בויא רפסל תובושתו תולאש

1 'א בויא ארק .1
?בויא רפסב ןושארה קוספה דיקפת המ
.לשמ אוה בויא ןכלו המזגה הנשיש תוארהל
.תישארה תומדל הגצה קוספ
.ילאידיאה קידצה תומד רואת
...הנוכנ אל הבושת ףא

5 'א בויא ארק .2
ואטח םייוטיבב "הריתס" ןאכ שי םאה ."םבבלב םיהולא וכרבו ינב ואטח ילוא"
?וכרבו
.ךרבל םגו אוטחל םג רשפא יכ ,הריתס ןיא
."וללק" "וכרב" םוקמב תויהל ךירצ היהו ,םירפוס תועט
.ללקל היקנ ןושל איה וז - הריתס ןיא
.המכחה תורפסב םימעפ הרוק הזו ,הריתס שי

6 'א בויא ארק .3
."םכותב ןטשה םג אוביו 'ה לע בציתהל םיהולאה ינב ואוביו"
?ומש רוקמ המ ?ודיקפת המ ?ןטשה תוהמ המ
.טטושל ושוריפש תיברעב "ןאטיש" קפס ליטהל ;םיהולאה תילמפמ קלח
.םיקידצ שינעהל :םיהולאה ןב
.ןטש - תיניטלב סולובאיד ;םיקידצ שינעהל ;רוחשה חוכ תא למסמ
.טטושלמ ט.ו.ש שורש ;םישנא שינעהל :םיהולאה ןב

11-1 'א בויאב ןייע .4
.יארקמה טסקטה תושבגתהל הרושקה העפות שי הלא םיקוספב
.התורצוויהל הביסה תא רבסה ?העפותה יהמ

19-13 'א בויא ארק .5
.ןוסאה דבוכ תא השיגדמ ותוא םידקופה תונוסאה לע רשבתמ בויא הבש ךרדה
.וז השגדהל רפסמה שמתשמ ןהבש עטקה ןמ םיכרד יתש ןייצ


19-14 'א בויא ארק .6
?ולא םיקוספב תוכמה עברא תוראותמ ןפוא הזיאב
?תוכמה רואיתב הגרדהה יהמ
?הלודג תופיכתב ונתינ תוכמהש חיכות דציכ
?טילפה דיקפת המ

21-14 'א בויאב ארק .7
די אל יכו ,"חקל 'ה" יכ ,רוריבב בויא עדי דציכ 14-19 'אב בותכה י"פע רבסה
.וילע ודריש תויונערופב התיה הרקמה


רדס הזיאב - הלודג חור ,םידשכ ,םיהולא שא :תוכמה .8
?םיגציימ םה המ תאו םילמסמ םה המ תא ?הגצהה יקוספל סחיב ועיפוה

21 א בויא ארק .9
- "ךרובמ 'ה םש יהי חקל 'הו ותנ 'ה" המש בושא םרעו ימא ןטבמ יתאצי םוריע"
?וז הרימא דוסיב חנומה ןורקעה המ
.תולאש אלל ויהולאמ לכה לבקל קידצה לע
.םוריע רבקנו ותנקזב תמ םדאה רשאכ םגו םוריע דלונ קוניתה
.תמש יממ חוקלו ,דלונש ימל ,ןתונ 'ה
תושר םדאל ןיאו ,ונוצרכ תחקלו תתל יאכז אוהו ,ודבל 'הל ךייש שוכרה לכ
.תונעטב אובל

3 'ב בויא ארק .10
המל ןאכ ראותמה תא תרשוקה ,החנמ הלימ הז קוספב םיאורה שי
.ןכל םדוק ראותמש
?הרושק איה עטק הזיאל ?החנמה הלימה יהמ
?םיעטקהמ דחא לכב הלימה תועמשמ המ

4 ב בויא ארק .11
?לשמה שוריפ המ - "רוע דעב רוע"
.ודיב ושאר לע ןגמ םדאש ,רביא דעב רביא
.םדאה רוע לומ ןגמה רוע
.םינוכנ ב -ו א
.הנוכנ אל הבושת ףא

.10 ,ב"מ בויא ןכו ,9 'ב בויא ארק .12
חסונה) יארקמה טסקטה תושבגתהל תורושקה תונוש תועפות יתש שי הלא םיקוספב
.(ארקמה לש יפוסה
בויאב היוצמה העפותה יהמו ,9 'ב בויאב היוצמה העפותה יהמ
?10 ,ב"מ
.הלאה תועפותה ןמ תחא לכ תורצוויהל הביסה יהמ רבסה
תא ריבסהל ןתינ אלא ,ל"נה םיקוספה ןמ תואמגודב אקווד קוסעל ךרוצ ןיא)
(.ללכב ארקמב הלא תועפותל הביסה

5-6 'במ בויא ארק .13
?לאה תקדצב בויא תא ענכש המ ,ולא םיקוספ יפל

12-17 'במ בויא ארק .14
?לומגה תרות לש םיישחומה תונורתיה תא בויא תירחא רופס םיגדמ המב

13-10 ב"מ בויא ארק .15
.13 קוספ ןיבל 10 קוספ לש ופוס ןיב הריתס שי הרואכל
?הריתסה יהמ
?הריתסה תא רתופ "הנעבש" יוטיבה לש שוריפ הזיא

8-7 ב"מ בויא ארק .16
שיו ,בויא לש ויתונעט תא לבקמ םיהולא רבד לש ופוסב יכ םינעוטה שי
לע ססבל רשפא תועדה יתש תא .ויתונעט תא החוד םיהולא יכ םינעוטה
.7 ב"מ בויא
.ךתבושת תא רבסהו ,בויא ירבד תא לביק םיהולאש הנעטה תא 7 קוספ לע ססב
:7 קוספ תא שרפמ דוד תדוצמ
."...הנוכנ רביד אל בויאש ומכ ... - "בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרביד אל יכ"
.דוד תדוצמ לש וירבד תא 7 קוספ לע ססב

14 ב"מ בויא ארק .17
?תולמסמ המו ?בויא לש תונבה תומש תועמשמ המ
עפשה ןרק - "ךופה ןרק" ,תצקוע הרובד - "העיצק" ,המימת - "המימי"
.הבהאהו רשויה ,תומימתה תא תולמסמ
רופיאל ןבא - "ךופה ןרק" ,םשובמ חמצ - "העיצק" הנוי - "המימי"
.םמוד ,חמוצ ,יח :םילמסמ תומשה
.החלצהו תוינחור ,ףועמ ,הנוי - "המימי"
.םשוב - "העיצק"
?רהוז ןרק - ךופה ןרק"
החלצהו תוינחור ,ףועמ :םילמסמ תומשה


?לומגה תרותב ןוידל סחיב ב"מ קרפב גולורפה דיקפת המ .18

?ןויסינ לכב ביגה דציכ ?םהמ ?בויא הסונ תונויסנ המכב .19
.ללק אלו ךרב אל - השאה ;דרגתה - ןיחש ;'ה תא ךרב - וינבו שוכרה
אטח אל - השאה ;דרגתה - ןיחש .'ה תא ךרב - וינב ;לבאתה - שוכרה
.ויתפשב
- ויער ;ויתפשב אטח אל - השאה ;דרגתה - ןיחש ;'ה תא ךרב - וינבו שוכרה
.ומוי תא ללק

?רופיסב בויא תשא תאלממ דיקפת הזיא .20
.הלעבב תכמותה הנמאנ היער לש דיקפת
.וב דמוע בויאש ףסונ ןויסנ איה .ןטשה תחילש לש דיקפת
.הלעב רעצ תא תבאוכה תינמחר השא לש דיקפת
.ויתורצ לע ביגהל בויא לע דציכ העידומה איה - רפסמה לש דיקפת


?בויאל תיהולאה תוגלפתהה המרג המ .21

"היה לשמ אלא ,ארבנ אלו היה אל בויא" ורמא דומלת ימכח .22
?הז רשקהב "לשמ" הלמה שוריפ המ ?וכמתסה המ לע
.לבוסה קידצל יומד ;םוקמו ןויצ ןיאש ךכ לע
.לבוסה קידצל המגוד ;ילסרבינוא אשונה ,םוקמ ,ןמז ןויצ ןיאש ךכ לע
.היצידואיתל המגוד ;הזרפהו יתדגא דוסי רופיסב שיש ךכ לע
.םינוכנ ג -ו ב

?ךכל היארה המו ?ןעשנ המ לע ?רופסה לש ירקיעה רסמה המ .23
תרותלש ןורקעה י"פע ;ןויסנה איה הבושתה ול ערו קידצ עודמ לע תונעל
."ותישארמ בויא תוירחא תא ךרב 'הו" היארהו ,ישיאה לומגה
ועלבל" לש ןורקעה י"פע ;ןטשה איה הבושתה "ול ערו קידצ" עודמ לע תונעל
.בויא תא תוסנל ןטשל תושר ןתנ 'הש היארהו ,"םנח
היהש הז אוהש היארהו קדוצ בויאש איה הבושתה "היוגש היצידואית םיגדהל
.ויער ליבשב תונברק בירקהל ךירצ

?בויא רפס ךייש יתורפס גוס הזיאל .24
.הנוכנה הבושתה דיל תואה תא לוגיעב ףקה
היפרגוירוטסיה
האובנ
המכח
הריש

 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב