'א םיכלמ רפסל תובושתו תולאש

.19-8 ב"י ,13-7 א"י 'א םיכלמ ארק .1
.הכלממה גוליפל תוביס יתש תורכזומ א םיכלמב יכ םינעוטה שי
תורוקמהמ תויאר יתש יפ לע וז הנעט חכוהו 17-12 ב"י ,13-7 א"י 'א םיכלמב ןייע
.ל"נה
.7-6 ג"י ,19 'י 'ב םימיה ירבדב ןייע
הלא םיקוספ םיפקשמ דציכו ,הלא םיקוספ יפ לע הכלממה גוליפל הביסה יהמ רבסה
.לארשיו דוד תוכלמל סחיב םימיה ירבד רפס לעב לש הנוש המגמ
?19 ב"י 'א םיכלמבש "הזה םויה דע" יוטיבה לש ותילכתו ותועמשמ המ

  .8-19 ז"י 'ב םיכלמ .ב"י ,א"י 'א םיכלמ י"פע הכולמה גולפל תוביסה ןהמ .2

"...יתירב תרמש אלו ךמע תאז תייה ןעי" :11 א"י 'א םיכלמ .3
.יתירב תרמש אלו םילימב 'ה ןווכתמ המל
?תירבה תרפה בקע המלש לע רזגנש ,שנועה והמ
?הז שנוע םיקידצמ לומגה תרות לש תונורקע ולא
  ."תובר תוירכנ םישנ בהא המלש ךלמהו" :1 א"י 'א םיכלמ ארק .4
."המלש השע תוער יתש" :ריעמ ק"דר
?ושוריפב ק"דר ןווכתמ ןהלש תוערה יתש ןהמ
?ןתושעל המלש תא עינה המ

  :הנעו 13-11 א"י 'א םיכלמ ןכו 12-17 ז 'ב לאומש ארק .5
.הקמנו ךתעד הווח ?הלא תורוקמ ינש ןיב הריתס תנמתסמ םאה

24-1 ב"י א םיכלמ ארק .6
.24-18 םיקוספ ארק
,"הלופכ תויתביס"ב םיקמונמ תיארקמה היפרגוירוטסיהב םיראותמ תוערואמה תיברמ
תויתביסה תאטבתמ דציכ .(יטסילאיר אל) יזיפאטמ רבסהו יטסילאיר רבסה רמולכ
?הכלממה גוליפ רופיסב הלופכה
.3-2 'ה 'ב לאומש םג ארק ;1 ב"י א םיכלמ ארק
?דוד תמועל לארשי ברקב םעבחר לש ודמעמ לע םיבותכה ינש תאוושה תדמלמ המ
.תיטבש-תיתחפשמה הרבחה לא הרזחה ןמ שי הכלממה גוליפ רופיסבש םינעוט שי
.הדוהי ךלמ םעבחרו ,דרומה םעה - םיטביה ינשמ בותכב וז הנעט םגדהו רבסה

  :33-28 ב"י 'א םיכלמ ארק .7
?ותכלממ לש יאמצעה המויק תא ססבל ידכ טבנ ןב םעבורי עצבש תולועפה ןהמ
. א"י-'י םימיה ירבדב ןנורסח תא ריבסה דציכ

.33-25 ב"י 'א םיכלמ ןויעב ארק .8
.ולש םיעינמה תא רבסהו ,םעברי עצבש ,תולועפה תא ןייצ
.(30 'ספ) "תאטחל הזה רבדה יהיו"
דובעל (לגעה תא) והשעש י"פע ,םוצע אטחל הז היה רבכש ,רמאל הצור" :ג"בלר
."םילוליג תדובע (םילגעהמ) םהמ ושעשכ ןכש לכ .ךרבתי םשה
תא) םתוא השוע היה םילוליג תדובע םשל םא יכ ,םעברי רמא אל הליחתמ יכ" :ק"דר
(לגעה תא) והולבקש ,תאטחל היהו אוהה רבדה םש כ"חאו לאה םשל אלא ,(םילגעה
."םייוגה לככ םירחא םיהולאל ואצי ונממו הולאכ
?אטחה תא םימכחהמ דחא לכ ריבסמ דציכ  -
והמ - 6-1 ב 'ל תומשבש לגעה השעמ רואית תאו םעברי ישעמ רואית תא ארק
.םיעוריאה ינש ןיב רשקה ךתעדל
.םעברי ישעמ לע רפסמה לש תרוקב םיעיבמה םייוטיב ינש ןייצ

  "היחא דיב ...ךלמה עמש אלו" :15 ב"י 'א םיכלמ ארק .9
.א"י קרפבש רופיסל ב"י קרפבש רופיסה תא תרשוקה ,ךרוע תרעה הנשי הז קוספב
.םירופיסה ינש תא וז הרעה תרשוק דציכ רבסה

  "ריטקהל חבזמה לע ...םעברי ןביו" :33-25 ב"י 'א םיכלמ ארק .10
יטבש לכ לש שדחמ םדוחיא תא עונמל םעברי הסינ םהבש םיעצמא השולש ןייצ
.לארשי
.םעברי ישעמ לע רפסמה לש תרוקב םיעיבמה ,םייוטיב ינש ןייצ

   תא ןכו "םילשורי תולעמ םכל בר" :28 ב"י 'א םיכלמ ארק .11
:םיאבה םישוריפה
"םילשורי תולעמ ךליאו םויהמ וחינה ,םכל יד" :ק"דר
."הבר תואל םכגישי יכ ,ךרדה םכל בר" :ג"בלר
."םילשורי דע ולעת רשא ,רבדה םכל בר קחרמ" :דוד תדוצמ
.םישוריפה תשולש ןיב הנושה תאו המודה תא ןייצ
!ךתריחב תא קמנ ?רתויב ךל הארנ שוריפ הזיא

.15-6 ,ב"י ,'א םיכלמ ארק .12
םיכלמ יפ לע גוליפל הביסה יהמו ,14-6 םיקוספ יפ לע הכלממה גוליפל הביסה המ
?13-11 א"י 'א
?15 ב"י 'א םיכלמב הלא תוביס תובלתשמ דציכ רבסה

  33-3 ,ב"י 'א םיכלמ ארק .13
,הדוהיב גוחנש גחה ןמ םעברי עבקש גחה הנוש המב ,ןאכ רבודמ גח הזיא לע
?םעברי לש וז הלועפל בותכה סחייתמ דציכו
?םעברי לש תישיאה ותוירחא לע הדיעמה ,עטקב החנמה הלימה יהמ

  "...הנמלאה לע םגה" :20 זי 'א םיכלמ .14
יתרצעש לע ץראב טטושמו דנו ענ תכלל יל תוערהש יד אל :רמול הצר" :דוד תדוצמ
הל תוערהו ,התיבב יתוא הסינכה רשא לע ,ךל ערתי הנמלאה לע םג יכו ,רטמה תא
"...יתוא סינכי ימ אצמ אלש דע יתמשא הלדג ךכ לכ יכו ,הז רובעב הנב תא תימהל
לארשי לש םנווע תא םויה התא דקופש ומכ ןוועה ודקפ הנמלאה לע וליפא" :ק"דר
יתוכזב והייחת אל ,הנב תא תימהל הנווע תדקפ הנמלאה לע וליפאו ,םימשגה תריצעב
?"...המע ררוגתמ ינאש
.םישוריפה ןיב (םילדבה) ןוינשו ןוימד תודוקנ עבק
!קמנ ?ךתעדל ףידע שוריפ הזיא

"יתרחב רשא ...המלשל 'ה רמאיו" 11-13 א"י 'א םיכלמ ארק .15
.רבסהו ןייצ ?ויאצאצלו המלשל "דחא טבש" תראשה תססובמ תויוכז יתש וליא לע
?"דחאה טבשה" והימ

  :1 ח"י םגו 1 ז"י 'א םיכלמ ארק .16
.תויוחילשה יתש לש ןתרטמו ןנכת תא רבסהו ןייצ

."לארשי רכוע הז התאה וילא באחא רמאיו" :17 ח"י 'א םיכלמ .17
(באחאל והילא) ךיבא תיבו התא םא יכ לארשי תא יתרכע אל" :18 ח"י 'א םיכלמ
.באחא ירבדבו והילא ירבדב תופקתשמה תודמעה תא רבסה
.תרוצבה שנוע תא םיקידצמ לומגה תרותמ תונורקע ולא

  "ול גיש יכו חיש יכ" :27 ח"י 'א םיכלמ .18
"...םהילא הנופ וניאו םירחא םע ול שי םירבדו חיש" :ק"דר
"...תומקתב ןייעמו ויתוגשה גישמ וא ,ימ םע תעכ אוה רבדמ יכ" :דוד תדוצמ
."תומחלמב וישכע אוה ףדורו גישמ וא ,וישכע ויצעוי םע רבד ול שי אמש" :י"שר
.(םישוריפה ןיב םילדבה) ןוינשהו ןוימדה תודוקנ תא עבק
!קמנ ?ךתעדל ףידע שוריפ הזיא

  : 39-20 ח"י 'א םיכלמ ןויעב ארק .19
?'הב לודגה ונוחטב לע דיעמ ,והילא השעש ,םישעמה ןיבמ המ
?וינהכו לעבה יפלכ והילא לש וגעל תא םיחיכומ םירבד וליא
.רבסהו קתעה תירטלונומ תדל זמר ונשיש םירקוחה ונעט קוספ הזיא י"פע
."רבד ותוא ונע אלו ...םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" 21 קוספ
.עדוי התאש תויונשרפה לכ אבה - קוספה תא תילולימ רבסה .1ד
?םעה תקיתש הדיעמ המלע .2ד

  .םינוש םייוניכב הנמלאה השאה הנוכמ ולא םיקוספב - 24-17 'א םיכלמ ז"י ארק .20
?םינושה םייוניכה םהמ
?רפסמה שמתשמ וב יוניכ לכ לש הרטמה המ

  "...יבשתה והילא רמאיו" 2-1 ז"י 'א םיכלמ ארק .21
?"יבשתה" הלמל םינושה םישוריפה םהמ
?תרוצב לע אקווד והילא אבנ עודמ

א"כ 'א םיכלמ ארק .22
."ךל יתובא תלחנ תא יתתמ 'המ יל הלילח :באחא לא תובנ רמאיו" :3 'ספ
.םרכה תא באחאל רוכמל ברסמ אוהשכ ,תובנ ךמתסמ המ לע רבסה
.7 ,9 ו"ל רבדמבו 23 ה"כ ארקיוב רזעיה
בצמל המיאתמ האריתש ךכ תובנ דגנ המיזמה תא תננכתמ לבזיא יכ ,םירמוא שי
.הרותה יקוח לע הטפשמ תא לבזיא תססבמ ךכ םשל .םייקה יטפשמה
?טפשמה תא לבזיא תססבמ םייארקמ םיקוח וליא לע
.6 ז"י םירבדו 16-15 ד"כ ארקיו ;27 ב"כ תומשב רזעיה
.29-17 םיקוספ ארק
הלא םיקוספב הבושתב הרזחה תסיפת יהמו לומגה תסיפת יהמ .1ג
ןיבל םיכלמב הלא םיקוספב תראותמה לומגה תסיפת ןיב ינוש תדוקנ אצמ .2ג
.23-21 ח"י לאקזחיב לומגה תסיפת
.תובנ באחא תשרפב םיפקתשמה הרותה יקוחמ 2 ןייצו ךל רחב - א"כ 'א םיכלמ .22
?השרפב ל"נה הרותה יקוח ועצוב הדימ וזיאב

6-3 א"כ 'א םיכלמ ארק .23
המ (6 ,4 ,3 'ספ) םינוש םיחסונ השולשב הלא םיקוספב תאבומ באחאל תובנ תבושת
?הרקמ לכב יונישה תביס יהמ ?םייונשה

  :תואבה תולאשה לכ לע הנעו 16-1 א"כ 'א םיכלמ ןויעב ארק .24
?תובנ לע ונוצר תא תופכלמ באחא עתרנ המ ךמס לע
?םינקזל התיינפב לבזיא הכמתסה םיקוח וליא לע
תומש ןייע) ?לעילבה ינבו לאערזי ישנא ורבע תורבדה תרשע י"פע םירוסיא וליא
.(כ
.ךירבד חכוהו רבסה - "תואבל םידקמ זמר" תניחבמ איהש הלמ הנשי 16 'ספב
 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב