצרא יוסינב לחוה ימואל
וא התוחדל תורשפאה ךכיפלו יוסינ יבלשב התיהש ,קוח תעצה הידיל הלביק
"הסנכה תחטבה" קוח תעצה ,ךכל ףסונב .השולק התארנ הז בלשב הלוטיבל איבהל
,ןיבה ןיגב םחנמ השארב דמועה .םימי םתואב הלשממה בצמב בטיה הבלתשה
הרבחב תובכש ןתוא לש ןתדהאב רקיעבו ,תירוביצ הדהאב תוכזל ונוצר םאש
.(1993 ,רואנ) ןמע ביטיתש הקיקח רוציל וילע ,רתוי תוחונזכ וספתנש

רמרקו ןורודש המל תקהבומ המגוד איה הסנכה תחטבה קוח תקיקח ,תישילש
לופיטה תוכרעמ ןיב הדרפה ןויער .(1992 ,רמרקו ןורוד) "תיצרא-ןיב הדימל" םינכמ
םע דחי ,60-ה תונשב דוע לחהש ,יפסכה עויסה ןתמ תוכרעמ ןיבו ישיאה ילאיצוסה
םיילאיצוסה םידבועה תייארו תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש ונרק תיילע
םיפסכ ןתמב קוסעל םהל לאש יתרבחו יטיופרת-וכיספ לופיט ןתמל םיארחאכ
הקיקחב רבוגה קוסיעה .הבר הכימתל הב הכזו לארשיל םג עיגה ,םהיתוחוקלל
ףא עיפשה 70-הו 60-ה תונשב םלועב תונוש תונידמב הסנכה תחטבהב הרושקה
הללכ תיצרא ןיבה הדימלה .(Lynn, 1977) לארשיב הז אשונב קוסיעה לע אוה
דומיל םשל הינטירבב ימואל חוטיבל דסומה ישנא לש םידומיל רויס םג רומאכ
.לארשיב הנממ םיקלח םושייו םש תמייקה תכרעמה

הקוושש "תיתרבחה תוינידמה" תליבחמ קלחכ הסנכה תחטבה קוח ,תיעיבר
,תילארשיה הרבחב רתוי תוכומנה תובכשה ובשחנש ימל דחוימבו ,םינומהל
הקירוטרלו הפוקת התואב דוכילה לש תויטילופה תופיאשל בטיה המיאתה
תקיקח .(1996 ,אריפש) ןיגב םחנמ ,הגיהנמ לש דחוימבו הגלפמה לש תיטסילופופה
יפלכ רתוי תינויוושהו תיתרבחה הביטנרטלאכ תואריהל דוכילה ידיב העייס קוחה
.ןתוא וחנז תומדוקה י"אפמ תולשממ רשא ,תילארשיה הרבחב תוכומנה תובכשה
תינכות ומכ ,תורחא תוינכותו םיקוח םע דחי ,הסנכה תחטבה קוח ,ןכ לע רתי
תוינידמה תא ריתסהל ידכ דחוימב הבעו בחר הנאת הלע ושמיש ,תונוכשה םוקיש
התסינ דוכילה תלשממ .דוכילה הב לגדש תינרמש-ואינה תיתרבחהו תילכלכה
יפלכ דחוימב תינויוושו הפנע תיתרבח הקיקחב תלגודש ימכ ,אסיג דחמ ,תואריהל
תוינידמ לע רומשל הסנמש ימכ - אסיג ךדיאמו ,תוחפוקמה וספתנש תובכשה
.תילמינימ תיתלשממ תוברעתה םע תישפוח תילכלכ

לארשיב תיתרבח הקיקח לש םירחא םירקמל המודבו לכמ רתויש ,המוד ,תישימח
היצלטסנוק לש האצות התיה הסנכה תחטבה קוח לש ותקיקח ,םינש ןתואב
רתויו דוכילהו ש"ד תגלפמ ןיב םיסחיה תא הללכ וז היצלטסנוק .תידוחיי תיטילופ
התיה ש"ד .ץכ לארשי החוורהו הדובעה רשל ןיגב םחנמ ןיב םיסחיה תא ,ךכמ
,יליזרבו ילארוא) גצייל השקיב ותואו ינוניבה דמעמה ישנאמ הבורב תבכרומ
לשו הירחוב לש םהיניעמ שארב הדמע אל החוור תקיקחש ,רעשל ןתינ .(1982
םג ענכשל חילצהש ,ץכ לארשי החוורהו הדובעה רש היה ןפוד אצוי .הירחבנ תיברמ
אוה ,ךכב ןידי ענכתשהש רחאל .קוחב ךרוצב ,ש"ד תושארב דמעש ,ןידי לאגי תא
.תסנכבו הלשממב ותרבעהל ץרמב לעפ


"הסנכה תחטבה"ו הקיטילופ ,היטרקורויב :ןויד

היטרקורויב ,תוגלפמ ומכ םינוש םימרוג לש םתוברועמ לע רבדל גוהנש יפ לע ףא
הלא םימרוג לע רבדל השקש ,ןעטנ ,תוינידמה תעיבק יכילהתב סרטניא תוצובקו
םיכמותה םיפוגכ םגיצהל היהי רתוי ןוכנו םמצע ינפב םידמועה םימרוגכ
םה הלא םינכוס .(Heclo, 1974) יתרבח יוניש ינכוס לש םתוליעפ תא םירשפאמו
ופוסבש ,המוד הז הרקמב םג .והשלכ יתרבח ןויער לש ומודיקל םילעופה םידיחי
תחטבה קוח לש רשקהב .יוניש ינכוס םתוא ידיב הערכוה תוינידמה ,רבד לש
תוליעפ תרגסמב רטור יפרו ןורוד םהרבא לש םתדובע תא ןייצל יוארה ןמ הסנכה
תכרעמ יונישל ןוצרב םתוקבד .ץכ לארשי לש ותוליעפ תאו ימואל חוטיבל דסומה
תא הבר הדימב הרשפיאו הטלב לעופה לא ותאצוהל הפיאשבו הסנכהה תחטבה
.קוחה לש ותלבק


םוכיס

תחטבה קוח לש ותקיקחל ליבוהש תוינידמה תעיבק ךילהת גצוה הז רמאמב
והוז תוינידמה בוציע תריזב ולעפש םינושה םינקחשה תניחבב .1980 תנשב הסנכה
דסומה לש םתמצוע התהוז םיכמותה תוחוכה ןיבמ .םידגנתמהו םיכמותה תוחוכה
דרשמ תא וללכ םידגנתמה תוחוכה .החוורהו הדובעה דרשמ לשו ימואל חוטיבל
קוחב תגיוסמ הכימת וכמתש תוחוכה .םיניישעתה תודחאתהו רצואה דרשמ ,דעסה
לש החוורהו הדובעה תדעוו םיילאיצוסה םידבועה דוגיא ,תורדתסהה תא וללכ
.תסנכה

דסומב םיכילהת םע דחיש ,תידוחיי תיטילופ היצלטסנוקב ןייפאתה ןודנה ךילהתה
תא הללכש ,וז היצלטסנוק .קוחה תלבקל רבד לש ופוסב ומרג ימואל חוטיבל
הדובעה רש דיקפתל ץכ לארשי לש ויונימ דצב ןוטלשל ןיגב תלשממ לש התיילע
תעצה איה ,םויק תחטבהל תואלמגל תינכותל המיאתמ הינסכא התוויה ,החוורהו
חוטיבל דסומב תיעוציבו תינויער תולשבל העיגה ןמז ותואבש הסנכה תחטבה קוח
.ימואל

ייחב בטיה תשגרומה היטרקורויבכ תילארשיה היטרקורויבה תא ראתמ (1999) ירד
.תירוביצ תוינידמ בוציעב רכינ וניא טעמכ המושיר ךא ,םיחרזאה לש םוימויה
ותשלוח תחצנהב הכורכ לארשיב יטילופה גרדה לש ותונוילע תרימש ,ותנעטל
.ירוביצה להנימה לש תיעוצקמה

תמועל תוינידמה תעיבק ךילהתב המצוע תלעב היטרקורויב וניאר ,הזה הרקמב
ןיב היהש יוניש ןכוס הנמנ יטילופה גרדה םעש ,הדבועה .תיסחי שלח יטילופ גרד
ימי הלא ויהש ,הארנ םינשה םירשע ףולח םע .ותלבקב תובר העייס קוחה ימזוי
תיתרבחה תוינידמה תעיבק לש ליבומה חוככ ימואל חוטיבל דסומה לש רהוזה
לש וסנכיה זאמ ופלחש םינשה םירשעב הבר הדימב םעמעתה הז רהוז .לארשיב
ימואל חוטיבל דסומה לש וחוכ תדיריל םידע ונא 80-ה תונש זאמ .ףקותל קוחה
םוקמ םיספותה םינשיו םישדח תוחוכ תמועל .לארשיב תיתרבח תוינידמ תעיבקב
.תוינידמה תעיבק תריזב רתוי בחרנ

ויה הסנכה תחטבה קוח לש תוינידמה תעיבק ךובמב ךרדה ילגמש וניאר ,ףוסבל
,רורב ןוזחו תוביוחמ ילעב יוניש ינכוס ,םישיא לש םצמוצמ רפסמ אקווד
.תוינידמה העבקנו הבצוע םתעפשהבש

."תוחוכ" ידיב אלו ,םישנא ידיב ,לכה תולככ ,תעבקנו תבצועמ תיתרבח תוינידמ
תוינידמ לש הבוציעב םייזכרמ תוחוכ םה הלא יוניש ינכוסש ,חיכומ הז הרקמ רקח
רקחב יוניש ינכוס םידיחי לש םהיתולועפל תוסחייתהב ךרוצה תא קזחמו תיתרבח
.תיתרבח תוינידמ תעיבק


היפרגוילביב

.בירי :ביבא לת ,לכל ףסכ ,(1978) 'מ ,רהוזיבא

הרבחב האחמו טקילפנוק ;"םירוחשה םירתנפה" ,(1979) 'ד ,ןייטשנרב
.80-65 :ה"כ ,תומגמ ,"תילארשיה

:םילשורי ,תינכות תעצה - םויק תחטבהל תואלמיג ,(1978) 'צ ,דניקסיזו 'א ,ןורוד
.ןונכתלו רקחמל ףגאה ,ימואל חוטיבל דסומה

תיצרא-ןיב הביטקפסרפב לארשיב הסנכה תחטבה תכרעמ" ,(2000) ,'ג ,לג ,'א ,ןורוד
.ילאיצוס ןוחטיב ,(58 'סמ) וז תרבוחב ,"הוושמ

.דבוע םע :םילשורי ,לארשיב החוורה תנידמ ,(01992 'ר ,רמרק ,'א ,ןורוד

,"עוציבה יכרדו תוינידמה יוניש - הסנכה תחטבה" ,(1988) 'א ,יאני ,'א ,ןורוד
.87-74 :31 ,ילאיצוס ןוחטיב

:םילשורי ,תעצומה תינכותה ירקיע - הסנכה תחטבהל תואלמג ,(1976) 'צ ,דניקדיז
.(רבמצד) (ימינפ ךמסמ) ימואל חוטיבל דסומה

:(13)5 ,דעס ,"לארשיב יתרבח יונישו תילאיצוסה הדובעה דסממ" ,(1969) 'א ,הפי
.15-11

.דבוע םע :ביבא-לת ,החוור תנידמל ךרדב ,(1973) 'ג ,ןטול

.תונורחא תועידי :ביבא-לת ,ןוטלשב ןיגב ,(1993) 'א ,רואנ

םינוויכו ןורחאה רושעב תילאיצוס הדובעב תויוחתפתה" ,(1971) 'י ,סירפיינ
.8-3 :(15)5 ,דעס ,"אבה רושעב תומגמו

.רתכ :םילשורי ,ןוטלשב ןיגב ,(1984) 'ט ,סיורפ

.םילעופה תיירפס :ביבא לת ,םיאקיטילופה יבשב הרבח ,(1996) 'י ,אריפש

Blackmore, K. (1998), Social Policy: An Introduction, Buckingham: Open
University Press.

Heclo, H. (1974), Modern Social Politics in Britain and
Sewden, New Haven, Conn.: Yale University Press.

Hill, M. and Bramely, G. (1986), Analyzing Social Policy,
Oxford: Basil Blackwell.

Levin P. (1997), Making Social Policy, Buckingham: Open
University Press.

The Policy Making Process Lindblom, C.E. and Woodhouse,
E.J. (1993), The Policy making process(3rd. edition)
New Jeresy: Prentice Hall.

Lynn, L.E. (1997), "A decade of policy development in the
income maintenance system", in: Haverman, R.H. (ed.)
A Decade of Federal Antipoverty Programs, New
York: Academic Press, pp. 55-118.

Sharkansky, I. And Radian, A. (1982), "Changing domestic
policy 1977-81 in Freedman, R.O. (ed.), Israel in the
Begin Era, Baltimore, Md.: Praeger, pp. 56-75.

Torgovnik, E. (1982), "Likud 1977-81: The consolidation of
power", in: Freedman R.O. (ed.), Israel in the Begin
Era, Baltimore, Md.: Praeger, pp. 7-27.

Yin, R.K. (1994), Case Study Research, Beverly Hills Calif.:
Sage.
background="images\home2_19.gif" align="right">
 
:םירודיש
םיקסעו הליהק ירשק
הליהק ירשיק
םיקסעו
- היישעת בושח
ירשקל התומעה
םע הישעת
הליהקה
יגולונכט ךוניח
התיכב בושחימה
תמר תאלעהל
םידימלתה תויגשיה
טקייורפב העיגפ
םיאנכט תרשכה
םיאסדנה
ךוניחב העיגפ
יעדמ יגולונכטה
לארשיב
ידימלת תיילפא
םייגולונכט רפס יתב
םייתישעת
םוחתמ םירז םידבוע
קט-ייהה
תפסונ העיגפ
יגולונכטה ךוניחב
ב"סשת םידומילה
םירעפ םוצמיצ
םייתרבח םיטקייורפו
המרופרה תעיגפ
חותיפ ירעב
םוי תוימינפ תינכת
הדובע תוצובק
תורענ טקייורפ
ןוכיסב
המרופרל העצה
הינק יסמב
העיגפ תעינמל
תושלחה תובכשב
םירעפה םוצמצ
ידוסי- לעה ךוניחב
יתדע אצומ יפ לע
2000 תורגב טקייורפ
תיתרבח הקוצמ
םינחבמה לוטיב
םיירטמוכיספה
הלבקל יאנתכ
תואטיסרבינואל
לע תיביר
-תואתנכשמ
תרכומ האצוהכ
םיאלמיגב העיגפ
םורדב תונופטש
ביבא -לת
ינועב המחלמה
לארשיב
תוסנכהב םירעפ
הדובעה קושב
םיר"כלמו תותומע
םייתרבח
לש םיבחרמ
תפתושמ תוחרזא
דוק תזרכה
להנמו הקיתאה
רזגמ לש ןיקת
תובדנתהה
םיר"כלמהו
- םייחל יוכיסה
םידליל ןג
םייטסיטוא
הלימגל הדוגאה
- החפשמב תומילאמ
"םעונ תיב"
ישילשה רזגמה
םישנ
הדובעה קושב םישנ
קבאמה םוי
תומילאב ימואלניבה
םישנ דגנ
ידוהי אלה-רזגמה
ךוניחב תועקשה
-אלה רזגמב
ידוהי
םידימלת בוליש
תכרעמב םיאודב
טקייורפ-תיכוניחה
םידיתע