תנך

ך"נתב תורגבה תניחב תארקל

האנהבו תולקב הניחבל ןנוכתהל


!םולש םידימלתל

רפסמ ןיבהל שי .םיימשמ "הרות" הניא וז ך"נתב הניחבב החלצה תארקל דומלל
.תיארקמה הבישחה תמרלו תויונמוימה תמרב ,רמוחה תמרל םיעגונה םיחנמ תונורקע

,(Unseen) דמלנ אלש קרפ םע דדומתהל ךיא ,הלאש לע תונעל דציכ דומלל םכילע
.ןמזה ןונכת םע םג ןכו תיארקמה הפשה תייעב םע דדומתהל דציכ

םיבייח ,החלצהב המע דדומתהל שיש הדבכ הסמעמכ ך"נת דומיל תא םיאורה םכמ ולא
םיבותכו םיקתרמ ,םיאלפומ םירופיס ך"נתה ירופיסב תוארלו םתשיג תא תונשל
ךא ,ומילשהל ארוקה ןוימדל רשפאמה ירופיס דלש םיתיעל הריאשמה הבורמ תיצמתב
לש תימויקה היווהה לא הצצה םושמ םהב שי .ירסומה חקלה תאו רסמה תא טילבמ
יסחי ,תודיגב ,תובהא ,תויטילופ תוקולחמ ,םיקבאמו תומחלמ :ותישארב םעה
.םיהולאה ךרדל תונמאנו הנומא יניינע ךוותבו םידלי םירוה

!רוכז

תלוכי לע ,הנבה לע תוארמה תולאש איה ך"נתב תורגבה ןולאשב תנמתסמה המגמה
םיינושל םיזמר לע הבר תונעשיהו םיפתושמ תונורקע תאיצמ ,הללכהו הרבעה
לש פ"עב דומילו ןוניש לע אלו ,(םייתונמוא / םייתורפס םיעצמא) םיינרוצו
תונורקע יפ לע ילאוטסכט חותינב ןמוימ תויהל רתויב בושח ןכל .רמוחה
.ןכותל הרוצ ןיב רשקה תנבהו םייתורפס

:הניחבה הנבמ

18 = (הלאש לכל 'קנ 6)הבוח ןכותמ תחא תולאש שולש :דמלנ אלש קרפ .1
18 = (ףיעס לכל 'קנ 9)תחא הלאשמ םיפיעס ינש :םכסמ אשונ .2
32 = (ףיעס לכל 'קנ 8)תולאש יתשמ תחא לכב םיפיעס ינש :תולודג תולאש .3
32 = (הלאש לכל 'קנ 8)תולאש עברא :תונטק תולאש .4


:םימוחת השולש םכינפב שורפי רתאה

טוטיצל םיללכ ,ארקמ תונשרפ ,ארקמ ימעט ,םירחבנ םיגשומ - םייללכ םילכ .1
.ןמז ןונכת ,הבושת תונעל דציכ ,ליעי

,תורותפ אל תולאש ,המגודל תורותפ תולאש ,אובמ - הניחבה תינכות .2
.םידומילה תינכותב םיעיפומה םירפס י"פע דרפנב קלח לכל - תצלמומ היפרגוילביב

.המגודל תורגב ינחבמ .3

העיפומה ינורטקלאה ראודה תבותכב תורעה ריעהל תולאש לואשל םינמזומ םתא
.תידיימ הבוגת לבקת הרעהו הלאש לכ .ןוילעה םילכה לגרסב


דע-םע יכוכ
 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת