ןחבמל ןנוכתהל דציכ

.דוקימה יפלו הניחבה תינכות יפל שוריפ רפס תרזעב םלוכ םיקרפה תא ארק .1
.קוק ברה תרדסמ םה רתויב םיצלמומה שוריפה ירפס
.ףילחת תווהל לוכיו תיב לכב טעמכ יוצמ (וטוסאק) םוטרה שוריפ

.תורוש 5 -מ רתוי אל ךתפשב קרפ לכ םכס .2

.הביטחה רמוח לכ תא המירז םישרתב וא אלבטב וא דחא דומעמ רתוי אל םכס .3

.(הז עטק ףוסב הרעה האר) רזע ירפסב וא ,ךתרבחמב רזעיהל לוכי התא .4

.(בתכב וא פ"עב) רתאב תויוצמה תולאשה לע הנע תמייסש הביטח לכ .5

.הבושת היוצמ ןהב םירקמב ךיתובושת תא קודב .6

דומע - לכעל לגוסמ התאש רמוח לש "הנמ" םייסת םוי לכש ךכ ךנמז תא ןנכת .7
.ןונכתב

ינשה תא דחא לואשל ולכותש תנמ לע םיינש וא רבח םע דומלל לוכי התא .8
רמוחה תא םדוק ארקל יאדכ הז הרקמב .תולאש
.רבח םע שגפיהל ןכמ רחאלו דבל ומכסלו

רזע ירפסל הרעה

.םידומיל תוינכות ל"ת - ךוניחה דרשמ לש רזעה ירפסב שמתשהל ןתינ
תורגבה לא ך"נתה ןמ / הונינ יסוי לש ורפס ומכ רמוחה לכ תא זכרמה רפסב רזעיהל ןתינ
.סכר תאצוהב
בויאל ,םיכלמל ,תישארבל :וב שמתשהל ןתינו םיבר רזע ירפס רבחמ ,ףסוי-רב םהרבא
ארזע + םיאיבנה ירפס לכל - "הלואגל הלוגמ" :םרפסב ןמפוה ריאיו תימע הריאי
.הימחנו
.םיקוחל - יסחנפ יכדרמ
 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת