HTML Page - Created by QText

הימחנו ארזע רפסל אובמ

תיתורפסה תרגסמה .א
םיאב םהו ארקמה לש םיירוטסיהה םירפסה תרושב םינורחאה םה הימחנו ארזע ירפס
.םימיה ירבד רפסבש ליבקמה רואיתלו םינושאר םיאיבנ ירפסל ךשמהכ
רפסב וקספנש םוקמב הדוהי תודלות תאצרהב םיכישממ םניא הימחנו ארזע ירפס
בוציע יבגל דחוימב הבר ןתובישחש תוישרפ יתש קר תואב .םיכלמ
.לארשי םע לש יתדה ונויבצ
.םילשוריב ינש שדקמ תמקהו ןויצ תביש תחאה
.הימחנו ארזע ימיב תינחלופהו תיתדה המרופרה הינשה

.א ארזע .ב
סחייתמ ,ונרפס תא חתופה ךיראתהש ,הארנ םלוא ,ס"הנפל 559 תנשב ןוטלשל הלע שרוכ
.תילבבה הירפמיאה שרוי שרוכ תויה לש הנושארה הנשל
ךכל ףסונבו ,ועימשהו הכלממה יבחרב רבע זורכ .בתכבו הפ-לעב יוטיב ןתינ הרהצהל
.יתוכלמ וצכ עמשמ ,ימשר ךמסמכ בתכה לע התלעוה איה

(2-4 'ספ) הרהצהה חסונ
:םיפסונ תומוקמ ינשב תרכזנ שרוכ תרהצה ,ונרפס תחיתפמ דבל
.םימיה-ירבד רפס םויסב
.3-5 'ו ארזעב
איה ןכ-ומכ .'ה חילשכ סרפ ךלמ שרוכ תא הגיצמה ,החיתפ הליכמ ונינפלש הרהצהה
תושר םג םילוגה ולביק 4 'ספ יפל .שדקמ הב תונבלו םילשוריל בושל םילוגל הריתמ
.םילשוריל הלוגהמ תונתמו שוכר ריבעהל
,ךכ .ויטרפב קיודמו ישעמ ,ימשר רתוי אוה חוסינה 3-5, 'ו ארזעב תאצמנה הרהצהב
וידמימל ,םיחבז וב םילעמ רשא םוקמכ ,שדקמה דיקפתל תוסחייתה םש שי ,לשמל
םיאצמנה שדקמה ילכ תא תחקל רתיהו ךלמה תיב םעטמ ילכלכ עויס רכזנ ףא .וירמוחלו
.המילשורי םבישהלו לבבב
.וז תוינידמ תריציב שרוכ לש ויעינמ ויה המ הלאשב םיטבחתמ םירקוחה
התילכתש ,תיטילופ המגמ תרתתסמ תדהו ןחלופה חטשב תילרבילה תוינידמה ירוחאמש ,הארנ
םג וז תוינידמב גהנ שרוכש ,עודי .הירפמאה יבחרב םינוש םימרוג לש תונמאנ חיטבהל
.םירצמו לבב - תושובכה תומצעמה יתש יפלכ
הדוהי ילוג לכ אלש הדבועה יכ ,רעשל ןתינו ,וז הלאשל תיעמשמ-דח הבושת ןיא ,השעמל
'הב תוניינעתה הרצי ,האצומ םוקמל הקיז חפטל הכישמהש הצובק התיהו וללובתה
לאכ הדוהיל תוסחייתהה ןמ .הדוהיב רשא םילשורי - ושדקמ םוקמבו 'םימשה יהולא'
יפ-לע שרוכ ידי-לע השפתנ הדוהי תווחפ יכ ,דומלל ןתינ ,התריב םילשוריש ,הנידמ
.לבב תולגו ןברוחה תפוקתמ םיעודיה תולובגה

(5-6 'ספ) ןויצ יבש
.דבלב ןימינבו הדוהי יטבש יאצאצ תא םיבשה ןיב הנומ רפסה רבחמש הדבועה תניינעמ
ריבס ,תאז םע .הדוהי תייסולכוא לש םיירקעה היביכרמ ויה ולא םיטבש ינשש קפס ןיא
ובברעתנש םירחא םיטבשו ןועמש טבש יאצאצ תא םג הללכ וז היסולכוא יכ חינהל
יכ הדבועל זמר ולא םיטבש ינש רוכזיאב שי יכ הארנ .ןושארה תיבה ימי ךשמב הכותב
םורדו הדוהי ןופצ לע ונמנש תובא יתבמ ,עמשמ ,היתוביבסו םילשורימ ויה םילוגה בור
יעבט קר ."לארשי םע ישנא" :2 'ב -ב הנוכמ םיבשה תייסולכוא לש הז ביכרמ .ןימינב
רוזחל תונמדזה שדקמה ןוניכב וארש ,םייולו םינהוכ םג תללוכ םיבשה תייסולכואש
- שרוכ תזרכהבש תירקיעה תילכתה לע עיבצמ םיבשל םפורצ ,ןכ ומכ .ןושארה םקוסיעל
.שדקמה תדובע שודיח

רצבשש ידיל שדקמה ילכ תרזחה
רצאנדכובנ איצוה רשא ,'ה תיב ילכ תא רצבשש ידיב דיקפה שרוכ יכ שיגדמ רבחמה
שרוכ תטילש תא ןה תחא הנועבו תעב הארמ הז ןויצ .ויהולא תיבב הנתנו םילשורימ
ב"למל הוושה) ינשה תיבהו ןושארה תיבה ןיב תמייקש תויכשמהה תא ןהו לבב ישדקמב
.(18 'ול ב"הבד 17-23, 'מרי 13-17, 'הכ
,לאקזחי רפסב ."הדוהיל אישנה" אוה ,םיבשה שארב דמעש ימ ,רצבשש לש וראות
ארזע רבחמש ןכתי .(הברה דועו 25 'זל "לשמל ךכ) "ךלמ"ל הווש דמעמ "אישנ" הלימל
םושמ ףדעוה הז חנומש ןכתי ףא ."החפ" ימראה חנומל תירבע הליבקמ ,הז חנומב האר
.דוד תיבל רצנ םיבר תעד יפל היהש ,רצבששב ולתש תווקתל זמר ךכב שיו ,ךלמל ותקיז
םהש םיינשב רבודמהש ורעישש ויהו ,רצבשש תא לבבורז ףילחה קוידב יתמ עודי אל
.דחא

.ג ארזע .ג
.'ג קרפב םייוצמ םילשוריב ןחלופה תדובע שודיחל םירושקה םינינע ינש
.(6-1. 'ספ) ,ירשתב יעיבשה שדוחב תונברוקה תאלעה שודיחו חבזמה תיינב - דחאה
שדוחב םילשוריל םיהולאה תיב לא םאובל תינשה הנשב" שדקמל תודוסיה תחנה - ינשה
.(13-7 'ספ) רייאב "ינשה
רואתב הז תא הז םימילשמ םהו ,םישדח השימח לש רעפ םייק ולא םיעורא ינש ןיב
.םילשוריב ןחלופה תדובע שודיח :ואשונש
 
 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב