הבושת בישהל דציכ

םישגדהל בל םיש .קרפ לכ שארב תוארוהה תא בטיה ארק .1
:תולאש שולש הנע :וקב םינמוסמה
. 4-2 תולאשהמ םייתש לעו (הבוח) 1 הלאש לע
םיינש לע הנע תרחבש הלאשב 11-5 תולאשהמ תחא לע הנע
לע הנע .םיפיעסהמ
םיינש לע הנע תרחבש הלאשב , 12 - 16 תולאשהמ םייתש
.ג - א םיפיעסהמ

.תונעל ליחתתש ינפל היפיעס לכ לע הלאשה לכ תא ארק .2
תורמל ,םיפיעס תתל קלוחמה ףיעס לע תונעל ףידע םיתיעל
:רתוי ךורא הארנ הזש
ןיינעה תא םיקרפמ ךכבו - הזל הז םירושק םיפיעסה יתת
.םידקוממו רתוי םינטק םיקלחל ןודנה
.רובצל ןתינש תודוקנה תניחבמ "ןוכיס תקולח" שי

אבה ,ןייצ ,ךתבושת ססב ,רבסה :תוארוה ןנשי ףיעס-תת / ףיעס / הלאש לכב .2
לע תינע ןכאש ,ךתבושת םויסב קודבו רקרמב ןתוא ןמס - ...טרפ אבה ,תויאר
המ לע קר הנע - וזכ הארוה לכב הנווכה המל הז קרפ ףוסב האר .םיפיעסה לכ
.תלאשנש

:תדקוממ תויהל ךתבושת לע .3
תנמ לע תורחא םילימב םימעפ 'סמ ןיינע ותוא לע רוזחל ןיא
.הבושתה תא "חפנל"
קתעה יללכ י"פע קתעומה ,יטנוולר טוטיצ י"ע ךירבד חכוה
הבושת הווהמ וניא ןוכנ אוה םא םג דבלב טוטיצ רוכז .טוטיצה
.תיקלח קר אלא ,המלש
,הרוש לש רצק םוכיס ףיסוהל לוכי התא הכורא ךתבושת םא
.םייתש

עטק לע ומכ הקינכט התואב דובעל ץלמומ ישילשה קרפה לש תולודגה תולאשב .4
תויומדה לש ןומיס :(הז קלחל אובמב האר) ךל רכומ עטקה םא םג Unseen
.רסמה 'ספ ,םיניינעל הקולח ,םוקמו ןמז תולימ ,תוחנמ םילימ ,תויזכרמה


:הלאשה תנבהב םירושקה (םייוטיב וא) םיגשומ

אלש ףיסות לא לבא תשקבתנש הממ תוחפ השעת לא .תושעל ךילע המ בותכ הלאש לכב :בל םיש
:ךרוצל
םימעפלו עטקב בותכה תא ריבסהל ךילע םימעפל .ךלש םילמב ריבסהל שרדנ התא - רבסה .1
.ךתעד תא ריבסהל
.הביס ,קומינ איבהל ,העד עיבהל שרדנ התא - קמנ .2
.רוציקב רמאנש המ תא טרפלו ביחרהל ךילע - טרפ .3
.רבסה וא קומינ וא טוריפ אלל ,ןייצל קר - ןייצ .4
םינוש םה המבו תוושהל תשקבתנש םיעטקה ינשל ףתושמ המ ךלש םילמב רבסה - הוושה .5
.הזמ הז
וא ןכותב איה האוושהה םימעפלו תינושל האוושה תוושהל שרדנ התא םימעפל :בל םיש
.םיעטקה ינש לש תונויערב
.חיכוהל תשרדנ רשא תא תורשאמה תוחכוה עטקב אצמ - בותכה ןמ תויאר אבה .6
רקוח לש םא יכ ךלש םניאש תונויערל בותכה ןמ תויאר איבהל שרדנ התא םימעפל :בל םיש .7
.הלאשב םיטטוצמ וירבדש ןשרפ וא
.ושפחל ,ורתאל תשקבתנש יוטיב וא ,הלמ עטקב אצמ - רתא .8
.בותכה לש םילמב קוידב םירבדה תא אבה - טטצ .9

םייסיסב םיגשומ
תובאל ץראה תחטבה ,תובא .1
תישפח הריחב .2
תיתרוקיב תונשרפ ,ארקמה תרוקיב .3
לומגה תרות ,לומג .4
תיארקמ היפרגוירוטסיה .5
םירבד רפס חורב הכירע ,תיטסינורטבד העפשה .6
יטקידופא קוחו יטסיאוזק קוח .7
חישמה תומי ,םימיה תירחא ,'ה םוי .8
היגולונורכ .9
תיטמסירכ תומד ,(המזירכ :וא) המסירכ .10
תומש שרדמ .11
םזיאיתונומ .12
ןחלופו רסומ .13
יגולותימ דירש ,היגולותימ ,סותימ .14
הדימ דגנכ הדימ .15

םייתורפס םיגשומ
הנבמ .16
הרופאטמו יומד ,לשמ .17
יוניכ .18
תולובקת .19
החנמ הלמ .20
רשקה .21
החיתפ תאחסונ ,החיתפ סופד .22
רומזמ .23
תירוטר הלאש .24
השירפ ,גצמ ,היציזופסקא .25

 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת