תישארב רפסל תובושתו תולאש

...רמאיו :תרזוח החסונ ךותב ןותנ האירבה ימימ דחא לכ :3 'ב - 1 'א תישארב .1
.רקוב יהיו ...ברע יהיו ...ארקיו ...לדביו ...בוט יכ אריו ...יהיו
?הדיעמ המ לעו הגירח היוצמ ןכיה ?הדיחיה לש רסמל הז חסונ םרות המב
?םלועה תא םיהולא ארב ןפוא הזיאב

הדיעמה ,'ו 'ג 'ב םימיב היוצמ הגירחה :האירב רואית לש הליגר הרוצ יהוז
.הווצמ ךלמכ םלועה תא ארב םיהולא :תינכתב יוניש לע
ןאכ שי ,'ו ,'ג ,'א םויב הגירחה :תוקספה תקולחל םרות ל"נה חסונה
.ויפ רמאמב םלועה תא ארב םיהולא :ןיגוריסל לש תינבת
אל יכ ,'ו ,'ג ,'ב םימיב הגירחה :תודבוע תגצה אלא ,רסמ ןיא הדיחיל
.והובו והותמ םלועה תא ארב םיהולא :אורבל םייס
,ותכאלמ םייס אל - "בוט יכ" ןיא 'ב םוי :תומלשו תויתוכלמ ,רדס ,ןונכת
אלא ,"בוט יכ" רמאנ אל 'ו םוי ,תואירב יתש םייס - "בוט כ" םיימעפ 'ג םוי
.ויפ רמאמב םלועה תא ארב םיהולא :הלוכ האירבה לע

םהמ "...ונתומדכ ונמלצב םדא השענ םיהולא רמאיו :רמאנ 26 'א תישארבב .2
?הז יוטיבב םיישקה
?היישעב וישכע עודמ ,ויפ רמאמב ארב םיהולא הכ דע
?תומדו םלצ םיהולאל םאה ?םיבר ןושלב םיהולא רביד עודמ
?ןווכתה םלצ הזיאל ?ןורחא םדאה תא ארב םיהולא עודמ
.הנוכנ אל הבושת ףא
.םיבר ןושלב "םדא השענ" הייעבה ןורתפל םיעודיה םישוריפה ךינפל
_________________________ ?הנווכה המל - תיתוכלמ הדוקפ :רבסהו טרפ
____________________________ ?וארבנ יתמ ?ויה ימ - תרש ילכאמל היינפ
______________________________________?הנווכה המל - ביטטרוהוק
_______________________ ?דמלתמ המ ?ימ תא דמלמ ימ - ץרא ךרד דמלמ

:םימעפ שולש ארקמב רכזומ תבשל םעטה .3
יעיבשה םויב תבשיו השע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב םיהולא לכיו" 11 'כ 'ארב
"...ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ" 11 'כ תומש
"...םיירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו" 15 'ה םירבד
?רוקמ לכ יפ לע תבשל םעטה המ
____________________________________________תישארב
______________________________________________תומש
_____________________________________________ םירבד
?'ב תישארב י"פע תבשה יפוא המ

ךלכוא םויב יכ ,ונממ לכאת אל ערו בוט תעדה ץעמו" :רמאנ 17 'ב תישארבב .4
."תומת תומ ונממ
:רבסהו םלשה .ערו בוט תעדה ץע תוהמל םינושה םישוריפה ךינפל
____________________________________ ?עודמ - לגשמה תוואת
____________________________________ ?המל המ ןיב - הנחבה
________________________________ ?ןבומ הזיאב - םלועה תעידי
__________________________ ?הנווכה המל - "תומסרופמה תעידי"

י"ע רסמנה ,םיוסמ דגיה תאוושהמ תובר דומלל ןתינ ,ץיבוביל המחנ תעדל .5
.םהלש םיסרטניאהו ןהלש ןינעה תדימ ,ןהיתונוכת ,ןייפוא :תויומד רפסמ
.ערו בוט תעדה ץעמ הליכאה לע רוסיאה ןינע תא הוושנ


(1 ,4-5 'ג) שחנה ירבד
(2-3 'ג) השאה ירבד
(16-17 'ב) 'ה ירבד
םיהולא רמא יכ ףאןגה ץע לכמ ולכאת אל


ןותומת תומ אל
םיהולא עדוי יכ
ונממ םכלכוא םויב יכ
םכיניע וחקפנו
םיהולאכ םתייהו
ערו בוט יעדוי

לכאנ ןגה ץע ירפמ
ןגה ךותב רשא ץעה ירפמו
םיהולא רמא
ועגת אלו ונממ ולכאת אל
וב


ןותומת ןפ
...םיהולא 'ה וציו
לכאת לכא ןגה ץע לכמ
ערו בוט תעדה ץעו

ונממ לכאת אל

ונממ ךלכוא םויב יכ
תומת תומ


.המגודל בל םיש 'וכו ןטק ,לודג ,רצ ,בחר :הכרעה ףסוהו םינותנה י"פע הלבטב ץבש


תונוכת
לש יפוא
רבודה
קומינה
רוסיאל
הליכאה
לע שנועה
רבוע
רוסיאה
חטשה
רוסאה
הליכאל
חטשה
רתומה
הליכאל

ןגה ץע לכמ"
"לכאת לכא
דואמ בחר


השא

שחנ

19-14 ,'ג תישארב ארק .6
ןיב םולשה תרפה תא םיפקשמ ץעה ןמ הליכאה תובקעב ואבש םינושה םישנועה
.('וכו המדאה ,שחנה ,הווח ,םדא) האירבה תודוסי
.תימלועה הינומרהה תרפה תא םיאטבמה םישדחה םיבצמהמ םיינש ןייצ

:ןיק רמוא םתועצמאב ןיק תא שינעה 'הש רחאל 13 'ד תישארב .7
:םישוריפ ינש יוטיבל ."אושנמ ינווע לודג"
.אטח לע חולסל -
.שנוע לובסל -
.יוטיבה תנבה לש תויורשפאה יתשמ תחא לכ יפל ךלש םילימב בותכ
______________________________________ אושנמ ינווע לודג .1.א
______________________________________ אושנמ ינווע לודג .2.א
?הז טפשמ ןיק רמא יתמ
וא ?החכותה ירחא .1.ב
?ןידה רזג תעמשה ירחא .2.ב
____________ ?רמאנ וב רשקהב רתויב םיאתמה שוריפה ןכ םא המ
"ולבסל לכוא אל ,לודג שנועה הז יכ ...אושנמ ינווע לודג" :שרפ ע"באר
לודג ינווע יכ ,רמא .יודיו (ןיק ירבד) אוהש ,טשפב ןוכנהו :שרפ ן"במר
.חולסלמ
_____________________________ ?ע"באר שרפ תורשפא וזיא יפל
_____________________________ ?ן"במר שרפ תורשפא וזיא יפל

16-1 'ד תישארב ארק .8
דגנ האחמ איה לבהו ןיק רופיס תרטמש ןעוט וטוסאק 'ד'מ רקוחה
.םד תמקנ לש גהנמה
.(םד תמקנל דגנתמ רופיסה דציכ רבסה) םיבותכב וז הנעט חכוה .1.א
רבסה .םדה תמקנ גהנמ תא םצמצל ןוצרה רכינ הרותה יקוחב .2.א
.25-9 ה"ל רבדמבו 14-13 א"כ תומש יפ לע
.'ד תישארבב 10 קוספ ארק
.ויתויערז םדו ומד - "ויחא ימד" 10 קוספל י"שר
.תאצוי ושפנ ןכיהמ עדוי היה אלש ,הברה םיעצפ וב השעש :רחא רבד
?וישוריפ ינש םהמו ,י"שר רתופ ותואש ,10 קוספב ישוקה והמ
ויבא לש ושנועמ (12-11) המדאב ךורכה ןיק לש ושנוע הנוש המב
?ינושה תביס יהמו ,(19-17 'ג) "םדא"

.15-8 ,'ד תישארב ארק .9
(8 'ספ) "לבה לא ןיק רמאיו"
יכ ,"הדשב םתויהב יהיו" םע (רבחתמ) קבד אוהש ,יתעד יפלו" :ריבסמ ן"במר
.רתסב םש ותוא גרהו ,"הדשה אצנ" :ול רמא
.ונורתפ תא רבסה ?ן"במר רתופ קוספב ישוק הזיא -
תודוקנ ןייצו 12-9 ,19-17 ,'ג קרפ ןיבל 15-9 םיקוספ ןיב הוושה
:תואבה תוניחבה ןיב ינושו ןוימד
םיאטוחה תא 'ה לש ותריקח .(1.ב
םיאטוחה תבוגת .2.ב
שנועה .3.ב
.ורשקהב 15 קוספבש "םקוי םייתעבש" יוטיבה תא רבסה .1.ג
ךמל ירבד ןיבל הז קוספב ןיקל 'ה תחטבה ןיב ינויערה רשקה והמ .2.ג
?4 קוספב ורישב

ךמל ישנ ילוק ןעמש הלצו הדע וישנל ךמל רמאיו" :34-33'ד תישארב .10
ךמלו ןיק םקוי םייתעבש יכ יתרובחל דליו יעצפל יתגרה שיא יכ יתרמא הנזאה
."העבשו םיעבש

םיעצומ םישוריפ וליא
?"םייתעבש" יוטיבל
תועיפומ תולובקת יגוס וליא
?הרוש לכב ןאכ
?ותרישב ךמל למסמ המ
עבש ושוריפ ,ישוק ןאכ ןיא
תיטסאיכו תידוגינ ,תפדרנ
עשר ךלמ למסמ .א
,העבש יפ םייתעבש
יעיבשה רודה דע םייתעבש
הבילצמו המילשמ ,תפדר
אטחה רודה תא למסמ .ב
תיחשי 'הש
רודה ןמ לחה םייתעבש
יעיבשה
הבילצמו תידוגינ ,תפדרנ
םישנ יתשל לעב למסמ .ג
,העבש יפ םייתעבש
תורוד העבש דע םייתעבש
תידוגינו תפדרנ ,המילשמ
עלב רישע שיא למסמ .ד
םישנ יתש


.13 'ד תישארב ארק .11
:םיכרד יתשב שרפל רשפא "אושנמ ינווע לודג" יוטיבה תא
.ותוא תאשל לכוא אל ,ידמ לודג ינווע
.חולסלמ לודג ינווע
?םישוריפהמ דחא לכב "ןווע" הלימה שוריפ המ
?םישוריפהמ דחא לכ יפל ןיק לש ותומד תגצומ דציכ

21-5 'ו תישארב ארק .12
.8-5 םיקוספ ארק
.ולא םיקוספב לאה תשנאה לש םייוטיב השולש ןייצ .1.א
?ולא םייוטיבב שומישה ןמ רצונה (ינומא ,יתד) יגולואתה ישוקה והמ .2.א
.הז ישוק רותפל לוכי "םדא ינב ןושלב הרות הרביד" :ל"זח לש ללכה דציכ רבסה
.9 קוספ ארק
םיקידצ (לש) רודב היה וליא ןכש לכ :חבשל ותוא םישרוד וניתוברמ שי" :י"שר
היה וליאו קידצ היה ורוד יפל :יאנגל ותוא םישרודש שיו ,רתוי קידצ היה
."םולכל בשחנ היה אל םהרבא לש ורודב
?ותונשרפ תא י"שר דקממ 9 קוספמ הלימ וזיאב .1.ב
.בותכה תנבהל י"שר איבמש םיכרדה יתש תא רבסה .2.ב
הלימ שמשמו תויועמשמ יתשב ת"חש שרושה עיפומ ונינפלש רופיסב
.החנמ
תחא לכל בותכהמ תחא המגוד ןייצ ?עטקב שרושה לש תויועמשמה יתש ןה המ .1.ג
.(תואמגוד יתש כ"הס) תויועמשמהמ
.רופיסב ולא תויועמשמ יתש ןיב רצונש רשקה תא רבסה .2.ג

סמח ץראה האלמ יכ ינפל אב רשב לכ ץק חנל 'ה רמאיו" :13 'ו תישארב .13
."ץראה תא םתיחשמ יננהו םהינפמ

וזיאו ןאכ שי לומג ןורקע הזיא
לומג ןורקע ןחבאל תרזוע הלמ
?הז
לכ ץק" יוטיבב שי זמר הזיא
?"רשב
?חנ אקווד עודמ

הדימ לש לומג ןורקע ןאכ שי
התחשנ ץראהש ומכ ,הדימ דגנכ
'ה התיחשי ךכ
ולכוי חנ ינבש אוה זמרה
רשב לוכאל
דציכ עדי חנ יכ
הביתה תא תונבל

ולכא תובא לש ןורקע ןאכ שי
ללגב הניהכת םינב ינישו רסוב
."סמח" הלמה
הינומרה ןיאש אוה זמרה
םייחה ילעב םע
קידצ היה חנ יכ

הדימ דגנכ הדימלש לומג ןורקע
'ה תיחשי ךכ התחשנ ץראהש ומכ
ץראה תא
,םדאה קר אלש אוה זמרה
ותחשוי תויחה םג אלא
קידצ היה חנ
ויתורודב םימתםינוכנ 'ב -ו 'א

םיהולא ןיב םלוע תירב רכזל היתיארו ןנעב תשקה התיהו" :16 'ט תישארב .14
."...היח שפנ לכ ןיבו

המו תירבה תוא והמ
?ותועמשמ
םיבייחמה תירבה יאנת םהמ
?םידדצה תא
התרכנ ימל ימ ןיב
?תירבה

התועמשמו ןנעב תשקה
הכופה תשק םע דיצכ םולש
לע ןגי 'הו תווצמה רומשל
היתומחלמב תושונאה
חנל 'ה ןיב

תשקה איה תירבה תוא
םולש קר התועמשמו
הינומרהו
'הו םד ךופשת אל תושונאה
םיחצורמ הילע ןגי
חנ ינבל 'ה ןיב

'הש התועמשמ ןנעב תשקה
תדימו ןידה תדימכ השוע
תושונאה םע םימחרה
7 לע רומשל תושונאה לע
בייחתמ 'הו ,ונתנש תווצמה
ץראה תא רתוי תיחשהל אל
םדאה רובע
חנ ינב)תושונאל 'ה ןיב
(םהיתורודלםינוכנ 'ב -ו 'א

.46-44 ,39 ה"כ ארקיו ,27-18 'ט תישארב ארק .15
.39 ,49-46 ,ה"כ ,ארקיו ארק
.לארשי ינבל האוושהב הביבסה ימע תא הערל םילפמ הלא םיקוספ המב רבסה
רופיס אוה 27-18 'ט תישארבב עיפומה רופיסה יכ םינעוטה שי
.וז הילפא קידצהל דעונש ,יגולויטא
.(תויאר יתש ןייצ) 27-18 'ט תישארב לע וז הנעט ססבל רשפא דציכ רבסה

יוטיב אוה םשב יוניכה" :ןעוט (תישארב) GENESIS ורפסב דאר ןופ רקוחה .16
"...ךליאו ןאכמ תואיצמב האריי ובש ,ןפואה אוהו רבדה תוהמל
:האבה הלבטה י"פע - הטמל םיעיפומה ,האירבה ינותנ לכ תא ןיימ

תויוהז ולבקש תויוהמ
תורדגומ
ארב םיהולאש תויוהמ
ןמשב ארק אלו
םיהולאש תויוהמ
ןמשב ארקו ארבשמרו המהב ,הליל ,םינינת ,םוי ,היח שפנ ץרש ,תופוע ,םימי ,השבי ,תורואמ
.םימש ,םדא ,ץרא ותיחו
?םמשב ארקש ,ולאל ףתושמה הנכמה המ
תיח לכלו םימשה ףועלו המהבה לכל תומש םדאה ארקיו" :רמאנ 20 ב תישארבב
?תויחה ןיבל םדאה ןיב רשקה יפוא לע דמל התא המ תאז הדבוע ךותמ "הדשה
םכל ,יח אוה רשא שמר לכ" ?(3 'ט) חנ ינב תווצמ עבשל רשקתמ הז דציכ
"הלכואל היהי

רמאיו ןטקה ונב ול השע רשא תא עדיו וניימ חנ ץקיו" :25-24 'ט תישארב .17
"ויחאל היהי םידבע דבע ןענכ רורא
חנ ללקש הללקה םשגתת יתמ
?ןענכ תא
יוטיבב שי ישוק הזיא
?"ןטקה ונב"
?חנ "עדי" המ

ןענכ ימע רשאכ ,םשגתת הללקה
לארשי ימעל סמ ולעי
ארקמב הזכ יוטיב ןיא
ותוא הסכ ןענכש עדי חנ

ןענכ רשאכ ,םשגתת הללקה
תפיל דבע ךופהי
אלו ינשה ונב היה םח
ןטקה
ונב אוה ןענכש ,עדי חנ
םח לש עשרה

,תומי םח רשאכ ,םשגתת הללקה
יאמצע היהי ונב ןענכו
יוטיבב ישוק ןיא
וב השע םחש ,עדי חנ
רכז בכשמ

עושוהי רשאכ ,םשגתת הללקה
ןענכ ימע תא ושרגי םעהו
סמ םהל ולעי םירתונהו ,לארשימ
אלו ינשה ונב היה םח
ןטקה
תא הלג" םח ונבש
"ותוורע
"החנמ הלמ" הנשי ולא 'ספב - 3-2 'בי תישארב ארק .18
.הידיקפת המו "החנמ הלמ" יהמ רבסה .א
הירשקה יפ לע םעפ לכב התוא רבסהו ולא םיקוספב החנמה הלמה תא ןייצ .ב
.םינושה

24-11 ד"י תישארב ארק .19
ןיבל םרבא ןיב יגולואת חוכיו 22- ו 19 םיקוספב םיאורה שי
.בותכה לע ךירבד ססב ?חוכיווה המ לע .םלש ךלמ קדציכלמ
קדציכלמ תוגהנתה ןיבל םודס ךלמ תוגהנתה ןיב דוגינה והמ
.בותכה לע ךירבד ססב ?םלש ךלמ
."לכמ רשעמ ול ןתיו" :20 קוספ ארק
תועמשמ המו ,תויורשפאה ןהמ .ימל רשעמ ןתנ ימ ראבל תויורשפא יתש שי .1.ג
?ןהמ תחא לכ יפ לע קוספה
ישעמ לש ןורקיעה עלבומ "לכמ רשעמ ול ןתיו" יוטיבב יכ ,ןעוט וטוסק .2.ג
.וטוסק לש וז ותנעט תא רבסה .םינבל ןמיס תובא

21-1 ו"ט תישארב ארק .20

?2 קוספב ?"יל ןתית המ" 'הל םרבא רמוא עודמ .1.א
?רזעילא קשמד לע םרבא ירבדב ףקתשמ םודק ימטופוסמ גהנמ הזיא .2.א
וא "שלושמ" :םיקוספב םרשקהב םיאבה םייוטיבה תועמשמ תא רבסה
.(17 'ספ) "םירתבה ןיב רבעמה" ,(17 'ספ) "שא דיפלו ןשע רונת" ,(9 'ספ) "תשלושמ"
."הנה דע םירמאה ןווע םלש אל יכ הנה ובושי יעיבר רודו" :16 קוספ
?קוספה הנוע ירסומ ישוק הזיא לע


1 'זט תישארב ארק .21
תא תתרשמ דציכ ?טסקטה ראש ןיבל הניב המ ?"היציזופסקא" יהמ רבסה
?התוא תמדקמ דציכו הלילעה
.ךלשמ תפסונ המגוד אבה


."הינפמ חרבתו ירש הנעתו ...םרבא רמאיו" :6 'זט תישארב ארק .22
'ה עמשו .ןכ תושעל הל וחינהב םרבא םגו ,הזה יוניעב ונמא האטח" :ן"במר
ינימ לכב ירשו םרבא ערז תונעל ,םדא ארפ היהיש ,ןב הל ןתנו רגה לש הינע
."יוניעה
'ספ) ?ךאלמה תרושב ןיבל םרבאו ירש לש םתוגהנתה ןיב ן"במרה רשוק דציכ
?ןאכ םגדומ יארקמ ןורקע היא - (10-12
.ירש תא םישאמ רשאכ ן"במרה םלעתמ דצ הזיאמו ן"במרה הנוע ישוק הזיא לע


31-32 'טי :3-2 'זט :3 'וט :12 'כ :13 'בי תישארב ארק .23
.גשומה תא רבסה ,וללה תומוקמה יארמל ףתושמה המ
.ןינעו ןינע לכ הרצקב רבסה


."...ארממ ינולאב 'ה וילא אריו" 1 'חי תישארב ארק .24
."הלוחה תא רקבל" :י"שר
וז אלא ,(ךרבל וא חיטבהל) הרותב תולגתה לכ ךרדכ וזה תולגתה ןיא" :ן"במר
."דובכלו הלעמל המצע הב התילכת רשא תולגתה
?םישוריפה ינש לש ןויערב ףתושמ והשמ שי םאה .שוריפ לכ רבסה
?תונעל שוריפ לכ הסנמ ינשרפ ישוק הזיא לע

.21-1 א"כ ,תישארב ארק .25
?םירחא םייוניכב הנוכמ איה םירשקה וליאבו המשב רגה תארקנ םירשקה וליאב
.רשקה לכב הנושה שומישה תא רבסה

.2 ב"כ תישארב ארק .26
.החנמ הלימ אוה קוספב עיפומה "ךל ךל" יוטיבה יכ םינעוטה שי
?"ךל ךל" יוטיבה דוע עיפומ תישארב רפסב ןכיה
החנמה הלימה העיפומ םהבש תומוקמה ינש הז לא הז םירשקתמ דציכ
ינש ןיב ינורקעה לדבהה ,םהרבאל תינפומה השירדה תניחבמ והמו ,"ךל ךל"
?יוטיבל םירשקנה תונויסינה


.םהרבא ידי לע הלפכמה תרעמ תיינק תשרפ - 'גכ קרפ תישארב ארק .27
?הנתמב הלבקל םוקמב רבקה תזוחא תא תונקל ועד לע דמוע םהרבא עודמ
?הרעמהו הדשה תיינק יבלש םהמ
רבד םייקל" :ע"בארה הנוע הדשה תינק רואיתב רפסמה ךיראמ עודמ הלאשה לע
?ע"בארה ןווכתה המל - "הלחנל ול תויהל םהרבא לא 'ה

.23 'בכ תישארב ארק .28
.29 'זכב רמאנל ףתושמה תא אצמו קוספה תא רבסה
.רוקמ לכ רמאנ ימ ידי לע ןייצ


.11-6 'וכ תישארב ארק .29
.1-18 'כ קרפב הרש - ךלמיבא תשרפל הקבר - ךלמיבא תשרפ תא הוושה
.האצותה ,שנועה ,לעבה סיסכט ,הביסה "האוושה תלבט ךורע
!קמנ - ?רתוי ילאיר רופיס הזיא


39-40 'זכ וישעל בקעי תכרבל 28-29 'זכ בקעיל קחצי תכרב תא הוושה .30
.(ןינע הרוש לכב הכרב לכ קתעה) הרוצו ןכות תניחבמ

11-9 ז"ל תישארב ארק .31
.םיבכוכהו חריה ,שמשה םולחל תונוש תובוגת יתש בוקעיל
?תובוגתה יתש ןה המ
יכ םינעוטה שיו ,וז תא וז תורתוס תובוגתה יתש יכ םינעוטה שי
.הלא תונעטמ תחא קמנ .תורתוס ןניא ןה


.יומסה רושימהו יולגה רופיסה רושימ םייק 'זל קרפב ףסוי רופיסב .32
.יולגה תמועל יומסה רושימה והמ הארה .א
?תיפוסה םתרטמ יהמו םייומסה םירבדה תא ןווכמ ימ .ב


התיב ידבעל רפיטופ תשא לש החוויד הנוש המב 28-14 'טמ תישארב ארק .33
.(םתועמשמו םילדבהה ןייצו ,הז תמועל הז םירבדה תא קתעה) ?הלעבל החוודמ

49-14 א"מ תישארב ארק .34
?15 קוספבש "עמשת"ו "יתעמש" םילעפה לש םנבומב לדבהה המ .1.א
?16 קוספב ףסוי תבושת תועמשמ המ .2.א
?הז שומישב יארקמה רפוסה תמגמ המו ,14 קוספבש יתונמאה יעצמאה והמ
.טרפ ?ל"נה עטקה יפ לע ףסוי לש תילכלכה תינכתה יהמ 1.ג
.47 קוספב ןרשקהב "םיצמקל" ,"שעתו" םילימה תועמשמ תא רבסה 2.ג

(קבשלפ) "רוחאל הטבה"ה תמרות דציכ רבסה .21 ,ב"מ תישארב ארק .35
.םיחאה תוגהנתה תנבהל


26-25 'הכ :3 ,6 ,28 ,31 'אכ :11 ,14-13 ,15 'זט ארק .36
?העפותה תארקנ דציכ - תומוקמה הארמ לכל ףתושמה המ
?ותביס ןיבל םשה ןיב רשק היהי דימת םאה
?םהמ - ןכ םא ?םייגולויטא םג םהש תורוקמ םנשי םאה תומוקמה יארמ ךותמ
?יגולויטא רופיס חנומה שוריפ המ


.הרוכבה לע םיקבאמ ףוצר תישארב רפס .37
תוביס ןייצ
.הרוכבל וישע הכז אל עודמ רבסה
.הרוכבה אשונל ,ךתעידי יפ לע ,תיארקמה השיגה המ

.לאמש דצל םרשקה וא םרבסה ןיבל ןימי דצב תואבומה ןיב וק רבעה .38
שי םירבסהה לכל אל ךא ,לאמש דצב רבסה שי ןימי דצב תואבומה לכל !בל םיש
.תומיאתמ תואבומ


םירתבה ןיב תירבב וילע הלפנ
םהרבאל הרש ךממ ינובלע תא עבתא ינא
הלרועה רשבב הלימה השעמ
םודס איה ןדריה רככל יוניכ
טול תשרפב רמעלרדכ לע הלפנ
םודס ישנא יאטח תא קדוב םיהלא
טול לע םינילמ םודס ישנא
םלש ךלמ קדציכלמ אוה
הנש 400 םירצמב ויהי לארשי ןכל
לאעמשי ערזל 'ה ןיב תירבה תאז
רקשה לע ץוריתכ ךלמיבאל רמוא םהרבא
תחא הנומאב קחציו םהרבא
"'ה ןגכ"
"ןוילע לאל ןהכ"
"הכשחו המיא"
"ירומאה ןווע םלש אל"
"ךילע יסמח"
"םכניבו יניב תירב תוא"
"התקעצכה"
"הזה םוקמב םיהלא תארי ןיא"
"וידחי וכליו"
"טופש טופשיו רוגל אב דחאה"


?םדיקפת המ - "היצמרופניאב םירעפ" .39
.'בכ .קחצי תדקע רופיס תרזעב םגדהו רבסה
?חנומה שוריפ המ - "רותיי תייעב"
.2 'בכב רותייה המ רבסה
?רותייה תייעב תא רתופ י"שר דציכ

.39 ,46-44 ה"כ ארקיו ;27-18 'ט תישארב ארק .40
ינבל האוושהב הביבסה ימע תא הערל םילפמ ארקיוב םיקוספה המב רבסה
.לארשי
רופיס אוה 27-18 'ט תישארבב עיפומה רופיסה יכ םינעוטה שי
.וז הילפא קידצהל דעונש יגולויטא
.(תויאר יתש אבה) 27-18 'ט תישארב לע וז הנעט ססבל רשפא דציכ רבסה

 
 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב