ליעי טוטיצל םילכ

תנמ לע טוטיצב ןוכנ שומיש תושעל ונלש תלוכיה לעו םיקוספה תנבה לע לקהל תנמ לע
.דחא ןיינע היהי הרוש לכבש ךכ קוספה תא קיתעהל ונילע ,ונירבד תא חיכוהל
.תאז תושעל ונל רוזעל םירומא ארקמה ימעט
.ןיינעה תא םייתש וא הרושב םכסל ףוסבלו ,הרושה תנווכ תא שרפל לכונ הרוש לכ לומ

תא ןייצל קר אלא ,וקיתעהל ןיא ,ךורא טוטיצ ונירבדל החכוהכ איבהל םיצור ונא רשאכ
....קוספ דע ...קוספמ :עטקה םוחת תאו קרפה

אלו יטנוולרה ןיינעה תא קר טטצל שי ,ןטק ונה טטוצמה עטקה רשאכ םגש תעדל בושח
,קוספה לכ תא
.ונירבד תא םיחיכומ םניאש ,םיפסונ םיניינע וב שי םא

.(תורפסב) קוספה 'סמ תאו (תויתואב ) קרפה םש תא ןייצל שי דימת

ףוסבלו ,בותכה תנווכ תא וא ,רמאנה תא ונלש םילימב שרפל ץלמומ טוטיצה יקלח לומ
-ןיינעה תא םכסל
.ךלש םילימב בותכה תא ריבסהל שי ,הבושת הווהמ וניא ומצע ינפב טוטיצ
!רכז
םינוש םיניינעל קוספה יקלח תא םיקרפמ רשאכ ·
עטקה תנבה לע דואמ לקמ רבדה

:המגוד

9-1 'בי תישארב ארק


?תאז בשייל ןתינ דציכ ,רותיי תייעב שי םרבאל יהולאה וצב ןכיה .1

:בל םיש
בייחמ - ?...דציכ .2 טוטיצו תומוקמ הארמ בייחמ - ?ןכיה .1 :םיקלח ינש הלאשל
.רבסה

!!! תצלמומ אל - 'א תורשפא - הבושת

תיב ,ךתדלומ ,ךצראמ :םייוטיבבו ,ךל ךל ,םילימה דמצב םילימב יוטיב ידיל אב רותייה
.ךיבא
".ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל 'ה רמאיו" :1 'ספ
קוחרהמ הגרדה ,ללכו טרפ ןאכ שיש רמאנש ךכב י"ע רותייה תייעב תא בשייל ןתינ
...בורקל

!!! תצלמומ - 'ב תורשפא - הבושת

(י"שר) ךתבוטלו ךתאנהל :םיניינע ינש דגנכ - ךל ךל ......" :1 'ספ

(ללכ) ללוכ יוטב םגו ,ץראה :רתויב קוחרה - ךצראמ
םדוקה יוטיבל טוריפ הווהמ םגו ,ריעה : רתוי בורק - ךתדלוממו
טוריפה ךשמה םגו ,החפשמה :רתויב בורקה-"...ךיבא תיבמו
:םוכיסל
:1 'ספב תומוקמ ינשב העיפומ רותייה תייעב
"ךל ךל" .??
"ךיבא תיבמו ךתדלומו ךצראמ" .?
.הגרדה ןויצלו טרפו ללכ ,םינוש םיניינע :םיירשפאה תונורתפה


,ך.ר.ב שרושה ןמ החנמ הלימ הנשי םרבא תא 'ה ךרבמש הכרבב .2
.יוטיב לכ ןווכמ הכרב וזיאל ןייצ

!!! תצלמומ הבושת

( לודג יוגל ךשעאו) :2 'ספ
ללכ - הכרבאו
בוט םש לש הכרב - ךמש הלדגאו
תילכלכ הכרב - הכרב היהו
ךתוגיהנמ תא ולבקיש ימ לכ וכרובי - ךיכרבמ הכרבאו :3 'ספ
(ראא ךללקמו)
םייוגל רואל ךתוא ךופהא - ךב וכרבנו
.(המדאה תוחפשמ לכ)

:םוכיסל
.יתוגיהנמ ינידמה רושימבו ילכלכה רושימב תוכרבל תוסחייתמ "ךרב" שרושה ןמ םילימה

 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת