(ל"חי 2) ך"נתב םידומילה תינכת

הרות

:תישארב

.ח"ל ,ז"ל ,ב"כ ,ח"י ,ז"י ,ז"ט ,ו"ט ,ב"י ,' ,'ו ,'ד ,'ג ,'ב ,'א .1

:הלא םיקרפ תוצובק ינשמ תחא .2

.ה"ל ,ז"כ ,ו"כ ,ה"כ ,ד"כ ,ג"כ ,א"כ ,'כ ,ט"י :א

וא

.ז"מ ,ו"מ ,ה"מ ,ד"מ ,ג"מ ,ב"מ ,א"מ ,'מ ,ט"ל :ב.19-1 ג"כ ,ב"כ ,א"כ ,'כ ,ט"י :תומש

.ט"י :ארקיו

,ז"י ,ז"ט ,ו"ט ,29-22 ד"י ,19-2 ג"י ,19-2 ג"י ,19-1 ב"י ,'ו ,'ה :םירבד
.א"כ ,'כ

םינושאר םיאיבנ

.א"כ ,ט"י ,ח"י ,ז"י ,ב"י ,א"י :'א םיכלמ

.ט"י וא ח"י ןכו ,*ה"כ ,*ג"כ ,*א"כ ,ז"י :'ב םיכלמ

.םימיה ירבד רפסב תוליבקמל האוושה שרדית (*) בכוכב םינמוסמה םיקרפב :הרעה

:םינורחא םיאיבנ

.ח"נ ,ג"נ ,15-13 ב"נ ,ד"מ ,'מ :והיעשי

.א"ל ,ח"כ ,ו"כ ,'כ ,'ז :והימרי

.ז"ל ,ח"י ,ז"י :לאקזחי

.'ח הירכז :וא ,'ב 'א :יגח

:םיבותכ

.ב"כק ,ג"ע ,ח"מ ,ה"מ :וא ,ד"כ ,ג"כ ,'ח ,'ב :םילהת

.17-7 ב"מ ,'ב ,'א :בויא

.'ו ,'ה ,'א :הימחנ :וא ,'ג ,'א :ארזע :הימחנו ארזע 
HTML Page - Created by QText
(יללכ ס"יבל) ך"נת

900091 ,ל"חי 2 ,(יללכ ס"יבל) ך"נת
א"סשת ץיק

!בל םיש
ןחבמב ללכיי אל ןלהל טרופמה רמוחה


.ארקמ יקרפל דוקימ ןיא .דבלב םירמאמל סחייתמ דוקימה :םכסמה אשונל עגונב

:הלאה ארקמה יקרפ לע תואלש ולאשיי אל
 
.ב"מ ,'מ ףד"כ-ג"כ ,ז"ט-ב"י ,'ט ,'ו :תישארב
.ט"י :תומש
.19-2 םיקוספ ג"י ,ב"י ,'ו-'ה :םירבד
.א"כ ,ז"י :א םיכלמ
.ז"י :ב םיכלמ
.ג"נ :היעשי
.א"ל ,ח"כ ,'כ :הימרי
.ח"י :לאקזחי
.'ח :הירכז
.ב"כק ,ג"ע ,ח"מ ,ה"מ ,ד"כ-ג"כ ,'ח ,'ב :םיליהת
.17-7 םיקוספ ב"מ ,'ב-'א :בויא
.'ג ,'א :ארזע
.'ו-'ה ,'א :הימחנ

םכסמה אשונב םיללכנה םירמאמ

:הלאה םירמאמה לע תולאש ולאשיי אל

:ארקמב םילשורי .א
.ןושאר תיב ימיב םילשורי לש היבשות :ישורב 'מ
.הרותה ירפסב םילשורי :וטוסאק ד"מ
.םילשורי דע הלישמ :ינורהא 'י
.ןושאר תיב ןברוח :טמלמ 'א

:יארקמה רופיסה .ב
.תובא ידבע לש ןתחיש הפי :ץיבוביל 'נ
.היצנוונוק לש התובישחו ארקמב סופד תניצס :רטלא 'א
."החנמ הלימ" חנומב יתילכת-ברה שומיש התייעב :תימא 'י

:תוגיהנמו םיגיהנמ .ג
.ארקמבש תוגיהנמ :רבוב 'מ
.ךלמה טפשמ :ןומלט 'ש
.טבש לש ותלשממו ונוגרא :וו-הד 'ר

:ארקמב םדאה תומד .ד
ץועיי) ,"ארקמב םדא התומד" השדחה תרבוחב םירמאמה יעטקל סחייתמ דוקימה
:הלא םיקרפב ,םידומיל תוינכתל ףגאה תאצוה ,(רוזמ האל ר"ד יעדמ
.םדאה תאירב -
.םוקיב םדאה -
.הרבחב םדאה -

:ארקמב תואלקחה .ה
,םילשורי ,"ארקמב תואלקחה" השדחה תרבוחב םירמאמה יעטקל סחייתמ דוקימה
:הלא םיקרפב ,םידומיל תוינכתל ףגאה תאצוה ,ח"נשת
.לארשי-ץראב עבק תובשייתהל הצחמל-םידוונ ייחמ רבעמ -
.םהב לופיטהו ץרא הילודיג -
.ארקמה יקוחב ירפ יצע לודיגו המדא תדובע -

וא תורבוחה יקרפמ םירמאמ יעטקל סחייתמ דוקימה םכסמה אשונב :תרוכזת
.ארקמ יקרפל דוקימ ןיא .םימלש םירמאמל
 


 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת