HTML Page - Created by QText


םיליהת רפסל אובמ

'ה ןוחטב ,ךלמ ,דיחי ,ךלמ ,עבט ,ךלמ
'גכ ,גכ ,כ ,ח ,'ב

:דומילה רדס
'גכ 'ח 'דכ 'כ ,'ב
.'הל הליהת םיללוכ רפסה יקרפמ םיבר יכ תוליהת "םיליהת" םשה שורפ

.םירומזמ / םיריש םישימחכ האמ ללוכ םיליהת 'ס
.(1 'זט תבש ימלשורי) םירומזמ 147 שיש ונעט ל"זח
:וניבא בקעי לש ויתונש דגנכ םיליהתב בותכש תורומזמ העבשו םיעבראו האמ"
.דחא רומזמ םה ,'זק - 'וק ,י-ט ,ב-א םירומזמש ורבס הארנכ)
השימח םהל ןתנ השמ" רפסה לש ותשודק לדוג תא ןיבהל ןתינ םיליהת שרדמ י"פע
."םירפס השימח וב שיש םיליהת 'ס דוד םהל ןתנ םדגנכו ,הרות ישמוח
.רפס ארקנ םהמ דחא לכש םיקלח 5 -ל קלוחמ םיליהת 'ס ןכאו

.דודל םיסחוימ "םדא" תרתוכ ילעב םהש ולא - 'אמ - א .א
'בע - 'במ .ב
ףסאלו חרוק ינבל םיסחוימה םירומזמ
'טפ - 'גע .ג
'וק - 'צ .ד
יוטיבב םימייסמו םיחתופ יםנורחא 5 .תולעמ ריש - םיפוצר םירומזמ 15 - 'נק - 'זק .ה
."היוללה"

"ןמאו ןמא" הכרב םויס - תוביטחה 5 -מ תחא לכ ףוסב
תטישב שדוקה יבתכ ראשמ םינושה .םיליהת ,ילשמ ,בויא :"תמא" ירפס ןיבמ ןושארה
םירצק םבורב ולא םירפס יקוספש ,ךכב איה וז תדחוימ הטישל הביסה .םימעטה
.םיווש טעמכ םיקלחל םיקלוחמו
םיצבושמ ,עודיכ .ארקמב יוצמה הריש לש רתויב לודגה ףסואה והז תיתומכ הניחבמ
.תיריש הרוצב םיבותכה םינורחאה םיאיבנבו הרותב םג םיבר הריש יעטק
תועלצל קלוחמ קוספה ;"םיינרוצ הביתכ יקוח" םיפתושמ תיארקמה הרישה לכל
.הווש תומעטה רפסמ עלצ לכבו ,המלשה וא דוגינ ,הלבקה י"ע ןייפואמ ןנכותש (תודיחי)
ירחא תדמוע וזו האיבנה תריש ירחא םיליהתה תריש תדמוע ך"נתה ירפס רדס יפל
המודקה הרישל אקווד ךשמה םיליהת תריש הווהמ הינכתב םלוא .המודקה הרישה
.האובנה תרישל רשאמ רתוי
םדא אוה םיהולא םשב םיהולא רבד תא םעל רסומה ,חילש וניא םיליהת ררושמ
םימעפל ;יטויפה יוטיבה תועצמאב םיהולא לא ותוא םינפמ יוטיב רשוכו וייח תוביסנש
.ללכה םשב

:םיללוכ םימודקה הרישה יעטק
תריש ,השמ תכרב ,בקעי תוכרב ,קחצי תוכרב ,חנ תוללקו תוכרב - הללקו הכרב יריש
.םעלב
.הרובדל םישנה תריש ,הרובד תריש ,םיה תריש ,ךמל תריש - ןוחצנ יריש
.רנבא לע דוד תניק ,ןתנוהיו לואש לע דוד תניק - תוניק
.םינורחאה דוד ירבד ,הנח תריש ,ראבה תריש - הידוה ירישו תוליפת

יאשונ םינוש ןכ ומכו תורישה רוביחל תוירוטסיההו תוישיאה תוביסנה הפיא ןה תונוש
.שפנה תוכפתשה ,יודיו ,השקב ,הנולת ,חבש ,האדוה ,ןוחטב :םיליהת רפסב םירומזמה

.יתדה סקטב םדיקפת י"פע םגו םהיאשונ י"פע םיגוסל םירומזמה תא קלחל םיגהונ
.רומזמה יפוא תא רידגהל איה היתורטמ החיתפ תרתוכ שי םירומזמל
רבחמה םש תא עובקל
רמאנ אוה וילעש ערואמה
םינוש םיילקיסומ םיחנומ ןייצל

.חרוק ינב ,יחרזאה ןמייה ,ףסא ,המלש ,דוד :תורתוכב םינמנ םירומזמה ירבחמ םע

םירקוחה תעדל .תרתוכה לש התועמשמו התנווכ תא קוידב ןיבהל רשפא דימת אל
תותיכל םיכייש םירומזמה יצביק יכ ,רמאל םינווכתמ ."דוד"ל וא "ףסא"ל ומכ תורתוכ
.שדקמה תיבב םיררושמ ויהש םייוול

חצנמ"ל "תיתיגה לע חצנמל" "חצנמ"ל "רומזמ" ומכ םיילקיסומה םיחנומה תא
.םייוולה תולהקמל הניגנ תוארוהכ :שרפל םיגהונ .'וכו "תינימשה לע" "תוניגנמב
הבישח תרוצ וא
םיוולמה הגיהנה לכ תא וא
רומזמה תא רישל שי ןהיפלש תורכומ תומיענ וא

,רומזמה תרישב הקספה םירקוחה תעדל תנייצמ םיעטק ימויסב היוצמה "הלס" הלמה
.לוק תמרה וא

?ינחלופ דיקפת םיליהת ירומזמל היה םאה
תועבונ תויודעה .שדקמה תיבב םיסקטב ורשוה םירומזמהמ קלחש תויודע שי
שארל - 'אפ ;תבשה םויל - 'בצ ,תיבה תכונחל - 'ל) םירומזמה לש םייפואו םנכותמ
.(הנשה
.םישרדמו םירפוס תויודעמ םגו

,תובשחמ םיאטבמה םיישונא םיכמסמ רקיעב םהש ,םירומזמה לש םתלודג רקיע ךא
:ומכ דיחי בלש לש םיגיגהו תווקת
.חקלה יריש - םיידומילה םירישה
.תימואלה הקעזה ירומזמ
.('דכ) םיהולא תוכלמו ןוחטב הידוה ירומזמ
.('כו 'ב) ךלמה ירומזמ
.שדקמל םיעוגעגהו לגרל הילעה ירומזמ
.('ח) עבט ירומזמ

םירומזמה ורבוח יתמ
.ךלמה דוד י"ע םיליהת רפס ירומזמ ורבוח תרוסמה יפל
.דודל םיסחוימה םיבר םירומזמ םייוצמ ('אמ - 'א) םיליהת לש 'א רפסב ןכאו
:םה םהיקומינ .וז החנה םילבקמ םניא ארקמה ירקוח בור
.דודל תורחואמה תוירוטסיה תודבוע תואבומ םידחא םירומזמב - תישאר
.תווש תופוקת לש ןנונגסל םיאתמ םירומזמה לש םנונגס - תינש
.תונוש תופוקתל תינייפוא םהב תעבומה תיתדה הסיפתה - תישילש

לש םהיתועיד תוקולח םירומזמהמ דחא לכ הביתכ ךיראת לש תקייודמה ותעיבקל רשא
הליחת .תורוד לש תוחתפתה ירפ איה םיליהת רפסש איה תלבוקמה החנהו ,םירקוחה
תפוקתב הארנכ ,םיצבק םיצבק בתכה לע ולעוה רחאו רודל רודמ ורסמנו פ"עב ורמאנ
.ינש תיב

,ינש תיב תפוקתב ןורחא שוביג לביקש יביטקלס רחבמ לש האצות הפיא אוה םיליהת רפס
.לבב תולגבו ןושאר תיב ,תולחנתהה תפוקתב ;ןכ ינפל ורבוח וירומזממ םיבר יכ םא

'ב רומזמ
יפ לע - לארשיב שדח ךלמ תרתכה סקט תעב רמאנ רומזמהש םירמואה שי ,'ב רומזמ .1
?חתפמה תלימ יהמו ?המ
."יכלמ" חתפמה תלימ ;"ישדק רה ןויצ לע יכלמ יתכסנ ינא" .א
."וחישמ" חתפמה תלימ ;וחישמ לעו 'ה לע דחי ודסונ" .ב
."ינממ לאש" ;חתפמה תלימ "…ךתלחנ םייוג הנתאו ינממ לאש" .ג
."םויה - חתפמה תלימ ;"ךיתידלי םויה ינא התא ינב" .ד

."םצפנת רצוי ילככ לזרב טבשב םערת" .2
.םידרומה םיכלמל יופצה לרוגה הז ;תפדרנ תלובקת קוספב .א
.לארשיב םידרומה םיכלמל יופצה לרוגה הז ;הבילצמ תפדרנ תלבקת .ב
.םיסרחכ םצפני 'ה ,לזרבה טבשב םנוחצינל דוגינב ;תידוגינ תלובקת .ג
םצפני םג ךכ לזרבה טבשב ךלמה יביוא תא סורהי 'הש ומכ ;המילשמ תלבקת .ד
.סרח ילככ

'ח רומזמ
?םקנתמו ביוא עיתרהל הב ידש ארובה תלודגל תדחוימה החכוהה יהמ .3
.ותלודגל החכוה יזא םארב םא םיבכוכו חרי ךיתועבצא השעמ .א
."והרטעת רדהו דובכ" החכוה איה םדאה תאירב םדאה
."זוע תדסי …םיקנויו םיללוע יפמ םיללועה לומלמ איה החכוהה .ג
"םימי תוחרא…םיפלאו הנצ" םיגדהו םירופצה ,רקבהו ןאצה .ד

?ולש ירקיעה רסמה והמ ?הז רומזמב רתויב טלובה הנבמה והמ .4
.'הל סחיב ותוספא לומ עבטב םדאה תונוילע ;הליהת לש הנבמ .א
.'ה לומ יספא אוה עבטל סחיב םדאה תונוילע תורמל ;םידוגנ לש הנבמ .ב
.עבטב לשומ םדאה ;תוירוטיר תואלש לש הנבמ .ג

קרש תסרוגה וז איה 'דכ רומזמב 4-5 םיקוספב יוטיב ידיל האבה תיארקמה הפקשהה .5
המלש ותנומאש הזו תוירסומ תולוועב אטח אלו תויקנ וידיש הז "בבל רבו םייפכ יקנ"
.ויהולאמ הכרב לבקל יואר יקנ ובילו
הליפת ,תונברוק תאלעה ,לגרל הילע ;ןחלופה תיישעב םעט ןיאש תנעוטה הפקשהה יהוז
הנומאה תא םילשמ אוה םא קר יוצר ןחלופה הנומאו קדצ םיבוט םישעמ אלל .'וכו
.קדצהו

התא יכ ער עריא אל תוומלצ איגב ךלא יכ םג" אוה רומזמה בבוס וילע יזכרמה ריצה .6
"ינמחני המה ךתנעשמו ךטבש ידמיע
סחיב הז ףוג ךליאו ןאכמו ,ינש ףוגב "התא" הברק ןושל ררושמה טקונ הז קוספב .א
.רומזמה ףוס דע שומישב אצמנ םיהולאל
ריש ונינפלש הנמאנ חיכומ ויהולאל ררושמה ןיב תוימיטניאו הברק תואל ינש ףוג .ב
רבעש ,דיחיה לש ישפנ בצמ ףקשמו הנומאו ןוחטב עפוש רומזמ .דיחיה לש רומזמ
.לאגנ ויהולא לש ותרזעו ותנומא תוכזב ךא ,רבשמו לבס

'ג קלח


 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב