םיינרוצ םיעצמאו םייתורפס םיגשומ

לע תובר םימעפ םילאוש תוניחבב .הבוט הנניא תאזה הקולחה םימעפל :בל םיש
.ןכותל המיאתמ אל הרוסמה לש הקולחה רשאכ אקווד הקולח

:(גצימ=) היציזופסקא .1
םילעופה םיעינמהו ןבצמ ,ןהיתונוכת :תויומדה תגצה
.הלילעה תשחרתמ וב םוקמהו ןמזה
.רופיסה תליחתב ועיפוי םיטרפה
:היציזופסקאה דיקפת
עקרה תאו תויומדה תא גיצהל
ירופיסה ףצרה תא ןיבהל ארוקל עייסל

םישוריפ שי תובר םילמל .הזה קוספב הלמה רבסה - הרשקהב הלמ תנבה - רשקה .2
.ללכ ךרדב השוריפ המ אלו ןותנה עטקב הלמה שוריפ המ קודבל םכילע .םידחא

םע תא 'ה הנכמ תובר םימעפ :לשמל .הנכמה לש סחיה לע הארמ בורל - יוניכה .3
.יומד ןיבל יוניכ ןיב ןיחבהל השק תצק .הבוהא השאכ לארשי

עטק ליחתמ ןכיה תוהזל רשפא םייתורפס םיעצמא תרזעב - הדיחי לש הנבמ .4
תרזעב םיתעל .םויסו החיתפ וב שי הדיחיה לש הנבמה .ירופיס וא יריש וא יאובנ
הדיחי ןיב הדרפה שי "הרוסמה חסונ" ארקנה ,ונדיבש ך"נתב .החיתפ לש םילמ
.הדיחיל

תומש ריבסהל תירופיס ךרד אוה [יגולויתא רופיס תיזעולב] םש שרדמ .5
.תופשה תא םש לבלב 'ה - לבב .ויחא בקעב זחא- בקעי :לשמל םייוניכו

תורחא תוליפת םג ןכו "רומזמ" םשב םיארקנ םיליהתב םירישה - רומזמ .6
.הנוי רפסבש רומזמה ומכ ך"נתב תואצמנה

ןמזב לארשי ימכח=] ל"זח לש שוריפה יכרדמ חוקלש יוטיב - הדימ דגנכ הדימ .7
.השעמה יפל קוידב רכש וא שנוע :שוריפה [דומלתהו הנשמה

בושח ןויער שיגדהל ידכב םימעפ רפסמ תרזוחה ,עטקב חתפמ תלימ - החנמ הלמ .8
,ינב) "ןב" הלמה תרזוח קחצי תדקע רופיסב :לשמל .םיטסקט ןיב רשקל ידכב וא
.ונב תא בירקהל םהרבאל השק המכ שיגדהל םימעפ רשע ('וכו ךנב

רחא והשמל ןווכתהלו רבד לע רפסל תויתורפס םיכרד - הרופאטמ יומיד ,לשמ .9
קידצ" םירמוא רשאכ .םדא ינב לע םירבדמ רשאכ ,תויח וא םיצע לע לשמל ומכ
."חרפי רמתכ
וליאו "ומכ" הלמה וא "ןוימדה ףכ" הנוכמה ף"כ תוא שי בורל יומדבש ,בל םיש
םישק ולש םייחהש ימ ושוריפ "םוי השק" :שרופמב תרמאנ האוושהה ןיא הרופאטמב
.םויה אלו

ועמש" "'ה רמא הכ" :האובנב רקיעב החיתפ לש העובק הרוצ - החיתפ תחסונ .10
.דועו "וניזאהו

תא שיגדהל ידכב הלאש תרוצב םירמאנש הדבוע וא דגיה - תירוטר הלאש .11
.שארמ העודי הבושתה .ןויערה

תועלצ שולש וא םייתש ינב םיטפשממ בכרומ יכ"נתה רישה - תלובקת .12
רשאכ .תפדרנ איה תלובקתה המוד ןכות שי תועלצה יתשל רשאכ .וזל וז תוליבקמה
תחא עלצב רשאכ .תידוגינ תלובקת יהוז - הנושארה ןמ ךפיהה תרמוא הינשה עלצה
.הרסח תלובקת - איה תלובקתה הבושח הלמ הרסח
תפדרנ תלובקת = "יתרמא הנזאה ןמל ישנ / ילוק ןעמש הלצו הדע" :לשמל
תידוגינ תלובקת = "דבאת םיעשר ךרדו םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ"
.הרסח תלובקת = "יתרובחל (יתגרה) דליו יעצפל יתגרה שיא יכ"

 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת