HTML Page - Created by QText


םיכלמ רפסל אובמ

אובמ
הלכו ךלמה המלש תפוקתמ לחה לארשיב הכולמה תודלות תא ראתמ יכ ,ךכ ארקנ
.ןברוחה ינפל הדוהי תכלממב ןורחאה ךלמה-והיקדצב
,ארוקל ץעימ םיכלמ רפס לש םדוקה רפוסה ףאו ינרדומה ןבומב הירוטסיה רפס הז ןיא
םימיה ירבד רפס"ל תונפל ,םיכלמה ןמ דחא לכ לש ותפוקתב הרק המ ,תעדל הצורה
יפכ ומשרנו ,םידובא ולא םירפס - "לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס"לו "הדוהי יכלמל
,םישוביכ :םיירוטסהה םיטרפה לכ םימושר ויה םירפסב .רצחה רפוס י"ע הארנה
.תויתוברתו תוילכלכ ,תויתרבח תוכרעמ תעיבק ,הינב ילעפמ ,תולפמ ,תונוחצינ
תינופצה הכלממה ןברוח רחאל ןה הנשמ תוכירעל ףאו הכירעל וכז ב -ו א םיכלמ ירפס
ירפוסל םא .ס"הנפל 597 תנשב תולגהו םילשורי ןברוח רחאל ןהו ,ס"הנפל 722 תנשב
הפקשה התיה םיכרועל ירה ,הלא םע הלא ובשיתה אלש ,תועיד ויה םינושה םיקרפה
.םיכלמ רפסב תועבומה תועידה ןמ רקיעב העפשוהש ,הדיחא

רפסה רוביח ןמז
ערואמה .ס"הנפל 538 ןויצ תבישל תוכומסה ,םינשה ןיבל ס"הנפל 562 םינשה ןיב
,רצאנדכובנ ונב ,ךדורמ ליוא תוכלמ ןמזב ןיכיוהי לש ודמעמ רופיש אוה רכזנה ןורחאה
.ס"הנפל 562/1

תומגמ
קר אל ,'ה תריחב איה התישארמ אלא ,תינוליח תוכלמ הנניא תילארשיה תוכלמה
רשא הכולמ יתבל טרפ .לארשיב םג אלא ,דוד תיבמ ךלמ םינמזה לכב טלש הבש ,הדוהיב
.'ה יחילש - םיאיבנה ירבד ףקותב ןוטלשל םיכלמה ולע ,חוכב ןוטלשה תא וספת
םיכלמ רפס יפל .םיהולא תוסחב תירב ,םעה ןיבל ךלמה ןיב התורכ תירב הניה הכולמה
ותלשוש תלפמ וליפאו ויתונולשכ ,ויתוחלצה לכו .וישעמ לע םיהולא ינפב ךלמה יארחא
.שארמ ךכ לע רשבל גאד דימתש ,םיהולא לש ונוצר תואצות ןה

הכירע
.העובק החיתפ תחסונב תחתופ הרצק וא הכורא השרפ לכ
הטישב ךלמה לש ותוכלמ תלחתה ךיראתב ליחתמ םיוסמ ךלמ לע "קרפ" לכ
.תרחא הכלממב ךלמה לש ותוכלמ תונש יפל :רמולכ תיטסינורכנא
ךלמה לש ותוכלמ תונש ,ומיא םש םג הדוהיבו - ותוכלמ תעב ךלמה ליג ןיוצמ ךכ רחא
תאז - םאו םילגעה תא דבע וא תומבב דבע םא ,'ה יניעב רשיה השע םאה ,הרצק הכרעהו
.דוד יכרדב ךלה ,דבלב הדוהיב

תירקיעה הרטמה
ימיב לארשי תודלותב תועירכמ תולאש רפסמ לע בישהל התיה רפסה רבחמ לש ותרטמ
.תיבה ןברוח רחאל תועידה יגוה תא ודירטהש ,ןושאר תיב
:ויה תוירקיעה תולאשה
?תדחואמה הכלממה הגלפתנ עודמ
?הרושא התלגוה התיסולכואו ,ןורמוש התריבו םירפא תכלממ וברח עודמ
?המצע תושרב תדמועה ,הנידמכ הדוהי הטלבתנו ,שדקמה תיבו םילשורי וברח עודמ

תובושתה
.ותנקז תעב המלש יאטח לע שנועכ הגלפתנ תדחואמה הכלממה
,ןחלופב תוכורכה ,טבנ ןב םעברי תואטח לע שנועכ וברח התריב ןורמושו םירפא תכלממ
,וכרדב תכלל ודימתהש ,םיכלמה רתיו םעה יאטח לע ןכו .לא-תיבו ןד םירעב ןיקתהש
.הרז הדובע לש םישדח םיגוס ופיסוהו
ודימתהש ,םיכלמהו םעה יאטח לע שנועכ וברח שדקמה תיבו םילשורי ,הדוהי תכלממ
.השנמ ךלמה ישעמ לעו תומבב דובעל 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב