הניחבה תעב ןמז ןונכת

םירבדל בל םישל יאדכ ,תורגבה תניחב וא ןגמה תניחב תעב ליעי ןפואב ךנמז תא לצנל תנמ לע
:םיאבה

.תוקד 135 םהש עברו םייתעש תודמוע ךתושרל .1

:(עצוממב תוקד 9 -כ) םיטירפ 15 -כ לע כ"הס תונעל ךילע .2
5 = (םיפיעס 3 תלעב כ"דב) הבוח ןכותמ תחא תולאש שלש :דמלנ אלש קרפ
תחא הלאשמ םיפיעס ינש :םכסמ אשונ
תולאש יתשמ תחא לכב םיפיעס ינש :תולודג תולאש
תולאש עברא :תונטק תולאש

ןתוא עדיהו תויונמוימה תמרל םיאתיש ךכ ךתושרל דמועש ןמזה תא קלחל ךילע .3
ןה ןהב הזמ ךופה רדס י"פע תולאשה לע תונעל ץלמומ :ןיגפהל שרדנ התא
:הניחבב תועיפומ
יאדכו תולקו תוטושפ תיסחי ןה :יעיברה קרפב תונטק תולאש .א
רתוי הובג כ"דב "הדרחה סלפמ"ש ינפמ םג ןתיא ליחתהל
.הלאשל 'קד 5 :תוקד 20 - מ רתוי אל - הניחבה תליחתב
40 - (םיטסקט ינש) טסקט לכמ םיפיעס ינש :תולודג תולאש .ב
הבותכ הבושתל 'קד 7 + טסקטה לע הדובעל 'קד 5- 7 :תוקד
.ףיעס לכל
.ףיעסל תוקד 10 - 13 : תוקד 20 - 25 :םכסמ אשונ .ג
טסכטה לע הדובע תוקד 15 :תוקד 50 - 55 :דמלנ אלש עטק .ד
תוקד 6 -8 + (הז קלחל אובמב םיעיפומה םיללכה י"פע)
.(5 -כ) טירפ לכל הבושת

!רוכז
: החלצהל םיאנתה
רמוחה תעידי - הניחבל הבוט תוננוכתה ·
ליעי ןמז ןונכת ·
םיינכט םירבד לע הדפקה ·


המיענ הדובע

החלצהב

 
 
םייללכ םילכ  
דוקימו םידומיל תוינכת  
ארקמל אובמ  
םירחבנ םיגשומ  
ארקמ ימעט  
ארקמ תונשרפ  
ליעי טוטיצל םיללכ  
הבושת בישהל דציכ  
ןחבמל ןנוכתהל דציכ  
הניחבל ןמז ןונכת