תובושתו תולאש - םכסמ אשונ
יארקמה רופיסה .1
השעמ תא 'ץיבוקז 'י חתנמ ,"יארקמה רופיסב תונשרפ ילגעמ - חרק הלע חרק הלע" ורמאמב
:בתוכ אוה וחותינב .(25-23 ,'ב ,'ב םיכלמ) עשילא יפב םירענה תללק
לש ירסומה טופישל םג עייס אוה ...יכ ריענ ידימה יתורפסה ורשקהב רופיסה שוריפ םוכיסל"
."תויומדה
לש ירסומה טופישל ידימה יתורפסה ורשקהב רופיסה שוריפ עייסמ דציכ האריש דחא רבסה גצה
.הז רופיסב תויומדה
:"רוחאל הטבה"ב קסוע "ארקמב רופיסה תכאלמ" ורמאמב סייו 'מ
תנווכ איה קרו איהש ,הלילעה תכרעהל םא יכ ,הלילעה תנבהל אל ךרוצ שי רוחאל הטבהב..."
"...רופיסה
.("קבשלפ") רוחאל הטבה יהמ רבסה .1.ב
תכרעהל 37 ,ז"י ,'א לאומשב "רוחאל הטבה"ה לש המורתה תא רבסה .2.ב
.הלילעה
םילימהו "הטנ" שרושה :םילימ שולש תובר םימעפ תועיפומו תורזוח 10-1 ,א"י ,'א םיכלמב
."חתפמ תולימ"כ וא "תוחנמ םילימ"כ הלא םילימ רידגהל ןתינ ."םישנ"ו "בל"
."חתפמ תולימ"ל "תוחנמ םילימ" ןיב הנחבהה יהמ רבסה .1.ג
?עטקה תנבהל וללה תורזוחה םילימה תומרות דציכ .2.ג
"ימינפה גולונומה" בשומל ונביל תמושת תא סייו 'מ בסמ "יארקמה רופיסה תכאלמ" ורמאמב
םייוניכב ,הזל הז םיכומס םיקוספב ףא ,םימעפל םישיאה תא הנכמ יארקמה רפסמה" :רמואו
."םינוש םיראתבו
.(שרה תשבכ לשמ) 4 ,ב"י ,'ב לאומש ב ןייע
המ .םינוש םייוניכ השולשב הנוכמ רישעה שיאה לא אבש םדאה .1.ד
?םה
.4 ,ב"י ,'ב לאומשב רוביגה ותואל םייוניכה תא רפסמה הנשמ עודמ רבסה .2.ד

יארקמה רופיסה .2
לגעמה תבחרהש ץיבוקז 'י ןעוט "יארקמה רופיסב תונשרפ ילגעמ - חרק הלע הלע" ורמאמב
.םירענה סלקל הפירחה ותבוגתל םעט רתי הנתנו עשילא םע הביטיה ינשרפה
םילוע רשאו ,ילילש רואב עשילא לש ותוגהנתה תא םיגיצמה םיטרפ ינש ןייצ .1.א
.(24-23 'ב ,ב םיכלמ) דדובה רופיסה חותינמ
לע תרוקיבה תא ןתממ 'ב קרפ ,ב םיכלמב רפוסמהש ךכל תחא היאר אבה .2.א
.עשילא
בקעמה" יכ תימא 'בגה תנעוט "החנמ הלימ חנומב יתילכת ברה שומישה תייעב" רמאמב
תלימכ העיפומ איהו שי ,החנמה הלימה לש הידיקפת ינש תא ריהבמ ולא תוחנמ םילימ רחא
."רושיק תלימ הב תוארל ןתינו שיו חתפמ
החנמ הלימו 19 ,14-1 ב"כ תישארב יפ לע םתוא םגדהו ,תימא 'בגה לש הנועיט תא רבסה
.חתפמ תלימ לש דיקפתב

יארקמה רופיסה .3
ןיסוריאה לש סופדה תניצס לש ךופיה אוה תור רופיס תומיוסמ תוניחבמ יכ ןייצמ רטלא 'א
.("היצנוונוק לש התובישחו ארקמב סופד תניצס" רמאמה יפ-לע)
ןיסוריאה לש סופדה תניצס לש ךופיה אוה תור רופיס ,רטלא יפ-לע ,דציכ רבסה .1.א
.יפרגואגה םוקמהו ןימה תניחבמ
לש הז ךופיה דדחמ 1 ,ב"י ,תישארב ןיבל 11 ,'ב ,תור ןיב ןוימדה דציכ רבסה .2.א
.ןימה
.5-1 ,ב"מ ,תישארב ארק .ב
תא םלוה םייוניכהמ דחא לכ דציכ רבסהו ,ףסוי יחא םינוכמ םהבש םינוש םייוניכ השולש ןייצ
.תראותמה היצאוטיסה
-26 ,ד"י ,ב לאומשב .םירוביגה לש ינוציח רואיתב ןושל רוציקו םוצמצ םיגהונ ארקמה ירפוס
.הז גהונמ גרוח רפסמה 25
,ב לאומש לע ךתבושת תא ססב .הלילעה תנבהל םרות הז רואית דציכ רבסה .1.ג
.14-9 ,ח"י
הז רואית דציכ רבסהו ,רוביג לש ינוציח רואיתל ארקמהמ תפסונ המגוד ןייצ .2.ג
.הלילעה תנבהל םרות


ארקמב תואלקחה .4
וליאו ,(ינומא ,יתד) יגולואת ןורקיע שיגדמ ה"כ ,ארקיו יפ-לע הטימשה קוח יכ םינעוטה שי
.יתרבח ןורקיע שיגדמ קוחה ג"כ ,תומשב
.11-10 ,ג"כ ,תומש לעו 5-1 ,ה"כ ,ארקיו לע וז הנעט סבל רשפא דציכ רבסה
:ךינפלש (רזג חול) תבותכב ןיע
ז וחרי / ףסא וחרי
שקל וחרי / ער
תשפ דצע חרי
מרעש רצק חרי
לכו רצק חרי
רמז וחרי
ץק חרי
אלו םישדוח הנומש לש תומש םיעיפומ חולבש הדבועה תא ריבסהל רשפא דציכ
?רשע-םינש לש
?ורוקמ המו ,"לעב תמדא" יוטיבה תועמשמ המ .1.ג
תועצמאב םעל רבעוה רסמ הזיא ,"לעב תמדא" יוטיבה לש ורוקמ רואל .2.ג
?1 ,ז"י ,א םיכלמה תרכזומה תרוצבה

ארקמב תואלקח .5
ןיבש רשקה תא םישטשטמ אל ךא ,לאל םיכייש הלודיגו המדאהש םישיגדמ ארקמה יקוח
.המדאה ילודיגל םדאה
תכייש המדאהש הפקשהה תא שיגדמ הז קוח דציכ רבסהו 25-23 ט"י ארקיו ארק .1.א
.לאל
לש רשקב קקוחמה תובשחתה תא שיגדמ הז קוספ דציכ רבסהו 6 'כ םירבד ארק .2.א
.ותמדא לא םדאה
.1 ז"ט םירבד ארק .ב
-32 'ט תומשב רזעיהל ולכות) "ביבא" הלימה תא ינבוארה 'נ ריבסמ דציכ .1.ב
.(31
תרשקתמ "ביבאה שדוח תא רומש" הארוהה ,ינבוארה 'נ יפ לע דציכ רבסה .2.ב
.הנשה דוביעל
לש אלו םישדוח הנומש לש תומש םיעיפומ רזג חולבש הדבועה תא ריבסהל רשפא דציכ
(ןומלט/רזג חול רמאמה) ?רשע-םיינש

.20-6 ט םיטפושל ארק ףסוי 'ר שוריפ תא ארק .6
ץעו ץע לכל םילאוש ויהיו ךלמ םהל חושמל וכליו םיצעל ןושלו הפ ארבנ וליא :םהל רמא ךכו"
יכו :רמולו הבושת םהל אוצמל דחאו דחא לכ היה - ונילע ךולמ התא ךל :תוריפ השועש
ןיקילדמו םיהולא ודבכי וב רשא ,םלועה ךרוצ אוהש ,ירפ תושעלמ ימצע תא לידחא
,יבא ןאכ ףא ?םלועל ךרוצ וב ןיאש רבד - םיצעה לע עונל יתכלהו ,הרונמל ןמש ונממ
אלו ,ךנב ןב םג ךנב םג התא לושמ :ול ורמאו לארשי ואב ,ודי לע העושת (האב) התאבש
לטנ ,םלועל ךרוצ וב ןיאש ,ותמא ןב ךלמיבא הזו .םכב ינא לושמא אל :רמאש ,וילע לביק
.(ארק ףסוי 'ר) "תוכלמו הררש ול
ףסוי 'ר לש ושוריפ יפ לע ,הכולמל תודגנתהל םתוי לשמב אבומה קומינה והמ .1.א
?ארק
?23 'ח םיטפושב עיפומה הכולמל תודגנתהל קומינה והמ .2.א
.29-ו 11-1 א"י םיטפוש ארק .ב
.ולא םיקוספב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ עישומה טפושה לש םינייפאמ ינש רבסה
.ךתבושתב ססבתמ התא םהילעש םיקוספה וא קוספה תא ןייצ ןייפאמ לכל

:ארקמב תואלקח .7
העירז תולועפ וליאו ,עטקב םירכזנה םילודיגה יגוס םהמ .29-23 ח"כ והיעשי ארק
?לודיג לכל עטקה יפל תומיאתמ שיד תולועפו
יפ לע ,םירצמ ץרא תמועל לארשי ץרא לש יאלקחה דוחייה המ רבסה .17-10 א"י םירבד ארק
.הלא םיקוספ
.ויהולאל לארשי םע ןיב םיסחיה לע הז דוחיי עיפשמ דציכ רבסה
תעדל עודמ .ביבר לש ורמאמ יפל תובאה תחפשמ לש יתרבחה הנבמל םינייפוא םיווק ראת
?"רבדמה ינב" ארקיהל םימיאתמ םהיתוחפשמו בקעיו קחצי ,םהרבא ןיא ביבר
וזיא ?"שבדו בלח תבז" יוטיבל "שבדו בלח תבז ץרא" ורמאמב סקילפ איבמ תועצה 3 וליא
?עודמו לסופ אוה ןהמ

ארקמב תואלקחה .8
קרפב והיעשי תאובנ תא "שבדו בלח תבז ץרא" ורמאמב סקילפ י 'פורפ הנכמ עודמ רבסה
?"הידורפ" - התואלקחו ץראה ןברוח תא תראתמה 22-16 'ז
תפוקתב ךפה םמושה רהה רוזאש ישורב 'מ ןעוט "םימהו רפעה שאה" ורמאמב
?ותעד יפל ךכל םרג המ .םייאלקח םילודיגב דבועמו תופיפצב בשוימה רוזאל לזרבה
.17 ג קוקבח ,5 'ו הכימ ,40-37 ח"כ םירבד ארק
?הלא םיקוספב תראותמה תונערופה עגפת םיצע וליאב .1.ג
םיראותמה תונערופה יאישמ דחא יוטיב ידיל אב הלא םיקוספב יכ םינעוט שי .2.ג
לע וז הנעט ססב .םהיתואצותמ תונהיל הכוז וניאו םיצמאמ עיקשמ םדא ובש בצמ ארקמב
.וניוצש םיקוספה
?6-1 'ו םיטפושב תררועתמ ,המדא ידבועל תינייפואה ,היעב וזיא .1.ד
?וז היעב רותפל 4 ב"כ תומשב קוחה יושע דציכ .2.ד
ארקמב םיגיהנמו תוגיהנמ .9
.לאה םעזמ ויגהנומ תא ליצמה גיהנמכ ראותמ השמ
השמ השע המ ןייצו ,המש לש וז הנוכת םימיגדמה ארקמה ןמ םיעוריא השולש גצה
.הלא םיעוריאמ דחא לכב
.18-11 ,'ח ,א לאומש ארק
.(17 קוספ) "םידבעל ול ויהת םתאו..."
ורמאמ יפ-לע) ןומלט 'ש תעדל ,"ךלמה דבע" גשומה תועמשמ יהמ רבסה .1.ב
.("ךלמה טפשמ"
לש וז תועמשמ ןיב הנחבהה תא שטשטמ לאומש ,ןומלט תעדל ,עודמ .2.ב
?"דבע" הלימה לש החיכשה תועמשמה ןיבל גשומה
הרמשנ דימת ,דוד תיבמ םיכלמל םיתעל דגנתה םעהש יפ-לע-ףא יכ םינעוטה שי
.דוד תיבל םעה תונמאנ
.22-18 ,ב"י ,ב םיכלמ לע וז הנעט ססבל רשפא דציכ רבסה .1.ג
תונמאנ ריבסהל לוכי 5 ,ח"כ ,א םימיה ירבדב עבומה ןויערה דציכ רבסה .2.ג
.(תודוקנ 5) .םעה לש וז

םיאורקהו םילגוסמה ,ךרדה יסלפמ םה םיקזחה אקוודש ,אוה עבטה ךרדמ" .א .10
.הירוטסיה תושעל
"...םיריעצה םינבה אקווד םה םירחבנה ,הז תמועל ,ארקמב
(ארקמבש תוגיהנמ - רבוב 'מ)
.הסוסיבל ארקמהמ תונוש תואמגוד שולש אבהו וז הרימא רבסה
.טילשה ךלמה לש ונוצרל הלוכ הנותנו תלבגומ יתלב איה ...חרזמב הכולמ"
ביצהל ךרד לכ ןיא התיבש הל התנקש ןוויכ ,עורזה חוכב םעה לע הכולמה התפכנ וליפא
".םירוצעמו תולבגמ הל
("דוד לש ותוכלמ" - ןוסניבור .ת)
רואל לארשיב ךלמה דמעממ םודקה חרזמב ךלמה דמעמ הנוש המב רבסה .1.ב
.20-14 ז"י םירבדב הרותה תשירד
ךלממ הפוצמה לע דומלל ןתינ ונממש ,13 ב"כ הימרימ יוטיב רבסהו ןייצ .2.ב
.לארשי
םיאיבנו האובנ .11
המ יפ-לע םהלש םייומידהו םילמסה םלוע תא ונב םיאיבנה יכ םיארמ םיבר םישרפמ
.םוי-םויה ייחב ושגפש
.2-1 ,'א ,סומע לע וז הנעט ססבל רשפא דציכ רבסה
.16 ,13-9 ,'ד ,לאקזחי ;4-1 ,ז"ט ,הימרי ארק
ילמסה השעמה והמו ,תושעל הווצמ והימריש ילמסה השעמה והמ .1.ב
(תודוקנ 4) ?תושעל הווצמ לאקזחיש
.הלא םיילמס םישעמ ינשל ףתושמה רסמה והמ רבסה .2.ב
םיינשה ;םדא אוה םדאהו ,םיהולא אוה םיהולאה :םינפ לא םינפ הדימע איה האובנה"
יפלכ ותדמעו ילארשיה איבנה" ,לשה 'א) "וגזמתי אל םלועל םלוא - שגפיהל םייושע
.("םעהו םיהולא
.תיטטסקאה האובנה לש הייפוא תא דגונ הז רואית המב רבסה .1.ג
הייפוא לע תרוקיבכ שרפתהל יושע 14 ,ד"י ,הימריב רומאה דציכ רבסה .2.ג
.תיטטסקאה האובנה לש הז
ארקמב םדאה תומד .12
."רישכמ וא ילכ אוה ןיאו םילאה לש םתרשמ וניא ארקמב םדאה"
יפ-לע ,וז הנקסמל ("ארקמב םדאה ךרע" ורמאמב) גרבנירג 'מ עיגמ דציכ רבסה
.28-26 'א ,תישארב
.6-2 ,'ח ,םילהת ארק
ססבו ,ךתבושת תא רבסה ?ררושמה יפ-לע םדאה ייחב (תומגמה וא) םיבטקה ינש םה המ
.בותכה לע התוא
.ולרוגל ןודא םדאהש 20-11 'ל ,םירבדמ דומלל רשפא דציכ רבסה .1.ג

.תדגונמ הפקשה לע 20-11 ,'ל ,םירבדמ דומלל רשפא דציכ רבסה .2.ג
.ותונוילע לע םידיעמ עבטב ותטילשו םדאל ןתינה הריחבה שפוח יכ ,עבוק אנת-רב 'א
לע םג אלא ,ומצע לע קר אל סרה איבהל לולע םדאה ןכש ,הנכס הנומט וז תונוילעב ךא
.("ארקמב םדאה" רמאמה יפ-לע) עבטה
ךרוצ ןיא) התוא תססבמ איה דציכ רבסהו ,וז העיבק תססבמה ארקמהמ תחא המגוד אבה
.(טטצל
ארקמב םדאה תומד .13
.(תודוקנ 9 ףיעס לכל) .'ב וא א :םיאבה םיפיעסה ינשמ דחא לע הנע
לומג לע הפקשהב תאטבתמ טרפה לש תיצוביקה תוירחאהו תישיאה תוירחאה
.הרבחה ישעמ לעו םדאה
.27-26 ג"כ ב 'למ ;20 ב"כ עשוהי ;20-18 ז"ט 'בד ;10-8 ו"ט 'בד יפ לע וז הרימא חכוה
הארנ ,ןכש ,ולבסל רבסה לוקב עבות אוה וימואנב .ןויסינב דמעוה אוהש הזל עדומ בויא
.הביס לכ אלל לבוס אוהש ול
(19-16 ;12 ;8-1 'ספ דחוימב) 'ז קרפב בויא ןנולתמ המ לע
ורמאמב) תיתדה םלועה תסיפת ןיבל ינידמה בצמה ןיב רשק שי יכ רובס גרבנירג השמ
.("ארקמב םייחה ךרע"
אבה לומגה תרות תסיפתב הנפמה והמ בותכו ,4-2 ח"י 'קזחיו 29-28 א"ל והימרי ארק
לש וירבד תועצמאב הז הנפמ ריבסהל ןתינ דציכו ,םיאיבנה ינש ירבדב יוטיב ידיל
.גרבנירג
."ילכ וא רישכמ אוה ןיאו םילאה לש םתרשמ וניא ארקמב םדאה"
ןכש יפ לע ףא ,וז הנקסמל "ארקמב םדאה ךרע" :ורמאמב גרבנירג 'מ עיגמ דציכ רבסה
.28-26 'א תישארב .הביס לכ אלל לבוס אוהש ול הארנ
ארקמב םילשורי .14
.24-17 ,ד"י ,תישארב ארק
רחואמ בלשב עטקב וצבושו ,ירוקמה רופיסהמ קלח םניא 20-18 םיקוספ ,ץיבוקז 'י תעדל
לש התושדקתה תישאר לע ארקמב תורוסמה" רמאמה יפ-לע) עטקב רתוי
.("םילשורי
תא ללכ אל ירוקמה עטקהש הנקסמל ץיבוקז תא איבה בותכב המ רבסה .1.א
.20-18 םיקוספ
?ץיבוקז תעדל ,עטקב הלא םיקוספ וצבוש עודמ .2.א
.39-29 ,א"י ,א םיכלמ ;17-12 ,'ז ,ב לאומש ארק
.ואולמב אלמתה אל ןהמ המו ,היחא תאובנב רמשנ איבנה ןתנ לש תוחטבההמ המ רבסה
.םיעטקה ינש לע ךתבושת תא ססב
לא היילע איה םילשוריל םימעה תיילע ,4-1 ,'ב קרפ ,היעשי יפ-לע יכ םינעוטה שי
.ןיד-תיב
.4-1 ,'ב ,היעשי לע וז הנעט ססבל רשפא דציכ רבסה .1.ג
קזחל הלוכי 4-1 ,'ב ,היעשיל 11-8 ,ז"י ,םירבד ןיב האוושהה דציכ רבסה .2.ג
.וז הנעט
ארקמב םילשורי .15
ירבדבו 10-4 ,'ה ,'ב לאומשב םיימעפ רפוסמ דוד ידי לע םילשורי שוביכ לע רופיסה
.9-4 א"י ,'א םימיה
.םתוא רבסהו םירופיסה ינש ןיב םילדבה ינש לע דומע
ןפב זכרתמ רוקמ לכ ךא ,'ב - 'א הכיאבו 22-8 ה"כ ,'ב םיכלמב ראותמ םילשורי ןברוח
.ןברוחה לש רחא (טביה)
.וז העיבק רבסה .1.ב
.םיבותכב רמאנה לע ךירבד ססב .2.ב
דמלל םתנווכ הרות ירפסב ונאצמש םילשוריל םיזמרה" :יכ רבס וטוסאק .1.ג
תישארבמ םיזמר ינש וליא לע ."םילשורי לש התשודק תומדק לע םיטישה ןיבמכ
.םתוא רבסה ?ותרעשה תא וטוסאק ססבמ ד"י
,"'ה רחבי רשא םוקמה" םירבד רפסמ יוטיבה תא וטוסאק שרפמ דציכ .2.ג
ןמ דחא לכ ירוחאמ תדמוע החנה וזיא ?וילע םיקלוחה הז יוטיב םישרפמ דציכו
?םישורפה
החפשמה ךותב םיסחי תכרעמ .16
:אבה רופיסה תא ארק
.ז"כ תישארב וינבל קחצי תכרב
?הז רופיסב םינבו םירוה ןיב םיסחיה יוטיב ידיל םיאב דציכ :בותכ
ןה המו גהנתהל םיכירצ םה דציכ ?תכלל םינבה םיכירצ הבש היוצרה ךרדה יהמ
?אלמל םהילעש תובוחה
.9-8 'א ילשמ ,9 'כ ארקיו ,15 א"כ תומש ,12 'כ תומש :םיאבה םיקוספה יפל הנע
?םה וליא .השודק יגוס ינשב שדקתנ םא רוכב .1.ג
.שדוקב ותרשי אל םא ירוכבש בוט עודמ םירבסה ינש אבה .2.ג
?עודמ .ןב םוקמב רענ וא דלי יוניכה עיפומ ןב ריקפהל ץלאנ הרוה רשאכ .1ד
,'ה ךאלמו רגה ,םהרבא ידי לע לאעמשיל ונתינש םינושה םייוניכה תא ןייצ .2.ד
.(21-1 א"כ תישארב) הלא םייוניכ אקווד ונתינ עודמ רבסהו
.תב ,ןב ,םא ,בא :םיאבה םיגשומה תא רדגה .א .17
.תויועמשמ יתש ןייצ גשומ לכל :הרעה
?ארקמה תפוקתב םידליה לודיגו ךוניח לע דמל התא המ
ב"י תומש ,12 א"י רבדמב ,59 ד"כ תישארב ,8-7 א"כ תישארב :םיאבה םיקוספה יפל הנע
.6 ב"כ ילשמ ,24 ג"י ילשמ ,18 א"כ םירבד ,24
?םהירוה יפלכ םידליה תובוח ןה המ
,15 א"כ תומש ,12 'כ תומש ,6 ט"כ תישארב ,15 ד"כ תישארב :םיאבה םיקוספה יפל הנע
.21-18 א"כ םירבד ,17 א"כ תומש

יארקמ רופיס

הלילעה - הדובע
היצנוונוק לש התובישחו ארקמב סופד תניצס / .א רטלא

.רמאמה לש ןושארה טפשמה תא ךנושלב רבסה .1
?היצנוונוקה תרכה תרזעב תיתורפס הריצימ חיוורהל ארוקל ןתינ המ .2
?תססובמ המ לע - (from criticism) הרוצה תרקב יהמ .א .3
.הרוצה תרוקיבב ארקמה רקח השוע שומיש הזיא .ב
!רבסה - ?םינוברעמ יטרס לש המגודב רטלא םיגדהל הצר המ .א .4
.רורב ןפואב תאז תצמתמה רמאמה ןמ טפשמה תא קתעה .ב
?הקיתע היצנוונוק רזחשל ואובב וננמז ןב ארוק בצינ וינפלש ישוקה המ .5
(dupcication) "הלפכה" לש רבסהב םירקוחה לע תלבוקמה השיגה המ .א .6
?"תולפכהה" תודיעמ המ לע ,ילאק טרבור תעד יפל .ב
םיטנאיראוהו תוליבקמה יבגל רטלא עיגמ הכופה הנקסמ וזיאל .ג
?סורמוה ירקוח תרדגה יפל (type scene) "סופד תנצס" יהמ .7
.ךכל רשקב דנרא רטלאו רקוחה לש ונויער תא רבסהו דחוימה הייפוא תא ןייצ
?תיארקמה הניצסה ןיבל תיפאה תירמוהה סופד תניצס ןיב יסיסבה לדבהה המ .א .8
?תויארקמה תודוזיפאה ןיבל תוירמוהה סופדה תוניצס ןיב היגולנא תוארל שי תאז לכב המב .ב
לש רתוי הבוט הנבהל המגודו רטלא איבמ התוא) ?ןיסוריאה תניצסב םימייק םירזוח םיסופד וליא .9
.(היצנוונוקה תנבה לע ןעשנה ,יארקמה תונמאה השעמ
(?טנמלא לכ למסמ המ וא) ?היצנוונוקה ןמ קלח לכ לש תועמשמה המ .10
"ול הצוחמש םלועב גוז תב אוצמל ידכ בורקה החפשמה לגעממ רוביגה לש האיציה" *   
"ראבה ןמ םימה תביאש" *   
"רבדמה הוונב ראבה" *   
"תושדחה תא רשבל תשגרנה הצירה"*   
?היצנוונוקה תנבהב ,רטלא י"פע ,ןיינעמ תמאב המ .11
לש רופסב ןיסוריאה תסרגב רתויב תטלובה הנוכתה יהמ .א .12
(10-16 ד"כ תישארב) הקברו םהרבא דבע
?וז הנוכת תגשומ דציכ .ב
,תועמשמ הנשי היצנוונוקה ןמ תויטסל םגש ,ךכל רטלא לש תואמגודה תא אבה .13
.םירוביגה לש ןייפוא לע תדמלמ איהו
?הקברו קחצי לש וזל לחרו בקעי לש ןיסוריאה תניצס ינורקע ןפואב הנוש המב .14
?וידי יתשב הללוגל ץלאנ בקעיש ראבה יפ לע ןבאה תלבקמ תועמשמ וזיא .15
?"הרענ" אלו לחר המשב הארקנ לחר עודמ .א .16
?הלותב התיהש הדבועה ןכו לחר לש היפוי שגדוה עודמ .ב
."לילכ טעמכ הדבא התרוצש דע" שוחנ ןפואב תדבועמ היצנוונוקה הרופיצו השמ רופיסב .א .17
?הרופיצו השמ ןיב םיסחיה סופדלו השמ לש ותומדל המיאתמ וזה תיתיצמתה הסריגה דציכ
?םע רופס לש יאכרא יפוא ןווכמ ןפואב רופיסל תוושל ידכ רפסמה שמתשמ המב .ב
?השמל דחוימב ןאכ םיאתמ םימה תביאש ןפוא המב .ג
?השמ ייחב "םימ" הלמל שי דיקפת הזיא .ד
ירחא תונמאנב בוקעל הנועבו תעב חילצה רפסמה" יכ רמאמה בתוכ תנעט תא הרצקב םגדה .18
."ןודנה רוביגה לש םידחוימה ויכרד יפ לע התוא שדחל םגו היצנוונוקה
בבוס וז תיטפילא הסריגב" :תור רופסב (הינשה הקסיפה עצמא 32 מ"ע) רטלא רמוא .א .19
- "יפרגואיגה םוקמהו ןימה יריצ לע תולעמ 180 ןיסוריא הלש סופדה תניצס תא רבחמה
?ןווכתה המל
?תוזחאיהו החונמ םימיאתמ ןאכ עודמ - החונמב הבישי לע םיארמה םילימ וא םילעפ םנשי הציר םוקמב .ב
?םהמ - ןיסוריא תנצסל םיינייפוא םיווק רבחמה ההזמ לואש רופיסב .א .20
?עודמ - תע םרטב הקספוה הניצסה .ב
?ןיסוריא תניצס ןיא דוד רופיסב עודמ .א .21
?ןיסוריא תוניצס ןיא - ןושמש רופיסב עודמ .ב
.ךתנבה יפלו ךלש םילימב התוא רבסה םויסה תקספב ירקיעה טפשמה תא קתעה .22

.א רטלא לש רמאמל םישוריפו םיגשומ ןולימ
.הנושאר הקספ 21 'מע
.תיתודיכל ,תרשוקמ האירק = תיטנרהוק האירק
.הקינכטה ,יעצמא = םוידמ
.םכסומ רבד ,סופד = היצנוונוק
.םיוסמ םוחתל םיעגונה ,םיקוח לש הכירעו סוניכ = היצאקיפידוק
עצמאב ותישאר - ימורו ןווי תוברת לש יסאלקה יפואה תא תויחל שקבמה םרז = םזיציסאלק-ואינ
.18 -ה האמה
לש החירפ ןכו ,תיברעהו תירבעה הרישה לש הרידא החירפ התיה 9-11 תואמב = בהזה רות
המלש ,דיגנה לאומש ,קורס ןב םחנמ ,טורפש ןבא ,יאדסח :םה םיטלובה םישיאה .תירבעה ןושלה
.דועו לוריבג ןבא
.םלשה ןיבל םיקלחה ןיב הינומרהו םאות לש סחי ,םאות = הירטמיס

הינש הקספ - םש
.םיוסמ אשונ לש רחא דוביע = תויצאירו
.ןיינעה תא רשאל = ששאל
.דוסי תוחנה = תוזתופיה
.האוושה = היגולאנא
.יתורפס ץבוק ,רנא'ז = תיתורפס הריצי = תורפס ףוג = יתורפס סופרוק

תישילש הקספ - םש
.ןשי ,ןימוי קיתע - יאכרא
יתלב) היוצמ יתלב תיבצע הנוכת = םישיגר רפיה םיסקלפר לש תילאמונא תיגולוריונ הנוכת
.הליגר יתלב הפילש תוריהמ - ןפוד אצוי ןפואב תושיגר תובוגת לש (הליגר

הינש הקספ 23 'מע
.דחא אשונב קסועש ,קימעמ רוביח - היפרגונומ
לש רקיעב ,םימע תויוברתו םימע ראתמה רקחמ והז .היגולופורתנאה לש ףנע - יפרגונתא רקחמ
.בותכו אורק םיעדוי םניאש ,םייביטימירפ םימע
.גהונ ,ןונגנמ - םזינכמ
.הנוש הסריג וא רחא חסונ - םיטנאיראו

הינש הקספ 24 'מע
.האיסידואהו הדאיליאה - םינוויה םיסופאה ינש
.תואחסונב שומיש ךות פ"עב הריש לש יפוא - יאחסונ ילארוא יפוא
תודלותמ םיקרפ םהש ,הרובג תולילע תוראתמה ,םע תודגא לש תכרעמ ,םירובג ריש = סופא
תדוקנמ 'וכו תוערואמה ,םישיאה םיראותמ ובו תירוטסיהה תמאל ןמאנ ונניא סופאה .םעה
.ויתושגרו ויתויווח ףותיש ילב ךא ,רפסמה לש ותואר

הנושאר הקספ 25 'מע
תויגולותימ תויומד ,םילא ירואית טרפב ,םיילמס םירואית לש תונמואו עדמ - היפרגונוקיא
.םיירצונ םישודקו

הנושאר הקספ 26 'מע
.סופדה תניצס איהש הניצס לש תיסופיט העבה - סופדה תניצס לש תיפיטיכראה תויביסרפסקאה

תישילש הקספ 28 'מע
.םיפדרנ םייוטיב וא תופדרנ םילימ לש שדוג - תוימינוניס שדוג

הנוילע הקספ 29 'מע
.הז רחא הז ,תרשרשב םישחרתמה םיעוריא תכרעמ = רושרש
.בקעי - םשהו שרשה תועמשמ לש הריקחה יפל - םילמה ישרוש תריקח = היגולומיטא

הנושאר הקספ 31 'מע
.תיתדיח הדוזיפא ,ןירותסמ ,המולעת ,הדיח - המגינא - תיטמגינאהו הדיחיה הדוזיפא
הינש הקספ םש
.(םילימ רצוא - ןוקיסקל לש) ינושל זמר = ילאקיסקל זמר

הינש הקספה עצמא 32 'מע
.ךופה לגעמב אוהש רופיס לש הסרג = תיטפילא הסרג
ןכות ,ידוסי ןויער - המת) .ליבומ ןויערל םאתהב ךלהמ ,ינויגה ךלהמ = רופיס לש יטאמת ךלהמ
.(אשונ ,הריציה

הנושאר הקספ 34 'מע
ישאר ןקחש = טסינוגאטורפ

הנושאר הקספ 35 'מע
ךרע תגרדל הרוצה תא הלעמה ,תונמואב האידיאו ןכות ללושה םרז והז - תורפסב םזילמרופ
."תונמא םשל תונמאה" תובישח תא עבוקו ,ןוילע ימצע
.(גולאיד) חכוותהל ,החיש להנל - הקיטקלאיד
ןוצרה ןיבל תומייק תורוצ ןיב ימינפ "חוכיו" ןיעמ הווהמ תיתורפסה הריציה ךילהתש איה הנווכה הז הרקמב
.םירסמה תא "ןנערל" ידכ ןתוא רובשל

תוינונגס תועפות - 'ד קרפ

"החנמ הלמ" חנומב יתילכת ברה שומישה תייעב / ריאי תימא
?החנמ הלמ רבוב רידגה דציכ .א .1
?הז יוטיבב ןויכ םישועש םיפסונה םישומישה המ .ב
?החנמ ביטומ ןיבל החנמ הלמ ןיב לדבהה המ .2
?החנמה הלמל רבוב לש הרדגהה חוסינמ םילועה םיישקה םהמ .3
?תוחנמ םילימ תאיצמ לש תולבגומ יתלבה תויורשפאל רבוב םש םיגייס וליא .4
תורזח ןיבל תורזוח "ףוריצ תולימ" ןיב ,"תוחפסנ" ןיב "תויזכרמ" תוחנמ םילימ ןיב ןיחבה רבוב .5
?וללה םיניחבתה םינוע ישוק הזיא לע - "לקשמ דבוכ" ול תונקמש קוספב הלמ לע
לש םיכרצ לע העיבצמ םיקחורמ ףאו םינוש םיטסקט ןיב תרשקמה ,החנמה הלמהש שיגדה רבוב .6
.הז ןינעב סייו לש וירבדל םג סחייתה הז ןינע רבסה - הכירעו דוביע
?םהמ - םידיקפת העברא החנמה הלמל - רבוב ירבד תא םכיסש סייו יפל .7
?רבוב ןיחבמ םהב הדחאה לש םיבלשה ינש םהמ .א .8
?הדימ תמא תויהל לוכי אל החנמה הלמה יוליג המל .ב

הטישה

ארקמב רופיסה תכאלמ / .מ סייו

.השדחה תינשרפה ותטיש תתתשומ הילע השדחה הסיפתה תא רבוב רידגה דציכ .1
.רבסהו ירקיעה טפשמה תא טטצ
ןיבל (ןאמסארגו לקנוג) םדוקה םירקוחה רוד ןיב ארקמה עדמב תירקחמה השיגב םילדבהה םהמ .2
.לדבהה רקיע תא תורופס םילימב םכסו ,הוושמ הלבט ךורע ?(גיווצנזורו רבוב) ונימי לש םירקוחה
הריציב ילאנויצקנופה הכרע תניחבמ רקחת תינונגס העפות לכ" :אבה טפשמה תא רבסה .א .3
."התועמשמ תעיבקל ןויסינ השעיי וז הריקח יפ לעו ,הנודנה
?יהמ - תרחא השיגל דוגינב דמוע הז טפשמ .ב
?(תישילש הקספ 12 'מע) סייו ןייצמ רפסמ לש םיגוס וליא .4
?"ימינפה גולונומה" והמ .א .5
?ימינפה גולונומה תא רקיעב תשמשמ תיתורפס הקינכט וזיא .ב
.ימינפ גולונומ המיגדמה ארקמה ןמ המגוד אבה .ג
?(1 הרוש הינש הקספ 13 'מע) ןורטאתיפמאל רשאב יארקמה רפסמל סורמוה ןיב המ .6
.(ריהבמ יוניכ ,יאוול םש ,ראות םש ,תפסות = ןורטאתיפמא)
?רופיסה ירוביג יפלכ םהלש סחיב יארקמה רפסמה ןיבל רפסמה סורמוה ןיב לדבהה המ .7
רבסה ."רופיסב ןמזה תכירעב אוה ינרדומה רקוחה לש וניינע תורחאה תוניחבה לכמ רתוי םלוא" .8
:תואבה תודוקנה יפ לע "ןמזה" חנומ תא
?רופיסה ןמז המ .א
?רפוסמה ןמז והמ .ב
?ןמז רואית ןיבל ןמז ןויצ ןיב לדבהה המ .ג
?ינמזה וקה לש ןוויכ חנומב הנווכה המל .ד
?ודיקפת המ - רוחאל טבה ,קאבשאלפ והמ .ה
?"רחואמו םדקומ ןיא"ש הנווכה המל .ו
?רופיסה תא תרשמ דציכ ,קאבשאלפל המגוד ןת .ז
תנווכ המל רבסה :"רופיסה יבגל ילארגטניא רבד איה אלא ,תינוציח היצלופינמ הנניא הקינכטה" .9
(.דרפנ יתלב ,םלש = ילארגטניא ,הלובחת = היצלופינאמ) .(הינש הקספ 18 'מע) טפשמה
?ייתלידו רכאמראיילש ,סטארקוס :םייפוסוליפה תשולש ונד הלאש וזיאב .א .10
?תכייש הניא וז הלאש עדמ הזיאל .ב
?סייו תעדל תיטנוולר איה םאה .ג
?סייו יפל ןודל שי יואר המ לע .ד
? ךתעד המ .ה

תויומדה - 'ג קרפ

יארקמה רופיסב תוינשמה תויומדה / .א ןומיס

?יארקמה רופיסב תויומדה ןוגרא לש רורבה ןויפאה והמ .א .1
.תינשמה וזל תישארה תומדה ןויפא ןיב לדבהה המ .ב
?לקנוג תאז ריבסמ דציכ .2
?תישארה תומדב תוזכרתההו תויומדה טועימ אשונב ןומיס לש דוסיה תחנה יהמ .3
- הירוענ לעבל לואש תב לכימ לש התרזח רבדב רופיסה רוציק תא גרבצרה שרפ דציכ .א .4
?תאז ספות ןומיס דציכ .ב ?דוד
?רצקה רואיתה לש וז העפות האר ןמפוק לאקזחי דציכ .ג
."יארקמה רופסה לש יטפילאה ויפוא" עבתש חנומב ןמפוק לאקזחי תנווכ המל רבסה .5
?תינשמה תומדה לע רפוסי המ .א .6
?היוהיזל הדימה תמא יהמו ,תישארה תומדה לע רפוסי המ ,הל דוגינב .ב
?לדבהה עבונ הממ .ג
...זכרל ףידעמ יארקמה רפסמה ...רתוי אוה ...לא רתוי הנופ ...ל דעונ יארקמה רופסה !םלשה .7
."השעמה רחאלש רבסה לש הרוצב םג אובל הלוכי ישארה רובגה לש וז היצלוקיטרא" :רבסה .8
.המגוד אבה - הינוריאה תשמשמ המל .9
.תישארה תומדה לש תירסומ הכרעהל יעצמאכ תוינשמ תויומדב שומיש השענש ךכל המגוד אבה .10
.תישארה תומדה תנבהלו רופסה תנבהל תומרות תוינשמה תויומדה ןהב תודוקנה לכ תא - םכס 11

23-24 'ב ב"למ ,ץיבוקז ריאי / חרק הלע חרק הלע

?דבעושמ רופיס והמו יאמצע רופיס והמ .א .1
?דבעושמ רופיסו יאמצע רופיס םיחנומל שרדו טשפ םיגשומה ןיב רשקה המ .ב
?עשילא איבנה תא םירענה תללק רופיס עגונ םילגעמ השולש וליאל .2
"םשמ ךליו" -ב חתופ בוש 25 'ספ "םשמ לעיו" -ב חתופ 23 'ספ .3
.הרוצה םוחתבו ןכותה םוחתב ?ךכל רשקהב תולוע תולאש וליא
?םירענל שי תומד ןויפא הזיא .א .4
?ארקמב םילימ ףוריצ וא הלמ םיראבמ רשאכ שי הנכס וזיא .ב
?"ןטק רענ" ףוריצל שי תועמשמ וזיא - הזה רשקהב .ג
ןתינ דציכ - "ותוא ולקסיו" - "וב וסלקתיו" ינפל תפסות שי (ש"הת) םיעבשה םוגרתב .א .5
.תפסותל סחייתהל
?םיעבשה םוגרת לש וז וא רתוי תרצוקמה תיארקמה וז ?איבנה תבוגת תא רתוי הקידצמ החסונ וזיא .ב
?'ה םשב םירענה תא ללק עשילאש הדבועב שי ישוק הזיא .6
?סנ איה (תובודה) םיבודה תעפוהש איבהל ןתינ דציכ .א .7
?רופיסה תנבהב םירענ 42 רפסמה דיקפת המ .ב
?הרקמה רופיס לש רסמה המ .ג
?הז עטקב רפסמה לש וניינע רקיע המ - 1-18 'ב ב"למ ארק .8
.84(? 9 'מע) ?עשילא רופיס רוזחמ לש ירוקמה והנבמ והמ .9
םע דבב דב ףסוותנ 25 'ב -ש הנקסמל ץיבוקז עיגה דציכ .10
?רפסה ךורע לש ודימ ואבש תופסוה (רחאל וליפא וא)
?וחירימ ויה עשילאב וסלקתהש םירענהש ל"נה וניבה דציכ .11
?והילא לש ותילע רכז תא תררועמ לא תיבל וחירימ עשילא לש ותיילע ןפוא הזיאב .א .12
?תידיימה הביבסל הז רופיס לש רושיקה רואל "חרק הלע ,חרק הלע" האירקה תא שרפל ןתינ דציכ .ב
?עשילאל סחיב 23 'ב םירענה תאיציל 3 'ב םיאיבנה ינב תאיצי ןיב לדבהה המ .13
?איבנה תללק תא שממל דיכ םיבודה אקווד ורחבנ עודמ .14
תדימב םרות םדוק רמאנש המו םיבודה רופיס לש רשקהה דציכ .15
.םירענה תא וללקב עשילא לש ותוגהנתה תקדצהל המ
?םירענה לש םשנועב לעפומ ןורקע הזיא .16
"לכש" שרשה תא ןכו 23-24 'ב -ב עיפומה "אצי" שרשל סחיתה
.בודל ליגר ראות םשב ןכו 19 ,21 'ב אצמנש
40-41 'ד ;19-22 'ב העושיה ירופיס ינש תא הוושה .א .17
.עשילא לש ויפוא לע םהמ קיסהל ןתינ המ .ב
?םירענה תללק םע רשקתמ הז דציכ .ג
תא ;23-24 'ב םירענה תא ;עשילא ללק םימעפ שולשש הארנ עשילא ירופס לש בלשה רוזחמב .18
?איבנה תוישיאב תוחתפתה לע ולא תוללקמ דומלל ןתינ המ - 1-2 'ז ךלמה שילש תא ;27 'ה יזחיג ורענ
יבגל קיסהל שי המ 8-37 'ד תימנושל סנה ;1-7 'ד הנמלאה לצא ;השעש םיסינה ךותמ .19
?םירענה תומב עשילא לש וקלח
.חרק - עשילא וליאו ,8 'א רעיש לעבכ ןייפואמ והילא .20
.םיאיבנה ינש ןיב האוושהל ףסונ דמימ ונינפל
.9-14 'א שיא 100 לש םתומל םרוג והילא
.םירענ 42 לש םתומל םרוג עשילא וליאו
.םהישימחו םישימחה ירש לש םאטח היה המ .א
?םירענה לש וא םישימחה ירש לש רתוי דבכ היה ימ לש םאטח .ב
.עשילא ירופס רוזחמ ;והילא ירופס רוזחמ ;םירופס ירוזחמ ינש שארב .21
;הללק תובקעב וחירימ םירענה תומ לע םירופיס םידמוע
.(26 'ו עשוהי) עשוהי תללק - וחירימ לאיחי לש וינב תומ - 44 ז"ט 'אלמ
.עשילא תללק - וחירימ םיסלקתמה םירענה תומ - 24 'ב 'בלמ
?םירופיסה ינש ןיב ןוימדה ידיקפת המ .א
.רופיס לכב תונברוקה לש םירפסמל תועמשמ שי םאה .ב
."םינושאר םיאיבנ" ירופיסמ קלח אוה עשילא רופיס .22
םיסלקתמה םירענל ותבוגת ךותמ עשילא לש ותומד לע דומלל ןתינ המ
;ארג ןב יעמש תשרפב דוד לש ותבוגת רופיסל האוושה י"ע
."הכובו הלע םיתיזה הלעמב הלע דודו" - 30 'וט ב"מש
...דוד תא םינבאב לקסיו ללקמו אצי...אצוי שיא םשמ הנהו" 7-8 ,5 ז"ט ב"מש
"'ה ול רמא יכ ללקיו ול וחינה" - 9 ז"ט ב"מש
?הז םשור המעמע הבחרה וזיאו עשילא םע וביטיה םילגעמ תובחרה וליא .23

 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב