HTML Page - Created by QText


יגח רפסל תובושתו תולאש

...טעמ אבהו הברה םתערז ... ?ברח הזה תיבהו תבשל םכל תעה" רמאנ 6-4 'א יגחב .1
האולמב הנוכנ הבושת תלמסמה תואה לוגיעב ףקה "בוקנ רורצ

יונישל םורגי המ
?לחוימה
יגח יפל הביסה המ
תא הדקפש ,תרוצבל
?ץראה
?םירבדה םינעוממ ימ לא

הנתשי הנביי םא קר
םייקה השקה בצמה
יא איה תרוצבל הביסה
שדקמה תיינב
,םיגיהנמל םינעוממ םירבדה
עשוהיו לאיתלאש ןב לבבורז
קדצוי ןב

שודיחו חבזמה תמקה
יונישל איבי ןחלופה
לע שנוע איה תרוצבה
םייתרבח םיאטח
ירישע לא םינעוממ םירבדה
םילשורי

ומכ ראופמ תיב תיינב קר
תא קיספת ןושארה
תרוצבה
יד וחלש אל םילוגה
תא םיקהל ידכ ףסכ
שדקמה תיב
תיראשו םיבשה יגיהנמ לא
הלוגב ראשנה םעה

רשאכ ,םרגיי יונישה
ןינבה תדובע שדחתת
תיב ללגב תרוצבה
ברחש שדקמה
ורזעיש ,וחיטבהש םייוגה לא
שדקמה תיב םוקישב...םייוג תוכלממ קזוח יתדמשהו ,תוכלממ אסכ יתכפהו..." :רמאנ 23-21 'ב יגחב .2
"...םתוחכ ךיתמשו ...ידבע לאיתלאש ןב לבבורז ךחקא ...אוהה םויב
תא שיא תמא ורבד ...הזה םעה תיראש תא יתחנהו ...םולשה ערז יכ" :רמאנ 'ח הירכזב
"םכירעשב וטפש םולש טפשמו תמא ,והער
.האולמב הנוכנ הבושת תלמסמה תואה לוגיעב ףקה

?הלואגה תוביסנל םיאיבנה ינש ןיב ינושה המ
?תורוקמה ינש םיסחייתמ המל

וליאו ,תויטילופ תוכופהתב הלואגה תא ךרוכ יגח
יונישב לעו םיימינפ תוחוכ תוררועתהב הירכז
םעה לש תוגהנתה
ךפהמל םיסחייתמ תורוקמה ינש
תע אובב םעה לש ובצמב
הלואגה

תכלממש ןימאמ יגחש ,ךכמ עבונ םהיניב ינושה
'הש ןימאמ הירכז וליאו ,הלואגה תא איבת סרפ
הלואגה תא איבי
ערזל םיסחייתמ תורוקמה ינש
ןב לבבורז אוהש ,םולשה
לאיתלאש

לאיתלאש רשאכ ,אובת הלואגהש ,ןעוט יגח
,אובת הלואגהש ,ןעוט הירכז וליאו ,ךלמל ךופהי
תמא ורבדי םישנאה רשאכ
םיסחייתמ תורוקמה ינש
הלעת סרפ הבש ,הכפהמל
לבב םוקמב ןוטלשל

ןוטלש הירכז וליאו ,תאז השעי 'הש ,ןעוט יגח
קדצה
הלאשל וסחייתי תורוקמה ינש
תוירפמיאה הנטטומתת יתמ
 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב