תונשרפ

:הנשמ תופוקת שולשל תקלחנ - תיתרוסמה תונשרפה .1

:( ל"זח ) דומלתהו הנשמה תפוקת .א
הרותה יקוחל הכלה ישרדמ
.ך"נתה ירופיסל הדגא ישרדמ

:םייניבה ימי תפוקת .ב
.ינושלו יפוסוליפ ושוריפ - (ג"סר) ןואג הידעס יבר
הבר תוסחייתהו ,טשפ ושוריפ - (ע"באר) ארזע ן בא םהרבא 'ר
.יקודקדהו ינושלה םוחתל
.זמרו דוס ושוריפ הלבקה תרות יבא - (ן"במר) ןמחנ ןב השמ 'ר
.שרדו טשפ ושוריפ - לאנברבא קחצי ןוד
.שרדו טשפ ושוריפ .םינשרפה לודג - (י"שר) יקחצי המלש 'ר
.טשפ ושוריפ .י"שר לש ודכנ - (ם"בשר) ריאמ ןב המלש 'ר
תוירוטסיה תויעבל סחייתמ .טשפ ושוריפ - (ק"דר) יחמק דוד 'ר
.תויפרגואיג
.טשפ םשוריפ .ונבו בא - "ןויצ תדוצמ"ו "דוד תדוצמ"

:הלכשהה תפוקת .ג
ססובמ ושוריפ - (ל"דש) וטאצול דוד לאומש
.ןושלו היגולואיכרא ,הירוטסיה :םייעדמ תודוסי לע

ארקמה תרוקיב .2
.םיימש ידיב אלו םדא ידיב בתכנ רפסהש החנה תדוקנמ תאצוי
:םינינע ינשב תקסוע

:חסונה תרוקיב .א
.תוישונא תוביסמ טסכטב תויועט ולפנ ןכיה תררבמ

:תיתורפיס תרוקיב .ב
.ויח םהב תונושה תופוקתב םירבחמה לש םלועה תופקשה תקידב
תיירואת לעב אוה , 19 - ה האמה תיצחמהמ ינמרג רקוח ,ןזואהלו
.הרותה רוביחל םינוש תורוקמ העברא םימייק ויהש תסרוגה ,תורוקמה תרות


ןהב וקסע םייתרוסמה םינשרפהש תויעבה

םילימל תוסחייתה ,םידחוימ םייוטיב ,םילימ ישוריפ :תוינושל תויעב .1
.דועו יריבחת הנבמ ,תורחא תונושלמ ןרוקמש םילימ ,תויאדיחי
:תוריתס .2
תונושה תואסרגהו דחא םוקממ רתויב עיפומ םיוסמ ןיינע :םיבותכ ןיב
.ןרואיתב תורתוס
.טושפ ןויגיהל בותכה ןיב תוריתס
.הנומאב םייסיסב תונורקע ןיבל בותכה ןיב תוריתס
,תוילולימ תויוליפכו תורזח תובקעב םירתוימ םירבד לוכיבכ :רותיי תויעב .3
.תושרופמ ותוא רמול ךרוצ ןיאו ,וילאמ ןבומ תניחבב אוהש רבד טוריפ וא
שי רבד לכל ,תרתוימ איהש הלימ ןיאו ,ארקמב "םתס" ןיאש סרוג ינשרפה ןורקיעה
.תילכתו הנווכ
:ללכ - טרפ .4
,םוכיס קוספ עיפוי ןכמ רחאל טרופמ ןפואב ןיינעה אב םדוק - ללכו טרפ
.(ללוכה) ללכה אוהש
.םינושה ויניינע וטרופי כ"חאו לילכמ קוספ עיפוי - טרפו ללכ
אוהש םכסמ קוספ ומויסבו טוריפה ןכמ רחאל יללכ קוספ - ללכו טרפ ,ללכ
.ללכ תניחבב בוש
רופיס ךותב רופיס ,(המודק תונשרפ) ,ךרוע תורעה :הכירעבו רוביחב תויעב .5
.'וכו
:רופיסה רושימב תויעב .6
.תונוש תוביסמ רסח הארנ הזשכ ,בתכנ אל המ - רופיסב םירעפ
...יפוא ירואית ,שובל ,םוקמ ,ןמז :םירואתל תוסחייתה
םיאור םינשרפהו רותיי תויעבכ הארנש המ ומכ - רופיסה תונמואל תוסחייתה
."תרשקמ הרזח" ןאכ שיש
ירוביג לש 'וכו םיסחיל ,םירובידל ,םישעמל - הלילעל תיללכ תוסחייתה
.רופיסה

תויונשרפה תונונגס

ילבמ ,םיבותכה לש יביטקייבוא שוריפל רתוחה ןונגס :(טשפ) ינטשפ שוריפ .1
.הדגא איבהל ילבמ וא "שרפמה ינאה" תא ךילשהל תוסנל
ינאה" תא איבמה ןשרפה לש תיביטקיבוס תוברועמ :(שרד) ינשרד שוריפ .2
.תודגאב שומיש וא ,"שרפמה

:םינושה שוריפה ישעמב םירזוחה םיגשומ

....הז ךכ ....הז ומכ - הדימ דגנכ הדימ .1
.רבד ותוא ןאכ םג ירה ....ל התיה הנווכה םש םא - הווש הריזג .2
,רחא והשימ השעי ךכ ,המואה תובאמ דחא השעש ומכ - םינבל ןמיס תובא השעמ .3
.רתוי רחואמ "וינבמ דחא"
....איה ןאכ הנווכה ,רמול ןווכתמ - (רמול הצור) ל"ר .4

:תינשרפ הייעב לע תונעל ידכ
היעבה תא רידגהל שי -
ארקמה ימעט תא קודבל שי -
ארקמה ימעט יפ לע שרפ ןשרפ הזיא עירכהל שי -
.הנקסמה תאו ןורתפה תא ונלש םילימב ריהבהלו קמנל שי -

 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת