Untitled


םיקוחל תובושתו תולאש

.8 א"כ תומש ארק .1
.ירק תרוסמו ביתכ תרוסמ הז קוספב
?(א"ל ,ו"ל) תורוסמה ןמ תחא לכ יפל קוספה שוריפ והמו ירקו ביתכ םהמ

.ןלהלש 251 יברומח קוח תאו ,38-32 ,א"כ תומש ארק .2
אוהו ,אוה חגנ יכ ,וילעבב דעוהו ,חגנ רוש שיאל היהי יכ" :251 יברומח קוח
הנמ יצח ,ותימהו שיא ןב חגנ הזה רושהו ,ותוא רשק אלו ,וינרק תא ץציק אל
."ןתי ףסכ
.251 יברומח קוח תאו 29 קוספ ארק
םיקוח ןייפאל םילוכי 251 יברומח קוחו 29 קוספ דציכ רבסה .1א
.יטסיאוזק ןונגסב םיבותכה
ירשפא שוריפ אוצמל רשפא 251 יברומח קוח תרזעב דציכ רבסה .2א
.29 קוספבש "ונרמשי אלו" יוטיבל
יכ םינעוטה שי .תמומ רושה 38-32 ,א"כ ,תומשבש םירקמהמ דחא לכב
חסונמה ןורקיע לע ססבתמ םירקמה ןמ דחא לכב רושה תא תימהל שיש קומינה
.6-4 'ט תישארבב
.6-4 'ט תישארב לע וז הנעט ססבל רשפא דציכ רבסה
.32-28 םיקוספ ארק
תתל ךירצ רושה לעב הרקמ הזיאבו ,תמומ רושה לעב הרקמ הזיאב .1ג
?יפסכ יוציפ
ןיבל ,תמומ רושה לעב ובש הרקמה ןיב הנחבה שי עודמ רבסה .2ג
.יפסכ יוציפב קר בייח אוה ובש הרקמה

12 'ספ ארק 14-6 ב"כ תומש ארק .3
םא וא ,רידב םיהולא די היהת םא יכ ,רמאנ 266 הרוש יברומח יקוחב
.קזנה אשיי רידה לעבו ,םיהולא ינפל ומצע תא הקני העורה ,ףורטי הירא
?12 ב"כ תומשב קוחלו יברומח יקוחמ רומאה קוחל ףתושמ המ
.רוטפו סנואב הפרטנש םידע איבי - דע והאיבי :י"שר
.דעל ול תויהל ףרטנה תצק איבי - דע והאיבי :ע"באר
רואיתב עייתסהל לוכי םהינשמ הזיאו ,םישוריפה ינש ןיב לדבהה והמ
?12 'ג סומעב
.קמנ

10-9 א"כ א םיכלמו 27 ב"כ תומש ארק .4
.27 ב"כ תומשב קוחה לע ססבתמ 10-9 א"כ א םיכלמב רפוסמהש םינעוטה שי
.הלא םיקוספ יפ לע וז הנעט רבסה
א"כ 'א םיכלמבש תדמלמ תומשמ עטקל א םיכלממ עטקה ןיב האוושהה דציכ רבסה
.הז ןוקית לש ותמגמ יהמ רבסה .םירפוס ןוקית שי 10

18-9 ט"י ארקיו ארק .5
רשקתמכ (12 קוספ) "ךיקלא 'ה םש תא תללחו" יוטיבה תא אורקל רשפא
יוטיבה תא רבסה .דבלב 12 קוספב רוסיאל רשקתמכ וא 12-11 םיקוספב םירוסיאל
.האירקה תויורשפא יתש יפ לע "ךיקלא םש תא תללחו"
.15-9 ט"י ארקיו ארק
,הרבחב שלחה תא הבוטל תולפהל שי םהבש םירקמ קקוחמה גיצמ ךינפלש עטקב
.אלמ ןויווש וב גוהנל שי םהבש םירקמו
.םירקמה ןמ דחא לכל תחא המגוד אבה .1ב
?םירקמה ןיב ינושה תא ריבסמ "טפשמב לוע ושעת אל" יוויצה דציכ .2ב

34-33 'טי ארקיו ארק .6
.ולש ירקיעה ןויפיאה המו ?הנווכה המל - "רג" יוטיבב
תמייק םאה 18 קוספב םג האר ?רגל סחיתמה 34 קוספב עיפומ יוויצ הזיא
.לארשי ינבל קר הלבגה

15-13 ב"י םירבד ארק .7
יוויצהמ הנוש 13-15 ב"י םירבדב םוי םויה ייחב רשב תליכאל סחיב יוויצה
.3-4 ז"י ארקיובש
.ןחלופה זוכיר קוח לש ותורצוויהב הז ינוש ריבסהל רשפא
וצב רומאהמ 15-13 ב"י םירבדבש וצב רומאה הנוש המב רבסה
.4-3 ז"י ארקיובש
.הז ינוש ריבסהל לוכי ןחלופה זוכיר קוח דציכ רבסה

.26-24 ,ד"י םירבד ארק .8
שי הרקמ הזיאבו (25 'ספ) ,"ךדיב ףסכה תרצו ףסכב התתנו" יוטיבה שוריפ המ
?ךכ גוהנל

29-22 ד"י םירבד ארק .9

.ךינפלש עטקב רבודמ םהילעש רשעמה יגוס ינש םה וליא
."ןושאר רשעמ" ל"זח יפב ארקנ הז רשעמ .24-21 ח"י רבדמב ארק
?עודמו ןתינ אוה ימל
קוח ידי לע ומרגנ "רשעמ ןוידפ" קוחו םייוולה לש ךומנה םדמעמ
.דציכ רבסה - ןחלופה זוכיר
.ןודנה עטקבו 4 ב"י םירבדב רזעיה

.14-10 א"כ םירבד ארק .10
.תינמוה איה ולא םיקוספב קקוחמה תמגמ
.וז המגמ םיאטבמה עטקב םיטרפ ינש ןייצ

21-18 א"כ םירבד ארק .11
תומשב קוחה לע "הרומו ררוס ןיד"ב קסועה םירבדב קוחה ףיסומ המ
?17-15 א"כ
.תודוקנ יתש ןייצ
- "ימא אל תא ,יבא אל התא :ומאלו ויבאל ןב רמאי יכ" :רמאנ ירמושה קוחב
,רחא שוכר לכו םידבעה ,ןתסובה ,הדשה ,תיבה לע השוריה תויוכז תא אוה דיספמ
.ריחמה אלמב תודבעל ותוא רוכמל םיאשר םהו
קוחה ןיבל ירמושה קוחה ןיב תחא ינוש תדוקנו תחא ןוימד תדוקנ ןייצ
.יארקמה

 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב