HTML Page - Created by QText


יגח רפסל אובמ

ןמז תפוקתל תוסחייתמה תואובנ יקרפ ינש ליכמ ,רשע ירת ץבוקב ירישעה ,יגח רפס
.םישדוח העברא טעמכ לש רתויב הרצק
סרפ ךלמ שווירדל הינשה הנשב אבינ יגחש ,דומלל ןתינ תואובנה שארבש תובותכה יפ לע
.(ס"הנפל 520)
,ודע ןב הירכז דצל ,ארזע 'סב רכזנ יגח םנמא .רתויב תוטעומ הז איבנ לע וניתועידי
הניא וז העידי ,השעמל ךא .שדקמה תיב שודיח ךילהת תא ווילש ,םיאיבנה דחאכ
.ויתואובנמ תצקמ אלא ןניא תוטעמה תואובנהש םירעשמ .ונל עודיה טעמה תא הביחרמ

(1-11 'א) הנושאר האובנ
.היינבה שודיחל םעה דודיעב תקסוע יגח לש הנושארה האובנה
.שרוכ תרהצהל זמר ןיא ותאובנבש ןיינעמ
הנושארלו ,שרוכ תרהצה לע ועדי אל יגחו םעה יכ ,םשורה רצונ יגח תאובנמ
.יגח ימיב שדקמה תא םיקהל ןויסינה השענ
תלאשנ .שדקמה תיינב בוכיעלו הקספהל ומרגש ,ןהשלכ תוביסנ ריכזמ וניא םג יגח
הז בצמב םישאמ יגח ?הנש 18 לש הפוקתל שדקמה תיינב הבכעתה עודמ ,הלאשה אופיא
אשונל םתושידא ,ותעדל ,ןכ ומכ .ומצע םעה תא ןכו םעה יגיהנמ תא הנושארו שארב
.הווהה יעגפ לכל עינמה איה שדקמה תמקה
.היינבה ךילהת תישארל קר תוסחייתמ ונידיבש יגח תואובנ יכ ,ןייצל יוארה ןמ
תוכלמל שש תנשב רדאב 'ג םויב המלשוה תיבה תיינב יכ םיעדוי ונא 15 'ו ארזעב בותכה ןמ
התיה ,םיבשה תרטמ םא םג יכ האובנהמ הלעמ עדימה .ס"הנפל 516 -ב עמשמ ,שווירד
.םהילע ושקיה ןמזה תוביסנ ךא,שדקמה תיב תא תונבל
,די תלזוא ,ןואכד היה .םיבשה ושגפנ המע תינידמהו תילכלכה ,תיגולוכיספה תואיצמה
דסמימב יולתו ףופכ "דוד תיבל חישמה" יכ ,וחכונ םה תינידמ הניחבמ .תרוצב תונשו
יבשות הארנכ םהש ,"ץראה םע" ףסונה יוניכב וא "ןימינבו הדוהי ירצ" ןכ ומכ .יסרפה
.םילועה תייסולכואל ולכנתה ,ןורמוש תווחפ
תכיפהו תמייקה תואיצמל השדח תונשרפ ןתמ תועצמאב םעה תא דדועל חילצה יגח
.שדקמה תיינב - יא ,איה םייקה בצמל הביסה ותנעטל .הביסל בבוסמה
דכולמה ץמאמב האר איבנה .הנפמה תדוקנ תא רוציל ,ותעדל ,היושע שדקמה תיינב קר
תינפתל איבהלו םייקה בצמה תא תונשל לוכיה ,יגולוכיספ םרוג םג שדקמה תיינבל
"ברח הזה תיבהו םינופס םכיתבב תבשל םתא םכל תעה" :רמאו חתפ אוה ןכל .תילרומ
'ה תיב דוע לכ ,יגח ןעוט ,ךשמיי "בוקנ רורצ לא רכתשמ רכתשמה" לש םייקה בצמה
.רתויב עונצ וליפאו ,שדקמ תונבל םע התא דדוע אוה ךכיפל .ותיבל שיא ץר םעהו ברח

(1-9 'ב) היינש האובנ
לש םוי היהש ,תוכוסה גח לש יעיבשה םויב ,היינבה תולועפ תישאר רחאל שדוחמ תוחפ
.תפסונ דודיע תאובנ יגח עימשה ,החמש
ראפהו דוהה תא הרכזש ,היסולכואה ברקב שואייה תא הקימעה היינבה תולועפ תלחתה
,בולע ךכ לכ תויהל דיתע הנבנה שדקמה םאש הבשח וז היסולכוא .ןושארה תיבה לש
לאו - עושוהיו לבבורז ,םיגיהנמה לא יגח הנופ וז הריווא דגנכ .הנבי אל ללכש ףידע
.םתיא 'ה יכ ,היינבב ךישמהל ,היישעב ךישמהל םקזחמו ,םעה תיראש
וניאו גצימ למס קר שדקמב האור וניא ,תיתרות הנשמה השיפתל דוגינב ,יגחש אצמנ
דומעת 'ה חורש חיטבהל ידכ ,ותטישל .לאה לש ומשל ןכשמ קר אוה שדקמהש רובס
.תיב 'הל תונבל םיבייח םה ,םכותב
.עבטה ירדסב םייוניש לש רואיתב תמייתסמ האובנה
ךכ .הזה תיבה תא ראפלו םילשוריל עיגהל הדיתע ,םהיתורצוא עמשמ ,םייוגה תדמח לכ
ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג" :היהת האצותהו ,דובכב שדקמה אלמתי
םוקמב ,םייוגה תוצרא תא ודקפיש המחלמהו שערה תואיצמל דוגינב ,ןכ ומכ ."ןושארה
.םולש היהי - םילשוריב - הזה

(10-19 'ב) תישילש האובנ
ינידמ הלואשה המגוד לע תכמסנ ,התמדוק רחאל םיישדוחכ הרמאנש ,תישילשה האובנה
םהילעש ,הרהטו האמוט ינידמ החוקלה המגודב וז האובנב שמתשמ איבנה .הרהוט
.השודקה חוכמ האמוטה חוכ קזח המכ דע ריהבמו ,םינהכה םידקפומ
ימל םילאושו ,וז האובנב "הזה יוגה" וא "הזה םעה" חנומה שוריפב םיקולח םינשרפה
?ריהזמ אוה ימ ינפמו האמוטה תרבעה רואיתב איבנה ןווכתמ
.םמצע הדוהי יבשותל הרהזא ולא םירבדב םיאור שי .א
ייחב בלתשהל םינינועמ ויהש ,םינורמושל עמשמ ,תוצראה ימעל הנווכה ,םירחא תעדל .ב
.לבבמ םיבשה
"ןורמוש ירע" לש תועמשמב 14 'ספב "םש" הלמה תא שרפל שי ,הז ןורחא שוריפ יפל
.םילשוריל הנווכה ,ןושארה שוריפה יפל וליאו

(20-23 'ב) תיעיבר האובנ
.דוד תיב לש ותיילע תא תראתמה ,תפסונ העושי תאובנ יגח עימשה םוי ותוא לש וכשמהב
,סרפ .ימלועה יטילופה רדסב םייונישל איבהל םידיתע עבטה ירדסב םייוניש
התמצוע לכ םע הלואש דרת ,(22 'ספ) "םייוגה תוכלממ קזח" וז הפוקתב התיהש
ןיבו וניב רשקה .דוד אסכ לע תבשל רחבי ,"ידבע, יוניכל הכוזה ,לבבורז וליאו ,תיאבצה
.ונימי די לע םתוחכ ומישל חיטבמ לאה יכ ,חטבומ לאה
.דוד תיב ןיבל לאה ןיב םלוע תירב איה וז החטבה תועמשמ
סרפ תכלממב ורבגש תוימינפה תומוהמב ורוקמ וז האובנל ינידמה עקרה יכ ,םירבוס
ןויסנו תודירמ יוכיד לש ךילהת םייקתה ןהיתובקעבו ,(ס"הנפל 520) הפוקת התואב
.שדחמ הירפמיאה תא ןגראל
אלו רוא םוי תויהל דיתעש ,ברקה 'ה םוי תא תונמסמכ הלא תויושחרתה שרפ איבנה
.ךשוח


 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב