:ך"נתה ירפס

(דמלל ,תורוהל ןושלמ) הרות

תישארב

תומש

ארקיו

רבדמב

םירבד


םיאיבנ


םינושאר

עשוהי

םיטפוש

לאומש

םיכלמ


םינורחא

והיעשי

והימרי

לאקזחי

:רשע ירת

,הירכז ,יגח ,הינפצ ,קוקבח ,םוחנ ,הכימ ,הנוי ,הידבוע ,סומע ,לאוי ,עשוה)
(יכאלמ


םיבותכ

(םירפס=םיבותכ)


:תוליגמ שמח

םירישה ריש

הכיא ,תור

תלהוק

רתסא

ת"מא ירפס

םיליהת

ילשמ

בויא


לאינד

הימחנ-ארזע

םימיה ירבד

תויתורפס תוגוס י"פע ך"נתה ירפס ןוימ

לכ תא ליכמ אוה השעמל .םינוש םייתורפס םיגוסמ םירפס לש הפוסא אוה ארקמה
.קיתעה םלועב םימייק ויהש םייתורפסה םיגוסה

,,(וקלחב) םירבד ,(וקלחב) רבדמב ,(וקלחב) תומש ,תישארב :הירוטסיה ירפס .1
.םימיה ירבדו הימחנ-ארזע ,םיכלמ ,לאומש ,םיטפוש ,עשוהי

:םירחאה םייתורפסה םיגוסה לכ תא אוצמל ןתינ וז הביטחב

לואש לע דוד תניק ,(םיטפושכ) הרובד תריש ,(תומש רפסב) םיה תריש :הריש .1
.דועו (לאומשב) הנח תליפת ,(לאומשב) ןתנויו

םירפס םהל ןיאש ,םיפסונ םיאיבנ ירבד ןכו ,םיכלמב והיעשי יקרפ :האובנ .2
.לאומש רפסב דודל הזוחה דגו דודל ןתנ תאובנ ןוגכ ,םהלשמ

.'דכו "שרה תשבכ" ,"םתוי לשמ" :םינוש םימגתפו םילשמ - המכח ירבד .3

.םדה לע הליכא רוסיא ,השנה דיג תליכא רוסיא ,הלימ תירב :הקוח .4

.(וקלחב) םירבד ,(וקלחב) רבדמב ,ארקיו ,(וקלחב) תומש :קוח ירפס . 2

גוסה .(וקלחב) לאינד ,רשע ירת ,לאקזחי ,והימרי ,והיעשי :האובנ ירפס . 3
.הרדגהל השק הזה יתורפסה

.תלהוק ,ילשמ ,בויא :(תיללכ היפוסוליפ) :המכח ירפס .4

.(וקלחב) לאינד ,תור ,רתסא :תרופיס ירפס .5

יריש) םירישה ריש ,(הניק יריש) הכיא ,(ללה יריש) םילהת :הריש ירפס .6
.(הבהא

 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת