דומיל - רכומ אל עטק

:תוירקיע תודוקנ ששל סחייתהל ונילע ןבומלו רכומל רכומ אלה עטקה תכיפה םשל

.עטקה תישארב היציזופסכאה קוספב ללכ ךרדב ועיפוי - תויומדה .1
.תוינשמו תוישאר תויומד ןיב ןיחבהל שי

.רופיסב תובישח דימת ולא תודוקנל - םוקמו ןמז .2

תא םג ומכ רסמה תא שרפל תרזוע איה - (תוחנמ םילימ וא) החנמה הלימה .3
.היומסה וא היולגה הלילעה ינוויכ

והז .תוחנמה םילימה תאו םירוביגה תומש תא כ"דב ללוכה - חתפמ טפשמ .4
.עטקב ירקיעה רסמה תא תצמתמה טפשמ

לכל תרתוכ תעיבקו םינושה םיניינעל הקולחה - (הנבמה) םינושה םיניינעה .5
.תואצמתהה לע הלקמו ןוגראל תמרות עטק

ףושחל בושח ןכלו ,ןכותה תנבהב תועמשמ הרוצל - (הרוצה) םייתורפס םיעצמא .6
:המגודל ,וללה םיעצמאה תא
לשמ
הרופטמו יומיד
תרשקמ הרזח
(המזגה) הגלפה
הינוריא
ןושל לע לפונ ןושל
תוידוגינ לש הנבמ
(יטסאיכ) בילצמ הנבמ
ילגעמ הנבמ
טרפו ללכ
תומדה התואל םינוש םייוניכ .אי
רופיסב םירעפ .בי

:םוכיסל
:רסמהו תועמשמה תא תרשל םיאבה םיביכר השולשל םיסחייתמ ונחנא
4 - 1 תודוקנ - ןכות
5 הדוקנ - הנבמ
6 הדוקנ - הרוצ

רזעיהל ונילע רכומל רכומ אלה תכיפה לש תרגתאמה המישמב חילצהל תנמ לע
:םיעצמא רפסמב
ןורפיעו טע ,םינוש םיעבצב םירקרמ .1
."הרוגס השרפ"ו "החותפ השרפ" לש םידוקה תא ריכהל .2
.םיעטק ןיב םיניחבמ םימרוגכ םוקמו ןמז ,הלילע יונישב שמתשהל .3

:טסקטב םינוש םינומיס עצבנ האירק ידכ ךותו עטקה תא ארקנ ןושארה בלשב
.עקרהו תוישארה תויומדה וב תועיפומש הגצהה קוספ תא רקרמב עבצנ .א
,עבצה ותואב התוא עבצנ רופיסב תפסונ תומד אצמנ םא
.היציזופסכאב העיפוה אל יכ תינשמ תומד איהש עדנ לבא
.ןמזהו םוקמה תולימל תחתמ וק טעב ןמסנ .ב

: בוש וילע רוזחנ טסכטה לכ תא ארקל ונמייסש ירחא ינשה בלשב
תוחנמה םילימה ביבס םילוגיע ןורפיעב ףיקנ .א
.רסמה טפשמ - יזכרמה טפשמה תא רחא עבצב רקרמב עבצנ .ב

.תרתוכ - םניינע תיצמת תא דצב בותכנו עטקה םיעטקה תא רפסמנ ישילשה בלשב

.םייתורפס םיעצמא רתאנ יעיברה בלשב

__________________________________________________

23-8 ,'ו ,'ב םיכלמ ןויעב ארק


םשב ארקו ,ןהמ תחא לכ םיראתמה םיקוספה תא ןייצ .תונומת עברא הז רופיסב .1
.הנומת לכל

.24 ,'ו ,'ג םיכלמב בותכה ךשמה תא ארק .2
קמנ ?דחא ירופיס ףצר ןאכ שיש וא ,דרפנ רופיס הז קוספב ליחתמ ,ךתעדל ,םאה
.ךירבד

לע ףא הנה" :ג"בלרה בתוכ ("עשילא תביבס שא בכרו םיסוס...") 17 קוספ לע .3
אלש ידכ ,דחפהמ רומשל . םתוארהל תלעות היה .םהב עשילא רזענ אלש יפ
רזעיו .םלוכ ריעה ינב (ודחפיש =) ודחפתיהש הז היהיו .דחפה ינפמ קעצי
הזיא ."םש עשילא יכ וריכי זא יכ .תושעל (םיביואה) םיצור ויהש המ לא םדחפ
?ושוריפב רותפל ג"בלרה הסנמ הלילעה ךלהמב ישוק

רבג אוהש םושמ ,תמא רמא עשילאש ,י"שר ריעמ ("ריעה הז אלו") 19 קוספ לע .4
.(ריעה ןמ=) הנממ אצי
(ןימאמ םדא לש תועדוה תונומאה תכסמל תעגונה היעב=) היגולואית היעב וזיא
?הז קוספב י"שר אצומ תירסומ וא

"י"שר בתוכ ("?הכמ התא ךשמבו ךגרהב תיבש רשאה ,הכת אל") 22 קוספ לע .5
? איבמ התאש ,םתוא גורהל ךכרד יכו"
ךברחב םתוא תיבש התא יכו ,םתוא הכתש םהב ךל שי ןיד המ" :שרפמ ק"דר
"?ךתשקבו
?ק"דר שוריפל י"שר שוריפ ןיב יניינעה לדבהה והמ .א .5
?רתוי ךל הארנ שוריפ הזיא ,ארקמה תפוקתב המחלמה יגהנמ לע ךל עודיה יפל .ב .5
.ךתבושת קמנ

:20 קוספ םולצת ךינפל .6

ףקז :הלאה ארקמה ימעט םוקמב הדוקנ וא קיספ םושרו ,ךתרבחמ לא הז קוספ קתעה
.קוספ ףוס ,אתחנתא ,לודג ףקז ,ןטק

.היציזופסכאה תא םיווהמ םתשולש יכ 10- 8 םיקוספ ועבצנ הז בלשב :'א בלש
.קוספ הכרוא כ"דב .ליגר אל ןפואב הכורא היציזופסכא יהוז

? ונדמל המ

ךלמ ידבע + לארשי ךלמ ,םיהולאה שיא ,םרא ךלמ :תויזכרמ תויומד שולש שי
.(תיצוביק תומד) םרא
:תורעה
.(תינשמ תומד) םיהולאה שיא תרשמ ןמוסי רתוי רחואמ
.הגצהה יקוספ ולא וא ,החיתפה יהוז עודמ ,תדחוימו הפי המגוד ןאכ
םחלהל טילחמ םרא ךלמ (8) :השוע איה המו תומד לש םשב חתופ קוספ לכ
.רהזנ לארשי ךלמ ( 10) ,לארשי ךלמ תא ריהזמ םיהולאה שיא ( 9) ,לארשיב

."ינומלא ינולפ םוקמ" :רדגומ אל םוקמב שחרתמ עוריאה
:םירבד 'סמ דמלל הלוכי דחוימ ןויצ ןיא םרא אבצ תיינח םוקמלש הדבועה
.םש אקווד ונחש הדבועל תובישח ןיא .1 .ב
רחא והשמל תובישח הארנכ שי .2 .ב
.לשמ אלא ,ירוטסיה עוריא אל הז ילוא .3 .ב

םרא ...רמשה ...(יתינח ) יתנחת ...םחלנ היה ..." :המחלמ אוה עקרה
."(םינוח) םיתחנ

וא ,רתוי קזח ,הארנכ ,היהש ,םרא ךלממ שושחל ךירצ לארשי ךלמ :םיסחיה .ד
םש יכ הזה םוקמה רובעמ ךל רמשה" .ומצע תא םקימ וב םוקמב יסחי ןורתי ול היה
."םיתיחנ םרא

.ןמזו םוקמ לש םילימ וקב ונמוס

?ונדמל המ

.ותוא ופיקתי זאו םש רובעי לארשי ךלמש םיכחמו םיוסמ םוקמב םינוח םרא
.יוטיב ידיל אובל םיסוסו בכרב םנורתיל רשפיא יכ רחבנ הזה םוקמה הארנכ

המחלמה רתאכ רחבנש יגטרטסאה םוקמה לע ובכשמ רדחב וידבעל רפיס םרא ךלמ
דשח ןכלו ,םישנא לש דואמ םצמוצמ 'סמל הארנכו תידוס התיה החישה ,לארשי םע
דיל רבע אלו חפב לפנ אל המ םושמש ,לארשי ךלמל רפיסו וב דגב םהמ דחאש
.ול וכיח םימראהש ,םוקמה

ןטק םוקמ הזש ןיבהל ןתינ ורענ לש דחפהמו ,ןתודב רג םיהולאה שיא עשילא
.םימראה לש הפקתהב דומעל לכוי אלש

שיא ,עשילא תא סופתל תנמ לע דבכ ליח םע הלילב ןתודל ועיגה םרא ישנא
.םיהולאה שיאמ םהלש הדרחה לע הארמ תוידוסלו סיסכתל וקקזנש הדבועה .םיהולאה

םבכרלו םיסוסל דואמ השק רהב .םיסוסבו בכרב אלמ היה ןתוד דיל רהה
ךילוהש םיהולאה שיאל ונימאה הב תולקה תא ריבסמ ילוא הז ןכל ,םבטימב לועפל
.םירוונסב וכוהש ינפמ םירוועכ ויהש הדבועה דבלמ לודג קחרמ םתוא

תינפתו רזומ ךלהמ - ךלמה בשומ םוקמ ,ןורמוש ריעל םתוא ךילומ עשילא
ךלמל רמא םדוקמ קר יכ ,ויכלהמ תא תופצל רשפא יאש שיאכ הלגתמ איבנה .רופיסב
תביח איהו ,תדחוימ דואמ הביס הארנכ הזל שי - םרא לש םידודגהמ קחרתהל לארשי
!דחוימ והשמל - רסמל ,"רועיש"ל ,חקלל רשקתהל

.תוחנמ םילימה ביבס םילוגיע ופקוה :'ב בלש
:םירטמרפ רפסמ תרזעב והוז ולא םילימ
עטקב ועיפוהש תיסחי יתרגש אלה םימעפה רפסמ
םהלש "תופיפצה" תדימ
עטקה תנבהב םתובישח

? ונדמל המ

הכמ ,ךלה ,(םיניע) חקפ ,האר ,דיגהל ,רמש : ןה תוחנמה םילימה .א

קלחכ תוארל רשפא ןקלח ילוא ,עטקב תוחנמ םילימ הברה ךכ לכ ןיא ללכ ךרדב
ןה יכ ורחבנ ןלוכ תאז לכב םעפה .ןושל לע לפונ ןושלכ וא ,תרשקמ הרזחמ
:רסמה טפשמ תאיצמב ורזע דציכ בטיה תומיגדמ
לכל הביסה וזו "רמשנ" :עצבמ ךלמהו "!רמשה" :הווצמ איבנה - רמש .1 .ב
.םיניינעה תולשלתשה
תוכרעהה לע לארשי ךלמל (ןישלה) דיגה ימ שפחמ םרא ךלמ - דיגהל .2 .ב
הפיא ול ודיגה םגו לארשי ךלמל דיגה םיהולאה שיאש ול ודיגה זאו ,ודגנ
דיגמ עשילא התליחתב :הפוסבו התליחתב הלילעה תא העינמ "הדגהה" .רג אוה
.ויביוא תא ליכאהל אלא ,םחלהל אל ךלמל דיגמ הפוסבו ,רהזיהל ךלמל
שיא תרשמ ,עשילא הפיא תוארל וידבע תא חלוש םרא ךלמ - האר .3 .ב
םהב וכוהש םירוונסל דוגינב רהה לע םרא אבצ תא "האור" םיהולאה
,םימראה תא האור לארשי ךלמ .ןורמושב אוהש םואתפ האור םרא אבצ
עור תא ריסהל דציכ ,ןוכנה ןורתפה תא "האור" אוה יומסה רושימבו
! ! !הבוט החורא י"ע - הריזגה
וחקפנ וליאכ עשילא תרשמ :םיסינה השעמב רושק הז יוטיב - םיניע חקפ .4 .ב
לע השענ המ - קוחרמל ךשוחב תוארל לגוסמ אוהו תוימינפ םיניע ול
תולגל ידכ םהב לטוהש ןורוויעה ירחא םהיניע םיחקופ םרא ידודג .רהה
םאבצ לע ,םהילע םירעהל חילצה םיהולאה שיא בוש .ןתודב אלו ןורמושב םהש
,הנבות ,הנבה לש ןבומב םייניע וחקפ םה יומסה רושימב .םהיסיסכט לעו
.םהלש וזמ הקזח תוהולא םעטמ אב םיהולאה שיאש
רחואמ .ןורמושל םתוא ךילוהש "עשילא ירחא וכלה" םרא ידודג - ךלה .5 .ב
םיהולאה שיא ךרד תא וניבהש ירחא םכלמל הרזח םיכלוה םה רתוי
.המחלמ ינפ לע םולש הפידעהש
.םירוונסב וכוה ךא ,לארשיב תוכהל ונווכתה םרא - הכמ .6 .ב
םהב תוכהל לארשי ךלמ היה לוכי ,לארשי ךלמ תריב ,ןורמושל ועיגהשכ
עיצהש הזב "המהדתב םתוא הכיה" םיהולאה שיא תצעב ךא .יבשב םתוא חקלש ירחא
.תשקו ברח םוקמב לכוא םהל

.לוחכ רקרמב עבצנ ,רסמה 'ספ , 22 'ספ

תויומדה תא כ"דב ליכמ אוה .הדיחיה ףוסב תובר םימעפ אצמנ רסמה קוספ
.תוחנמ םילימו תוישארה
.יסאלק הרקמ ונניא ונינפלש הרקמה
םג רשקתמ אוה .ךלמל םיהולאה שיא ריבעמ ותוא - רסמה - "רועישה" והזש רורב
.םימד תוכיפש יענומ םיכלהמ איבנה ליבומ ןאכ םגש ,ךכב החיתפל
שיא רמוא םירבדה תא ךא ,םיעיפומ םניא תויזכרמה תויומדה תומש םנמוא
.םרא ךלמ יליחל סחיב לארשי ךלמל םיהולאה
.םולש למסמכ לכוא לש הביטנרטלא הל תעצומו ,הכמ החנמה הלימה ןאכ העיפומ

תיצמת דצב םהל הבתכנו ,ורפסומ ,ןורפיעב םיעטקה תולובג ונמוס :'ג בלש
.דצב תרתוכ1


2


3


4


גולורפ

תא ריהזמ םיהולאה שיא ,לארשי דגנ אצוי םרא ךלמ .החיתפ - היציזופסכא .1
.רהזנ לארשי ךלמ ,לארשי ךלמ
.עשילא - ריהזמה תא שפחמ םרא ךלמ .2
.עשילא לא ליצהש םירוונסה סנ .3
.םליכאמ םהילע סח לארשי ךלמו ןורמושב "םייניע םיחקופ" םרא .4
.חצנל םיבזוע םרא ידודג - (22 'ספ) םויס ,גולורפ

וא ,הרושה ךותב חוור - הרוגס השרפ לש יארקמה טסקטב םינמיס ויה אל הז עטקב
,"פ" תואה ןויצ םע הרושה ףוס דע לודג חוור - החותפ השרפ לש
:םוקמו ןמז ,הלילעב יוניש ,התיה הרחבנש הקינכטה ןכל
בלש :האר טוריפל)היציזופסכא - אובמ ,הגצה ,עקר ,החיתפ יקוספ : 10 - 8
.('א ףיעס 'א
?לארשי ךלמ תא ריהזה ימ ,רקוח םש יא והנחמב םרא ךלמ : 13- 11
םכילומו םרא ידודג תא םירוונסב הכמ ןתוד וריעב עשילא :14 - 19
ןורמושל
םולשב םירזוח םהו םימראה תא דכול ןורמוש ריעב לארשי ךלמ :23 - 20
.םביל תא ודעסש רחאל םהינודאל

:םיאבה םייתורפסה םיעצמאה ורתוא :'ד בלש


23 - 11 טוריפה עיפומ ןכמ רחאלו ,ללכה םה 10 - 8 'ספ : טרפו ללכ .1
.היציזופסכאב תויומדה תעפוה רדס יפ לע

.איבנה , עשילא ,םיהולא שיא :תומד התואל םינוש םייוניכ .2

:ראותב קר אלא יטרפ םשב האירקמ תוענמיה .3
.(יזחיג) םיהולאה שיא תרשמ ,(באחא ןב םרוהי) לארשי ךלמ ,(דדה) םרא ךלמ

- לארשי ךלמל םיהולאה שיא לש יוויצב תחתופ הדיחיה : ילגעמ הנבמ .4
- לארשי ךלמל איבנה לש יוויצב תרגסנ הדיחיה .רהזנו עמשנ ךלמהו - "רהזיה"
(הדועס) הרכ ךרועו הכמ אל ,עמשנ ךלמהו "...םהינפל םימו םחל םיש...הכת אל"
.הלודג

"אוה הכיא וארו וכל" עשילא תא שפחל וידבעל רמוא םרא ךלמ : הינוריא .5
ירחא וכל" םירוונוסמה םרא ךלמ ידבעל עשילא רמוא 20 - 19 'ספב .(13)
תא דוכלל ואב - "ןורמוש ךותב הנהו ...ואריו הלא יניע תא חקפ ...הכילואו
.םמצעב ודכלנו איבנה

ךלמ ילייח תא האור אוהו םיהולאה שיא תרשמ "יניע תא חקופ " 'ה :םידוגינ .6
םיאור םניא םהו םרא ךלמ ילייח תא "םירוונסב הכמ" 'הו (17 'ספ) רהה לע םרא
עשילאו עשילא תא סופתל הצור םרא ךלמ .םיהולאה שיא תא
.םרא ךלמ ידבע תא ררחשלו סוחל הווצמ
ךרוצל לארשיב הנחמ תמקהב תחתופ הדיחיהש ףסונ דוגינ
החיתפב ןכ ומכ .םצראל םרא ידודג תבישב ,םולשב תמייתסמו המחלמ
םויסבו המחלמ לש "תוחיר"ו שאו םיסוס ,בכר ,תוברח חוצחצ לש "תולוק" םיעמשנ
.םולשו םימעטמ לש "תוחיר"ו לכוא ילכ "תולוק" -

:םוכיסל

הרימשהו םייזיפה םינומיסה יכ ,ךכ הז ןיא ,עגימו ךורא הארנ ךילהתה םא םג -
- עטקה תנבהו חונעפה תכאלמ לע םילקמ דואמ םיבלשה לע

.םימרוז םירבדהו בותכל המ שי -

 
 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב