תנך

ך"נתב תורגבה תניחב תארקל

האנהבו תולקב הניחבל ןנוכתהל


!םולש םידימלתל

רפסמ ןיבהל שי .םימשמ "הרות" הניא וז ך"נתב הניחבב החלצה תארקל דומלל
.תיארקמה הבישחה תמרבו תויונמוימה תמרב ,רמוחה תמרב םיחנמ תונורקע

,(Unseen) דמלנ אלש קרפ םע דדומתהל ךיא ,הלאש לע תונעל דציכ דומלל שי
.ןמזה ןונכת םע םג ומכ תיארקמה הפשה תייעב םע דדומתהל דציכ

םיבייח ,הרבועלו המע דדומתהל שיש הדבכ הסמעמכ ך"נת דומיל תא םיאורה םכמ ולא
םיבותכו םיקתרמ ,םיאלפומ םירופיס ך"נתה ירופיסב תוארלו םתשיג תא תונשל
ךא ,ומילשהל ארוקה ןוימדל רשפאמה ירופיס דלש םיתיעל הריאשמה הבורמ תיצמתב
לש תימויקה היווהה לא הצצה םושמ םהב שי .ירסומה חקלה תאו רסמה תא טילבמ
יסחי ,תודיגב ,תובהא ,תויטילופ תוקולחמ ,םיקבאמו תומחלמ :ותישארב םעה
.םיהולאה ךרדל תונמאנו הנומא יניינע ךוותבו םידלי םירוה

!רוכז

תלוכי לע ,הנבה לע תוארמה תולאש איה ך"נתב תורגבה ןולאשב תנמתסמה המגמה
םיינושל םיזמר לע הבר תונעשהו םיפתושמ תונורקע תאיצמ ,הללכהו הרבעה
לש פ"עב דומילו ןוניש לע אלו ,(םייתונמוא / םייתורפס םיעצמא) םיינרוצו
תונורקע יפ לע ילאוטסכט חותינב ןמוימ תויהל רתויב בושח ןכל .רמוחה
.ןכותל הרוצ ןיב רשקה תנבהו םייתורפס

:הניחבה הנבמ

18 = (הלאש לכל 'קנ 6)הבוח ןכותמ תחא תולאש שלש :דמלנ אלש קרפ .1
18 = (ףיעס לכל 'קנ 9)תחא הלאשמ םיפיעס ינש :םכסמ אשונ .2
32 = (ףיעס לכל 'קנ 8)תולאש יתשמ תחא לכב םיפיעס ינש :תולודג תולאש .3
32 = (הלאש לכל 'קנ 8)תולאש עברא :תונטק תולאש .4


:םימוחת השולש שורפי רתאה

טוטיצל םיללכ ,ארקמ תונשרפ ,ארקמ ימעט ,םירחבנ םיגשומ - םייללכ םילכ .1
.ןמז ןונכת ,הבושת תונעל דציכ ,ליעי

,תורותפ אל תולאש ,המגודל תורותפ תולאש ,אובמ - הניחבה תינכות .2
.םידומילה תינכותב םיעיפומה םירפס י"פע דרפנב קלח לכל - תצלמומ היפרגוילביב

.המגודל תורגב ינחבמ .3

העיפומה ינורטקלאה ראודה תבותכב תורעה ריעהל תולאש לואשל םינמזומ םתא
.תידיימ הבוגת לבקת הרעהו הלאש לכ .ןוילעה םילכה לגרסב


דע-םע יכוכ
 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב