'ב םיכלמ רפסל תובושתו תולאש

15-7 ז"י 'ב םיכלמ ארק .1
תויפככ םתגצה תועצמאב לארשי יאטח תא םיצעמ יארקמה רפסמה הלא םיקוספב
.'ה יפלכ הבוט
.הלא םיקוספמ םיטפשמ ינשב הז יעצמאב שומיש רבסהו םגדה

25-17 ח"י 'ב םיכלמ ארק .2
יוניכה ןפוא דציכ רבסה ?19 קוספב םירכזנה םישיאה ינש תא הקשבר הנכמ דציכ
."תיגולוכיספ המחול"ל יעצמא שמשמ
.25-19 םיקוספ ארק
?הז עטקב החנמה הלימה יהמ .1ב
.עטקב וז הלימב שומישה תרטמ יהמ רבסה .2ב
.25-21 םיקוספ ארק
.יתדהו יאבצה ,ינידמה םוחתב הדוהיב השענה לע עדי שי הקשברל
תרחבש םימוחתהמ דחא לכב ויתועידיל תחא המגוד ןייצ .ולא םימוחתמ םיינשב רחב
.(תואמגוד יתש כ"הס) התוא רבסהו
  "התיחשהו וזה ץראה לע הלע ילא רמא 'ה" 25 ח"י 'ב םיכלמ ארק .3
?וירבדב אטבמ אוה הפקשה וזיא - ?רבודה אוה ימ
?לעופה לא הארוהה האצי אל עודמ
  .הקשבר ימואנ 35-29 ,25-19 ח"י 'ב םיכלמ ארק .4
?וימואנב הקשבר לש ויתורטמ ןהמ
?ויתורטמ תא גישהל הסנמ אוה םיעצמא וליאב

'א א"כ 'ב םיכלמ .5
'ה ינפל תרשה יכאלמ ובצנ ,הבושתב רוזחל השנמ הצרשכו" :רמאנ ל הבר ארקיוב
."עשופו אטוח והומכ ןיא יכ הבושתב השנמ לבקת אנ לא :ורמאו
?םיכאלמה תשקב תססבתמ םירבד וליא לע

13-1 א"כ 'ב םיכלמ ארק .6
.םרשקהב "באחא תיב תלוקשמ"ו "ןורמוש וק" םייוטיבה תא רבסהו 13 'ספב ןייע
.רבסה .3 'ספ לע ךמתסה ?13 'ספב תניוצמה השינעב םייק ןורקיע הזיא

18-1 םיקוספ א"כ 'ב םיכלמ ארק .7
?"םג" הלמה דיקפת המ ?אטחה והמ .(16 'ספ) "השנמ ךפש יקנ םד םגו"
.ג"ל ב"יהד י"פעו עטקה י"פע השנמ לש ותומד
?הנש 55 לש הכורא תוכלמל הכז השנמ ומכ אטוח ךלמש הדבועה תא ריבסת דציכ
."הינפ לע ךפהו החמ תחלצה תא החמי רשאכ םילשורי תא יתיחמו" 13 'ספ

:13 א"כ 'ב םיכלמ ארק .8
.םישוריפה ןיב ינושהו ןוימדה תודוקנ תא ןייצו םיאבה םישוריפה תא ארק
רחא היפ לע התוא ןיכפהמו תחלצה תא ןיחנקמש ומכ ,הב רשא לכמ התוא חנקא "יתיחמו" -
תכפהנ היהת ,לכמ ןקורתתש רחאל יכ .םילשורי לש חוניקה ףוס היהי ןכ .ףנטתת אלש חוניקה
דוד תדוצמ ."הברחו
ןכ יכ .הינפ לע הכפה ךכ רחאו התוא החמש ,תחלצ התא םדאה החמי רשאכ ושוריפ "החמ" -
הקניו םילשורי החמי ןכ ,ףנטתת אלש ידכ ,הינפ לע ךכ רחא התוא ךפוהש ,הרעקה חנקמה ךרד
ק"דר ."הנבירחי כ"חאו ,םישנאמ התוא
ותוכהבש ,לישבת האלמ הרעקה תא שיא הכיש ומכ ,רמול הצר ,"תחלצה תא החמי רשאכ" -
ג"בלר ."הב היהיש לישבתהמ רבד אשי אלו ,הינפ לע ךפהתת התוא

.16-10 ,1 ג"ל 'ב םימיה ירבד ארק .9
.א"כ 'ב םיכלמבש השנמ רופיס לע ףיסומ ג"ל 'ב םימיה ירבדב בותכה
הדעונו ,םימיה ירבד רפוס לש לומגה תסיפת תא תפקשמ וז תפסות יכ םינעוטה שי
.השנמ לש ותוכלמ תפוקת ךשמל עגונב ישוק רותפל
?םימיה ירבד רפס רבחמ לש לומגה תסיפת תא תפקשמ תפסותה דציכו ,ישוקה והמ

   :18-1 םיקוספ א"כ 'ב םיכלמ ארק .10
?םרוכזא תבס יהמ .לארשי ךלמ באחאו הדוהי ךלמ והיקזח םירכזומ 3 'ספב
?"םגו" הלמה דיקפת המ ?אטחה והמ (16) "...השנמ ךפש יקנ םד םגו"
לשמנה תאו לשמה תא רבסה - "תחלצ ...םילשורי תא יתיחמו" :13 'ספ
?ינושה תבס יהמ ג"ל ב"יהד י"פעו עטקה י"פע השנמ לש ותומד
?עודמ ג"ל ב"יהדב םירסח 16-10 'ספ

   :20-8 ,1 1 ג"כ 'ב םיכלמ ארק .11
."והישאי לש המרופרה" :םיארקנ ל"נה 'ספב םיראותמה והישאי ישעמ
?המרופרה עוציבב תורטמה ויה המ ?עודמ
ינש ןיב לדבהה המ .7-3 ד"ל ב"יבדב םג עיפומ והישאי לש המרופרה רואת
לש יפרגואגה ףקיהה תניחבמו והישאי תולועפ לש יפרגואגה ףקיהה תניחבמ םירואתה
?רואתה ףקיה תניחבמו והישאי תולועפ
הזיא .ו"ל-ד"ל ב"יבד י"פעו ג"כ+ב"כ 'ב םיכלמ י"פע המרופרה יבלש תא ןייצ
!קמנ ?רתוי ךל הארנ רואת
המב .(11-15) םירחאה םיכלמה לש םיאטחה ןיב השנמ יאטח םירכזומ 12 'ספב
?םירחאה םיכלמה יאטחמ השנמ יאטח םינוש

24-21 םיקוספ ג"כ 'ב םיכלמ ארק .12
?הז עטקב תוראותמ והישאי עציבש תולועפ יתש וליא
?ךלמה ןתוא עציב המ ךמס לע
?הלא תולועפ עציב הנש הזיאב

27-21 םיקוספ ג"כ 'ב םיכלמ ארק .13
."תירבה רפס" רכזנ הלא םיקוספב .22-21 'ספ ארק
רמאנה ךמס לע וז הנעט רבסה .םירבד רפס םע הז רפס ההוזמ ,ארקמה תרוקיב יפ לע
.6-2 ,ב"י םירבד ךמס לעו ,8 ג"כ 'ב םיכלמב
והישאי תומ רואיתל סחיב ,24-20 ,ה"ל ,'ב ,םימיה ירבד רבחמל היהש ישוקה והמ
?הז ישוק רתפ דציכו ,30-29 ,ג"כ 'ב םיכלמ רפסב
ב בותכה יפ לע םילשורי ןברוחל איבהש םרוגה והמ .1ג
.16-11 ו"ל ,'ב םימיה ירבד יפ לע םרוגה והמו 27-26 ג"כ ,'ב םיכלמ
?הלא םיבותכ ינש ןיב לדבהה עבונ הממ .2ג

29 ג"כ 'ב םיכלמ ארק .14
?תונוסאה ינש םהמ
?רבעב הרקש ןוסאה שחרתה הנש וזיאב .1ב
?ינשה ןוסאה שחרתהל דיתע הנש וזיאב .2ב

.25-19 ה"ל 'ב םימיה ירבדו 30-21 ג"כ 'ב םיכלמ ארק .15
בותכה ירבד לע הלא םיקוספב םימיה ירבד לש ףרגוירוטסיהה ףיסומ המ .1א
?והישאי לש ותומ רואיתל 'ב םיכלמב
ירבד רפס לעב לש לומגה תסיפת יוטיב ידיל האב וז תפסותב דציכ רבסה .2א
?םימיה
-4 ב"י :'ב םיכלממ םיאבה םיקוספה תא ארק ןכו 25 ג"כ 'ב םיכלמ ארק .ב
.5 ח"י ,4-3 ו"ט ,3
הל וכזש הכרעההמ הנוש הכרעהל והיקזחו והישאי וכז עודמ רבסה .1ב
לע ךתבושת תע ססב .'ה יניעב רשיה תא ושע םה םגש םירחא םיכלמ
.בותכה
הפקשה לע דמלל הלוכי והיקזחו והישאי הל וכזש הכרעהה דציכ רבסה .2ב
.םיכלמ רפס לעב לש (תיתרות-הנשמ) תיטסימונורטיוד
.22-21 ב"ל 'ב םימיה ירבד ארק
.וב םחלי אלש ,והישאיל ותשקב תא קמנמ הכנ הערפ דציכ רבסה .1ג
:והישאי לש ותומ תנשל התוא םיסחיימש תילבב הדועתמ עטק ךינפל .2ג
ךלהתה אוה ...רושא דגנ אציו ואבצ תא (לבב) דכא ךלמ ךרע רייא שדוחב"
לע הלעש ,טילבוארושאב םחלנו ןרח לע הלע ןוושחרמ שדוחב ...חצנמכ ץראב
שחש םירצמ אבצ תאו טילבוארושא תא ףקת ביואה דחפ .רושאב הכולמה סכ
"...ותרזעל
הכנ הערפ ירבד תא קזחל רשפא ,תילבבה הדועתה תרזעב ,דציכ רבסה
.22-21 םיקוספב םיעיפומה

30-27 םיקוספ ה"כ 'ב םיכלמ ארק .16
.םיכלמ רפסל חפסנ םירקוח םיאור הז עטקב .30-27 םיקוספ ארק
.םקיחא ןב הילדג חצר רופיס ירחא הז חפסנ ףסונ עודמ רבסה
.תומוד תוביסמ חפסנ ףסונ םימיה ירבד רפס ףוסב םג
רפסל חפסנה לש ונכותמ הנוש םימיה ירבד רפסל חפסנה לש ונכות עודמ רבסה
.םיכלמ

30-23 םיקוספ ה"כ 'ב םיכלמ ארק .17
19 'ח הירכזב ןייע
רפוסמל רשקתמ הירכז לצא םירכזנה תומוצה תעבראמ הזיא
.ךתבושת רבסה ?26 - 25 ה"כ 'ב םיכלמב
עקר לע ןיבהל רשפא הינתנ ןב לאעמשי ןיבל םקיחא ןב הילדג ןיב תקולחמה תא
.-25ו 23 םיקוספה יפ לע ךנושלב ולא תונעט חכוה .ינידמ עקר לעו ישיא
רפס לש םויסל ,30-27 ,ה"כ ,'ב םיכלמ רפס לש םויסה המוד המב .1 .ג
?ןוימידה תביס יהמו ,23-22 ו"ל ,'ב םימיה ירבד
לש ודמעמ רופישב ורפס תא םימיה ירבד רפס רבחמ םייס אל עודמ .2.ג
?רחא םויס ול רחב אלא ,םיכלמ רפס םויסכ ןיכיוהי

יללכ םיכלמ

   .תילולמ תונשרפל סחיתה ןכו יללכה םרשקהב םייוטיבה תא רבסה .18
.(ךל תועודיה תונושה תויונשרפה תא ןייצ)
."ינווע ריכזהל ילא תאב" 18 ז"י 'א םיכלמ
."לארשי רכוע הז התאה" 17 ח"י 'א םיכלמ
."םיפיעסה ינש לע םיחסופ םתא יתמ דע" 21 ח"י 'א םיכלמ
."ושפנ לא ךליו" 3 ט"י 'א םיכלמ
,אוהי תומי לאזח ברחמ טלמנה היהו" 15 ט"י 'א םיכלמ
."עשילא תומי אוהי ברחמ טלמנהו
."לארשי לע הכולמ השעת התע התא" 7 א"כ 'א םיכלמ

םרשקהב םייוטיבה תא רבסה .19
."דודל רינ תויה ןעמל" :36 א"י 'א םיכלמ
ישי ןבב הלחנ אלו דיצב קלח ונל המ" :16 ב"י 'א םיכלמ
."לארשי ךילהאל
םכתא רסיא ינאו םיטושב םכתא רסי יבא" :11 ב"י 'א םיכלמ
."םיברקעב
."םיפיעסה ינש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :2 ח"י 'א םיכלמ
בוזעו רוצעו ריקב ןיתשמ באחאל יתרכהו" :21 א"כ 'א םיכלמ
."לארשיב
הנקה תנעשמ לע ךל תחטב הנה התע" :21 ח"י 'ב םיכלמ
.לשמנהו לשמה "...ץוצרה
תא החמי רשאכ םילשורי תא יתיחמו" :13 א"כ 'ב םיכלמ
.לשמנהו לשמה "...תחלצה

 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב