הימחנו ארזע רפסל תובושתו תולאש

6-1 'א ארזע ארק .1
שרוכש םינעוטה שיו ,ילסרבינוא לא לארשי יהולאב האר שרוכ יכ םינעוטה שי
.6-1 'א ארזע לע הלא תונעטמ תחא לכ ססב .דבלב ימוקמ לא לארשי יהולאב האר

.3-1 ח"כ הימריו 8-7 'א ארזע ארק .2
ןמזב העט אוה ךא ,לבבמ ובושי 'ה תיב ילכ יכ רוזע-ןב היננח אבינ הימריב
.םילכה ובושי ובש
(.קיודמ ךיראת ןייצל ךרוצ ןיא) ?היננח תאובנ יפ לע םילכה ובושי יתמ
.(קייודמ ךיראת ןייצ) ?ארזע יפ לע ,םבישה יתמו םילכה תא בישהש ךלמה ימ

.5-3 'ו ארזע ןכו 4-2 'א ארזע ארק .3
?הז תא הז םיכמסמה םירתוס םאה
?תונוש תופשב םיכמסמה ובתכנ עודמ

6-1 'א ארזע ארק .4
?3 קוספבש "ומע לכמ" ,"םכב ימ" םייוטיבהמ שרוכ תרהצה לע דומלל ןתינ המ
?4 'ספב םתבוח םה ימו ,"ומוקמ ישנא" םה ימו "תומוקמה לכמ ראשנה לכו" והימ

 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב