HTML Page - Created by QText


הקוחל אובמ

:דומילה יקרפ
.ג"כ ,ב"כ ,א"כ ,'כ ,ט"י - תומש
ט"י - ארקיו
.ו"כ ,א"כ ,כ ,ז"י ,ז"ט ,ו"ט ,22-29 - ד"י ,2-19 - ג"י ,1-19 - ב"י ,ו ,ה - םירבד

:דוסי יחנומ
.ט"י ארקיו ,תורבדה תרשע - 'כ תומש - הרותב קוחה תודוסי .א
3-7 ד"כ ךמס לע קר ארקיו ,33 ג"כ - 22 'כ תומש - "תירבה רפס" .ב
לע תורזח וב שי יכ ךכ ארקנ .(טסימונורטואיד) ו"כ - ב"י םירבד - "הרות הנשמ" .ג
םג וב שי לבא ,רבדמב ,ארקיו ,תומש :םירפסב םירכזנה םיטפשמו םיקוח לעו תוערואמ
:ורבחו םדא ןיבש תווצמב רקיעב קסוע .ןחלופ זוכיר - שודיחה רקיע .םישודיח
.הנידמ יניינעב ןקלחו תוינמוהו תוילאיצוס

הביטח לכב םיאשונה טוריפ
תורבדה תרשע - 'כ תומש
ט"י ארקיו
.תורבדה תרשעב תוללכנה תווצמ .א
(ךומכ ךערל תבהאו) ורבחל םדא ןיב תווצמ .ב
.תולקשמו תודימ :ןויווישו קדצ ןורקע :טפשמ ינינעב תווצמ .ג
החכשו האפ ,טקל :םיינעל תונתמ .ד
תוינחלופ תווצמ .ה

א"כ תומש
(2-11) םידבע יניד .א
(12-17) תוומ ןשנועש תוריבע .ב
(18-27) ףוג תועיגפ ,תולבח .ג
(28-36) רוב וא רוש י"ע ןיקיזנ .ד
(37) תומהב תבינג .ה

ב"כ תומש
(1-3) םיבנג יניד .א
(4-5) תודש יקיזנ .ב
(6-14) םירמוש יניד .ג
(20) םירגל סחיה .ד
(23-21) םימותילו תונמלאל סחיה .ה
(24-26) תואוולה יניד .ו

ג"כ תומש
(1-8) טפשמ יניינעב תווצמ
(4-5) הנוש סחיה
(10-11) הטימש יניד
(14-19) םילגר שולש

םירבד רפס תקוחב םייזכרמה םיאשונה
17 ז"ט-ב"י - תד יקוח .א
(ב"י) ןחלופה זוכירו הרז הדובע תדמשה .1
(ג"י) הרז הדובעל התסה .2
(ד"י) םירוסא תולכאמ .3
.(ז"ט-ו"ט) םילגר שולשו הטימש םישדוקמ םינמז .4

(22 ח"י ,18 ז"ט) םיגיהנמ .ב
(13 ז"י ,18 ז"ט) םיטפוש .1
(14-20 ז"י) םיכלמ .2
תינכתב אל (1-8 ח"י) םינהכ .3
(15-22 ח"י) םיאיבנ .4

(14 א"כ-ט"י) םיילילפ םיקוח .ג
(טי) רקש ידעו לובג תגסה ,טלקמ ירע ,תוגירה. 1
(10-14 א"כ ,'כ) המחלמ יניד .2
(1-9) א"כ הפורח הלגע .3

החפשמ יניינע .ד
(21-15 א"כ)

םירוכיב ארקמ .ה
(ו"כ) רשעמ יודיו

יטסיאוזקה קוחה
קוח ןיב הדרפה שי .ורבחל םדא ןיב ינוליח קוח ,הרקמ ,"זייק" הלימהמ אב יטסיאוזק
.תדל
16 ב"כ -2 א"כ תומש רפסב עיפומ הז גוס
"םא" -ו "יכ" לש ןונגסב אטבתמ םדוחיי
.ישילש ףוגב םירכזנ תולועפב םיפתתשמה לכ
.םינקזה י"ע תימוקמ הטיפשל םינותנ ויה תושפנ שוכר ,ףוג תודיבא ינידב םיקסוע

יטקידופאה קוחה
הכמ" .תוומ םהילע שנועהש םינידב ןדו ,טלחומו יטלחה יפוא לעב ,דואמ רצק טפשמה
.ורבחל םדא ןיבש םישדוקמ םיסחיו םוקמל םדא ןיב םיסחי - תמוי תומ - תומו שיא
.זכורמב ותומלשב יטקידופא קוחל אמגוד תורבדה תרשע


 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב