HTML Page - Created by QText

תישארב רפסל אובמ

הנושארה הלמה םש לע ארקנ אוהו ,ארקמב ןושארה רפסה אוה "תישארב" רפס
תאירבב םיקסועה קוחרה רבעה לש םיקיתע םירופיסמ בכרומ רפסה .חתופ אוה הבש
.לארשי םע לש ויתובא תודלותבו תושונאה תודלות תליחתב ,םלועה

:םיקלח השולשל ונכות תניחבמ תישארב רפס תא קלחל ןתינ
(אי - א) תושונאהו םלועה ימי תישאר .1
(ול - בי) תובאה ירופיס .2
(נ - זל) םירצמבו ןענכב ףסוי ירופיס .3

תושונאהו םלועה ימי תישאר .1
הוחו םדא ;(ב א) םלועה תאירב :םיאצאצ תמישרו םירופיס םיאבומ רפסה לש הז קלחב
,ה) ויאצאצו תש ;(26-17 ,ד) ךמל תרישו ןיק יאצאצ ;(16-1 ,ד) לבהו ןיק ;(ג) ןדע ןגב
הגלפה רוד .(י) םימעה חול ;(ט) וינבו חונ ;(-9ח ,ו) לובמה (8-1 ,ו) םיהולאה ינב ;(32-1
.(32-10 ,אי) ויאצאצו םש ;(9-1 ,אי)
.םישיא רקיעב ראתמ הז קלחבש ירוטסיההו יתורפסה רמוחה
דוסי תולאשל תובושת םהב שיו ,וללכב םדאה לש ויפואב םיקסוע הז קלחבש םירופיסה
ראשמ םדאה הנוש המב ?םלועה ארבנ דציכ :לשמל ,ךכ .םדק ימיב םדא ינב ולאשש
לע תועדו תופקשה םג תויוצמ הז קלחב .דועו ,םדאל חצנ ייח ןיא עודמ ?םייחה ילעב
בוט ולוכ היה הז םלועשו ,רמאמב םלועה תא ונוצרכו ודבל ארבש ,לוכי לכה ,'ה
אוטחל םדאה לחה םימיה תצורמבש אלא ,ותאירב רחאל בוט היה םדאה םג .ותאירבב
םלועה תא ריזחהש ,לובמה תאבהב םלועהו תושונאה תא 'ה שינעהש דע ויאצאצ ואטחו
.והובו והות לש םדוקה ובצמל


(ול - בי) תובאה ירופיס .2
תויהל 'ה םרחבש ,תושונאה יריחב ,תובאה לע םירופיס ץבוק םה ול - בי םיקרפה
.תילארשיה המואה לש היתובא
לש ןשארב ודמע אלא תודדוב תוחפשמ ויה אל םה יכ דומלל ןתינ תובאה לע םירופיסהמ
.תובאה לש םתיב ידיליל ובשחנ הלא תוחפשמ לש ןהינבו תולודג תוחפשמ
םהו עבק לש הזיחא םוקמ םושב וזחאנ אל בר הנקמו םיבר םידבע תובאל ויהש תורמל
ךפה בגנהש דע םינוש תומוקמב ודדנ םה .ץראה יבשות םע תותירבב םירושקה םירג ויה
,תיהולא תולגתהל וכזש שי הלא םהידודנ תומוקמב .רתוי עובקה םהידודנ בחרמל
.תובצמ ומיקהו תוחבזמ ונב וז תולגתה רכזלו
הליבקמה תוימוטופוסמ תוברתל םיאתמ תובאה ירופיסבש יטפשמהו יתרבחה עקרה
םייתואיצמ תודוסי שי .נ"הספל ינשה ףלאה לש הנושארה תיצחמהמ תובאה תפוקתל
.תוימוטופוסמ תודועתמ דומלל ןתינש יפכ ,תובאה ירופיסל םיבר
וא יברומ'ח יקוחל המאתה הנשי תובאה ירופיסב םיפקתשמה םיגהנמבו יווהב
תונביהל ידכ הלעבל המא תנתונ הרקע השא :לשמל ,ךכ .םירחא םיימטופוסמ םיקוחל
לש ויאושינ ,האנה תבוט תרומת הרוכב תונקל תורשפאה ,ןבל דבע ול ץמאמ ןודא ,הנממ
המדא ןיינק לש סקטה ,ןהייחב תויחא יתשל בקעי לש ויאושנו באמ ותוחא הרשל םהרבא
.םהינכשל תובאה ןיב ותרכנש םהיסקט לע תותירבה ומכו ןורפעו םהרבא ןיב ךרענש

(נ - זל) ףסוי ירופיס .3
רופיסל רושק ויתורוק רופיסו ,ףסוי לש ותומד איה בקעי ינבב תיזכרמה תומדה
תפטוש הלילע םה חל קרפמ ץוח נ - זל םיקרפב ףסוי ירופיס .ויחאו ויבא לש םהיתורוק
.ויחאל ףסוי תודעוותהב החיתרל דע יתמרדה חתמה רבוגו ךלוה הבו ,הפוצרו
.(מ-זל) ,בשיו" תשרפ רהוסה תיבב ותייהש דע םירצמב ףסוי תורוקו ,ןענכב ףסוי תורוק
,דמ - 1 ,אמ) "ץקמ" תשרפ וינפל ויחא תעינכו ךלמל הנשמ לש הגרדל ףסוי לש ותיילע
.(17
םירצמב ףסוי לש ונוטלשו םירצמל ויבא תחפשמ לכ לש התריגה ,ויחאל ףסוי תועדוותה
.(27 ,זמ - 18 ,דמ) "שגיו" תשרפ
.(2628 ,זמ) "יחיו" תשרפ ףסוי תומו ותרובקו בקעי תומ ,וינבל בקעי תכרב

;לוכיבכ םיינוליח םירופיסכ םיארנ םהל םימדוקה םירופיסל האוושהב ףסוי ירופיס
ךרדמ םילשלתשמכ הרואכל םיארנ םיעוריאה ןכאו .םהב תברעתמ תוהולאה ןיא וליאכ
האיבה רפיטופ תיבל ףסוי לש ותריכמ ,ותריכמ ידיל האיבה ףסויל םיחאה תאנש :עבטה
םלואו .המודכו ,רהוסה תיבב ותייהש ידיל האיבה וז רקש תלילע ,ודגנ רקש תלילע ידיל
יפל םתוא תנווכמה איה היומסה החגשהה די אלא ,ןמצע חוכמ תוענומ תויושחרתהה ןיא
תא דקפש בערהמ םליציו ,םירצמל ויחאו ויבא תא דירוי ףסויש ידכ ,'ה לש ותינכת
אל ץראב" וערז היהי רג יכ םהרבאל 'ה ירבד תא םייקל ידכו ,(21-20 ,נ ;8-7 ,המ) םצרא
.(13 ,וט) "םהל

:הלאה םיירצמה םיביטומב ןיחבהל ןתינ ףסוי ירופיסב
.אמ קרפב םירכזנה תירצמה הכולמה רצח לש ןוטלש יגהונ .1
.דועו ,"רהס" ,"שש" ,"ערפיטופ" ,"תנסא" ,"וחא, ומכ תוירצמ םילמ .2
.זמ קרפב תרכזנה םירצמ לש היתועקרק תמאלה .3
ינשה ףלאב תירצמה הכולמה רצחב גרד-תובר תורשמל םיימש םידיקפ לש םתיילע .4
.נ"הספל
םג םייקתהש םתומ רחאל םיבושח םישיא לש םהיתופוגב ירצמה הטינחה גהנמ .5
.(26 ,נ) ףסוי לשו (3-2 ,נ) בקעי לש םהיתופוגב


 
 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב