תיליהת רפסל תובושתו תולאש

.9-1 רומזמ 'ב םיליהת ארק .1
.שדח ךלמ לש הכלמהה סקט דובכל בתכנ רומזמהש םינעוטה שי
.וז הנעט ססבל יושעה ,עטקהמ דחא יוטיב רבסהו ןייצ
.המחלמ תעב ךלמה תא דדועל ידכ בתכנ קרפהש םינעוט םירחא
.וז הנעט ססבל םייושעה םייוטיב ינש רבסהו ןייצ

'ח רומזמ םיליהת ארק .2
?הז קוספב העיפומה הרהזאה יהמ םושרו 19 'ד םירבד רפס ארק
תיגולואית הנקסמל הליבומ 'ח םיליהתב םיימשה ימרגב תוננובתה דציכ רבסה
.תיתד

'ח רומזמ םיליהת ארק .3
'ח םיליהתב רואיתה - 'א תישארבב םדאל סחייתמה "יתדבועה" רואיתה תמועל
.הז דגיה רבסה .ישיא אוה
.'ח רומזממ םייוטיב ינש לעו ,'א תישארבמ 28-26 םיקוספ לע ךרבסה תא ססב

'ח רומזמ םיליהת ארק .4
?םקנתמו ביוא עיתרהל הב ידש ארובה תלודגל החכוהה יהמ
.ותלודגל החכוה יזא םארב םא - םיבכוכו חרי ךיתועבצא השעמ
."והרטעת רדהו דובכ" החכוהה איה םדאה תאירב - םדאה
."זוע תדסי םיקנויו םיללוע י"פמ - םיללועה לומלמ איה החכוהה
."םימי תוחרא...םיפלאו הנצ" םיגדהו םירופצה ,רקבהו ןאצה

'ח רומזמ םיליהת ארק .5
?ולש ירקעה רסמה והמ ?הז רומזמב רתויב טלובה הנבמה והמ
.'הל סחיב ותוספא לומ עבטב םדאה תונוילע :הליהת לש הנבמ
.'ה לומ יספא אוה עבטל סחיב םדאה תונוילע תורמל :םידוגינ לש הנבמ
.עבטב לשומ םדאה :תוירוטיר תולאש לש הנבמ

4-5 'דכ םיליהת ארק .6
.רבסהו ןייצ ?הלא םיקוספב יוטיב ידיל האב תיארקמ הפקשה וזיא

6-1 ד"כ רומזמ םיליהת ארק .7
.ירק תסרגו ביתכ תסרג שי 4 קוספב
?ביתכה יפ לע ותנבהב וא ירקה יפ לע קוספה תנבהב תכמות קוספה ןושל םאה
.ךתבושת קמנ
.ארקמב "ירקו ביתכ" לש העפותה תורצוויהל דחא רבסה ןייצ

10-1 ד"כ םילהת ארק .8
.רומזמה יקלח ןיב רשקה תא רבסה ?רומזמה יקלח תשולש םהמ
.טרפ ?2 קוספל 1 קוספ ןיב רשקה והמ .1 .ב
.4 קוספ - "ושפנ אושל אשנ אל רשאו" .2 .ב
וזיא קמנו ,(ישפנ) ירקה תסרג יפלו (ושפנ) ביתכה תסרג יפל קוספה תא שרפ
.ךתעדל הפידע הסרג
הליגרה התועמשממ 6 קוספבש "רוד" הלימה לש דחוימה העמשמ הנוש המב
?ארקמב
יפ לע רשעמה לעב לש וירוגמ םוקממ קוחר השענ שדקמהש ךכל םרוגה והמ
?24 קוספ
?"ךיהולא 'ה ךכרבי יכ" טפשמב תפקתשמה 'ה תכרב יהמ

10-7 ד"כ רומזמ םיליהת ארק .9
:הלא םיקוספ ךמס לע םינעוטה שי
;שדקמה-תיבב רשוה ד"כ רומזמש
;ןוראה וילא סנכוהש תעב
.המחלממ ובוש רחאל
.היביכרמ תשולש לע וז הנעט ססבל רשפא ולא םיקוספב המ לע רבסה


'דכ רומזמ ארק .10
.4-5 םיקוספב יוטיב ידיל האבה תיארקמה הפקשהה יהמ


ג"כ רומזמ ארק .11
!טטצ - רומזמה בבוס יולע יזכרמה ריצה והמ
?דמלמ הז המ לעו 4 'ספב 'הל ררושמה הנופ ףוג הזיאב


4 ג"כ רומזמ ארק .12
ידמע התא יכ"
ךתנעשמו ךטבש
"ינומחני המה
?םחנל לוכי (לקמ=) טבש דציכ

לש המויקב דיחיה לש ןוחטב ריש אוה 'גכ רומזמה היפל העידה תכמסנ המ לע .13
?תיהולאה החגשהה

 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב