םירחבנ םיגשומ

.דבלב בקעיו קחצי ,םהרבאל ףתושמ םש - תובא .1
תפקשה יפל .תובא רדגב אוה תישארב רפסב וילע רפוסמש ימ לכ אל :בל םיש
.םלוע דע םהינבלו םהל ,לארשי ץרא תא תובאל 'ה חיטבה ,ך"נתה לש םלועה

.םנוצר יפל םכרד תא םירחוב םעה וא םדאהש רמואה ןורקע - תישפח הריחב .2
.שנועו רכש םג שי הריחבה יפלש ןבומ .'ה ךרדב הכילה איה ך"נתה יפל הבוט ךרד
.שנעיי - הערה ךרדב רחבש ימו בוט לומג לבקי בוט רחבש ימ

לש ינרדומה רקחמל םיארוק הז םשב - תיתרוקיב תונשרפ ,ארקמה תרוקיב .3
םלוע תופקשה ,םיכילהת ריבסמ ,תורוקמה רקח תא קדוב ,תואחסונ הוושמה ך"נתה
השיגל דוגינב .ולוכ םודקה חרזמה לש רקחמה רואל ארקמב בותכה תא דמולו
.וטושפכ ארקמב בותכה תא תלבקמה ,תיתרוסמה השיגה תמייק תיעדמה

לומגה [שנועו רכש=] לומג לש םיגוס השולש לע רבודמ ארקמב - לומגה תרות .4
;ולש םיישיאה םישעמה יפל שנוע וא רכש לבקמ םדאה - ישיאה
ללגב שנועו רכש תלבקמ החפשמה לכ - ("תורוד לומג" וא) יתחפשמ לומג
.דחא לש וישעמ
הכותבש הרבחה וא םעה ,ץוביקה לכ לש לומגל ףתוש דיחיה - יצוביק לומג
רמולכ - "רבטצמ לומג" םג אצמנ םיכלמ רפסב רקיעב ,םידחא תומוקמב .יח אוה
םידגנתמ ך"נתב םיבר םיבותכ ,וינב ינב וא וינב ימיב אובי שנועהו אטח והשימ
תאז ןייצל ךירצ .םלש םע אוה "ישיאה לומג"ה לבקמ םימעפל בל ומיש .הז ןויערל
- הבושתב ורזח הונינ ישנא לכ :לשמל ,ישיא שנוע ולביק םודס ישנא לכ :לשמל)
.(םלש םעל לומג והז

.בתוכה לש םלועה תפקשה ךותמ הירוטסיהה תביתכ - היפרגוירוטסיה .5
הירוטסיהב ורקש תוערואמה תא הריבסמ (ת"יכנתה) תיארקמה היפרגוירוטסיהה
.לארשי םעל רוזעל וא שינעהל 'ה לש ונוצרמ האצותכ

,םירבד רפס יפל .םיכלמ רפס לש םירפוסה לע הבר העפשה שי - םירבד רפסל .6
ץוחמ 'ה תא דובעל רוסא ,תיטסימונורטבדה הפקשהה יפל ,תורחא םילמב וא
.'הל וליפא תומב וא ,םישדקמ ,םילמס םוש תושעל רוסאו םילשוריל

;םיקוח לש תורוצ יתש תואצמנ הרותה יקוחב - יטקידופא קוח ,יטסיאוזק קוח .7
ויבא הכמ" ,תאז השוע "רורא" ,"חצרת אל" :רוסא המ רוציקב תרמוא תיטקידופאה
."תמוי תומ -ומאו
ישארה הרקמה .םיפסונ םירקמ המכ וירחאו ישאר הרקמ איבמ יטסיאוזקה קוחה
תובר תואמגוד ."םא"ב םיליחתמה םיפסונ םיקוח םיאב ךכ רחאו "יכ" הלימב ליחתמ
.א"כ קרפ תומשב תואצמנ הלאכ םיקוחל

לע םירבדמה םינוש םיגשומ השולש - חישמה תומי ,םימיה תירחא ,'ה םוי .8
.קוחרה דיתעה
לארשיב םלועה יעשר לכ .ולוכ םלועב םיעשרל טפשמה םוי אוה 'ה םוי
'ה םוי .שנועה ינפמ טלמיהל ולכוי אלו .'ה ינפל טפשמל הז םויב ואבוי םייוגבו
.'וכו המדא תדיער ,םויה עצמאב ךשוח :עבטב םייונישב ךורכ
הנומאה םע ותוא רוביח תרחואמ הפוקתב ,דיתע ושוריפ ך"נתב ;םימיה תירחא
."חישמה תומי"ב אובתש הלואגב

םיכיראת חול אוה יגולונורכ חול ,רדסה יפל םינש תריפס - היגולונורכ .9
.הז רחא הז םיאבה
:םה ריכהל ךילעש םיבושחה םיכיראתה
,הריפסה ינפל הרשע הנומשה האמב ךרעב - תובאה תפוקת
,תירישעה האמב - המלשו דוד ימי
,הריפסה ינפל 722 -ב ןופצה תוכלמ ,ןורמוש תוכלמ ןברוח
,620 שדקמה תיבב אוהי ךלמה לש רוהיטה ישעמ
,הריפסה ינפל 586 לבב תולגו םילשורי ןברוח
.הריפסה ינפל 538 - ץראל הרזחהו שרוכ תרהצה

חור ,םיהולא לש ודסח חוכמ הלועה גיהנמ לש תומד איה - תיטמזירכ תומד .10
.וישעמ תא תנווכמה איהו וילע החנ םיהולא

איה ך"נתה תנומא .ולוכ םלועה לע טלושה דחא לאב הנומא - םזיאתונומ .11
.אטח איה םילילא תדובע לכ ןכל .תיטסיאתנומ

תירסומה תיתרבחה תוגהנתהה ,רסומהש איה םיאיבנה תפקשה - ןחלופו רסומ .12
.הליפת וליפאו תונברק ,םוצ :ןחלופ לכמ רתוי בושח ורבחל םדא ןיב

לבא סותימב םחלנ םנמא ך"נתה .םילאה ייחמ תודגא - היגולותימ ,סותימ .13
.יתורפס יעצמאכ וא םירחא םימע לש הנומא לע רבודמשכ וא .םימעפל ותוא ריכזמ
המחלמ שי "םילודגה םינינתה תא םיהולא ארביו" 21 ,'א קרפ תישארבב לשמל
שמשה האירבה רואיתב .ארובה לאה יביוא תא םינינתב האורה תיגולותימה הדגאב
קר םה 'א תישארבבו םילא םה םירחא םימע לצא .םמשב םירכזנ םניא חריהו
.רוא ןתונש והשמ "תורואמ"
יתכרי"ב איהש םירמוא היפויב םילשורי תא םיראתמשכ :סותימב יתורפס שומיש
.םילאה בשומ םוקמ = "ןופצ
םירופיסל ,םירבדה ינשל םינווכתמו ארקמב סותימ לש םידירש לע םירבדמ םימעפל
שומישלו ("םילא ינב 'הל וריש" :ב"כ םילהת) ך"נתה ךותל ורדחש םייגולותימ
.סותימב יתורפס

 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת