HTML Page - Created by QText


בויא רפסל אובמ

רפסה ןכות
ול התיהו ,רישע היה .ערמ רסו םיהולא אריו רשיו םת היהש ,ץוע ץראמ שיא לע רפוסמ
וינב ,ושוכר לכ ונממ דדשנ הליחת :ותוא דוקפל תורצ ולחה םימיה ןמ םויב .האנ החפשמ
.השק ןיחשב ופוג עגונ ףוסבלו ,ותמ ויתונבו
.םיהולאה תא ותארי ביטב קפקפ ןטשהש רחאמ ,ןויסינב דמעוה אוהש ,עדוי וניא בויא
יכ ,בויא תעד תא םילבקמ םניא ,יתמענ רפוצו ,יחושה דדלב ,ינמיתה זפילא ;בויא יער
.םדא לע םניח לבס איבי 'הש ןכתי אלש ,ול חיכוהל םילדתשמו ,םניח לבס לבוס אוה
.אטחש בויאל םיזמור םה ךכב
הנוע וניאו בויא תא חיכומ ,הרעסב עיפומ 'ה רפסה ףוסב ןכאו .'ה תבושת תא שרוד בויא
חיטבמ אוהש ,םיערה ירבד תא אלו ,בויא ירבד תא לביקש םיניבמ ונא ךא ,תינינע
םיילפכ בויא תובש תא בישה 'ה ףוסבל .םרובע ללפתי בויא ןכ םא אלא ,ער םהל השעיש
.ותישארמ

בויא 'ס לע ארקמה תרוקיב
ןיב דירפהל םיטונ ןכו ,דחא רבחמ לש וטע ירפ וניא בויא 'סש ,םירובס וננמז ינב םירקוח
םיינרוצהו םיינכותה םיקומינה ןמ תעבונ וז הדרפה .רפסה ףוג ןיבו תרגסמה רופיס
.דחאכ

הרישב ףוגה
הזורפב תרגסמה
'ה דגנ םישק םירבד ןעט בויא
הלכמ אוה עשרו םת :22
"לא" "םיהולא" ,"ידש"
.שרופמה םשה 9 'בי -ל טרפ
הלפת ןתנ אלו אטח אל בויא :22
םיהולאל
םיערל 'ה ירבדב םג ךכ :7 'במ

שרופמה םשה היווהה םש :תוהולאה תומש

:הז דגנכ
תרגסמב .תרגסמה אלל הרישל הל רשפא יאש םינעוטהו ,תודחא רפסב םיאורה םנשי
.םירוביגה ירבד אלל רשפא יאו ,"בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרביד אל" 7 'במ קרפב בותכ
הביתכ ןכל ירופיס יפוא אשונ תרגסמה רופיס ירה ,הביתכב ינוציח ינוש לש הנעטה דגנכ
םה ךכיפל יתמכוח יפוסוליפ יפוא םמצע םיחוכיול .תיעבט הריש הניאו תיאזורפ
.חרזמה תורפסב גוהנכ יריש ןונגסב םיעיפומ

תורחא תויוברתל האוושה
תירמוש הריציב "חרזמה תוברתב תונוש תורוצב הלגתנ ,םודק וניה יבויאה ביטומה
ןכ ומכ ."ילבבה בויא" ארקנה ךודרמל ןונמיהב (ס"הנפל 1700 ךרעב) יברומח ימימ
(ס"הנפל 2000) ,הנוכיתה הכלממה ימימ תועבשהו םייודיו רפס ,ירצמה "םיתמה רפס"ב
.הרוצבו ירסומה ןכותב ,בויאב םיילילשה םייודיול ליבקמה
חותיפב תוירוקמ הליגו ,תילארשיה חורה יפל הז ביטומ דביע י"כנתה בויא רבחמ
.תינויערה הזעהבו הריציה לש תיטויפהו תיתונמואה תומלשב ,םיחוכיוה
חונ םע (14,20 'די) לאקזחיב רכזנו תילארשי ץראה-תינענכה הדגאה רוביג היה בויא
.םדק ירוביגו םיכלמ לאינדו
.היה לשמ אלא ,ארבנ אלו היה אל דומלתה ימכח תעדל
אבומ ןכ ומכ ,םיילכאירטפ םיגהנימ םיפקתשמ רופיסב ,(ץוע) ימרא-ימודא אוה עקרה
יוניכה רקיעבו תוהולאל םייללכה תומשה ייוניכ .האירבה סופאמ םודק יגולותימ רמוח
.יתמכוחו יאכרא יפוא רופיסל םיוושמ "ידש"וב תונודינה תויעבהו בויא 'סב תונויערה
?ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ המ ינפמ
.'ה תארי לש הביט ןינעב הלודג הלאש תררועמ בויא תודוא לע הלעמ לש הילמפב החישה
(ןטשה תעדל) בויא םאש ,הנקסמה תשקבתמ "?םיהולא בויא ארי םניחה" ןטשה ירבדמ
'ה תארי רקיעש ,אצמנו .המכו המכ תחא לע םדאה ינב ראש םניח םיהולא ארי וניא
.האנה הבוט תשקב ךותמ האב
:היעב ןאכ שי .ללכב םיהולא תארי לש הכרע תא לטבל בויא לע וגורטקב ןוויכ ןטשה
.'ה ינפלמ ענכהלו םירוסי וילע לבקל ךירצ קידצה - דחא דצמ
ישעמ תקדצבש הנומאב תמגופ קידצ לע םירוסי איבמ םיהולאש הדבועה - ינש דצמ
.לאה
"?ול ערו קידצ המ ינפמ" הלאשל תונורתפה דחא אוה-ןויסינה
רמוא בויא ."םניח ועלבל וב ינתיסתו" ןטשל רמוא 'הו ןושארה ןויסנה דמוע בויא ירהו
הניתנהש ,ןויער ןאכ ןיא - "…חקל 'הו ןתנ 'היתאצי םוריע" ןושארה ןויסינה ירחא
.לכה החיקלהו ןודא אוהש יפל ,ונוצרכ תחקלו תתל תושרה 'הל טושפ אלא ,שנוע וא רכש םה
אל ערה תאו םיהולאה תאמ לבקנ בוטה תאו" "ותשאל בויא רמוא ינשה ןויסינה ירחא םג
.וכרב אל םעפה םלוא 'ה ינפלמ ענכנ אוה ופוגב הקלש ירחא םג - "?לבקנ
?ללכב םא ?ןויסינה ךשמנ עודמ ךכ םא
ןינעב ןד אל רפסהש אפיא אצמנ .ותירחאב אל םגו ,רפסה ףוגב רתוי רכזומ אל ןויסינה
.ול ערו קידצ לש תואיצמה ןינעב אלא ,ןויסינה

?בויא לבס עודמ ךכ םא
םע ביטיהל םיאבו ,ןוועה תא םיקרממ םירוסיה - אטחי אלש קידצ ןיא :םיערה י"פע .א
.ותירחאב קידצה
םיהולאל ותוא םיברקמו הבוט ול םיאיבמ - קידצה לע םיאבה םירוסיה .ב
.םיהולאה לש ובוטב הכז המ לשב עדוי אוה םירוסיב וא ןויסינב םדא דמועשכ .ג
.לומגב קידצ ותוא הכז המ לשב וארי םירחאהש .ד
.אבה םלועב לומג לש ןורתפ םג ונשי .ה

,ול ערו קידצ שי המ ינפמ ,הלאשה לע הבושתה תא ונידיב תתל בויא רפס אב אלש אצמנ
ול תררבתמ םא ףא ,וכרדמ הטוס וניא םיהולא אריש ,ךכ לע דמלמ 'סה ורקיעב אלא
יפל םיהולא י"ע עבקנ ולרוג ירהש ,וישעמ יפל םיאתמ םדא לש ולרוג דימת אלש ,הדבועה
.ונתעידימ םימלענה םירחא םימרוג
םיאיבנה םיעדוי" :ל"זח רמאמ תא ריכזהל שי םימש יפלכ וירובידו בויא תונולת ןינעב
"ול םיפינחמ םניאו יתימא םיהולאש
ותאריב םלשה בויאל ץמואו זוע הנתנש איה ול םיפינחמ ןיאו יתימא םיהולאש וז הרכה
.ףודיגו ףוריח ירבדכ םיארנה ,םירבד ,הלעמ יפלכ םישק םירבד חיטהל

(םייכוניחה םיכרעה) .רדא יבצ / בויא 'ס
אוטחלמ ודעב םיענומו דחי וב םיפרטצמ רסומהו הנומאה רשא שיא - רשיו םת שיא
.בוטה םדאל המגוד םדאל וא םיהולאל
בוט םג ףסונ ימינפה בוטל .ותיווה תומלשל הפיסומ םירבדה תא לבקמ הב תויביאנה
לומגה תרות םג ןאכ תמגדומ ךכ .(2-3 'א בויא) תיתחפשמו תילכלכ החלצה אוהו ינוציח
האצותכ ינוציחה בוטה תא האור הרותה .ך"נתה לש תיזכרמה הפקשהה ןמ ידוסי קלחכ
ומלוע תא גיהנמ םיהולאש הארמה ,תיתד-תירסומ המגמ יהוז .ימינפה בוטה ןמ תיתוהמ
.םיעשרל שנועו םיקידצל רכש וחוכ ףקותב ןתונו ,קדצב
.רסומ לש תישממ היצקנסכ םיהולא תא תעבוק לומגה תרות
.רסומה לש תיתלעות הסיפת עשר לומ קדצ אלו ןינעה זכרמ ויהי שנועהו רכשה :היעב
הניא וז םייחה תרטמ תישענ איה רשא ,תירמוח החלצהל יעצמאל םיכפוה תדהו רסומה
:אלא הרטמה


.ומוקמב אבש ,השמכ אלו ויתואצותכ ספתנו תירסומ תומלשל ףרטצמ ישעמה לומגה
,תפיוזמ תוירסומ ןיבל התאצות איה החלצהש ,תיתימא תוירסומ ןיב לידבנ דציכ
?יאמצע הכרעש ,תיתימא תוירסומ ללכב תמייק םאה ?התרטמ איה החלצההש
.םיינשה ןיב קתנמה אוה ןויסינה :ןורתפה
.ןוסאה וילע אובב םג ירסומ תויהל ךישמי תמאב ירסומה םדאה
.ינוציח ער חכונל םג םלש ראשי םדאה םא ,טלחומו ימינפ אוה בוטה
.םידבכ תונוסא בויא לע איבמ םיהולא .בויא 'ס תליחתב יוסינה רשפ הז
?ותמותבו ורשויב שיאה ראשייה
.ך"נתה לש תיזכרמה הפקשהה םג הסנתמו תקדבנ ,הסנתמו קדבנ בויאש העש
ןוילעה ךרעב הרכהה תא םהרבא לש ויוסינ תועצמאב עיצהל אב .קחצי תדיקעב רופיסה םג ךכ
.םיישונאה םיכרעה לכ לע הלענכ הנומאה לש
:תירסומ היעב
לאה םדאה דובכל תושחכתה ןאכ שי .ישונא יוסינ לש האידיאה םצעב החכוהה תטישב
םצע י"ע הלא םייוסינ םיקתנמ ךכ .ירסומ יתלב ןפואב גהנתמ ךא ,ירסומ השעמ שרוד
.ך"נתה לכ זכרמ םתודחאבש ןמזב וב ,הזמ הז רסומהו תדה תא םתוהמ
:לודגה ךופיהה אב ןאכ
תדימ תא קודבל אב םיהולא .םיהולא אלא קדבנה ירקיעה טקייבואה אוה בויא דוע אל
.םיהולא לש ויכרד תקדצו ותוירסומ תא קדוב בויא םג ךא ,בויא לש ותונמאנו ותקדצ
.םדאה ןמ ושרוד םיהולאו טלחומ ךרע אוה בוטה ?םדאב יתוהמ בוט שיה
?וז היגוסל החינמ תיזכרמה הפקשהה ?םיהולאב יתוהמ בוט שיה
:ןכאו ,תוירסומ ךותמ הריפכל עיגהל לוכי קדובה בויא ןאכ
.האובנהו תיתדה הרישה ,יארקמה קוחה תא הכישממ הנושארה הקידבה
.המכחה חורל הליבומ 'ה תא בויא לש הינשה הקידבה
.דחי םג תוקידבה יתש תוכרענ בויא 'סב
.לודגה רושיאהו הלודגה תרוקיבה :יתמרד אוה םויסה


 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב