(תונשרפ) לוגרת

1 ,ב"י ,תישארב ארק
.7-6 ,"י ,תישארב ארק


?התוא רתופ אוה דציכו ,ושוריפב רותפל י"שר אב היעב וזיא.3 ,ט"מ , תישארב ארק
.9 ,ט"מ ,תישארבב ןויעב ארקלש ושוריפ יפל תנווכמ איה ימלו ,י"שר לש ושוריפ יפל "ינב" הלמה תנווכמ ימל .א
הלמל אלו ולוכ קוספל רושק י"שר ירבדמ ןורחאה טפשמה !בל םיש) ?ם"בשר
(!דבלב תחא
.קוספבש םיקיספמה ארקמה ימעטל רתוי םיאתמ םישוריפה ינשמ הזיא קמנ .ב.20 ,ג"כ ,תומש ןויעב ארקדומע ושרפ םירחאו ינחור ךאלמ ושרפ םינומדקה" :ל"דש בתוכ 20 קוספל ושוריפב
ךאלמהש ג"בלר תעדכ יל הארנו .'ולוקב עמשו' רמאמ הז יפל ןבוי אלו ,ןנעהו שאה
אלימו ץראה לא אוה םאיבה אל ,רבדמב ובכעתנו ואטחש יפלו ,השמ אוהו ,איבנ אוה
."ומוקמ תא עשוהי
?ל"דש ירבדב םיאצמנ "ךאלמ" הלמל םישוריפ השולש וליא
ףידעמ וללגבש ,ינורקע לדבה ונשי םירחאה םישוריפה ינש ןיבל ג"בלר שוריפ ןיב
.ג"בלר ירבד תא לבקל ל"דש
?הז לדבה והמ.5 ,ו"כ ,םירבד ארק"...בקעי רחא ףדרשכ ,לכה תא רוקעל שקב ןבל..." :שריפ י"שר
"...הלוגו דבוא ,היה ימרא ,םהרבא" :שריפ ם"בשר
וליאו ,(דמוע לעופ ,רמולכ) םיאצוי םניאש םילעפהמ (איה) 'דבוא' תלמ" :שריפ ע"באר
,בקעי אוה ימראש ,בורקהו ...דבאמ וא ,דיבאמ רמוא בותכה היה ,ןבל לע ימרא היה
"...דבוא היה ,םראב יבא היה רשאכ "בותכה רמא וליאכ
?םינשרפה ןמ דחא לכ תעדל "ימרא, והימ
דחא דצמ י"שר יפל ,טפשמה אשונ והמו "דבא" הלמה לש ינושלה הדיקפת והמ
?ינש דצמ ע"בארו ם"בשר יפלו   
.קוספבש םיקיספמה םימעטה יפל שרפמ םינשרפה ןמ ימ רבסה.13 'אכ ,'ב םיכלמ ארק.(13 קוספ) "הינפ לע ךפהו החמ תחלצה תא החמי רשאכ םלשורי תא יתיחמו..."
החמש ,תחלצה תא םדאה החמי רשאכ ושוריפ - 'החמ'..." :הז קוספל ק"דר שוריפ
רחא התוא ךפוהש ,הרעקה (תוא) חנקמה ךרד ןכ יכ .הינפ לע הכפה ךכ רחאו התוא
ךכ רחאו ,הישנאמ התוא הקניו םילשורי (תא) החמי ןכ .ףנטתת אלש ידכ ,הינפ לע ךכ
."הנבירחי
שיא הכיש ומכ ,רמול ונוצר - 'תחלצה תא החמי רשאכ'..." :הז קוספל ג"בלר שוריפ
רבד הרעקב ראשיי אלו הינפ לע ךפהתת התוא ותוכהבש ,לישכת האלמ הרעקה תא
."הב היהש לישבתהמ
?קוספבש יומידה רבסהב ק"דרל ג"בלר ןיב ינושה והמו ףתושמה והמ.24-18 ,'ה ,היעשי ארקהנופ איבנה יכ חינהל היה רשפא ,תארקש עטקב 22 -ו 21 םיקוספה לש תוחיתפה יפל
.תונוש תוצובק יתש לא הלא םיקוספב
:ןלהל ,ל"דש ירבד ארק
שיא ינפמ (ודחפי =) ורוגי אלש ;םירוביג םגו םימכח ויהיש ךירצ םיטפושהו םירשה"
ויהש יפ לע ףא ,הז אלו הז אל ויה אל םהה םישנאה לבא .טפשמב םינפ וריכי אלו
."הרובגב םגו המכחב םג םיראפתמ
?דחא ןיינע 23-21 םיקוספב תוארל שי יפל ,ל"דש לש וקומינ והמ.15 ,א"י ,היעשי ארק,וחור םצעב בתכ היעשי יתעדלו ...חא הל ןיאש הלימ" :ל"דש בתוכ "םיעב" הלמה לע
תביתכ איהש ,תינומדקה הביתכב הברה תובורק ןתויהל ,ד"ויב י"דצה הפלחתנו
."םינורמושה
?ל"דש ןוקית יפל קוספה שוריפ והמ ?ל"דש ותוא רתופ דציכו ,ישוקה והמ.ארקמה ימעטל בל םישו ,21 ,ד"מ ,היעשי ןויעב ארק:ךכ קוספה לש ינשה וקלח תא םיארוקה שי ,םייתרוסמה םינשרפה ןמ
יל דבע ךיתרצי"
לארשי התא
".ינשנת אל
?םימעטה תרוסממ וז האירק הנוש המב .1
וז וא ,םימעטה תרוסמ לש וז - רתוי ךל תיארנ שוריפ ךרד וזיא קמנו רבסה .2
.ליעל האבוהש.ארקמה ימעטל בל םישו ,3 ,'ב ,יגח ןויעב ארק:ךכ קוספה תא םיארוקה םישרפמ שי
ראשנה םכב ימ"
הזה תיבה תא האר רשא
ןושארה ודובכב
התע ותא םיאר םתא המו
."םכיניעב ןיאכ והמכ אולה
:ךכ הז קוספ םיארוקה םישרפמ שיו
ןושארה ודובכב הזה תיבה תא האר רשא ראשנה םכב ימ"
התע ותא םיאר םתא המו
."םכיניעב ןיאכ והמכ אולה

.עודמ רבסה ?םימעטה תרוסמ םע דחא הנקב הלוע האירקה תורוצ יתשמ וזיא (1)
.ךתעדל ,קוספה תנבה לע לקת האירקה תורוצ יתשמ וזיא רבסה (2)
 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת