ארקמה ימעט

:םידיקפת השולש םהל שיו דוקינה ינמיסל םיפסונ םינמיס םה ארקמה ימעט

ףקמלו הדוקנל ,קיספל םיליבקמה - קוסיפ ינמיס םיווהמ םה - יריבחת דיקפת .1
.ונימי לש
. ליעלמו ערלמ - תמעטומה הרבהה תא םינמסמ - יטנופ דיקפת .2
תא רישל ןתינ םתרזעבש ,םיילקיזומ םיוות ןיעמ םיווהמ - ילקיסומ דיקפת .3
.טסקטה

:םימעטל םיירקיע םישומיש ינש

וא ,הבושתמ קלחכ יארקמ קוספ טטצל םיאב ונא רשאכ - םיקוספה תקולח .1
קוספה תא קלחל ונל םירזוע םימעטה ,הדימלה ךילהתב וילע "דובעל" ןיפוליחל
.םינושה םיניינעל
: ירק ,"הדובעה תא השוע" וניא קוספ לש ףיצר טוטיצ
ולומו הרוש לכב דחא ןיינע עיפומ וב טוטיצ תמועל ,ריהבמו םייניע ריאמ
.תוריבסמ תורעה

תיתרוסמ תונשרפל תוסחייתמה תולאש .ינשרפ דיקפת קוסיפל - תינשרפ הרימא .2
.ארקמה ימעט יפ לע השרפ תרחא וא וז תונשרפ םאה :היגוסל תוסחייתמ תחא אל

?לגרתל דציכ

8-1 'בי 'א תישארב םיקוספ רפסמ חקינ

:(םיירקיעה) "םיירסיקה" םימעטה תא קר הז בלשב ריכנ .1
,תואל תחתמ - וק ותרוצו (קוספהמ םיקלתסמ) קוליס
.( b קלח) םייתדוקנ ,האירק ןמיס ,הלאש ןמיס ,טפשמ ףוסב הדוקנל ליבקמ
תואל תחתמ - ושארב הדוקנו לוגיע יצח ותרוצו (החונמ) חנתאה
םיניינע ינשל קוספה תא קלחמו קיספל ליבקמ .(a קלח)
:הרוש רובענ ותוא הרנשכ ,םייזכרמ

(חנתא) ,ךיבא .................. a ..............רמאיו :1 'ספ

(קוליס) . ךארא ........... b ...............

, ךמש.......... a ............. ךשעאו :2 'ספ

. הכרב ............. b ............

, ראא .............. a ........... הכרבאו :3 'ספ

. המדאה .............. b ................

, טול .................. a .................. ךליו :4 'ספ

. ןרחמ .............. b ...............

,ןרחב ...................... a .........................חקיו :5 'ספ

. ןענכ .......... b ........

, הרומ ...............a.................. רבעיו :6 'ספ

. ץראב ........... b ...........

, תאזה ......................a ................ אריו :7 'ספ

. וילא.............. b ..........

, הלהא ................. a ................... קתעיו :8 'ספ

. 'ה.................b ..............

:םיקיספמה "םיכלמה" תא הז בלשב ריכנ .2
.תדרפנ הרושב דחא לכ םתוא קיתענו ,םהירחא קיספ םישנ םלוכב
.תואל לעמ וק ודילו םייתדוקנ ןומיסכ ותרוצ - (לודג) ףקז
.תואל לעמ םייתדוקנ - (ןוטק) ףקז

(ףקז ) , םהרבא לא 'ה רמאיו :1 'ספ
(חנתא) , ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל
(קוליס) .ךארא רשא ץראה לא

(ףקז ) , לודג יוגל ךשעאו :2 'ספ
(ףקז ) , ךכרבאו
(חנתא) , ךמש הלדגאו
(קוליס) . הכרב היהו

(ףקז) , ךיכרבמ הכרבאו :3 'ספ
(ףקז) , ראא ךללקמו
(חנתא) , ךב וכרבנו
(קוליס) . המדאה תוחפשמ לכ

! 8 קוספל דע ךכ וכישמה

תואל תחתמ ךופה קיספכ ותרוצ אחפט - ףסונ קיספמ "ךלמ" םע ךישמנ .3
.תואה לעמ אלמ ןיועמ ותרוצש עיבר - קיספמה "רש"הו
הקולח םשל רשאמ ינשרפה חותינה םשל רתוי ולא םיקיספמ םימעט ריכהל שי
:םיקיספ ופסויו תורושל הנקלוחת תואבה תואמגודה .םינוש םיניינעל

(עיבר) , םרבא ךליו :4 'ספ
(ןוטק ףקז) , 'ה וילא רביד רשאכ
(חנתא) , טול (אחפט ) ותא ךליו

(עיבר) , םרבאו
(ןוטק ףקז) , הנש םיעבשו םינש שמח ןב
(קוליס) . ןרחמ ותאצב

! 8 קוספל דע ךכ וכישמה

.ףקמ דיקפתב - םירבחמ םימעט .4
העיפומה הלימה ןיבל רבחמה םעטה עיפומ הבש הלימה ןיב דירפהל ןיא
.דבלב תינשרפ הנבה ךרוצל םה ולא םימעטב םישוע ונאש שומישה .הירחאל
.תואל תחתמ הרשי תיוזכ ותרוצ - חנומ
.תואל תחתמ לודג קיספכ ותרוצ - אכרמ

(ףקזל = שרג) , ותשא ירש תא םרבא (חנומ) חקיו :5 'ספ
(עיבר) ,ויחא ןב (חנומ) טול תאו
(ףקז) , ושכר (חנומ) רשא םשוכר לכ תאו
(חנתא) , ןרחב (חנומ) ושע רשא שפנה תאו

(עיבר) ואציו
(ףקז) ,ןענכ (חנומ) הצרא תכלל
(אחפט) ואוביו
(קוליס) . ןענכ (אכרמ) הצרא

! 8 קוספל דע ךכ וכישמה

 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת